Impressió

Contractes segons tipologia i sexe

Array
Array
Array
Array
Array
Contractes laborals segons tipologia i sexe a Barcelona
Tipologia Dones Homes Total
gn-ab. 2021
Total 114.918 106.595 221.513
Indefinits 21.465 21.440 42.905
- ordinaris 14.122 14.748 28.870
- convertits en indefinits 7.264 6.590 13.854
- resta indefinits 79 102 181
Temporals 93.453 85.155 178.608
- obra o servei 31.233 38.955 70.188
- eventuals 37.001 35.455 72.456
- interinitat 24.066 9.510 33.576
- formació/pràctiques 705 595 1.300
- resta temporals 448 640 1.088
2020
Total 336.423 322.040 658.463
Indefinits 53.288 55.670 108.958
- ordinaris 36.495 39.498 75.993
- convertits en indefinits 16.579 15.941 32.520
- resta indefinits 214 231 445
Temporals 283.135 266.370 549.505
- obra o servei 93.299 113.561 206.860
- eventuals 124.255 123.376 247.631
- interinitat 62.168 25.803 87.971
- formació/pràctiques 1.916 1.739 3.655
- resta temporals 1.497 1.891 3.388
Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat.

La retallada de la contractació laboral durant la pandèmia ha impactat especialment en les modalitats més precàries. Això ha afavorit un augment del pes relatiu dels contractes indefinits sobre el total i una aparent millora del grau d’estabilització de l’ocupació.

La distribució per tipologies dels contractes laborals formalitzats a Barcelona durant el primer terç d’enguany mostra el mateix perfil que la de 2020. A banda d’aquest tret esperable, convé destacar que llevat de l’impacte sobre els contractes temporals, la pandèmia no ha provocat canvis substancials en les diferents tipologies contractuals. Pel que fa a la distribució per sexes, en els contractes laborals formalitzats en el que va d’any augmenta el domini de les dones. Una posició predominant basada en què aquest col•lectiu acapara més contractes temporals que el masculí, gairebé un deu per cent més durant el primer quadrimestre d’enguany. Alhora, en el segment dels contractes indefinits les dades d’aquest període qüestionen el lleu biaix tradicionalment favorable als homes. Serà una qüestió a seguir els propers mesos. La posició dominant de les dones en l’agregat dels contractes de durada definida mostra, com ja és habitual, un tret característic que la xifra total amaga. La immensa majoria dels contractes d’aquesta tipologia es concentra en dues modalitats i s’ha de recórrer a una tercera, la d’interinitat, per parlar de modalitat inequívocament femenina. En les dues dominants en termes absoluts, eventuals i per obra o servei, la situació paritària de la primera contrasta amb que la presència d’homes és àmpliament majoritària en la segona. Així doncs, l’associació simplista que sovint relaciona treball temporal i precari amb treball per a dones és poc realista. Si més no a la capital.      

D’ençà l’esclat de la pandèmia la reducció del nombre de nous contractes laborals entre els barcelonins s’ha concentrat en els d’un mes o menys de durada. Això explica la pèrdua de pes relatiu sobre el total dels contractes més precaris. Una evolució que comença a tocar fons. Un altre efecte de la forta regressió del nombre de contractes temporals és l’augment a tots els sectors econòmics del pes relatiu dels contractes indefinits sobre el total. Una trajectòria liderada per la indústria. La construcció, que tot just havia assolit el seu màxim en 2019, es desmarca de la tendència de la indústria. Una evolució associada probablement a l’atomització del sector i al dinamisme de les petites obres de rehabilitació.

NECESSARI PER IMPRIMIR