Impressió

Empreses en situació d'alta a la Seguretat Social

Comptes de cotització per nombre de treballadors
Barcelona AMB (RMB fins 2016)
Període Total 1-5 6-50 51-500 >500  Total 1-5 6-50 51-500 >500
ds.2012 70.003 53.572 14.324 1.922 185 156.486 118.857 33.247 4.076 306
ds.2013 70.317 53.954 14.259 1.922 182 155.706 118.433 32.913 4.061 299
ds.2014 71.573 54.807 14.618 1.960 188 160.163 121.647 33.999 4.207 310
ds.2015 72.846 55.326 15.316 2.011 193 164.064 123.576 35.809 4.355 324
ds.2016 74.627 56.493 15.833 2.109 192 168.330 126.053 37.381 4.558 338
  
mç.2017 75.224 56.746 16.142 2.134 202 161.901 120.411 36.648 4.503 339
jn.2017 75.502 56.878 16.250 2.172 202 163.080 120.969 37.192 4.579 340
st.2017 74.907 56.259 16.244 2.199 205 161.720 119.839 36.862 4.669 350
ds.2017 75.372 56.636 16.344 2.188 204 162.522 120.540 36.996 4.639 347
mç.2018 75.973 56.963 16.568 2.234 208 163.883 121.183 37.591 4.757 352
jn.2018 76.530 57.330 16.723 2.261 216 165.300 121.923 38.180 4.835 362
st.2018 75.233 56.147 16.593 2.274 219 162.617 119.719 37.645 4.884 369
ds.2018 76.018 56.907 16.624 2.265 222 163.951 120.970 37.766 4.841 374
mç.2019 76.717 57.285 16.904 2.304 224 165.514 121.732 38.483 4.921 378
jl.2019 76.829 57.247 17.043 2.317 222 166.080 121.854 38.882 4.969 375
Font: Elaboració pròpia amb dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.
______________ Barcelona Àmbit metropolità
Variació (%) Total 1-5 6-50 51-500 >500 Total 1-5 6-50 51-500 >500
jl.19/jl.18 0,4 -0,1 1,9 2,5 2,8 0,5 -0,1 1,8 2,8 3,6
ds.18/ds.17 0,9 0,5 1,7 3,5 8,8 0,9 0,4 2,1 4,4 7,8
ds.17/ds.16 1,0 0,3 3,2 3,7 6,3 1,0 0,3 3,1 5,2 3,8

Array
Array

Progressiu alentiment de l’augment del nombre d’empreses amb ocupats assalariats. Un moviment que accentua la contenció ja observada durant el darrer bienni després d’un lustre de creixement ininterromput. Apareixen senyals d’estancament en el grup de les més petites.

Segons els registres de la Seguretat Social, el teixit econòmic de Barcelona compta amb gairebé 77.000 empreses actives amb algun treballador assalariat en plantilla. Són tres cents més que un any abans, equivalent a un augment interanual del 0,4% per cent. A l’entorn metropolità, on es localitzen poc més de 89.000 empreses, l’augment en termes relatius és similar: mig punt percentual. Variacions positives però sensiblement més contingudes que les registrades durant el trienni 2014-2016. Un fet a remarcar és que aquesta variació del total és la síntesi de dues tendències internes oposades. D’una banda, continua augmentant el nombre d’empreses que ocupen directament a més de 50 treballadors i especialment les de més de 500 assalariats. Per l’altra, s’ha frenat el procés de creació de noves empreses o han empitjorat els percentatges de supervivència de les més joves fins el punt que l’agregat de les més petites comença a presentar saldos anuals lleument negatius. Evolució fins a cert punt previsible que respon a un context econòmic i polític complex i menys favorable que en el passat recent.

A la diferent evolució associada a la grandària de les empreses s’hi afegeix la corresponent als grans sectors econòmics de pertinença. Així, la dinàmica empresarial al conjunt de les cinc comarques de l’Àmbit Metropolità és clarament expansiva a la Construcció i a la major part del Terciari, amb l’excepció de la dominant activitat comercial, afectada per l’augment del comerç electrònic, alhora que és contractiva, per tercer any consecutiu, a la major part de la Indústria. 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML