Impressió

Contractes segons tipologia i sexe

Array
Array
Array
Array
Array
Contractes laborals segons tipologia i sexe a Barcelona
Tipologia Dones Homes Total
gn-jn. 2021
Total 180.182 174.455 354.637
Indefinits 32.447 33.519 65.966
- ordinaris 22.329 24.010 46.339
- convertits en indefinits 9.976 9.329 19.305
- resta indefinits 142 180 322
Temporals 147.735 140.936 288.671
- obra o servei 50.214 63.380 113.594
- eventuals 61.867 61.929 123.796
- interinitat 33.771 13.660 47.431
- formació/pràctiques 1.197 994 2.191
- resta temporals 686 973 1.659
2020
Total 336.423 322.040 658.463
Indefinits 53.288 55.670 108.958
- ordinaris 36.495 39.498 75.993
- convertits en indefinits 16.579 15.941 32.520
- resta indefinits 214 231 445
Temporals 283.135 266.370 549.505
- obra o servei 93.299 113.561 206.860
- eventuals 124.255 123.376 247.631
- interinitat 62.168 25.803 87.971
- formació/pràctiques 1.916 1.739 3.655
- resta temporals 1.497 1.891 3.388
Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat.

La retallada de la contractació laboral durant la pandèmia ha impactat especialment en les modalitats més precàries. Això ha afavorit un augment del pes relatiu dels contractes indefinits sobre el total i una millora del grau d’estabilització de l’ocupació que sembla haver tocat sostre.

La distribució per tipologies dels contractes laborals formalitzats a Barcelona durant la primera meitat d’enguany mostra el mateix perfil que la de 2020. A banda d’aquest tret esperable, convé destacar que llevat de l’impacte sobre els contractes temporals, la pandèmia no ha provocat canvis substancials en l’ús de les diferents tipologies contractuals. Pel que fa a la distribució per sexes, es manté la tònica de lleu predomini de les dones. Una posició basada en què aquest col·lectiu acapara més contractes temporals que el masculí. Alhora, en el segment dels contractes indefinits les dades més recents confirmen el lleu biaix tradicionalment favorable als homes. La posició dominant de les dones en l’agregat dels contractes de durada definida mostra, com ja és habitual, un tret característic que la xifra total amaga. La immensa majoria dels contractes d’aquesta tipologia es concentra en dues modalitats i s’ha de recórrer a una tercera, la d’interinitat, per parlar de modalitat inequívocament femenina. En les dues dominants en termes absoluts, eventuals i per obra o servei, la situació paritària de la primera contrasta amb que la presència d’homes és àmpliament majoritària en la segona. Així doncs, l’associació simplista que sovint relaciona treball temporal i precari amb treball per a dones és poc realista. Si més no a la capital.

D’ençà l’esclat de la pandèmia la reducció del nombre de nous contractes laborals entre els barcelonins s’ha concentrat en els d’un mes o menys de durada. Això explica la pèrdua de pes relatiu sobre el total dels contractes més precaris. Una evolució que amb l’arribada de l’estiu comença a tocar fons. Un altre efecte de la regressió acumulada del nombre de contractes temporals és l’augment a tots els sectors econòmics del pes relatiu dels contractes indefinits sobre el total. Una trajectòria liderada per la indústria. La construcció, que supera lleument el seu màxim registrat tot just abans de l’esclat de la pandèmia, es desmarca de la tendència de la indústria. Una evolució associada probablement a l’atomització del sector i a la proliferació de les petites obres de rehabilitació. No són pocs els llocs de treball quasi estructurals que es cobreixen amb contractes de durada definida i associats a la duració d’una obra determinada.

NECESSARI PER IMPRIMIR