Impressió

Ocupació industrial a la Regió Metropolitana de Barcelona

Distribució sectorial de l'ocupació industrial a l'AMB setembre 2019
Sectors industrials Nombre
d'ocupats
Variació (%)
setembre 2019/
setembre 2018
setembre 2019/
desembre 2018
setembre 2019/
desembre 2013
Alimentació i begudes 27.577 1,0 2,3 8,3
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 21.716 -3,8 -3,3 1,3
Paper 5.521 0,7 1,1 9,5
Arts gràfiques 14.702 -2,9 -0,3 2,3
  
Química 23.815 0,1 0,5 9,7
Farmacèutica 21.821 0,8 0,8 19,5
Cautxú i plàstic 15.437 0,7 2,3 9,6
Ind. extractives i fabric. prod. minerals no metàl.lics 6.141 -1,9 -1,5 -2,8
  
Metal.lúrgia bàsica 5.043 -5,2 -3,1 -9,9
Productes metàl·lics exc. maquinària i equips 31.955 -0,3 0,1 12,1
Productes informàtics, electrònics i òptics 5.498 -1,1 -1,5 12,4
Material i equipament elèctric 10.168 -1,5 -0,9 4,5
  
Maquinària i equipament 18.286 0,3 1,2 8,5
Vehicles a motor i altre material de transport 33.889 -2,6 -2,3 8,0
Mobles 4.203 -0,1 -0,8 5,2
Resta d'activitats manufactureres 9.972 -0,1 0,9 16,3
Instal.lació i reparació de maquinària i equips 11.769 1,5 0,0 37,1

Array
Array

L’ocupació al teixit industrial metropolità comença a mostrar pèrdues després de gairebé un lustre d’augment continuat.

En consonància amb el progressiu refredament de l’activitat que darrerament ha mostrat el PIB industrial a Catalunya, l’ocupació directa en aquest sector sembla que ha tocat sostre i comença a mostrar un lleu descens al conjunt de les cinc comarques metropolitanes. Es fan evidents els resultats dels darrers trimestres que ja mostraven senyals clars d’esgotament del ritme de creixement. Especialment a la capital, on la variació interanual és lleument negativa per quart trimestre consecutiu.

Una anàlisi més detallada per subsectors confirma que la situació lleument recessiva del conjunt respon bàsicament a la pèrdua d’ocupació que darrerament presenten alguns dels sectors amb més implantació a l’àmbit metropolità. És el cas del Tèxtil i confecció, les Arts gràfiques i la major part de les branques del Metall inclosa la Fabricació de vehicles i altre material de transport amb l’excepció de la Maquinària i equipament. A més d’aquest, continuen generant llocs de treball directes agregats rellevants com ara l’Alimentació i begudes, la Farmacèutica i la Instal·lació i reparació de maquinària i equipament. Per contextualitzar aquest canvi de conjuntura convé remarcar que es produeix després de què tots els sectors llevat els Materials de construcció i la Metal·lúrgia bàsica, dos dels menys representatius en termes absoluts, hagin acumulat augments substancials de plantilles durant el darrer quinquenni.

De les disset branques en què hem segmentat el conjunt de l’activitat industrial metropolitana, set han evolucionat a la baixa en relació a un any enrere i cinc s’han mantingut estables pel que fa a nombre d’ocupats. Les cinc restants han tancat els darrers dotze mesos guanyant ocupats. El cada cop més potent segment de la Instal·lació i reparació de maquinària i equipament continua sent el més dinàmic. I és també el que més s’ha expandit al llarg del darrer quinquenni gràcies a l’augment de la inversió privada que ha comportat una notable renovació tecnològica de les empreses de la mà de la robòtica i la digitalització de molts processos productius.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML