Impressió

Els salaris a Barcelona

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array

Els salaris a Barcelona  2020

Aquest document conté una nova edició de l’informe de caràcter anual que realitza el Departament d’Anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona a partir de l’explotació de la informació salarial provinent de la Mostra Continua de Vides Laborals (MCVL).  L’explotació d’aquesta font d’informació permet disposar d’una estadística detallada dels salaris a Barcelona, completant enguany els primers deu anys de la sèrie. La informació, corresponent als treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social, ofereix en primer lloc la visió de l’estructura salarial de les persones residents a la ciutat. Les diferències salarials entre dones i homes es posen de relleu al llarg de l’informe, on també s’aborda l’evolució de la capacitat adquisitiva dels salaris en el període 2010-2020 i especialment l’impacte de la Covid-19. L’anàlisi es completa amb la mesura de la desigualtat salarial a la ciutat i el seguiment de les ràtios de dispersió, indicadors del nivell d’equitat i cohesió d’una societat.
Les dades posen de manifest que l’impacte de la pandèmia en les remuneracions salarials mitjanes de la població resident a la ciutat ha estat molt heterogeni en l’estructura dels llocs de treball, concentrant-se majoritàriament en els sectors més afectats per les restriccions i en els contractes temporals de més curta durada. La variació de l’IPC lleugerament a la baixa en el 2020 va impedir una caiguda més intensa dels salaris reals. Les dades que es presenten no prenen en consideració els ingressos per ERTO, un recurs que ha permès a les persones afectades compensar part del descens salarial amb les prestacions d’atur. 

Els salaris a Barcelona  2019

El document que aquí s’adjunta conté una nova edició de l’informe de caràcter anual que realitza el Departament d’Anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona a partir de l’explotació de la informació salarial provinent de la Mostra Continua de Vides Laborals (MCVL).  Com en anteriors edicions, a l’informe s’analitza l’estadística dels salaris mitjans que van percebre els assalariats residents a Barcelona durant l’any 2019 segons les característiques personals dels treballadors, tipus de relació laboral o sector on estaven ocupats, entre d’altres aspectes. A nivell territorial es presenta també la informació relativa als deu districtes de la ciutat. Les diferències salarials entre dones i homes es posen de relleu al llarg de l’informe, on també s’aborda l’evolució de la capacitat adquisitiva dels salaris en el període 2010-2019. L’anàlisi es completa amb el seguiment de l’evolució de la distribució i les ràtios de dispersió salarial a Barcelona, indicadors del nivell d’equitat i cohesió d’una societat.
Les dades d’aquest informe cobren especial rellevància ja que permeten conèixer la situació de les remuneracions salarials mitjanes de la població resident a la ciutat en l’any 2019, abans de l’esclat de la pandèmia de la covid-19, en un moment en que la capacitat adquisitiva del conjunt de la població encara no s’havia recuperat de l’anterior crisi econòmica i seguia situada en nivells inferiors als de 2010.

Els salaris a Barcelona  2018

Aquest document conté una nova edició de l’informe de caràcter anual que realitza l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona a partir de l’explotació i anàlisi de la informació sobre salaris provinent de la Mostra Continua de Vides Laborals (MCVL). Com en anteriors edicions, a l’informe s’analitza l’estadística dels salaris mitjans que van percebre els assalariats residents a Barcelona durant l’any 2018, en funció de les característiques personals dels treballadors, tipus de relació laboral o sector on estaven ocupats, entre d’altres aspectes. A nivell territorial es presenta també la informació relativa als deu districtes de la ciutat.

Les diferències salarials entre homes i dones existents tant a la ciutat com als àmbits territorials de l’entorn es posen de relleu al llarg de l’informe, on també s’aborda l’evolució en termes nominals i reals dels salaris al llarg del període 2010-2018, mostrant la pèrdua de capacitat adquisitiva que han patit els treballadors/es de Barcelona, especialment intensa en determinats col·lectius. La visió sobre l’estructura salarial es completa amb l’anàlisi de les mesures de distribució i les ràtios de dispersió salarial a Barcelona, indicadors del nivell d’equitat i cohesió d’una societat. 

 

 

 

 Els salaris a Barcelona  2017

Aquest document és una nova edició de l’informe anual elaborat a partir de l’explotació realitzada per l’Oficina Municipal de Dades de la informació sobre salaris provinent de la Mostra Continua de Vides Laborals (MCVL). L’informe conté una anàlisi dels salaris mitjans que van percebre els assalariats residents a Barcelona durant l’any 2017, en funció de les característiques personals dels treballadors, tipus de relació laboral o sector on estaven ocupats, entre d’altres aspectes. Com en l’edició anterior, es presenten també els salaris mitjans dels deu districtes de la ciutat.
L’anàlisi posa en relleu les diferències salarials entre homes i dones existents tant a la ciutat com als àmbits territorials de l’entorn. S’aborda també l’evolució nominal i reals dels salaris al llarg del període 2010-2017, i com la pèrdua de capacitat adquisitiva ha estat més intensa en determinats col·lectius. La visió sobre l’estructura salarial es completa amb l’anàlisi de les mesures de distribució, dispersió i desigualtat salarial.

 Els salaris a Barcelona  2016

El document que aquí s'adjunta conté una anàlisi dels salaris mitjans que van percebre els treballadors assalariats a Barcelona durant l’any 2016. L’explotació realitzada pel Gabinet Tècnic de Programació de la Muestra Continua de Vidas Laborales permet disposar d’una estadística detallada de salaris per a la ciutat de Barcelona.

L’informe se centra en les rendes salarials mitjanes de l’any 2016 dels assalariats residents a Barcelona, amb independència d’on estigui ubicat el seu centre de treball. La informació desagrega els salaris segons característiques de les persones i de la seva situació laboral, amb una atenció especial a la bretxa salarial de gènere. També s’inclou una referència a l’evolució de la capacitat adquisitiva dels treballadors i, finalment, es fa una anàlisis de la distribució i de la desigualtat salarial.

 

Els salaris a Barcelona. 2015 - Una mirada a la bretxa salarial
 

 Aquesta publicació fa una actualització de les dades de salaris de la ciutat per a l'any 2015 i posant un èmfasi especial en denotar les bretxes salarials.

 El sou mitjà dels residents a Barcelona va ser el 2015 de 28.861€, un 14,6% superior, en termes monetaris, al sou mitjà a Catalunya.

 D’acord a la distribució dels ingressos salarials en funció de les diferents situacions laborals es comprova com les dones tenen menor presència en el mercat laboral, pateixen mes l’atur, tenen més ocupacions temporals i jornades parcials, i perceben salaris inferiors en pràcticament tots els sectors d’activitat. La bretxa salarial  entre gèneres és doncs generalitzada i estructural. La devaluació salarial  provocada per la crisi econòmica ha tingut més impacte en els salaris més baixos, fent que augmenti la la dispersió salarial  entre els nivells salarials tot aguditzant-ne els extrems.

 Les dades d'aquest treball han estat extretes de l'explotació dels registres de la Muestra Continua de Vidas Laborales que corresponen a la ciutat de Barcelona.

Els salaris mitjans a Barcelona 2014 

El document que s'adjunta aquí conté una anàlisi dels salaris mitjans que van percebre els treballadors assalariats residents a Barcelona durant l’any 2014. L’explotació realitzada pel Gabinet Tècnic de Programació de la Muestra Continua de Vidas Laborales permet disposar, per primer cop, d’una estadística detallada de salaris per a la ciutat de Barcelona amb característiques personals dels treballadors, tipus de relació laboral o sector que els ocupa, entre d’altres aspectes.

 Aquest informe se centra en les rendes salarials mitjanes de l’any 2014 dels assalariats residents a Barcelona, amb independència d’on estigui ubicat el seu centre de treball. S’inclou alguna referència als salaris de les persones que treballen a Barcelona –visquin on visquin-, així com als salaris de Catalunya i Espanya. La informació es presenta desagregada per sexes, i a banda de la visió parcial dels diferents apartats, s’inclou una visió global sobre les diferències salarials entre homes i dones.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML