Impressió

Treballadors estrangers a la Seguretat Social

Array
Array
Array
Array
Array
Estrangers en situació d'alta a la Seguretat Social
Període Total UE Resta món
Província de Barcelona
ds.2012 257.360 65.871 191.489
ds.2013 248.268 66.460 181.808
ds.2014 248.493 71.933 176.560
ds.2015 263.858 79.178 184.680
ds. 2016 286.098 88.678 197.420
  
mç. 2017 295.217 92.766 202.451
jn. 2017 311.023 96.040 214.983
st. 2017 315.783 97.591 218.192
ds. 2017 313.928 98.427 215.501
mç. 2018 326.793 103.473 223.320
jn. 2018 343.473 106.729 236.744
st. 2018 346.093 107.412 238.681
ds. 2018 346.293 109.039 237.254
mç. 2019 359.119 113.659 245.459
jn. 2019 374.762 116.694 258.068
st. 2019 373.602 116.609 256.993
ds. 2019 373.114 117.180 255.934
Catalunya
ds. 2012 355.939 102.258 253.681
ds. 2013 341.209 101.308 239.901
ds. 2014 344.071 108.849 235.222
ds. 2015 364.112 118.194 245.918
ds. 2016 393.636 130.375 263.261
  
mç. 2017 404.942 135.711 269.231
jn. 2017 453.867 150.388 303.479
st. 2017 447.635 147.362 300.273
ds. 2017 428.213 142.372 285.841
mç. 2018 449.738 150.467 299.271
jn. 2018 493.578 162.706 330.872
st. 2018 486.937 159.064 327.873
ds. 2018 469.597 155.324 314.273
mç. 2019 487.598 162.322 325.276
jn. 2019 534.532 174.933 359.599
st. 2019 522.032 170.016 352.016
ds. 2019 503.410 165.362 338.048
Font: www.seg-social.es
Variació (%) Total UE Resta món
Província de Barcelona
ds.19/ds.18 7,7 7,5 7,9
ds.18/ds.17 10,3 10,8 10,1
ds.17/ds.16 9,7 11,0 9,2
Catalunya
ds.19/ ds.18 7,2 6,5 7,6
ds.18/ ds.17 9,7 9,1 9,9
ds.17/ ds.16 8,8 9,2 8,6

El col·lectiu dels treballadors estrangers, que ja representa més d’un 14% del total d’afiliats en situació d’alta a la Seguretat Social tant a l’entorn metropolità com a la resta de Catalunya, continua mantenint el lideratge en l’augment del nombre d’ocupats.

Les darreres dades d’actius estrangers afiliats a la Seguretat Social refermen la tendència alcista que d’ençà 2015 manté aquest segment de l’ocupació tant a la regió metropolitana com al conjunt de Catalunya. Així, a la província de Barcelona, el darrer any s’ha tancat amb poc més de 373.000 afiliats actius d’aquest col·ectiu, un 7,7% més que un any abans, completant un quadrienni fortament expansiu. Un ritme de creixement que adquireix especial rellevància quan es compara amb les vuit dècimes percentuals que ha crescut el nombre d’ocupats autòctons. En termes absoluts es un repartiment igualment favorable als estrangers que ja no es pot justificar per la via de l’ocupació estacional. S’ha convertit en un factor estructural del mercat laboral català i també espanyol reforçat darrerament pel diferencial de creixement del PIB entre Catalunya/Espanya i els països emissors. Amb alguna excepció.

Pel que fa a les grans àrees de procedència (resta UE i resta del món), s’observen diferències mínimes en l’augment en termes relatius a la província i més significatives a la resta de Catalunya, amb una major contenció de l’augment del nombre d’afiliats d’origen comunitari. Això accentua el domini dels no comunitaris, que més que doblen el nombre d’estrangers procedents de la UE. El règim Especial de la Llar, en el que encara hi juga un paper determinant, però no majoritari, la mà d’obra estrangera, especialment la no comunitària, es va obrint molt lentament als treballadors espanyols. Això explica la persistència del signe negatiu en l’evolució del corresponent agregat. Una pèrdua d’ocupació àmpliament compensada pel dinamisme que reflecteixen els fluxos de nous afiliats al règim General i al d’Autònoms. Especialment remarcable és l’evolució d’aquest darrer per l’efecte substitució que s’està produint: sense l’aportació dels estrangers, el nombre d’autònoms a l’àrea de Barcelona estaria en regressió, com ja succeeix a la resta de Catalunya.

A mesura que la conjuntura expansiva del mercat de treball es va afeblint i que només el règim especial de la Llar continua perdent mà d’obra estrangera, bàsicament extracomunitària, els altres trets rellevants que mostra l’actual distribució d’aquest segment de treballadors al conjunt de Catalunya responen majoritàriament a l’augment del nombre de llocs de treball que ocupen a l’Hoteleria i restauració, a la majoria de Serveis a les empreses, al Transport i logística i també als Serveis d’informació i comunicació. A la Construcció i a serveis públics com ara l’Ensenyament i la Sanitat, les darreres dades apunten a una certa estabilitat. En el Comerç i la Indústria, activitats que ja no s’expandeixen amb la intensitat del passat, s’imposa una lleu pèrdua de pes relatiu. A manera de resum, la meitat de la mà d’obra estrangera que treballa a Catalunya es concentra en quatre segments del terciari: Comerç, Hoteleria i restauració, Activitats professionals, científiques i tècniques i Activitats administratives i serveis auxiliars. Una concentració que més aviat s’ha reforçat durant el quinquenni expansiu que comença a declinar.

Afiliats estrangers segons règims
____________ R.General % Autònoms % Resta %
Període Província de Barcelona
ds.2012 185.566 10,6 33.576 9,1 38.218 59,7
ds.2013 175.891 10,1 35.998 9,7 36.379 57,6
ds.2014 175.197 9,7 39.766 10,5 33.530 52,9
ds.2015 187.644 10,0 43.887 11,4 32.327 51,0
ds.2016 207.459 10,6 47.537 12,2 31.100 49,1
mç.2017 215.590 10,8 48.753 12,5 30.874 48,6
jn.2017 229.832 11,4 50.380 12,8 30.810 48,3
st. 2017 234.634 11,5 51.165 13,1 29.983 48,2
ds. 2017 232.272 11,4 52.460 13,4 29.645 48,3
mç. 2018 243.151 11,7 53.970 13,7 29.671 48,1
jn. 2018 258.553 12,2 55.078 13,9 29.840 48,0
st. 2018 261.877 12,4 54.995 14,0 29.221 48,1
ds. 2018 261.558 12,3 56.123 14,2 28.611 48,0
mç. 2019 273.956 12,7 56.841 14,3 28.321 47,6
jn. 2019 288.415 13,3 58.045 14,6 28.301 47,5
st. 2019 287.704 13,4 58.106 14,7 27.792 47,7
ds. 2019 286.464 13,2 59.363 14,9 27.287 47,6
Nota. Els percentatges són el pes relatiu dels estrangers sobre el total d'afiliats del règim.
Font: www.seg-social.es
Variació (%) R.General Autònoms Resta
ds.19/ds.18 9,5 5,8   -4,6
ds.18/ds.17 12,6   7,0   -3,5
ds.17/ds.16 12,0   10,4   -4,7

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML