Impressió

Mercat immobiliari

La consolidació de la trajectòria expansiva que han mostrat els principals indicadors macroeconòmics els darrers anys i la progressiva normalització de l’accés al crèdit bancari en un context de tipus d’interès extraordinàriament baixos han afavorit la ràpida recuperació del mercat immobiliari residencial de la ciutat.

En aquest context, el desequilibri entre una oferta disponible relativament escassa i una demanda tant per a ús residencial com per a inversió que creix amb molta més força, pressionen a l’alça de manera intensa i sostinguda els preus de tot el sector, tant al segment de lloguer –que concentra quatre de cada cinc operacions de l’immobiliari residencial a la ciutat- com al de compravenda, excloent del mercat una part de la demanda potencial especialment la població més jove.