Impressió

Treballadors estrangers a la Seguretat Social

Array
Array
Array
Array
Array
Estrangers en situació d'alta a la Seguretat Social
Període Total UE Resta món
Província de Barcelona
ds.2013 248.268 66.460 181.808
ds.2014 248.493 71.933 176.560
ds.2015 263.858 79.178 184.680
ds. 2016 286.098 88.678 197.420
ds. 2017 313.928 98.427 215.501
mç. 2018 326.793 103.473 223.320
jn. 2018 343.473 106.729 236.744
st. 2018 346.093 107.412 238.681
ds. 2018 346.293 109.039 237.254
mç. 2019 359.119 113.659 245.459
jn. 2019 374.762 116.694 258.068
st. 2019 373.602 116.609 256.993
ds. 2019 373.114 117.180 255.934
mç. 2020 348.414 105.916 242.498
jn. 2020 353.899 104.180 249.719
Catalunya
ds. 2013 341.209 101.308 239.901
ds. 2014 344.071 108.849 235.222
ds. 2015 364.112 118.194 245.918
ds. 2016 393.636 130.375 263.261
ds. 2017 428.213 142.372 285.841
mç. 2018 449.738 150.467 299.271
jn. 2018 493.578 162.706 330.872
st. 2018 486.937 159.064 327.873
ds. 2018 469.597 155.324 314.273
mç. 2019 487.598 162.322 325.276
jn. 2019 534.532 174.933 359.599
st. 2019 522.032 170.016 352.016
ds. 2019 503.410 165.362 338.048
mç. 2020 469.975 150.587 319.388
jn. 2020 494.571 154.254 340.317
Font: www.seg-social.es
Variació (%) Total UE Resta món
Província de Barcelona
jn.20/jn.19 -5,6 -10,7 -3,2
ds.19/ds.18 7,7 7,5 7,9
ds.18/ds.17 10,3 10,8 10,1
Catalunya
jn.20/ jn.19 -7,5 -11,8 -5,4
ds.19/ ds.18 7,2 6,5 7,6
ds.18/ ds.17 9,7 9,1 9,9

Si el col·lectiu dels treballadors estrangers, que representa més d’un 14% del total d’afiliats en situació d’alta a la Seguretat Social tant a l’entorn metropolità com a la resta de Catalunya, mantenia un clar lideratge en l’evolució del nombre d’ocupats durant el cicle alcista, amb el canvi de tendència la situació s’equilibra.

Les darreres dades d’actius estrangers afiliats a la Seguretat Social trenquen la tendència alcista que d’ençà 2015 mantenia aquest segment de l’ocupació tant a la regió metropolitana com al conjunt de Catalunya. Així, a la província de Barcelona, el primer semestre d’enguany s’ha tancat amb poc més de 353.000 afiliats actius d’aquest col·lectiu, un 5,6% menys que un any abans. Simplificant, el saldo negatiu de la primera meitat d’enguany ha compensat dues terceres parts del saldo positiu de tot l’any passat. Una situació que continuarà empitjorant a curt termini.

Pel que fa a les grans àrees de procedència (resta UE i resta del món), l’evolució més recent sorprèn amb diferències significatives que s’expliquen bàsicament per la sortida del Regne Unit de la UE. Es trenca la homogeneïtat de la sèrie pel que fa al detall dels àmbits. Sense aquest factor, que per la irrupció del coronavirus ha passat a un cert oblit mediàtic i polític tot i que encara s’han de discutir les condicionals definitives de la sortida, s’ha de pressuposar que les variacions entre els dos àmbits serien similars, igual que en anys anteriors.

En el moment que la conjuntura del mercat de treball ha canviat a pitjor, ja només el règim dels Autònoms es manté en positiu. Gràcies a l’augment acumulat durant 2019 ja que el saldo positiu del primer semestre d’enguany ha sigut molt minso. Que no és poc. El Règim especial de la Llar continua perdent mà d’obra estrangera, bàsicament extracomunitària. A manera de resum, més de la meitat de la mà d’obra estrangera que treballa a Catalunya es concentra en quatre segments del terciari: Comerç, Hoteleria i restauració, Activitats professionals, científiques i tècniques i Activitats administratives i serveis auxiliars. Una concentració que més aviat s’ha reforçat durant el quinquenni expansiu i que comença a declinar.

Afiliats estrangers segons règims
____________ R.General % Autònoms % Resta %
Període Província de Barcelona
ds.2013 175.891 10,1 35.998 9,7 36.379 57,6
ds.2014 175.197 9,7 39.766 10,5 33.530 52,9
ds.2015 187.644 10,0 43.887 11,4 32.327 51,0
ds.2016 207.459 10,6 47.537 12,2 31.100 49,1
ds. 2017 232.272 11,4 52.460 13,4 29.645 48,3
mç. 2018 243.151 11,7 53.970 13,7 29.671 48,1
jn. 2018 258.553 12,2 55.078 13,9 29.840 48,0
st. 2018 261.877 12,4 54.995 14,0 29.221 48,1
ds. 2018 261.558 12,3 56.123 14,2 28.611 48,0
mç. 2019 273.956 12,7 56.841 14,3 28.321 47,6
jn. 2019 288.415 13,3 58.045 14,6 28.301 47,5
st. 2019 287.704 13,4 58.106 14,7 27.792 47,7
ds. 2019 286.464 13,2 59.363 14,9 27.287 47,6
mç. 2020 263.357 12,6 58.463 14,9 26.594 47,2
jn. 2020 268.347 13,1 59.692 15,2 25.860 47,0
Nota. Els percentatges són el pes relatiu dels estrangers sobre el total d'afiliats del règim.
Font: www.seg-social.es
Variació (%) R.General Autònoms Resta
jn.20/jn.19 -7,0 2,8   -8,6
ds.19/ds.18 9,5   5,8   -4,6
ds.18/ds.17 12,6   7,0   -3,5

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML