Impressió

Contractes segons tipologia i sexe

Array
Array
Array
Array
Array
Contractes laborals segons tipologia i sexe a Barcelona
Tipologia Dones Homes Total
gn-jn. 2020
Total 165.317 161.715 327.032
Total indefinits 26.813 28.640 55.453
- ordinaris 17.939 20.336 38.275
- convertits en indefinits 8.751 8.184 16.935
- resta indefinits 123 120 243
Total temporals 138.504 133.075 271.579
- obra o servei 44.026 54.170 98.196
- eventuals 62.983 65.603 128.586
- interinitat 30.150 11.736 41.886
- formació/pràctiques 802 703 1.505
- resta temporals 543 863 1.406
2019
Total 606.887 596.450 1.203.337
Indefinits 81.354 86.337 167.691
- ordinaris 56.433 62.400 118.833
- convertits en indefinits 24.457 23.439 47.896
- resta indefinits 464 498 962
Temporals 525.533 510.113 1.035.646
- obra o servei 169.027 202.310 371.337
- eventuals 248.938 263.689 512.627
- interinitat 102.754 38.896 141.650
- formació/pràctiques 2.827 2.561 5.388
- resta temporals 1.987 2.657 4.644
Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat.

La forta retallada de la contractació laboral en el que va d’any no ha respectat cap modalitat contractual alhora que ha impactat especialment en les més precàries.

Si prenem com a referència la distribució per modalitats contractuals de l’any passat, les xifres de contractes formalitzats durant el primer semestre d’enguany mostren alguns trets que convé remarcar. Pel que fa a la distribució per sexes, en els contractes laborals d’enguany es manté el lleu domini de les dones tot i que afeblint-se. Una posició predominant basada en què aquest col·lectiu acapara més contractes temporals que el masculí, un quatre per cent més en el que va d’any. Contràriament, en el segment dels contractes indefinits la situació revela un biaix similar en termes relatius però favorable als homes. La posició dominant de les dones en l’agregat dels contractes de durada definida mostra, com ja és habitual, un tret característic que la xifra total amaga. La immensa majoria de contractes d’aquesta tipologia es concentra en tres modalitats i només en la d’interinitat es pot parlar de modalitat inequívocament femenina. En les altres dues, eventuals i per obra o servei, que són les més importants en termes quantitatius, la presència dels homes és majoritària. Així doncs, s’ha d’eradicar l’associació simplista que encara relaciona treball temporal i precari amb treball per a dones. Si més no a la capital.

En el que va d’any, la reducció del nombre de nous contractes laborals entre els barcelonins s’ha concentrat en els d’un mes o menys de durada. Això explica la lleu pèrdua de pes relatiu sobre el total dels contractes més precaris. Un altre efecte de la forta regressió del nombre de contractes temporals és l’augment a gairebé tots els sectors econòmics del pes relatiu dels nous contractes indefinits sobre el total. A la construcció, l’excepció, només es pot parlar d’estabilització.

    

NECESSARI PER IMPRIMIR