Impressió

Contractes segons tipologia i sexe

Contractes laborals segons tipologia i sexe a Barcelona
Tipologia Dones Homes Total
gener - abril 2022
Total 151.934 146.091 298.025
Indefinits 51.344 52.763 104.107
- ordinaris (bonif./no bonif.) 37.964 39.880 77.844
- convertits en indefinits 13.225 12.740 25.965
- persones amb discapacitat 155 143 298
Temporals 100.590 93.328 193.918
- obra o servei 24.789 29.381 54.170
- circumstàncies producció 47.588 50.286 97.874
- substitució 26.151 11.268 37.419
- formació/pràctiques 957 822 1.779
- resta temporals 1.105 1.571 2.676
2021
Total 417.366 406.854 824.220
Indefinits 72.670 76.562 149.232
- ordinaris (bonif./no bonif.) 52.321 56.333 108.654
- convertits en indefinits 20.168 19.998 40.166
- persones amb discapacitat 181 231 412
Temporals 344.696 330.292 674.988
- obra o servei 115.813 141.011 256.824
- circumstàncies producció 158.360 156.857 315.217
- substitució 65.807 27.409 93.216
- formació/pràctiques 2.961 2.432 5.393
- resta temporals 1.755 2.583 4.338
Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat.

Array
Array
Array
Array
Array

L’augment del pes de la contractació indefinida amb la plena entrada en vigor a l’abril de la reforma laboral segueix sent una de les millors notícies que ofereix enguany el mercat de treball. Els contractes indefinits s’han doblat amb escreix respecte a l’any passat i en el primer terç de 2022 ja representen gairebé el 35% dels nous contractes registrats a Barcelona, un nou màxim històric.

El perfil de la distribució per tipologies dels contractes laborals formalitzats a Barcelona està experimentant un canvi de composició molt significatiu, derivat en bona part de l’aplicació de la recentment aprovada reforma laboral. Malgrat que la contractació segueix dominada per les tipologies temporals, el fort increment dels contractes de durada indefinida propiciat per la nova regulació, juntament amb el major impacte de la pandèmia en les modalitats de contractació més precàries, està afavorint un augment del pes relatiu dels contractes indefinits sobre el total.

D’ençà l’esclat de l’emergència sanitària, la davallada dels contractes laborals es va concentrar en major mesura en els més precaris, d’un mes o menys de durada, que es van reduir en el 2020 a menys de la meitat. Amb la recuperació, aquest tipus de contractes ha tornat a anar a l’alça i el seu pes sobre la contractació temporal de Barcelona segueix per sobre del 40%, tot i algun desincentiu introduït a la reforma laboral per frenar el seu ús. La modalitat de més curta durada, uns 84.700 contractes registrats a la ciutat en el primer quadrimestre de 2022, presenta un augment de prop del 20% en relació amb el mateix període de l’any passat i encara suposa més de la quarta part de la contractació total (28,4%). Però enguany es veu per primera vegada superada per l’impuls de la contractació indefinida i hauríem de retrocedir a 2007 per trobar percentatges més baixos d’aquesta modalitat sobre la contractació total.

L’increment de la contractació indefinida en el que portem d’any –uns 61.200 contractes més- correspon majoritàriament als contractes ordinaris –prop de 48.800 més- i també, però en menor mesura, a les conversions de temporals en indefinits.  Pel que fa a la contractació temporal –uns 15.300 més en el primer terç de l’any- els augments més voluminosos corresponen als contractes per circumstàncies de la producció (abans denominats eventuals), amb uns 25.400 més. Aquests, juntament amb l’alça dels de substitució (abans d’interinitat), que sumen uns 3.800 més, compensen el descens dels contractes d’obra i servei (uns 16.000 menys), una tipologia que ha deixat d’estar vigent amb la reforma laboral, tot i que encara es poden registrar contractes amb data d’inici anterior a 31 de març.

L’augment del pes relatiu dels contractes indefinits, que es posa de manifest a tots els sectors econòmics, ve liderat per la construcció, on el percentatge repunta fins a superar la meitat del total de nous contractes. És un màxim històric en un sector on no eren pocs els llocs de treball quasi estructurals coberts tradicionalment amb contractes de durada definida i associats a la duració d’una obra determinada. Un esglaó per sota, la modalitat més estable de contractació assoleix un 37% dels contractes a la indústria i també representa més d’un terç del total als serveis.

La distribució dels contractes per sexes a l’abril ha estat molt paritària, si bé en termes acumulats es manté el lleu predomini de les dones (51%) pel fet que estan més presents als contractes temporals (51,9%) que el col•lectiu masculí. En sentit invers, en el segment dels contractes indefinits també es manté el biaix lleugerament favorable als homes (50,7%). En el cas del col•lectiu femení, el seu predomini dins els contractes temporals ve determinat fonamentalment per la modalitat de substitució, en la que les dones representen prop del 70%. Atenent al tipus de jornada, la presència de les dones també segueix sent majoritària en els nous contractes registrats a temps parcial i fixos-discontinus –els que més estan creixent- on representen el 58,7% i 56,2% respectivament. 

 

NECESSARI PER IMPRIMIR