Impressió

Mercat immobiliari

La trajectòria expansiva dels principals indicadors macroeconòmics i la progressiva normalització de l’accés al crèdit bancari en un context de tipus d’interès baixos van afavorir la ràpida recuperació del mercat immobiliari residencial de la ciutat fins el 2017. Però el refredament de la conjuntura i l’increment acumulat dels preus van donar lloc a desajustos entre l’oferta i la demanda en els anys posteriors i una  tendència a la baixa de l’activitat. Un escenari més contractiu que es va intensificar amb l’esclat de la pandèmia i del que el sector tot just es comença a recuperar.  

El desequilibri entre una oferta disponible relativament escassa i una demanda tant per a ús residencial com per a inversió que tradicionalment ha crescut amb molta més força van pressionar a l’alça de manera intensa i sostinguda els preus en la darrera fase de recuperació econòmica, tant al segment de lloguer –que concentra quatre de cada cinc operacions de l’immobiliari residencial a la ciutat- com al de compravenda. Un  creixement dels preus molt superior al dels ingressos familiars que, de forma estructural, deixa fora del mercat una bona part de la demanda, especialment la població més jove.

L’esclat de l’emergència sanitària en un context que ja era de desacceleració econòmica ha ocasionat una situació de greu crisi social i econòmica que ha afectat en major mesura als grans nuclis urbans com Barcelona, on es posen de manifest les dificultats de les llars per accedir a un habitatge digne així com també els problemes de permanència, amb una major incidència dels desnonaments. En el cas dels llogaters –sovint llars amb ingressos inferiors a la mitjana- l’esforç d’accés ha empitjorat en els darrers anys més que l’accessibilitat a la propietat, afavorida pel descens dels tipus d’interès fins a mínims històrics. La nova llei catalana de contenció de rendes, en vigor des de setembre de 2020, s’ha desplegat amb l’objectiu reduir l’esforç de pagament del lloguer, si bé encara és d’hora per poder avaluar el seu impacte de forma rigorosa.