Impressió

Evolució de la població activa

Array
Array
Array
Array
Array
Evolució de la població activa  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Dones Homes Total Total
4t.tr.2014 806,1 406,2 399,9 2.796,2 3.804,6
4t.tr.2015 784,4 385,4 399,0 2.771,8 3.770,5
4t.tr.2016 818,8 405,7 413,1 2.800,9 3.761,1
4t.tr.2017 806,7 383,6 423,1 2.813,4 3.795,4
4t.tr.2018 815,1 403,2 411,9 2.846,1 3.842,5
1r.tr.2019 811,8 397,9 414,1 2.848,5 3.837,6
2n.tr.2019 827,6 404,6 423,0 2.853,2 3.862,4
3r.tr.2019 833,9 410,9 423,0 2.866,2 3.884,5
4t.tr.2019 830,6 403,2 427,4 2.870,1 3.883,9
1r.tr.2020 828,9 403,6 425,3 2.859,7 3.862,8
2n.tr.2020 773,0 374,0 399,0 2.726,6 3.700,4
3r.tr.2020 827,9 402,7 425,2 2.820,2 3.830,5
4t.tr.2020 841,3 424,0 417,3 2.863,7 3.878,5
1r.tr.2021 865,0 438,1 426,9 2.854,3 3.873,6
2n.tr.2021 838,8 444,1 394,7 2.883,2 3.895,7
3r.tr.2021 805,9 421,1 384,8 2.874,4 3.906,1
4t.tr.2021 826,6 427,6 399,0 2.884,2 3.893,5
1r.tr.2022 792,5 411,5 381,0 2.851,4 3.851,5
2n.tr.2022 761,0 382,8 378,1 2.865,6 3.881,5
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Dones Homes Total Total
2n.tr.22/2n.tr.21 -9,3 -13,8 -4,2 -0,6 -0,4
4t.tr.21/4t.tr.20 -1,7 0,8 -4,4 0,7 0,4
4t.tr.20/4t.tr.19 1,3 5,2 -2,4 -0,2 -0,1

Les dades de l’EPA corresponents al segon trimestre de 2022 xifren la caiguda de la població activa a Barcelona en el darrer any en més d’un 9% i en un 4% en relació amb el primer trimestre d’enguany. Una tendència a la baixa que deixa el nombre de persones laboralment actives a la ciutat més d’un 8% per sota dels nivells de prepandèmia i que contrasta amb l’evolució a la resta del país, que presenta xifres més estabilitzades.

Al mercat laboral barceloní, les dades de població activa del segon trimestre de 2022 han anat a la baixa de forma significativa per segon trimestre consecutiu, després de tancar el 2021 amb un valor de la mitjana anual lleugerament superior al de 2019. A final de l’any passat, la recuperació econòmica s’anava consolidant amb el suport d’unes polítiques públiques expansives i la situació era relativament esperançadora. Però la guerra a Ucraïna i el fort repunt de la inflació han afegit molta incertesa al context d’incipient recuperació econòmica i del mercat de treball. A Barcelona, el retrocés de població activa del segon trimestre suposa situar-se per sota del registre de dos anys enrere, en plena sotragada per l’impacte de la pandèmia. No es registraven nivells tan baixos des de l’any 2003, el que fa pensar que en el cas de la ciutat, a més de la complicada situació econòmica hi ha d’altres factors que també incideixen, com ara l’abandonament del mercat laboral derivat en bona part de l’envelliment de la població resident, així com també la pèrdua de població en edat de treballar (de 16 anys i més).

Així les coses, la població que es declara laboralment activa a la ciutat en el segon trimestre de 2022 és segons l’EPA més d’un 8% inferior a les xifres de final de 2019, mentre que a la resta de Catalunya el nivell és similar al de prepandèmia, després del moderat l’increment respecte al primer trimestre de l’any. L’evolució més negativa de Barcelona s’explicaria tant per l’augment de les situacions d’inactivitat laboral –més intens que a la resta del país- com per la pèrdua de població de 16 i més anys –de prop del 4% en relació amb el nivell d’abans de la crisi sanitària- que contrasta amb l’estabilització de les xifres al conjunt de Catalunya. Aquests fets diferencials estarien empenyent a la baixa la població activa a la ciutat.

A diferència dels trimestres anteriors, el descens de població activa a la ciutat en el segon trimestre d’enguany ha estat més intens entre les barcelonines que entre els barcelonins, tant en relació amb el primer trimestre –amb una caiguda del 7% pel col•lectiu femení- com en termes interanuals –prop del 14%-. Un comportament que respon al marcat descens de població de més de 15 anys en el cas de les dones, que l’EPA xifra en aquest període en prop d’un 6% interanual, així com també al major flux d’aquest col•lectiu cap a situacions d’inactivitat laboral. Tot i aquesta evolució i a diferència de la resta del país, les dones encara s’imposen lleugerament a la ciutat com el col•lectiu més nombrós de població que es declara laboralment actiu i es mantenen menys allunyades dels registres d’abans de la pandèmia que els homes.

La disminució de població activa a la ciutat ha fet retrocedir la taxa d’activitat de 16 a 64 anys en el segon trimestre en gairebé dos punts percentuals a Barcelona, de manera que pràcticament s’ha igualat amb els valors registrats al conjunt de la província i de Catalunya. En el cas de les dones, el retrocés de la població laboralment activa que experimenten a la capital, més intens que el dels homes, ha tornat a deixar la taxa d’activitat femenina per sota de la masculina, després de registrar en 2021 el valor més elevat de la sèrie històrica en termes de mitjana anual –proper al 80%- i d’igualar per primera vegada el registre del col•lectiu masculí. Tot i així, la taxa d’activitat femenina segueix sent lleugerament més elevada a la capital que al conjunt de la demarcació, on és més significatiu el biaix en les taxes d’ambdós sexes. 

Taxes d'activitat (%)
   Barcelona
Província
Període Barcelona Catalunya
4t.tr.2014 80,9 79,4 79,1
4t.tr.2015 79,8 79,1 78,7
4t.tr.2016 80,8 79,2 78,5
4t.tr.2017 80,2 79,1 78,6
4t.tr.2018 79,0 79,0 78,5
1r.tr.2019 77,9 78,7 78,1
2n.tr.2019 79,0 78,6 78,4
3r.tr.2019 79,3 78,8 78,6
4t.tr.2019 79,9 79,0 78,5
1r.tr.2020 80,3 78,7 77,9
2n.tr.2020 75,3 74,8 74,6
3r.tr.2020 80,1 77,3 77,1
4t.tr.2020 79,1 78,1 77,9
1r.tr.2021 80,2 77,8 77,7
2n.tr.2021 79,3 78,6 78,0
3r.tr.2021 78,4 78,5 78,4
4t.tr.2021 80,2 78,8 78,2
1r.tr.2022 80,2 77,8 77,4
2n.tr.2022 78,3 78,2 78,0
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML