Impressió

Emprenedoria

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array

L'emprenedoria a Barcelona - 2019

Aquest informe és la quarta edició d’una línia de treball iniciada l’any 2018 pel Departament d’Anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades amb l’objectiu d’analitzar l’activitat emprenedora a la ciutat de Barcelona, a partir de l’explotació de la informació provinent de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL). La figura de l’emprenedor s’identifica a la MCVL a partir de l’estudi dels treballadors del règim d’autònoms que inicien una activitat per iniciativa pròpia, la durada de la qual comprèn un període de fins a 42 mesos. Com en anteriors edicions, a l’informe es presenta l’aproximació a la quantificació del nombre de persones emprenedores, posant l’accent en els aspectes relacionats amb el perfil sòcio-demogràfic i sectorial de l’emprenedoria a la ciutat. A nivell territorial, l’estudi presenta resultats per districtes i inclou referències a l’entorn metropolità i Catalunya. També es calculen les taxes d’activitat emprenedora, definides com el quocient entre el nombre d’emprenedors i el total de població d’edat compresa entre els 18 i els 64 anys. L’anàlisi ve a oferir una visió complementària de la que, en el camp de l’activitat emprenedora, es publica en el marc del projecte acadèmic Global Entrepreneurship Monitor (GEM) per Espanya, Catalunya i la província de Barcelona.

L'emprenedoria a Barcelona - 2018

Aquest informe és la tercera edició d’una línia de treball iniciada l’any 2018 pel Departament d’Anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades, amb l’objectiu d’analitzar l’activitat emprenedora a la ciutat de Barcelona, a partir de l’explotació de la informació provinent de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL). La figura de l’emprenedor s’identifica a la MCVL a partir de l’estudi dels treballadors del règim d’autònoms que inicien una activitat per iniciativa pròpia, la durada de la qual comprèn un període de fins a 42 mesos. Com en anteriors edicions, a l’informe es fa una aproximació a la quantificació del nombre d’emprenedors i es posa l’accent en els aspectes relacionats amb el perfil sòcio-demogràfic, sectorial i territorial de l’emprenedoria a la ciutat, si bé l’estudi també inclou referències a l’entorn metropolità i Catalunya. També es calculen les taxes d’activitat emprenedora, definides com el quocient entre el nombre d’emprenedors i el total de població d’edat compresa entre els 18 i els 64 anys. L’anàlisi ve a complementar la informació que, en el camp de l’activitat emprenedora, es publica en el marc del projecte acadèmic Global Entrepreneurship Monitor (GEM) per Catalunya i la província de Barcelona.

 

L'emprenedoria a Barcelona - 2017

Aquest informe és la segona edició de l’estudi elaborat per primera vegada l’any 2018 com a nova línia d’anàlisi a l’entorn de l’emprenedoria a Barcelona, a partir de l’explotació de la informació provinent de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL). La figura de l’emprenedor s’identifica a la MCVL a partir de l’estudi dels treballadors del règim d’autònoms que, no sent assalariats, inicien una activitat per iniciativa pròpia, amb una durada de fins a 42 mesos com a màxim. A l’informe es fa una aproximació al nombre d’emprenedors i es posa l’accent en els aspectes relacionats amb el perfil sòcio-demogràfic, sectorial i territorial de l’emprenedoria de Barcelona. També es calculen les taxes d’activitat emprenedora, definides com el quocient entre el nombre d’emprenedors i el total de població en la franja d’edat compresa entre els 18 i els 64 anys.

L'emprenedoria urbana a l'economia espanyola - 2016

L'estudi és una extensió de l’informe “L’emprenedoria a Barcelona 2016”. S’aproxima l’emprenedoria dels autònoms per a les més de quaranta ciutats del nostre país amb més de 150.000 habitants. En primer lloc es calcula la TAE de cada ciutat, i es constata que Barcelona és la ciutat de l’Estat amb una superior intensitat emprenedora. En segon terme es fa una classificació del tipus d’emprenedoria urbana, diferenciant grups de ciutats emprenedores segons la seva especialització sectorial. Seguidament, es fan uns models economètrics per explicar les diferents intensitats d’emprenedoria urbana. L’estudi acaba amb una aproximació a la geografia de l’emprenedoria al nostre país.

L'emprenedoria a Barcelona - 2016

 Aquest informe presenta una aproximació al nombre i perfil dels emprenedors autònoms de Barcelona l’any 2016 a través de l’explotació de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL), identificant la figura de l’emprenedor com el treballador que, no sent assalariat, inicia una activitat per iniciativa pròpia amb una antiguitat no superior als 42 mesos.  El treball presenta el perfil de l’emprenedor a partir de característiques personals i es calculen les Taxes d’Activitat Emprenedora (TAE), definides com el quocient entre el nombre d’emprenedors i el total de població en la franja d’edats entre 18 i 64 anys.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML