Impressió

Nombre, superfície i preus

Compravendes d'habitatges nous a Barcelona: nombre, superfície i preu dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà Preu
€/m2 construït
Hab. lliures Hab. protegits Total Hab.
lliures
Hab. protegits Total (milers d'€) mitjà màxim mínim
2012 1.373 76 1.449 80,5 71,5 80,0 261,4 3.108,7 19.531,3 263,5
2013 1.120 87 1.207 84,2 73,1 83,4 279,5 3.197,5 23.255,8 235,5
2014 1.003 115 1.118 86,3 69,5 84,5 287,1 3.116,2 13.326,2 193,6
2015 1.132 58 1.190 84,0 82,4 83,9 292,2 3.237,0 16.896,6 259,7
2016 1.101 95 1.196 86,2 69,7 84,9 351,4 3.849,7 22.916,3 185,2
2017 1.082 83 1.165 92,6 70,5 91,0 377,7 4.048,3 17.605,6 231,2
2018 994 40 1.034 82,2 76,0 82,0 378,7 4.415,9 23.421,6 191,5
1r.tr. 252 11 263 85,8 71,7 85,2 411,8 4.231,1 23.421,6 409,8
2n.tr. 193 9 202 79,1 73,3 78,9 387,8 4.673,6 11.982,3 902,4
3r.tr. 234 8 242 83,8 77,8 83,6 355,6 4.164,1 11.500,0 256,8
4t.tr. 315 12 327 79,9 82,3 80,0 363,8 4.619,4 22.297,3 191,5
2019
1r.tr. 327 12 339 87,0 76,4 86,6 432,3 4.657,8 22.300,0 303,3
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.Dades de preus relatives a l'habitatge lliure.
Variació (%) Habitatges nous Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà Preu
€/m2 construït
lliures protegits Total lliures protegits Total (milers d'€) mitjà màxim mínim
1r.tr.19/ 1r.tr.18 29,8 9,1 28,9 1,4 6,6 1,7 5,0 10,1 -4,8 -26,0
2n.sm.18/
2n.sm.17
10,7 -66,7 2,3 -3,4 11,9 -1,0 4,8 11,2 42,9 -35,2
2018/2017 -8,1 -51,8 -11,2 -11,2 7,9 -10,0 0,3 9,1 33,0 -17,2
2017/2016 -1,7 -12,6 -2,6 7,4 1,1 7,2 7,5 5,2 -23,2 24,9

Array
Array
Array

El fort impuls mostrat per la construcció residencial durant el 2018 ha estat ràpidament absorbit per la demanda més solvent, que pressiona a l’alça uns preus situats ja en nivells d’abans de la crisi. Les transaccions d’habitatge nou repunten el primer trimestre de 2019, però l’augment és més rellevant en termes relatius que en termes  absoluts, després d’un 2018 amb la xifra més baixa dels darrers quinze anys.

El creixement que l’oferta de sostre residencial va mostrar el 2018 –superior al 60% anual en nombre d’habitatges iniciats- es va començar a traslladar a les xifres de transaccions registrades els darrers mesos de l’any, i l’impuls a l’alça s’ha mantingut el primer trimestre de 2019. Després del moderat descens del 2017 i la notable davallada del conjunt del 2018, els habitatges nous lideren la recuperació de les compravendes a la ciutat a l’inici de 2019, amb una alça interanual de l’ordre del 30%, superior a la de la resta del país. Aquest protagonisme del segment de nova planta obeeix a l’impuls que durant l’any passat va experimentar el sostre residencial, amb les xifres de construcció més elevades de la darrera dècada. Tanmateix, es tracta de volums d’oferta insuficients, que la demanda retinguda absorbeix amb relativa facilitat tan bon punt s’incorpora al mercat. El fort repunt interanual de les transaccions –en termes relatius- durant el primer trimestre d’enguany ha suposat una alça inferior a les 80 operacions, després que el 2018 es registrés la xifra més baixa de la sèrie històrica, amb poc més de 1.000 compravendes d’habitatge nou. El pes relatiu d’aquest segment sobre el total de transaccions segueix essent relativament baix, i es situa per sota del 10%. Per altra banda, les operacions d’habitatge protegit són testimonials –com la seva oferta- i representen només el 3,5% del segment d’obra nova.

L’increment de l’oferta de nova planta del darrer any ha estat insuficient per contenir l’alça dels preus de venda de l’habitatge lliure, per la pressió dels compradors més solvents i la disponibilitat de finançament a un cost atractiu. En termes d’unitat de superfície construïda, el fort ritme de creixement dels preus del 2018 s’ha mantingut a l’inici de 2019, i sense superar els nivells del bienni més expansiu (2007-2008), els preus es situen per sobre dels 4.600 €/m2 de mitjana, un 10% més que un any enrere. Ara bé, els preus mitjans del primer trimestre d’enguany ja han assolit en termes nominals els màxims del 2008, amb valors superiors als 432.000 euros pel conjunt de la ciutat, donat que la superfície mitjana dels habitatges nous ha tendit a augmentar, fins a situar-se per sobre dels 85 m2.  

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML