Impressió

Compravendes i preus dels habitatges a Barcelona, AMB i Catalunya

La pandèmia va irrompre en el 2020 en un moment en que la fase alcista del cicle del mercat de l’habitatge presentava ja senyals d’esgotament. Però l’activitat es va recuperar al llarg de 2021 gràcies a l’impuls de la demanda per part de les llars. Un dinamisme que es mantenia en el primer semestre de 2022 amb el perfil d’adquirent estranger liderant el creixement de les compravendes i que començava a traslladar-se als preus, després d’un període d’estabilització. 

L’esclat de la crisi sanitària va intensificar en el 2020 la trajectòria a la baixa de les transmissions d’habitatges per compravenda, que es venia donant a Barcelona des del 2018, en un context d’alentiment del creixement econòmic. La davallada de les operacions va impactar a la capital en major mesura que a la resta del país, amb xifres molt negatives en ambdós segments del mercat i per part de tots els perfils d’adquirents, deixant les compravendes registrades al nivell més reduït des de 2013.

Tanmateix, la demanda es va anar reactivant al llarg del 2021 i l’any tancava amb un nombre d’operacions superior a les xifres del bienni 2018-2019, abans de la pandèmia. En la primera meitat del 2022 l’activitat seguia a l’alça, tot i que amb un ritme de creixement de les compravendes més moderat. Cal tenir en compte que en els primers mesos de l’any els tipus d’interès encara es mantenien en terreny negatiu. Però en les circumstàncies actuals, en un context advers d’elevada inflació que està provocant un enduriment de les condicions de finançament i amb una renda disponible de les llars amb riscos a la baixa caldrà veure si la tendència a l’alça es manté molt més temps.  

Després de la contundent trajectòria a l’alça dels preus a la ciutat al llarg de la segona meitat de la passada dècada, amb la irrupció de la pandèmia i a diferència del que havia passat  en l’anterior crisi immobiliària, els valors registrats van  mostrar una certa resistència a la baixa. Al segment de segona mà, àmpliament predominant a la ciutat, el ritme de creixement dels preus s’havia frenat ja abans de l’esclat de l’emergència sanitària i la tendència a l’estabilització dels valors registrats es va imposar en el trienni 2019-2021. Una tendència afavorida pel manteniment de les mesures extraordinàries implementades per protegir l’ocupació al llarg de la crisi del coronavirus, donada l’elevada vinculació existent entre el mercat de treball i el de l’habitatge.

Però l’evolució més recent del mercat mostra com la puixança de la demanda estava incidint en la tendència a l’alça dels preus de l’habitatge que s’observa en el 2022, més marcada a Barcelona en el cas del segment de nova planta que en el de segona mà. Tot i així, els preus per m2 segueixen per sota dels nivells assolits en els anys 2007-2008, tant en termes nominals com reals.