Impressió

Evolució de la població activa

Array
Array
Array
Array
Array
Evolució de la població activa  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2013 820,0 413,2 406,8 2.816,4 3.838,3
4t.tr.2014 806,1 399,9 406,2 2.796,2 3.804,6
4t.tr.2015 784,4 399,0 385,4 2.771,8 3.770,5
4t.tr.2016 818,8 413,1 405,7 2.800,9 3.761,1
4t.tr.2017 806,7 423,1 383,6 2.813,4 3.795,4
1r.tr.2018 801,6 418,5 383,1 2.791,1 3.761,9
2n.tr.2018 803,8 413,7 390,1 2.799,7 3.792,4
3r.tr.2018 794,4 410,8 383,6 2.796,2 3.797,6
4t.tr.2018 815,1 411,9 403,2 2.846,1 3.842,5
1r.tr.2019 811,8 414,1 397,9 2.848,5 3.837,6
2n.tr.2019 827,6 423,0 404,6 2.853,2 3.862,4
3r.tr.2019 833,9 423,0 410,9 2.866,2 3.884,5
4t.tr.2019 830,6 427,4 403,2 2.870,1 3.883,9
1r.tr.2020 828,9 425,3 403,6 2.859,7 3.862,8
2n.tr.2020 773,0 399,0 374,0 2.726,6 3.700,4
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Total
2n.tr.20/2n.tr.19 -6,6 -5,7 -7,6 -4,4 -4,2
4t.tr.19/4t.tr.18 1,9 3,8 0,0 0,8 1,1
4t.tr.18/4t.tr.17 1,0 -2,6 5,1 1,2 1,2

La darrera Enquesta de Població Activa comença a plasmar la situació tan extraordinària que viu l’economia i el mercat laboral espanyol com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus. Però, per qüestions metodològiques, els resultats que ofereix no reflecteixen, transitòriament, la realitat de la situació.

En conjuntures econòmiques extraordinàries i sense precedents com l’actual, imputable a una emergència sanitària que està abocant a l’economia mundial a una recessió que es tem catastròfica, algunes estadístiques es queden curtes a l’hora de reflectir la realitat. Bàsicament perquè no estan dissenyades per situacions extremes com l’actual i alguns conceptes perden o alteren el seu significat tradicional. En el cas de l’EPA, una situació de confinament i paràlisi de l’activitat d’alguns sectors, amb un percentatge significatiu de la població ocupada acollida a expedients de regulació d’ocupació, explica que el segment poblacional més expansiu sigui el dels inactius. En condicions normals, una part d’aquests inactius serien comptabilitzats com aturats, que és el que són. Dels que tenen els contractes de treball sospesos temporalment, considerats ocupats a tots els efectes, un percentatge més aviat rellevant passarà a l’atur o a la inactivitat en qüestió de mesos. Aquests fluxos, quantiosos en volum, obliguen a relativitzar els resultats que ofereix l’EPA tant en termes d’ocupació com d’atur.

Feta la puntualització, les dades mostren que la població activa ha davallat a tots els àmbits territorials considerats amb Barcelona al capdavant. Les diferències per sexes no són rellevants a cap dels àmbits alhora que el col·lectiu femení registra una pèrdua més intensa del nombre d’actius. Com que aquest descens accentuat del nombre de persones actives no respon a una contracció de la població en edat de treballar, les taxes d’activitat es redueixen fins a cotes inusuals. Un senyal més de l’escassa solvència dels resultats d’aquest trimestre.

Taxes d'activitat (%)
   Barcelona
Província
Període Barcelona Catalunya
4t.tr.2013 79,0 79,2 79,2
4t.tr.2014 80,9 79,4 79,1
4t.tr.2015 79,8 79,1 78,7
4t.tr.2016 80,8 79,2 78,5
4t.tr.2017 80,2 79,1 78,6
1r.tr.2018 79,3 78,3 77,7
2n.tr.2018 79,4 78,3 78,0
3r.tr.2018 78,5 77,9 78,0
4t.tr.2018 79,0 79,0 78,5
1r.tr.2019 77,9 78,7 78,1
2n.tr.2019 79,0 78,6 78,4
3r.tr.2019 79,3 78,8 78,6
4t.tr.2019 79,9 79,0 78,5
1r.tr.2020 80,3 78,7 78,1
2n.tr.2020 75,3 74,8 74,6
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML