Impressió

Contractes segons tipologia i sexe

Array
Array
Array
Array
Array
Contractes laborals segons tipologia i sexe a Barcelona
Tipologia Dones Homes Total
gn-oct. 2020
Total 276.433 266.418 542.851
Total indefinits 44.729 46.848 91.577
- ordinaris 30.599 33.360 63.959
- convertits en indefinits 13.955 13.300 27.255
- resta indefinits 175 188 363
Total temporals 231.704 219.570 451.274
- obra o servei 75.860 91.999 167.859
- eventuals 104.330 104.633 208.963
- interinitat 48.727 19.894 68.621
- formació/pràctiques 1.612 1.470 3.082
- resta temporals 1.175 1.574 2.749
2019
Total 606.887 596.450 1.203.337
Indefinits 81.354 86.337 167.691
- ordinaris 56.433 62.400 118.833
- convertits en indefinits 24.457 23.439 47.896
- resta indefinits 464 498 962
Temporals 525.533 510.113 1.035.646
- obra o servei 169.027 202.310 371.337
- eventuals 248.938 263.689 512.627
- interinitat 102.754 38.896 141.650
- formació/pràctiques 2.827 2.561 5.388
- resta temporals 1.987 2.657 4.644
Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat.

La forta retallada de la contractació laboral en el que va d’any no ha respectat cap modalitat contractual alhora que ha impactat especialment en les més precàries. Això ha provocat un augment del pes relatiu dels contractes indefinits sobre el total.

Si hom pren com a referència la distribució per modalitats contractuals de 2019, les xifres de contractes formalitzats durant els primers deu mesos d’enguany mostren alguns trets que convé remarcar. Pel que fa a la distribució per sexes, en els contractes laborals d’enguany es manté el lleu domini de les dones. Una posició predominant basada en què aquest col·lectiu acapara més contractes temporals que el masculí, un 5,5% més en el que va d’any. Contràriament, en el segment dels contractes indefinits la situació revela un biaix que no arriba al cinc per cent favorable als homes. La posició dominant de les dones en l’agregat dels contractes de durada definida mostra, com ja és habitual, un tret característic que la xifra total amaga. La immensa majoria dels contractes d’aquesta tipologia es concentra en dues modalitats i s’ha de recórrer a una tercera, la d’interinitat, per parlar de modalitat inequívocament femenina. En les dues dominants en termes absoluts, eventuals i per obra o servei, la presència dels homes és àmpliament majoritària en la segona. Així doncs, s’ha d’eradicar l’associació simplista que sovint relaciona treball temporal i precari amb treball per a dones. Si més no a la capital.

En el que va d’any la reducció del nombre de nous contractes laborals entre els barcelonins s’ha concentrat en els d’un mes o menys de durada. Això explica la lleu pèrdua de pes relatiu sobre el total dels contractes més precaris. Un altre efecte de la forta regressió del nombre de contractes temporals és l’augment a gairebé tots els sectors econòmics del pes relatiu dels nous contractes indefinits sobre el total. La construcció es desmarca puntualment d’aquesta tendència general.

    

NECESSARI PER IMPRIMIR