Impressió

Emprenedoria

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array

L'emprenedoria a Barcelona - 2021

En aquest informe es presenten les xifres relatives a l’emprenedoria a Barcelona en el 2021. Després de l’impacte que va tenir l’esclat de la pandèmia sobre l’activitat emprenedora en el 2020, les dades posen de manifest una notable recuperació en el 2021. L’informe constitueix la sisena edició d’una línia de treball iniciada l’any 2018 pel Departament d’Anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades a partir de l’explotació de la informació provinent de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL). Les dades que es presenten a l’informe suposen un enfoc complementari al del projecte acadèmic de referència sobre emprenedoria ‘Global Entrepreneurship Monitor’(GEM) pels àmbits d’Espanya, Catalunya i la província de Barcelona, però del que no es disposa d’informació a nivell municipal. La figura de l’emprenedor s’identifica a la MCVL a partir de l’estudi de les persones treballadores del règim d’autònoms de la Seguretat Social que inicien una activitat per compte propi amb una durada de fins a 42 mesos. L’estimació del nombre de persones emprenedores a la ciutat i el seu perfil sòcio-demogràfic en el 2021 es compara amb la situació de 2020 i amb la d’abans de la pandèmia i també s’analitza l’evolució pel conjunt del període 2011-2021.


 

L'emprenedoria a Barcelona - 2020

En aquest informe es presenten les xifres relatives a l’emprenedoria a Barcelona en el 2020 i s’analitza l’impacte que va tenir l’esclat de la pandèmia sobre l’activitat emprenedora. L’informe constitueix la cinquena edició d’una línia de treball iniciada l’any 2018 pel Departament d’Anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades a partir de l’explotació de la informació provinent de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL). L’anàlisi presenta un enfoc complementari al publicat en el marc del projecte acadèmic de referència sobre emprenedoria ‘Global Entrepreneurship Monitor’(GEM) per Espanya, Catalunya i la província de Barcelona, ja que aporta dades a nivell municipal. La figura de l’emprenedor s’identifica a la MCVL a partir de l’estudi de les persones treballadors del règim d’autònoms de la Seguretat Social que inicien una activitat per compte propi amb una durada de fins a 42 mesos. Com en anteriors edicions, es presenta l’estimació del nombre de persones emprenedores a la ciutat i el seu perfil sòcio-demogràfic, posant el focus especialment en aquest informe en l’evolució en relació amb el 2019. A nivell territorial, també es presenten resultats per districtes i referències a l’entorn metropolità i el conjunt de Catalunya. Les taxes d’activitat emprenedora es calculen com a quocient entre el nombre de persones emprenedores i la població d’entre els 18 i els 64 anys.

L'emprenedoria a Barcelona - 2019

Aquest informe és la quarta edició d’una línia de treball iniciada l’any 2018 pel Departament d’Anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades amb l’objectiu d’analitzar l’activitat emprenedora a la ciutat de Barcelona, a partir de l’explotació de la informació provinent de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL). La figura de l’emprenedor s’identifica a la MCVL a partir de l’estudi dels treballadors del règim d’autònoms que inicien una activitat per iniciativa pròpia, la durada de la qual comprèn un període de fins a 42 mesos. Com en anteriors edicions, a l’informe es presenta l’aproximació a la quantificació del nombre de persones emprenedores, posant l’accent en els aspectes relacionats amb el perfil sòcio-demogràfic i sectorial de l’emprenedoria a la ciutat. A nivell territorial, l’estudi presenta resultats per districtes i inclou referències a l’entorn metropolità i Catalunya. També es calculen les taxes d’activitat emprenedora, definides com el quocient entre el nombre d’emprenedors i el total de població d’edat compresa entre els 18 i els 64 anys. L’anàlisi ve a oferir una visió complementària de la que, en el camp de l’activitat emprenedora, es publica en el marc del projecte acadèmic Global Entrepreneurship Monitor (GEM) per Espanya, Catalunya i la província de Barcelona.

L'emprenedoria a Barcelona - 2018

Aquest informe és la tercera edició d’una línia de treball iniciada l’any 2018 pel Departament d’Anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades, amb l’objectiu d’analitzar l’activitat emprenedora a la ciutat de Barcelona, a partir de l’explotació de la informació provinent de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL). La figura de l’emprenedor s’identifica a la MCVL a partir de l’estudi dels treballadors del règim d’autònoms que inicien una activitat per iniciativa pròpia, la durada de la qual comprèn un període de fins a 42 mesos. Com en anteriors edicions, a l’informe es fa una aproximació a la quantificació del nombre d’emprenedors i es posa l’accent en els aspectes relacionats amb el perfil sòcio-demogràfic, sectorial i territorial de l’emprenedoria a la ciutat, si bé l’estudi també inclou referències a l’entorn metropolità i Catalunya. També es calculen les taxes d’activitat emprenedora, definides com el quocient entre el nombre d’emprenedors i el total de població d’edat compresa entre els 18 i els 64 anys. L’anàlisi ve a complementar la informació que, en el camp de l’activitat emprenedora, es publica en el marc del projecte acadèmic Global Entrepreneurship Monitor (GEM) per Catalunya i la província de Barcelona.

 

L'emprenedoria a Barcelona - 2017

Aquest informe és la segona edició de l’estudi elaborat per primera vegada l’any 2018 com a nova línia d’anàlisi a l’entorn de l’emprenedoria a Barcelona, a partir de l’explotació de la informació provinent de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL). La figura de l’emprenedor s’identifica a la MCVL a partir de l’estudi dels treballadors del règim d’autònoms que, no sent assalariats, inicien una activitat per iniciativa pròpia, amb una durada de fins a 42 mesos com a màxim. A l’informe es fa una aproximació al nombre d’emprenedors i es posa l’accent en els aspectes relacionats amb el perfil sòcio-demogràfic, sectorial i territorial de l’emprenedoria de Barcelona. També es calculen les taxes d’activitat emprenedora, definides com el quocient entre el nombre d’emprenedors i el total de població en la franja d’edat compresa entre els 18 i els 64 anys.

L'emprenedoria urbana a l'economia espanyola - 2016

L'estudi és una extensió de l’informe “L’emprenedoria a Barcelona 2016”. S’aproxima l’emprenedoria dels autònoms per a les més de quaranta ciutats del nostre país amb més de 150.000 habitants. En primer lloc es calcula la TAE de cada ciutat, i es constata que Barcelona és la ciutat de l’Estat amb una superior intensitat emprenedora. En segon terme es fa una classificació del tipus d’emprenedoria urbana, diferenciant grups de ciutats emprenedores segons la seva especialització sectorial. Seguidament, es fan uns models economètrics per explicar les diferents intensitats d’emprenedoria urbana. L’estudi acaba amb una aproximació a la geografia de l’emprenedoria al nostre país.

L'emprenedoria a Barcelona - 2016

 Aquest informe presenta una aproximació al nombre i perfil dels emprenedors autònoms de Barcelona l’any 2016 a través de l’explotació de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL), identificant la figura de l’emprenedor com el treballador que, no sent assalariat, inicia una activitat per iniciativa pròpia amb una antiguitat no superior als 42 mesos.  El treball presenta el perfil de l’emprenedor a partir de característiques personals i es calculen les Taxes d’Activitat Emprenedora (TAE), definides com el quocient entre el nombre d’emprenedors i el total de població en la franja d’edats entre 18 i 64 anys.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML