Impressió

Ocupació en el sector terciari a Barcelona

Distribució sectorial de l'ocupació al terciari de Barcelona setembre 2019
Sectors industrials Nombre
d'ocupats
Variació (%)
setembre 2019/
setembre 2018
setembre 2019/
desembre 2018
setembre 2019/
desembre 2013
Serveis comercials 158.496 0,2 -1,6 5,9
Transport i emmagatzematge 51.297 -0,9 -2,0 14,7
Hostaleria i restauració 92.489 1,6 4,1 28,5
Tecnologies i serveis d'informació 53.429 10,7 8,2 91,4
Resta serveis d'informació i comunicació 20.682 1,9 2,0 7,6
  
Finances i assegurances 35.108 -0,9 -1,2 -12,9
Activitats immobiliàries 15.657 3,4 2,5 26,0
Activitats professionals, científiques i tècniques 109.981 4,7 3,0 30,6
Serveis administratius i auxiliars 134.714 0,4 6,0 38,9
  
AAPP i organismes extraterritorials 76.671 1,2 -1,2 -0,3
Ensenyament 72.105 2,2 -3,5 14,5
Serveis sanitaris 69.796 1,6 0,2 17,0
Serveis socials 36.236 2,3 0,5 34,9
Activitats i serveis culturals 11.358 5,3 2,9 17,0
  
Activitats relacionades amb apostes i jocs d'atzar 1.942 -0,3 -0,7 13,1
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 13.789 4,2 -6,2 19,1
Activitat associatives 11.661 2,1 -4,0 -3,0
Altres serveis personals 25.532 0,1 -0,2 12,3

Array
Array

L’expansió de l’ocupació terciària a la capital s’està recolzant tant en algunes de les activitats tradicionals i de més pes en termes absoluts com en les més innovadores i canviants.

El fort creixement del nombre d’afiliats en situació d’alta que la Seguretat Social ha registrat tant a Barcelona com al seu entorn metropolità durant el darrer quadrienni no s’hauria produït sense el dinamisme del terciari. Un cop recuperats els volums de 2008 –una fita impensable en la resta de grans sectors- s’imposa avançar en la qualitat i l’estabilitat dels llocs de treball generats darrerament. Un objectiu desitjable i en bona mesura lligat a que el creixement econòmic tant a Espanya com al conjunt de la UE mantingui la intensitat dels darrers anys. Una evolució que es revela força improbable atesa la rebaixa general de les previsions de creixement del PIB i els resultats que es van coneixent.

A diferència de l’activitat industrial metropolitana, la immensa majoria dels sectors en què s’ha dividit el terciari de la capital han tancat els darrers dotze mesos amb increments de plantilla. Augments rellevants en alguns casos. La imatge canvia radicalment si s’observa l’evolució de l’acumulat anual. Gairebé la meitat dels agregats han tancat els primers nou mesos d’enguany amb pèrdues d’ocupació mentre que un nombre semblant evolucionava a la inversa. Uns resultats que anuncien un augment rellevant dels saldos negatius a final d’any. Entre les activitats més exposades a aquest canvi de tendència destaquen els Serveis comercials, alguns serveis públics i l’heterogeni conglomerat d’activitats esportives, associatives i serveis personals.

Quan es compara la situació actual amb la de tancament de 2013 es fa especialment evident la diferent evolució del terciari en comparació amb l’industrial. Són majoria els sectors terciaris de la ciutat que actualment presenten uns volums d’ocupació força més elevats que durant el pitjor moment de la darrera etapa recessiva. És una agrupació tan heterogènia que impossibilita diferenciar de manera categòrica entre activitats madures i tradicionals de les més innovadores. I tampoc entre serveis de mercat i fora de mercat. N’és un bon exemple que els més expansius han estat les Tecnologies i serveis d’informació, els Serveis administratius i auxiliars, els Serveis socials i les Activitats professionals i tècniques.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML