Impressió

Ocupació industrial a la Regió Metropolitana de Barcelona

Distribució sectorial de l'ocupació industrial a l'AMB juny 2019
Sectors industrials Nombre
d'ocupats
Variació (%)
juny 2019/
juny 2018
juny 2019/
desembre 2018
juny 2019/
desembre 2013
Alimentació i begudes 27.687 0,5 2,7 8,7
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 22.475 -3,2 0,1 4,9
Paper 5.510 0,3 0,9 9,3
Arts gràfiques 15.275 0,0 1,0 6,3
  
Química 23.993 0,6 1,3 10,6
Farmacèutica 21.894 1,3 1,1 19,9
Cautxú i plàstic 15.557 0,7 3,1 10,5
Ind. extractives i fabric. prod. minerals no metàl.lics 6.261 -0,7 0,4 -0,9
  
Metal.lúrgia bàsica 5.171 -4,8 -0,7 -7,6
Productes metàl·lics exc. maquinària i equips 32.425 -0,7 1,6 13,7
Productes informàtics, electrònics i òptics 5.584 -1,1 0,0 14,1
Material i equipament elèctric 10.327 -0,7 0,7 6,1
  
Maquinària i equipament 18.390 1,1 1,7 9,1
Vehicles a motor i altre material de transport 34.083 -2,1 -1,7 8,6
Mobles 4.291 1,3 2,9 7,4
Resta d'activitats manufactureres 10.105 1,0 2,2 17,8
Instal.lació i reparació de maquinària i equips 11.847 3,3 0,7 38,0

Array
Array

L’ocupació al teixit industrial metropolità s’estabilitza després de gairebé un lustre d’augment continuat.

En consonància amb la trajectòria alcista que darrerament ha mantingut el PIB industrial a Catalunya, l’ocupació directa en aquest sector ha evolucionat igualment a l’alça al conjunt de les cinc comarques metropolitanes. Però els resultats dels darrers trimestres han començat a mostrar senyals clars d’esgotament d’aquest ritme de creixement. Especialment a la capital, on la variació interanual és lleument negativa per tercer trimestre consecutiu.

Una anàlisi més detallada per subsectors confirma que la situació d’estancament que presenta el conjunt respon bàsicament a la pèrdua d’ocupació que darrerament presenten alguns dels sectors amb més implantació a l’àmbit metropolità. És el cas del Tèxtil i confecció i la major part de les branques del Metall inclosa la Fabricació de vehicles i altre material de transport amb l’excepció de la Maquinària i equipament. A més d’aquest segment, continuen generant llocs de treball directes agregats rellevants com ara l’Alimentació i begudes, la Química, la Farmacèutica i la Instal·lació i reparació de maquinària i equipament. El Paper i les Arts gràfiques presenten saldos anuals irrellevants. Per contextualitzar aquest canvi de conjuntura convé remarcar que es produeix després de què tots els sectors llevat els Materials de construcció i la Metal·lúrgia bàsica, dos dels menys representatius en termes absoluts, hagin acumulat augments substancials de plantilles durant el darrer quinquenni.

De les disset branques en què hem segmentat el conjunt de l’activitat industrial metropolitana, set han evolucionat a la baixa en relació amb un any enrere i dues s’han mantingut estables pel que fa a nombre d’ocupats. Les vuit restants han tancat els darrers dotze mesos guanyant ocupats. El cada cop més potent segment de la Instal·lació i reparació de maquinària i equipament continua sent el més dinàmic. I és també el que més s’ha expandit al llarg del darrer quinquenni gràcies a l’augment de la inversió privada que ha comportat una notable renovació tecnològica de les empreses de la mà de la robòtica i la digitalització de molts processos productius.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML