Impressió

Evolució de la població activa

Array
Array
Array
Array
Array
Evolució de la població activa  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2012 850,5 439,3 411,2 2.874,3 3.887,7
4t.tr.2013 820,0 413,2 406,8 2.816,4 3.838,3
4t.tr.2014 806,1 399,9 406,2 2.796,2 3.804,6
4t.tr.2015 784,4 399,0 385,4 2.771,8 3.770,5
4t.tr.2016 818,8 413,1 405,7 2.800,9 3.761,1
  
1r.tr.2017 832,8 415,5 417,3 2.816,1 3.774,6
2n.tr.2017 803,2 409,2 394,0 2.781,8 3.767,9
3r.tr.2017 819,8 428,1 391,7 2.798,6 3.792,3
4t.tr.2017 806,7 423,1 383,6 2.813,4 3.795,4
1r.tr.2018 801,6 418,5 383,1 2.791,1 3.761,9
2n.tr.2018 803,8 413,7 390,1 2.799,7 3.792,4
3r.tr.2018 794,4 410,8 383,6 2.796,2 3.797,6
4t.tr.2018 815,1 411,9 403,2 2.846,1 3.842,5
1r.tr.2019 811,8 414,1 397,9 2.848,5 3.837,6
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Total
1r.tr.19/1r.tr.18 1,3 -1,1 3,8 2,1 2,0
4t.tr.18/4t.tr.17 1,0 -2,6 5,1 1,2 1,2
4t.tr.17/4t.tr.16 -1,5 2,4 -5,4 0,4 0,9

Les darreres estimacions de l’EPA confirmen el manteniment del lent procés de recuperació del nombre d’actius, amb una especial efectivitat a l’entorn metropolità on s’ha assolit el valor més elevat dels darrers set anys. Una fita impensable sense el creixent protagonisme de la dona en el mercat laboral. La cara menys amable d’aquesta evolució és la manifesta incapacitat d’augmentar les taxes d’activitat.

Després d’un lustre d’expansió de l’economia i de millora quantitativa del mercat de treball, el nombre de barcelonins que es declaren laboralment actius encara no ha recuperat els valors de 2013, any de finalització del darrer període recessiu. Aquesta és una de les conclusions que convé remarcar de les que es desprenen de la darrera Enquesta de Població Activa. En mitjana anual, la població activa resident a la capital els darrers quatre trimestres és gairebé un tres per cent més reduïda que cinc anys enrere, mentre que a l’entorn metropolità aquest dèficit ja s’ha corregit. Es consolida la recuperació de la cota dels vuit cents mil barcelonins actius alhora que s’estanca per segon any consecutiu.

La població de 16 anys i més continua augmentant amb relativa intensitat a tots els àmbits territorials considerats. Aquest fet, determinant en l’augment de la població activa, ajuda a explicar la situació d’atonia i lleu descens de les taxes d’activitat entre la població en edat de treballar. En el cas dels barcelonins, la taxa d’activitat del primer trimestre d’enguany és la més baixa dels darrers onze anys. Un cas extrem en un entorn en el que la tònica dominant és l’estancament de les taxes d’activitat lleument per sota del vuitanta per cent de la població en edat de treballar.

Un cop corregida l’eufòria expansiva que desprenien els resultats de 2016 corresponents a la capital, l’evolució per sexes revela, al marge de les típiques variacions estacionals, un comportament expansiu de la població activa femenina que contraresta la pèrdua d’actius que registra el col•lectiu masculí. Un comportament que, sense tan contrast i sense pèrdua d’actius, també s’observa a la resta del país.

Taxes d'activitat (%)
   Barcelona
Província
Període Barcelona Catalunya
4t.tr.2012 80,1 78,9 78,6
4t.tr.2013 79,0 79,2 79,2
4t.tr.2014 80,9 79,4 79,1
4t.tr.2015 79,8 79,1 78,7
4t.tr.2016 80,8 79,2 78,5
  
1r.tr.2017 81,1 79,5 78,7
2n.tr.2017 78,9 78,5 78,4
3r.tr.2017 80,6 78,8 78,7
4t.tr.2017 80,2 79,1 78,6
1r.tr.2018 79,3 78,3 77,7
2n.tr.2018 79,4 78,3 78,0
3r.tr.2018 78,5 77,9 78,0
4t.tr.2018 79,0 79,0 78,5
1r.tr.2019 77,9 78,7 78,1
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML