Impressió

Població estrangera a l'atur registrat

Array
Array
Array
Array
Evolució del nombre d'estrangers a l'atur registrat
__________________  Nombre d'aturats Estrangers/Total aturats (%)
Període Barcelona Catalunya Barcelona Catalunya
30 ds. 2014 17.582 113.327 17,7 19,7
31 ds.2015 15.861 102.871 17,7 19,9
31 ds. 2016 14.390 89.207 18,2 19,7
31 ds. 2017 14.566 86.528 19,7 20,7
31 ds. 2018 14.191 80.764 20,5 20,6
31 ds. 2019 14.595 80.514 21,1 20,7
31 mç. 2020 16.663 87.146 21,9 20,9
30 jn. 2020 21.634 102.330 23,3 21,1
30 st. 2020 22.057 103.828 24,2 21,7
31 ds. 2020 24.021 113.806 25,6 22,9
31 mç. 2021 25.281 118.336 26,2 23,4
30 jn. 2021 20.996 97.040 24,6 21,8
30 st. 2021 13.510 72.104 20,1 19,1
31 oc. 2021 13.380 74.099 20,2 19,6
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

   Nombre d'aturats
Variació (%) Barcelona Catalunya
31 oc.21/31 oc.20 -41,6 -32,2
ds.2020/ds.2019 64,6 41,3
ds.2019/ds.2018 2,8 -0,3

Les xifres d’atur seguien evolucionant a la baixa entre els estrangers, si bé la reducció mensual de l’octubre ha estat inferior a la que experimenten les persones de nacionalitat espanyola. Això ha frenat el descens del pes relatiu dels estrangers, que representen aproximadament una cinquena part de l’atur registrat.

Els desocupats estrangers han estat un dels principals col·lectius damnificats per la pèrdua de dinamisme del mercat laboral barceloní durant la pandèmia. Ja durant la segona meitat de 2019, en una conjuntura de desacceleració del ritme de creixement econòmic, l’atur començava a anar moderadament a l’alça entre la població estrangera abans de que ho fes entre els nacionals. Un protagonisme fins a cert punt estructural que arran de la crisi sanitària ha mostrat la seva cara més negativa. Tanmateix, l’increment de l’ocupació dels darrers mesos i especialment l’augment de l’activitat estacional durant els mesos d’estiu ha afavorit la reducció de l’atur entre els estrangers a l’octubre per vuitè més consecutiu. Un canvi de tendència a millor que es manté amb les darreres dades disponibles d’octubre, amb un ritme de descens interanual superior a la mitjana en més de tretze punts interanuals. Tanmateix, el que no ha perdurat més enllà de la temporada estival –dels mesos de maig a setembre- és el ritme de descens mensual superior al del col·lectiu de nacionalitat espanyola.

Aquesta evolució situa el pes relatiu dels estrangers a l’atur registrat a Barcelona aproximadament en una cinquena part del total (20,2%), mentre que a la resta del país aquesta proporció és inferior al vint per cent (19,6%). A la capital, la participació dels estrangers a l’atur és superior a la del conjunt de Catalunya des de 2019. El pes relatiu dels estrangers sobre el total d’aturats registrats venia evolucionant a l’alça a Barcelona des de la segona meitat de la passada dècada, de forma similar al pes dels estrangers sobre el total de nous demandants d’ocupació. Però amb la crisi de la covid-19, la participació dels aturats estrangers va registrar un fort repunt, més intens que a la resta de Catalunya, arribant a superar el 26% de l’atur registrat durant la primavera passada. En els darrers mesos la situació ha millorat notablement i el pes dels estrangers ha retrocedit de nou, situant-se a l’octubre en nivells lleugerament inferiors als de dos anys enrere i comparables als de l’inici de 2013, moment a partir del qual l’atur registrat iniciava la senda descendent després de marcar màxims com a conseqüència de la Gran Recessió. 

 

 

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML