Impressió

Evolució de l'atur registrat

Evolució de l'atur registrat
______________________ Barcelona RMB / Àmbit Metropolità Catalunya
Període Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
31 mç.2013 107.677 54.226 53.451 419.609 210.356 209.253 624.872 316.072 308.800
31 ds. 2014 99.056 49.032 50.024 382.919 186.547 196.372 575.948 282.782 293.166
31 ds. 2015 89.398 42.955 46.443 342.444 160.736 181.708 515.668 243.556 272.112
31 ds. 2016 78.864 37.125 41.739 300.004 136.510 163.494 453.645 207.695 245.950
31 ds. 2017 73.752 34.027 39.725 259.824 114.505 145.319 418.018 185.296 232.722
31 mç. 2018 74.239 34.139 40.100 258.697 113.441 145.256 411.461 180.632 230.829
30 jn.2018 67.983 30.311 37.672 237.804 100.674 137.130 370.192 156.805 213.387
30 st. 2018 68.759 30.667 38.092 241.668 103.076 138.592 380.344 163.022 217.322
31 ds. 2018 69.316 31.734 37.582 243.545 105.822 137.723 392.907 171.150 221.757
31 mç. 2019 70.988 32.573 38.415 247.126 107.104 140.022 395.740 170.840 224.900
30 jn. 2019 65.832 29.569 36.263 229.847 97.472 132.375 357.272 150.998 206.274
30 st. 2019 67.638 30.308 37.330 238.054 101.707 136.347 372.623 159.065 213.558
31 ds. 2019 69.047 31.720 37.327 242.038 106.096 135.942 388.124 169.604 218.520
31 mç. 2020 76.196 35.320 40.876 261.413 115.727 145.686 417.047 183.753 233.294
30 jn. 2020 92.735 43.258 49.477 308.758 137.850 170.908 485.019 216.177 268.842
Nota: Trencament de la sèrie de la RMB a partir de gener 2017. De les set comarques històriques es passa a les cinc de l'Àmbit Metropolità.
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
 
  Barcelona Àmbit Metropolità Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
30 jn.20/30 jn.19 40,9 46,3 36,4 34,3 41,4 29,1 35,8 43,2 30,3
31 ds.19/31 ds.18 -0,4 0,0 -0,7 -0,6 0,3 -1,3 -1,2 -0,9 -1,5
31 ds.18/31 ds.17 -6,0 -6,7 -5,4 -6,3 -7,6 -5,2 -6,0 -7,6 -4,7

Array
Array
Array

En poc més de tres mesos les xifres de barcelonins desocupats han reculat a la situació de cinc anys enrere. D’ençà 2009 que el mercat laboral de la ciutat no vivia un augment de l’atur tan intens. I això malgrat l’efecte pal·liatiu de les mesures extraordinàries activades per tal de facilitar la supervivència de les empreses durant el període de confinament i més enllà en alguns sectors especialment afectats per la covid-19. El lleu canvi de signe amb el que s’havia iniciat l’any s’ha convertit en una recessió que apunta a ser altament destructiva.

Els registres oficials de final de juny quantifiquen en poc més de 92.700 els barcelonins desocupats i en 216.000 els aturats que resideixen a la resta de les cinc comarques que formen l’Àmbit Metropolità. Valors que, en el cas de la capital, equivalen a creixements interanuals de l’ordre del quaranta per cent que ens retornen a la situació de deu anys enrere. L’impacte a la resta del país està sent menor, aproximadament uns sis punts percentuals menys, com a conseqüència de les diferències existents en els respectius teixits productius. A tall d’exemple, el primari i la major part de la indústria que s’ha considerat essencial durant l’estat d’alarma es concentra majoritàriament fora de la capital i entorn metropolità més immediat. D’altra banda, l’adopció de mesures excepcionals de caire laboral, econòmic i financer encaminades a contrarestar una situació de crisi sobrevinguda d’abast mundial ha evitat, momentàniament, una major destrucció de llocs de treball. Molt probablement no serà fins a final d’estiu quan es podrà començar a valorar l’impacte d’aquesta crisi sobre l’economia i el teixit productiu barceloní.

El detall de l’evolució per sexes mostra diferències en la intensitat de l’impacte que no han de sorprendre. Bàsicament es deuen a l’evolució a contracorrent del segment dels aturats sense ocupació anterior o que busquen feina per primera vegada. Un agregat en el que predominen les dones i que ja arrossegava uns mesos dominats pel desànim. També es pot imputar a la pèrdua d’ocupació relativament intensa que han registrat alguns sectors amb presència majoritària d’homes com ara els Transports i emmagatzematge. En tot cas, són diferències que semblen rellevants en termes relatius però que no ho són tant en valors absoluts.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML