Impressió

Contractes segons tipologia i sexe

Array
Array
Array
Array
Array
Contractes laborals segons tipologia i sexe a Barcelona
Tipologia Dones Homes Total
Gener 2021
Total 25.356 24.609 49.965
Indefinits 4.649 4.597 9.246
- ordinaris 3.116 3.272 6.388
- convertits en indefinits 1.518 1.303 2.821
- resta indefinits 15 22 37
Temporals 20.707 20.012 40.719
- obra o servei 7.416 9.150 16.566
- eventuals 8.577 8.742 17.319
- interinitat 4.421 1.833 6.254
- formació/pràctiques 184 152 336
- resta temporals 109 135 244
2020
Total 336.423 322.040 658.463
Indefinits 53.288 55.670 108.958
- ordinaris 36.495 39.498 75.993
- convertits en indefinits 16.579 15.941 32.520
- resta indefinits 214 231 445
Temporals 283.135 266.370 549.505
- obra o servei 93.299 113.561 206.860
- eventuals 124.255 123.376 247.631
- interinitat 62.168 25.803 87.971
- formació/pràctiques 1.916 1.739 3.655
- resta temporals 1.497 1.891 3.388
Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat.

La forta retallada de la contractació laboral durant els darrers mesos ha impactat especialment en les modalitats més precàries. Això ha afavorit un augment del pes relatiu dels contractes indefinits sobre el total i una enganyosa sensació d’avanç en el grau d’estabilització de l’ocupació.

La distribució per tipologies dels contractes laborals formalitzats durant el 2020 i començament d’enguany a Barcelona és una rèplica de la de 2019. El primer que cal destacar és que llevat de l’impacte sobre els contractes temporals, la pandèmia no ha provocat canvis substancials en les diferents tipologies contractuals. Pel que fa a la distribució per sexes, en els contractes laborals dels darrers mesos augmenta molt lleument el domini de les dones. Una posició predominant basada en què aquest col•lectiu acapara més contractes temporals que el masculí, un sis per cent més en el conjunt del darrer any. Alhora, en el segment dels contractes indefinits les dades de gener qüestionen el lleu biaix tradicionalment favorable als homes. La posició dominant de les dones en l’agregat dels contractes de durada definida mostra, com ja és habitual, un tret característic que la xifra total amaga. La immensa majoria dels contractes d’aquesta tipologia es concentra en dues modalitats i s’ha de recórrer a una tercera, la d’interinitat, per parlar de modalitat inequívocament femenina. En les dues dominants en termes absoluts, eventuals i per obra o servei, la situació paritària de la primera contrasta amb que la presència d’homes és àmpliament majoritària en la segona. Així doncs, l’associació simplista que sovint relaciona treball temporal i precari amb treball per a dones és poc realista. Si més no a la capital.      

D’ençà l’esclat de la pandèmia la reducció del nombre de nous contractes laborals entre els barcelonins s’ha concentrat en els d’un mes o menys de durada. Això explica la pèrdua de pes relatiu sobre el total dels contractes més precaris. Un altre efecte de la forta regressió del nombre de contractes temporals és l’augment a gairebé tots els sectors econòmics del pes relatiu dels nous contractes indefinits sobre el total. La construcció, que tot just havia assolit el seu màxim en 2019, es desmarca d’aquesta tendència general. Una evolució associada a l’atomització del sector i al dinamisme de les petites obres de rehabilitació.    

NECESSARI PER IMPRIMIR