Impressió

Població estrangera a l'atur registrat

Evolució del nombre d'estrangers a l'atur registrat
__________________  Nombre d'aturats Estrangers/Total aturats (%)
Període Barcelona Catalunya Barcelona Catalunya
30 ds. 2014 17.582 113.327 17,7 19,7
31 ds.2015 15.861 102.871 17,7 19,9
31 ds. 2016 14.390 89.207 18,2 19,7
31 ds. 2017 14.566 86.528 19,7 20,7
31 ds. 2018 14.191 80.764 20,5 20,6
31 ds. 2019 14.595 80.514 21,1 20,7
31 mç. 2020 16.663 87.146 21,9 20,9
30 jn. 2020 21.634 102.330 23,3 21,1
30 st. 2020 22.057 103.828 24,2 21,7
31 ds. 2020 24.021 113.806 25,6 22,9
31 mç. 2021 25.281 118.336 26,2 23,4
30 jn. 2021 20.996 97.040 24,6 21,8
30 st. 2021 13.510 72.104 20,1 19,1
31 ds. 2021 12.865 73.240 20,3 19,8
31 mç.2022 13.242 74.617 20,7 20,1
30 jn.2022 12.177 65.363 20,5 19,3
30 st.2022 12.752 68.307 20,5 19,3
31 oc. 2022 12.784 66.672 20,8 19,2
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Array
Array
Array
Array
   Nombre d'aturats
Variació (%) Barcelona Catalunya
31 oc.22/31 oc.21 -4,5 -10,0
31 ds.21/31 ds.20 -46,4 -35,6
31 ds.20/31 ds.19 64,6 41,3

La lleu millora que presenta l’atur registrat a l’octubre en relació amb els dos mesos anteriors es concentra en les persones de nacionalitat espanyola, mentre la xifra s’estabilitza entre la població estrangera. En termes interanuals es manté la trajectòria a la baixa per part d’ambdós col•lectius, si bé el ritme de descens es va desaccelerant en major mesura en el cas dels estrangers.

Les persones de nacionalitat estrangera van ser un dels col•lectius més perjudicats per la pèrdua de dinamisme del mercat laboral barceloní durant el primer any de pandèmia. El repunt de l’atur estranger a Barcelona va ser molt superior al que van experimentar les persones de nacionalitat espanyola, sent més intens a la capital que a la resta de Catalunya. Un protagonisme en certa manera estructural que arran de la crisi sanitària va mostrar la seva cara més negativa. Tanmateix, el retorn a la senda de creixement de l’activitat al llarg del 2021 ha afavorit la trajectòria descendent de l’atur entre els estrangers, que des del pic de febrer de l’any passat s’ha reduït a la meitat. 

Un cop acabada la temporada estival, l’atur entre la població estrangera s’ha situat a l’octubre un 5% per sobre de la cota mínima assolida al juny. Però tot i aquest repunt,  una mica més intens que el registrat per les persones de nacionalitat espanyola, les xifres d’atur estranger a la ciutat es mantenen en els nivells més baixos dels darrers catorze anys. Per altra banda, abans de la pandèmia l’atur acostumava a créixer en els mesos d’octubre en relació amb el setembre especialment entre la població estrangera –l’augment mitjà va ser del 3,5% en el període 2015-2019- mentre que enguany la xifra pràcticament s’ha estabilitzat, gràcies en bona part als efectes de la reforma laboral.

En termes interanuals, el ritme de descens ha anat perdent intensitat en els darrers mesos i a l’octubre la millora entre les persones de nacionalitat estrangera (-4,5%) ha estat novament inferior a la mitjana, després de més d’un any liderant la trajectòria a la baixa. Però després de disset mesos consecutius de descensos interanuals, les xifres d’atur estranger a Barcelona s’han reduït respecte a les d’abans de la pandèmia en un 10,6% -unes 1.500 persones desocupades menys que a l’octubre de 2019- pràcticament al mateix ritme que les persones de nacionalitat espanyola (-10,8%).

L’evolució situa el pes relatiu de les persones estrangeres a l’atur a la ciutat en aproximadament la cinquena part del total (20,8%), de forma molt similar a tres anys enrere, després de caure en prop de cinc punts percentuals en relació amb el registre de final de 2020. Gràcies a la recuperació més intensa de serveis com el turisme i les activitats amb major interacció social, el percentatge a la capital ha anat retrocedint fins a nivells equiparables als dels anys anteriors a l’esclat de la pandèmia, però es manté per sobre del que representa l’atur estranger dins del conjunt de Catalunya.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML