Impressió

Cost d'accés a l'habitatge

L’accessibilitat a l’habitatge és un dels aspectes més rellevants per a la comprensió de les dinàmiques urbanes. La filosofia dels indicadors d’accessibilitat és enllaçar la capacitat adquisitiva de la població amb les condicions del mercat immobiliari i del financer per tal de veure si les llars poden accedir a un bé tant bàsic com és l’habitatge en el mercat lliure.

Les darreres dades anuals disponibles indiquen que l’augment dels preus que darrerament ha acumulat el mercat immobiliari barceloní afegit a l’esgotament de la trajectòria baixista dels tipus d’interès –han tocat mínims en 2018- s’ha traduït en un enduriment, ara per ara lleu, de les condicions econòmico-financeres per accedir a un habitatge en propietat. L’augment de la renda familiar mitjana ha estat determinant a l’hora d’evitar un empitjorament més notori d’aquestes condicions d’accessibilitat. En la mateixa línia però un pas per endavant, l’indicador equivalent del mercat de lloguer alerta d’un notable repunt que permet avançar que al llarg de 2018 s’han assolit nous màxims de la sèrie.

El manteniment relativament estable de les diferències entre districtes pel que fa a l’accessibilitat a l’habitatge reflecteixen que la recuperació del mercat immobiliari en termes de preus s’ha generalitzant a la major part de la ciutat.