Impressió

Ocupació industrial a la Regió Metropolitana de Barcelona

Distribució sectorial de l'ocupació industrial a l'AMB setembre 2020
Sectors industrials Nombre
d'ocupats
Variació (%)
setembre 2020/
desembre 2019
set 2020/
set 2019
set 2020/
desembre 2013
Alimentació i begudes 26.332 -2,7 -4,5 3,4
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 20.741 -3,9 -4,5 -3,2
Paper 5.265 -4,0 -4,6 4,4
Arts gràfiques 13.985 -4,9 -4,9 -2,7
  
Química 23.624 -0,9 -0,8 8,9
Farmacèutica 22.120 1,3 1,4 21,1
Cautxú i plàstic 15.275 -1,0 -1,0 8,5
Ind. extractives i fabric. prod. minerals no metàl.lics 6.059 -1,7 -1,3 -4,1
  
Metal.lúrgia bàsica 4.873 -1,9 -3,4 -13,0
Productes metàl·lics exc. maquinària i equips 30.377 -3,9 -4,9 6,5
Productes informàtics, electrònics i òptics 5.481 -1,1 -0,3 12,0
Material i equipament elèctric 9.379 -7,3 -7,8 -3,6
  
Maquinària i equipament 17.658 -2,9 -3,4 4,7
Vehicles a motor i altre material de transport 33.875 0,4 -3,0 7,9
Mobles 4.144 -0,1 -1,4 3,7
Resta d'activitats manufactureres 9.598 -2,8 -3,8 11,9
Instal.lació i reparació de maquinària i equips 11.447 -2,6 -2,7 33,3

Array
Array

L’ocupació al teixit industrial metropolità mostra pèrdues generalitzades després de gairebé un lustre d’augment sostingut.

En consonància amb el progressiu refredament de l’activitat que darrerament ha reflectit el PIB industrial a Catalunya i especialment per la crisi global associada a l’emergència sanitària que ha provocat el coronavirus, l’ocupació directa en la indústria mostra una trajectòria clarament descendent al conjunt de les cinc comarques metropolitanes. Tot i que per una via inesperada, s’han accentuat els resultats dels darrers trimestres que ja mostraven senyals clars d’esgotament del ritme de creixement. Especialment a la capital, on la variació interanual és negativa per vuitè trimestre consecutiu.

Una anàlisi més detallada per subsectors confirma que la situació recessiva del conjunt respon al fet que tots els subsectors, amb l’excepció del Farmacèutic per raons òbvies, registren pèrdues d’ocupació en relació a un any enrere. I només dos, el ja esmentat i la Fabricació de vehicles i material de transport presenten un saldo lleument positiu en el que va de 2020. Al capdavant de les pèrdues en termes absoluts, el Metall, l’Alimentació i el Tèxtil i confecció. A un pas de l’estabilitat, els Productes informàtics, electrònics i òptics, la Química i el Cautxú i plàstic.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML