Impressió

Ocupació en el sector terciari a Barcelona

Distribució sectorial de l'ocupació al terciari de Barcelona març 2019
Sectors industrials Nombre
d'ocupats
Variació (%)
març 2019/
març 2018
març 2019/
desembre 2018
març 2019/
desembre 2013
Serveis comercials 157.662 0,3 -2,1 5,3
Transport i emmagatzematge 52.398 7,2 0,1 17,2
Hostaleria i restauració 90.618 4,2 2,0 25,9
Tecnologies i serveis d'informació 52.439 11,7 6,2 87,8
Resta serveis d'informació i comunicació 21.407 6,0 5,6 11,3
  
Finances i assegurances 35.455 0,4 -0,3 -12,0
Activitats immobiliàries 15.665 5,4 2,5 26,1
Activitats professionals, científiques i tècniques 108.784 5,3 1,9 29,2
Serveis administratius i auxiliars 131.737 3,7 3,6 35,8
  
AAPP i organismes extraterritorials 78.391 4,2 1,0 1,9
Ensenyament 78.183 3,4 4,6 24,1
Serveis sanitaris 69.878 3,3 0,4 17,2
Serveis socials 36.310 5,4 0,7 35,1
Activitats i serveis culturals 12.026 10,7 8,9 23,9
  
Activitats relacionades amb apostes i jocs d'atzar 1.924 6,2 -1,6 12,1
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 14.959 5,4 1,7 29,2
Activitat associatives 12.253 1,0 0,9 1,9
Altres serveis personals 25.358 0,7 -0,9 11,6

Array
Array

La forta expansió de l’ocupació terciària a la capital s’està recolzant tant en algunes de les activitats tradicionals i de més pes en termes absoluts com en les més innovadores i canviants.

El fort creixement del nombre d’afiliats en situació d’alta que la Seguretat Social ha registrat tant a Barcelona com al seu entorn metropolità durant la major part del darrer quadrienni no s’hauria produït sense el dinamisme del terciari. Un cop recuperats els volums de 2008 –una fita impensable en la resta de grans sectors- s’imposa avançar en la qualitat i l’estabilitat dels llocs de treball generats darrerament. Un objectiu desitjable i en bona mesura lligat a que el creixement econòmic tant a Espanya com al conjunt de la UE mantingui la intensitat dels darrers anys. Una evolució força improbable ateses les previsions i els resultats, parcials i provisionals, que es coneixen dels primers mesos d’enguany.

A diferència de l’activitat industrial metropolitana, la totalitat dels divuit sectors en què s’ha dividit el terciari de la capital han tancat els darrers dotze mesos amb més ocupats en plantilla que els que tenien a començament de 2018. Les escasses variacions negatives d’un any enrere no han tingut continuïtat. Alhora, els sectors que han incorporat un major nombre d’actius en el que va d’any han estat el de les Activitats professionals, científiques i tècniques, els Serveis administratius i auxiliars, que inclouen els treballadors de les agències de treball temporal, l’Hostaleria i restauració i el Transport i logística. Com ja és habitual, el més dinàmic en termes relatius ha tornat a ser el de les Tecnologies i serveis d’informació.

Quan es compara la situació actual amb la de tancament de 2013 es fa especialment evident la diferent evolució del terciari en comparació amb l’industrial. Són majoria els sectors terciaris de la ciutat que actualment presenten uns volums d’ocupació força més elevats que durant el pitjor moment de la darrera etapa recessiva. És una agrupació tan heterogènia que impossibilita diferenciar de manera categòrica entre activitats madures i tradicionals de les més innovadores. I tampoc entre serveis de mercat i fora de mercat. N’és un bon exemple que els més expansius han estat les Tecnologies i serveis d’informació, els Serveis administratius i auxiliars i els Serveis socials.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML