Impressió

Distribució sectorial dels ocupats

Distribució sectorial dels afiliats en alta a la Seguretat Social (Règim General i Autònoms)
Barcelona AMB (RMB fins 2016)
Període Primari Indústria Energia, aigua i residus Cons-
trucció
Serveis Primari Indústria Energia, aigua i residus Cons-
trucció
Serveis
ds.2012 433 64.889 11.811 32.401 825.696 4.006 266.346 18.769 103.916 1.568.105
ds.2013 381 63.569 11.764 29.517 831.682 3.899 260.465 18.755 97.167 1.572.284
ds.2014 386 62.863 11.567 29.533 855.044 3.900 262.356 18.466 98.076 1.632.849
ds.2015 430 61.448 11.730 30.232 889.527 4.019 266.799 18.947 103.932 1.698.444
ds.2016 473 62.100 12.096 31.265 921.418 4.023 273.168 19.637 110.458 1.767.203
mç.2017 468 62.239 11.725 32.269 933.642 4.084 275.969 19.082 115.461 1.783.550
jn.2017 496 62.614 11.963 33.133 943.412 4.157 279.770 19.801 118.343 1.801.650
st.2017 440 62.657 12.682 33.430 944.143 4.074 279.984 20.652 118.449 1.828.615
ds.2017 410 62.966 12.147 32.911 946.288 3.076 264.507 19.760 111.796 1.780.131
mç.2018 434 63.417 11.834 33.885 957.868 3.051 268.496 19.353 116.263 1.803.868
jn.2018 484 63.758 12.228 34.431 972.355 3.132 271.600 20.049 119.820 1.826.206
st.2018 446 63.246 12.516 34.051 972.523 3.058 269.596 20.450 118.835 1.828.897
ds.2018 442 62.763 12.004 33.858 980.044 3.025 268.202 19.844 118.265 1.842.696
mç.2019 464 62.569 11.635 35.013 995.447 3.100 269.965 19.304 123.161 1.866.416
jn.2019 512 62.852 11.997 35.362 1.004.394 3.153 270.875 20.010 124.203 1.878.704
st.2019 457 62.121 6.797 34.568 990.943 3.039 267.513 14.788 121.879 1.864.630
Nota: L'any 2009 es trenca la homogeneïtat de tots les sèries pel canvi de CNAE. Els canvis en els R.E. d'Autònoms i de la Llar també alteren la homogeneïtat de les sèries del Primari i dels Serveis.
Font: Elaboració pròpia amb dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.
Variació (%) Barcelona Àmbit Metropolità
Primari Indústria Energia… Constr. Serveis Primari Indústria Energia… Constr. Serveis
st.19/st.18 2,5 -1,8 -45,7 1,5 1,9 -0,6 -0,8 -27,7 2,6 2,0
ds.18/ds.17 7,8 -0,3 -1,2 2,9 3,6 -1,7 1,4 0,4 5,8 3,5
ds.17/ds.16 -13,3 1,4 0,4 5,3 2,7 -1,8 2,6 3,1 6,1 3,6

Array
Array

La terciarització del teixit productiu metropolità, compatible amb el desitjat reforçament de l’activitat industrial, en hores baixes, continua sent el principal factor impulsor de l’augment del nombre d’ocupats. Una tendència encara expansiva a la que també hi contribueix la construcció.

La trajectòria expansiva que presenta el mercat laboral metropolità ha perdut envergadura i ja no pot cobrir tot el ventall sectorial. Les dades del tercer trimestre de 2019, i més concretament la pèrdua d’ocupació en el secundari (el daltabaix del sector de l’energia, aigua i residus només té efectes estadístics), posen punt i final a més d’un quadrienni en el que de manera ininterrompuda tots els grans sectors productius havien mostrat variacions interanuals positives trimestre rere trimestre. Aquest revés però, no hauria d’impedir la consolidació d’un cicle expansiu després de la llarga etapa recessiva accentuada durant les acaballes de la darrera dècada i primers anys de l’actual. Especialment perquè a l’indiscutible protagonisme del terciari, responsable de més del 90% dels nous llocs de treball generats a les comarques metropolitanes durant els darrers dotze mesos, el recolza el sostingut augment del nombre d’ocupats a la construcció. La indústria, estadísticament penalitzada per l’externalització de serveis, mostra senyals evidents d’esgotament, especialment a la capital.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML