Impressió

Compravendes i preus dels habitatges a Barcelona, AMB i Catalunya

Després de la davallada del nombre de transaccions d’habitatges de l’any 2018 a la capital, la demanda ha tornat a registrar xifres moderadament positives a Barcelona i els preus mantenen la senda expansiva. A l’entorn metropolità, on la pressió inflacionista segueix sent també molt intensa, el nombre d’operacions va a la baixa.

Després de cinc anys consecutius de creixement del nombre de compravendes d’habitatges i d’assolir l’any 2017 el nombre de transaccions registrades a Barcelona més elevat en tota una dècada–sense arribar a superar els màxims d’abans de la crisi- el retrocés de l’activitat iniciat a finals de 2017 es va accentuar durant el 2018, amb una notable davallada de les operacions. La ràpida i contundent recuperació dels preus de venda va ser determinant en la contracció de la demanda a Barcelona, deixant fora del mercat les famílies que no poden fer front a la compra perquè els seus salaris no han crescut al mateix ritme, i desanimant bona part de la inversió empresarial, un segment sensible a d’altres factors que probablement també hi van jugar en contra, com la situació política que va patir especialment la ciutat.

El punt d’inflexió de la demanda a la ciutat l’any 2018 ha donat pas en el primer semestre de 2019 a un lleu increment de la compravenda d’habitatges, tan moderat com el que registra el conjunt de Catalunya, recuperant el signe positiu de la variació anual. En el context actual de tipus d’interès baixos -amb l’Euribor en negatiu- i en un moment en que malgrat la desacceleració de l’economia, l’activitat segueix creant ocupació, el ritme de creixement dels preus segueix sent molt intens i mostra símptomes de reescalfament. Els valors mitjans assoleixen màxims històrics en superar els 360.000 euros, en part per l’increment de la superfície mitjana, especialment a les noves promocions. A la resta de l’AMB, l’augment acumulat dels preus ha fet que la demanda doni senyals d’esgotament la primera meitat de l’any, amb un nombre d’operacions que va a la baixa per primer cop desprès de tot un quinquenni d’expansió.