Impressió

Compravendes i preus dels habitatges a Barcelona, AMB i Catalunya

Després de dos anys consecutius de descensos a Barcelona, les transmissions d’habitatges per compravenda accentuen la trajectòria a la baixa en el primer trimestre de 2020, en un context de paràlisi de l’activitat no essencial per lluitar contra l’expansió de la pandèmia del coronavirus. Tanmateix, els preus reaccionen lentament i la moderació del ritme de creixement interanual a la capital contrasta amb el manteniment de la pressió inflacionista a l’entorn metropolità.

La davallada de les operacions de compravenda d’habitatges que es va registrar l’any 2018 a Barcelona, tant al segment d’obra nova com al de segona mà, va donar pas en el 2019 a un nou descens de l’activitat, tot i que a un ritme més moderat, gràcies al comportament positiu de les transmissions d’habitatges nous. En un context que ja era d’alentiment del ritme de creixement econòmic, la irrupció de l’emergència sanitària per frenar la covid-19 ha intensificat a l’inici de 2020 la trajectòria a la baixa de les operacions a ambdós segments del mercat immobiliari residencial, amb xifres molt negatives per part de tots els perfils d’adquirents, amb l’única excepció dels compradors estrangers d’habitatge usat. Aquest escenari contractiu, al que des del 2019 també s’hi van sumar l’entorn metropolità i la resta del país, ens allunya definitivament de la darrera etapa expansiva del mercat l’immobiliari residencial, quan les compravendes d’habitatges van créixer durant cinc anys consecutius a la capital, assolint la xifra més elevada de la passada dècada en el 2017, tot i que sense superar els màxims d’abans de la crisi.

La ràpida i contundent recuperació dels preus de venda, en un moment en que el mercat de treball deixava enrere la fase àlgida de la recuperació, ha estat sens dubte determinant en l’evolució de les compravendes en el darrer bienni, deixant fora del mercat a les famílies que no poden fer front a la compra perquè els seus salaris no han crescut al mateix ritme, i desanimant bona part de la inversió empresarial. Aquest és un segment de la demanda bastant sensible a d’altres factors que probablement també hi poden haver jugat en contra, com la situació política que es va viure al país en el darrer terç de 2019, que la ciutat va patir especialment. En la situació actual de crisi econòmica i social derivada de la pandèmia, les dificultats de les llars davant de l’empitjorament del mercat laboral no afavoriran la recuperació immediata del sector.

Amb la desacceleració del creixement econòmic, els preus van continuar a l’alça a la ciutat tot i que a un ritme relativament més contingut, en part per que la demanda es va anar dirigint cap a l’entorn metropolità. Amb uns valors mitjans més assequibles que a la capital i desprès d’un quinquenni d’expansió de l’activitat que arrenca en el 2013, l’AMB lidera el ritme de creixement dels preus des de 2018 al conjunt del país. La tendència a l’alça no es va veure pràcticament alterada l’any passat quan les operacions a l’àmbit metropolità ja davallaven i s’ha mantingut constant durant el primer trimestre de 2020,  aliena a l’impacte de la crisi del coronavirus.