Impressió

Evolució de la població activa

Array
Array
Array
Array
Array
Evolució de la població activa  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2012 850,5 439,3 411,2 2.874,3 3.887,7
4t.tr.2013 820,0 413,2 406,8 2.816,4 3.838,3
4t.tr.2014 806,1 399,9 406,2 2.796,2 3.804,6
4t.tr.2015 784,4 399,0 385,4 2.771,8 3.770,5
4t.tr.2016 818,8 413,1 405,7 2.800,9 3.761,1
  
1r.tr.2017 832,8 415,5 417,3 2.816,1 3.774,6
2n.tr.2017 803,2 409,2 394,0 2.781,8 3.767,9
3r.tr.2017 819,8 428,1 391,7 2.798,6 3.792,3
4t.tr.2017 806,7 423,1 383,6 2.813,4 3.795,4
1r.tr.2018 801,6 418,5 383,1 2.791,1 3.761,9
2n.tr.2018 803,8 413,7 390,1 2.799,7 3.792,4
3r.tr.2018 794,4 410,8 383,6 2.796,2 3.797,6
4t.tr.2018 815,1 411,9 403,2 2.846,1 3.842,5
1r.tr.2019 811,8 414,1 397,9 2.848,5 3.837,6
2n.tr.2019 827,6 423,0 404,6 2.853,2 3.862,4
3r.tr.2019 833,9 423,0 410,9 2.866,2 3.884,5
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Total
3r.tr.19/3r.tr.18 5,0 3,0 7,1 2,5 2,3
4t.tr.18/4t.tr.17 1,0 -2,6 5,1 1,2 1,2
4t.tr.17/4t.tr.16 -1,5 2,4 -5,4 0,4 0,9

L’Enquesta de Població Activa del tercer trimestre de 2019 confirma la vigència del lent procés de recuperació del nombre d’actius a tots els àmbits considerats. El creixent protagonisme de la dona en el mercat laboral regulat i els persistents fluxos d’entrada d’estrangers en són els principals protagonistes. La creu d’aquesta evolució continua sent la manifesta incapacitat d’augmentar les taxes d’activitat.

Després d’un lustre de recuperació i expansió de l’economia i de millora quantitativa del mercat de treball, el nombre de barcelonins que es declaren laboralment actius encara no ha recuperat del tot els valors de 2013, any de finalització del darrer període recessiu. En termes de mitjanes anuals, la població activa resident actualment a la capital és encara unes poques dècimes percentuals més baixa que la de sis anys enrere. Contràriament, a l’entorn metropolità aquest dèficit ja s’ha corregit i es compara positivament.

La població de 16 anys i més continua augmentant amb relativa intensitat a tots els àmbits territorials considerats, especialment a la capital. Aquest fet, determinant en l’augment de la població activa, ajuda a explicar la situació de relativa atonia de les taxes d’activitat entre la població en edat de treballar. En el cas dels barcelonins, la taxa d’activitat mitjana dels primers tres trimestres de 2019 és de les més baixes dels darrers onze anys. Un cas relativament extrem en un entorn en el que la tònica dominant és l’estancament de les taxes d’activitat lleument per sota del vuitanta per cent de la població en edat de treballar.

Un cop corregida l’eufòria expansiva que desprenien els resultats de 2016 corresponents a la capital, l’evolució per sexes revela, al marge de les típiques variacions estacionals, un comportament molt més expansiu de la població activa femenina que de la masculina. Una tendència que, sense tan contrast, també s’observa a la resta del país.

Taxes d'activitat (%)
   Barcelona
Província
Període Barcelona Catalunya
4t.tr.2012 80,1 78,9 78,6
4t.tr.2013 79,0 79,2 79,2
4t.tr.2014 80,9 79,4 79,1
4t.tr.2015 79,8 79,1 78,7
4t.tr.2016 80,8 79,2 78,5
  
1r.tr.2017 81,1 79,5 78,7
2n.tr.2017 78,9 78,5 78,4
3r.tr.2017 80,6 78,8 78,7
4t.tr.2017 80,2 79,1 78,6
1r.tr.2018 79,3 78,3 77,7
2n.tr.2018 79,4 78,3 78,0
3r.tr.2018 78,5 77,9 78,0
4t.tr.2018 79,0 79,0 78,5
1r.tr.2019 77,9 78,7 78,1
2n.tr.2019 79,0 78,6 78,4
3r.tr.2019 79,3 78,8 78,6
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML