Impressió

Evolució de la població ocupada

Array
Array
Array
Array
Array
Evolució de la població ocupada  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Dones Homes Total Total
4t.tr.2014 674,9 337,8 337,1 2.251,0 3.048,1
4t.tr.2015 681,4 331,7 349,7 2.296,6 3.101,9
4t.tr.2016 725,0 358,8 366,2 2.388,3 3.202,6
4t.tr.2017 726,4 346,9 379,5 2.472,2 3.316,2
4t.tr.2018 732,1 357,8 374,3 2.523,3 3.391,1
1r.tr.2019 735,7 360,6 375,1 2.537,1 3.391,0
2n.tr.2019 747,1 363,9 383,2 2.541,4 3.431,2
3r.tr.2019 755,7 364,3 391,4 2.543,2 3.462,4
4t.tr.2019 760,3 371,8 388,5 2.569,7 3.478,1
1r.tr.2020 753,7 368,9 384,8 2.557,0 3.451,2
2n.tr.2020 686,6 340,2 346,4 2.387,2 3.227,5
3r.tr.2020 722,3 354,1 368,2 2.442,6 3.323,9
4t.tr.2020 737,3 372,6 364,7 2.472,3 3.340,6
1r.tr.2021 769,2 388,3 380,9 2.501,5 3.373,9
2n.tr.2021 749,7 395,1 354,6 2.533,0 3.417,1
3r.tr.2021 725,4 378,2 347,2 2.564,3 3.479,4
4t.tr.2021 772,2 396,7 375,5 2.607,4 3.498,1
1r.tr.2022 734,4 387,1 347,3 2.562,2 3.457,3
2n.tr.2022 710,4 354,4 356,0 2.602,6 3.521,0
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Dones Homes Total Total
2n.tr.22/2n.tr.21 -5,2 -10,3 0,4 2,7 3,0
4t.tr.21/4t.tr.20 4,7 6,5 3,0 5,5 4,7
4t.tr.20/4t.tr.19 -3,0 0,2 -6,1 -3,8 -4,0

Les dades de població ocupada de l’EPA corresponents al segon trimestre de 2022 no han estat positives a la ciutat de Barcelona, retrocedint per segon trimestre consecutiu i corregint els bons registres de final de 2021, fins a situar-se al nivell més baix dels darrers dos anys. Segons aquesta font, l’evolució del col·lectiu femení ha estat especialment desfavorable en el període i, a diferència de la resta del país, els volums d’ocupació per ambdós sexes es mantenen per sota dels d’abans de la pandèmia.

La xifra de barcelonines i barcelonins ocupats durant el segon trimestre d’enguany ha retrocedit un 3,3% en relació amb el primer trimestre segons la darrera EPA, a diferència del conjunt de Catalunya i Espanya, on els resultats han estat més favorables amb un creixement dels llocs de treball proper al 2%. Després del notable repunt de l’ocupació amb que es tancava l’any a la capital, que va permetre assolir els millors registres en tretze anys, la correcció a la baixa dels darrers dos trimestres suggereix que les dades de final d’any podrien haver sobrevalorat la trajectòria a l’alça. La població ocupada queda així al nivell més baix des del segon trimestre de 2020, en plena sotragada per l’impacte de la pandèmia, situant-se un 6,6% per sota de la de final de 2019. Una evolució que podria estar posant de manifest les incerteses i indicis d’alentiment de l’economia que ja fa mesos s’estan detectant. Però en el cas de la ciutat i d’acord amb els resultats de l’EPA, la pèrdua d’ocupació s’explicaria també per l’increment de les situacions d’inactivitat laboral (jubilacions, feines a la llar, etc.) així com per la pèrdua de població de 16 i més anys.

En termes interanuals, les xifres d’ocupació de l’EPA del segon trimestre de 2022 –que inclouen les persones encara afectades per un expedient de regulació amb suspensió temporal de l’ocupació- també presenten una evolució més desfavorable a la ciutat, amb un descens superior al 5% i de més del 10% en el cas del col·lectiu femení. Un descens que contrasta amb el creixement de la població ocupada al conjunt de Catalunya i amb les dades d’afiliacions a la Seguretat Social a Barcelona, que a final de juny mostraven un repunt interanual dels llocs de treball localitzats a la ciutat del 5,5%.

Segons l’EPA, la intensa reducció de l’atur a la ciutat durant el segon trimestre no s’hauria traduït en un increment de la població ocupada, de manera que la taxa d’ocupació retrocedeix en relació amb el primer trimestre de l’any, a diferència de l’evolució a l’alça que experimenta a la resta de la província i Catalunya. Tot i així, la taxa situada en el 73% segueix sent més elevada a la ciutat i és similar al valor de final de 2019, mantenint-se per sobre de les taxes mitjanes anuals dels darrers tretze anys degut al descens que experimenta la població de 16 i més anys. 
Les dades d’ocupació de l’EPA del segon trimestre de 2022 a Barcelona mostren una evolució més positiva pel col•lectiu masculí que pel femení, invertint la tendència dels trimestres anteriors. Així, la població ocupada masculina es recupera moderadament en relació amb els primers tres mesos de l’any i presenta una certa tendència a l’estabilització en termes anuals. En canvi, d’acord amb aquesta font, el retrocés de l’ocupació del col•lectiu femení hauria estat de l’ordre del 10% interanual, situant-se de nou en nivells similars als de l’estiu de 2020, amb una participació sobre l’ocupació total bastant igualada amb la dels homes.

Aquesta evolució deixaria els nivells d’ocupació de la població de la ciutat per sota dels d’abans de la pandèmia per a ambdós sexes, a diferència de la tendència que mostren les dades d’afiliacions, que és més positiva tant pel col·lectiu femení com pel masculí.  La taxa d’ocupació femenina es situa per sota de la masculina ampliant-se el biaix entre ambdós sexes després d’uns trimestres en que les taxes pràcticament s’havien igualat. Tot i així, la taxa femenina es manté per sobre del 70% a la ciutat i en el que portem d’any supera la mitjana de 2021, degut al descens que segons l’EPA experimenta la població femenina de 16 i més anys. Per altra banda, les taxes d’ambdós sexes a la capital segueixen sent més elevades que les de la demarcació de Barcelona, on les diferències entre les taxes femenina i masculina són encara més significatives. 

Taxes d'ocupació (%)
Període Barcelona Barcelona
Província
Catalunya
4t.tr.2014 67,6 63,9 63,3
4t.tr.2015 69,2 65,4 64,7
4t.tr.2016 71,4 67,5 66,8
4t.tr.2017 72,1 69,5 68,6
4t.tr.2018 70,9 70,0 69,2
1r.tr.2019 70,5 70,1 69,0
2n.tr.2019 71,2 69,9 69,6
3r.tr.2019 71,9 69,9 70,1
4t.tr.2019 73,1 70,7 70,3
1r.tr.2020 72,9 70,3 69,5
2n.tr.2020 66,7 65,4 65,0
3r.tr.2020 69,7 66,8 66,9
4t.tr.2020 69,1 67,3 67,0
1r.tr.2021 71,1 68,1 67,6
2n.tr.2021 70,7 68,9 68,3
3r.tr.2021 70,4 69,9 69,8
4t.tr.2021 74,8 71,2 70,2
1r.tr.2022 74,2 69,8 69,4
2n.tr.2022 73,0 71,0 70,7
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML