Impressió

Evolució de la població ocupada

Array
Array
Array
Array
Evolució de la població ocupada  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Dones Homes Total Total
4t.tr.2014 674,9 337,8 337,1 2.251,0 3.048,1
4t.tr.2015 681,4 331,7 349,7 2.296,6 3.101,9
4t.tr.2016 725,0 358,8 366,2 2.388,3 3.202,6
4t.tr.2017 726,4 346,9 379,5 2.472,2 3.316,2
4t.tr.2018 732,1 357,8 374,3 2.523,3 3.391,1
1r.tr.2019 735,7 360,6 375,1 2.537,1 3.391,0
2n.tr.2019 747,1 363,9 383,2 2.541,4 3.431,2
3r.tr.2019 755,7 364,3 391,4 2.543,2 3.462,4
4t.tr.2019 760,3 371,8 388,5 2.569,7 3.478,1
1r.tr.2020 753,7 368,9 384,8 2.557,0 3.451,2
2n.tr.2020 686,6 340,2 346,4 2.387,2 3.227,5
3r.tr.2020 722,3 354,1 368,2 2.442,6 3.323,9
4t.tr.2020 737,3 372,6 364,7 2.472,3 3.340,6
1r.tr.2021 769,2 388,3 380,9 2.501,5 3.373,9
2n.tr.2021 749,7 395,1 354,6 2.533,0 3.417,1
3r.tr.2021 725,4 378,2 347,2 2.564,3 3.479,4
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Dones Homes Total Total
3r.tr.21/3r.tr.20 0,4 6,8 -5,7 5,0 4,7
4t.tr.20/4t.tr.19 -3,0 0,2 -6,1 -3,8 -4,0
4t.tr.19/4t.tr.18 3,9 3,9 3,8 1,8 2,6

Segons les dades de l’EPA, els volums d’ocupació s’han anat  recuperant tant a la província de Barcelona com a Catalunya fins assolir nivells molt similars als registrats immediatament abans de l’esclat de la pandèmia. A la capital en canvi, les xifres disponibles del tercer trimestre d’enguany no mostren una trajectòria tan expansiva.

El nombre de barcelonines i barcelonins ocupats durant el tercer trimestre d’enguany s’hauria reduït en relació amb el trimestre anterior segons les dades de la darrera EPA. Una evolució a contracorrent de la registrada a la resta del país i que no es veu recolzada per l’evolució dels afiliats en situació d’alta a la Seguretat Social. Les xifres, que inclouen les persones afectades per un expedient de regulació que comporti la suspensió temporal de l’ocupació, retrocedeixen a la capital per segon trimestre consecutiu, el que sembla confirmar que les dades de l’EPA del primer trimestre d’enguany van sobrevalorar la trajectòria a l’alça. Una trajectòria protagonitzada, segons aquesta font, pel col·lectiu femení.

En termes interanuals, les dades mostren una relativa estabilització de l’ocupació a Barcelona, que es mantindria en nivells similars als del tercer trimestre de 2020 com a resultat d’un creixement de les dones ocupades que s’hauria vist compensat pel descens que experimenta el col·lectiu masculí. Una estimació que no concorda amb la realitat del mercat laboral barceloní que mostren les variables registrals, ni tampoc amb els resultats de l’enquesta a la resta del país. Segons aquesta font, les dades del tercer trimestre al conjunt de Catalunya ja assoleixen volums equivalents als de finals de 2019 i si bé les dones s’haurien vist més beneficiades (+5,8%), els homes també registren un significatiu increment de l’ocupació (+3,7%).

La trajectòria més expansiva a la resta del país hauria afavorit la reducció del biaix amb la capital en termes de taxes d’ocupació, amb uns valors que en el tercer trimestre tendeixen a igualar-se. Prou més significatives segueixen sent les diferències entre les taxes femenina i masculina a la capital, malgrat que en el darrer any també han tendit ha escurçar-se lleugerament.

 

 

 

Taxes d'ocupació (%)
Període Barcelona Barcelona
Província
Catalunya
4t.tr.2014 67,6 63,9 63,3
4t.tr.2015 69,2 65,4 64,7
4t.tr.2016 71,4 67,5 66,8
4t.tr.2017 72,1 69,5 68,6
4t.tr.2018 70,9 70,0 69,2
1r.tr.2019 70,5 70,1 69,0
2n.tr.2019 71,2 69,9 69,6
3r.tr.2019 71,9 69,9 70,1
4t.tr.2019 73,1 70,7 70,3
1r.tr.2020 72,9 70,3 69,5
2n.tr.2020 66,7 65,4 65,0
3r.tr.2020 69,7 66,8 66,9
4t.tr.2020 69,1 67,3 67,0
1r.tr.2021 71,1 68,1 67,6
2n.tr.2021 70,7 68,9 68,3
3r.tr.2021 70,4 69,9 69,8
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML