Impressió

Mercat immobiliari

La consolidació de la trajectòria expansiva dels principals indicadors macroeconòmics i la progressiva normalització de l’accés al crèdit bancari en un context de tipus d’interès extraordinàriament baixos van afavorir la ràpida recuperació del mercat immobiliari residencial de la ciutat fins el 2017. Però el refredament de la conjuntura i l’increment acumulat dels preus ja van donar lloc a desajustos entre l’oferta i la demanda durant el bienni 2018-2019 i actualment la crisi econòmica i social generada per la pandèmia del coronavirus accelera la tendència a la baixa del sector.

El desequilibri entre una oferta disponible relativament escassa i una demanda tant per a ús residencial com per a inversió que tradicionalment ha crescut amb molta més força han pressionat a l’alça de manera intensa i sostinguda els preus en la darrera fase de recuperació econòmica, tant al segment de lloguer –que concentra quatre de cada cinc operacions de l’immobiliari residencial a la ciutat- com al de compravenda.

Ara que la fase expansiva del cicle econòmic ha quedat enrere i el creixement sostingut dels preus ha deixat fora del mercat bona part de la demanda potencial, especialment la població més jove, s’obre una nova etapa de molta incertesa derivada de l’impacte de la covid-19. L’emergència sanitària ha ocasionat una situació de greu crisi social i econòmica que està afectant en major mesura als grans nuclis urbans com Barcelona i que dificulta encara més l’accés de les llars a un habitatge digne. De com vagi evolucionant la pandèmia en depèn la profunditat i la durada del deteriorament del mercat de treball i de l’activitat econòmica i també la consolidació del gir a la baixa del cicle immobiliari a la ciutat.