Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Pers.
física
Pers.
jurídica
Total Pers.
física
Pers.
jurídica
Total
2013 6.213 1.488 7.701 22.365 7.478 29.843
2014 7.831 1.657 9.488 30.098 5.099 35.197
2015 8.996 2.043 11.039 39.136 7.074 46.210
2016 10.183 2.887 13.070 48.191 9.669 57.860
2017 11.398 3.113 14.511 55.544 11.170 66.714
2018 10.182 2.575 12.757 57.807 10.796 68.603
1r.tr. 2.563 733 3.296 14.048 3.138 17.186
2n.tr. 2.676 613 3.289 14.842 2.653 17.495
3r.tr. 2.479 591 3.070 14.939 2.631 17.570
4t.tr. 2.464 638 3.102 13.978 2.374 16.352
2019
1r.tr. 2.724 576 3.300 15.263 2.698 17.961
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Pers.
física
Pers.
jurídica
Total Pers.
física
Pers.
jurídica
Total
1r.tr.19/ 1r.tr.18 6,3 -21,4 0,1 8,6 -14,0 4,5
2n.sm.18/
2n.sm.17
-3,3 -13,9 -5,6 7,7 -7,1 5,3
2018/2017 -10,7 -17,3 -12,1 4,1 -3,3 2,8
2017/2016 11,9 7,8 11,0 15,3 15,5 15,3
Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2013 6.649 1.052 7.701 25.635 4.208 29.843
2014 8.149 1.339 9.488 29.788 5.409 35.197
2015 9.422 1.617 11.039 39.803 6.407 46.210
2016 11.165 1.905 13.070 50.307 7.553 57.860
2017 12.300 2.211 14.511 57.777 8.937 66.714
2018 11.041 1.716 12.757 60.203 8.400 68.603
1r.tr. 2.888 408 3.296 15.082 2.104 17.186
2n.tr. 2.846 443 3.289 15.391 2.104 17.495
3r.tr. 2.648 422 3.070 15.425 2.145 17.570
4t.tr. 2.659 443 3.102 14.305 2.047 16.352
2019
1r.tr. 2.818 482 3.300 15.703 2.258 17.961
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
1r.tr.19/ 1r.tr.18 -2,4 18,1 0,1 4,1 7,3 4,5
2n.sm.18/
2n.sm.17
-4,3 -13,2 -5,6 6,4 -1,9 5,3
2018/2017 -10,2 -22,4 -12,1 4,2 -6,0 2,8
2017/2016 10,2 16,1 11,0 14,8 18,3 15,3

L’impuls de les compravendes d’habitatges de segona mà per part d’estrangers durant el primer trimestre de 2019 compensa el retrocés de la demanda majoritària, la dels adquirents espanyols. La inversió per part de societats mercantils accentua la tendència a la baixa, tant a la capital com a la resta del país.

Després de liderar -en termes relatius- el creixement de les transaccions de sostre residencial de segona mà a Barcelona des del 2015, el segment de les persones jurídiques va començar a cedir protagonisme a favor dels compradors particulars des del segon semestre de 2017. El descens de l’interès per part de les societats mercantils es va deixar notar especialment el 2018 i s’ha accentuat a l’inici de 2019 tant a la capital com al conjunt de Catalunya. A Barcelona, el retrocés de les compravendes és superior al 20%, mentre que la demanda majoritària –més del 80% del total-, formada per persones físiques, recupera terreny front als inversors amb un repunt de les operacions a Barcelona de més del 6% interanual. Una certa relaxació en les condicions d’accés al crèdit i el manteniment dels tipus d’interès en nivells mínims, juntament amb la falta de rendibilitat dels productes financers, que atreu cap al sector immobiliari a particulars de renda alta a la recerca d’alternatives a l’oferta bancària pot ajudar a explicar-ho. Per altra banda, l’alt nivell de preus assolit, juntament amb la situació política a Catalunya i la seva incidència a la ciutat, poden haver fet que els inversors canalitzin els seus projectes cap a altres ciutats on els preus no han pujat tant.

Al conjunt de Catalunya, el diferencial de preus en l’oferta residencial de segona mà, amb uns nivells mitjans a mig camí dels existents a la capital, expliquen una evolució més positiva de les compravendes, amb un retrocés de la inversió per part de les persones jurídiques menys pronunciat que el registrat a Barcelona i el relleu per part dels particulars més intens. D’aquesta manera, l’activitat al residencial de segona mà de la ciutat ha anat perdent pes a favor de la resta del país.

Pel que fa a la nacionalitat dels adquirents, la inversió per part de compradors estrangers -residents o no- recupera protagonisme a l’inici de 2019, liderant en termes relatius les compravendes d’habitatge usat a Barcelona i compensant el retrocés que des del 2018 experimenten les operacions per part dels nacionals. La frenada de la inversió estrangera del 2018 sembla que va ser tan sols un fenomen temporal i la seva participació sobre el total de les compravendes guanya pes fins a representar prop del 15% de la demanda, dos punts més que a la resta del país. A diferència de la capital, la demanda dels nacionals s’ha mantingut a l’alça al conjunt de Catalunya a l’inici del 2019, però com a Barcelona, el comportament dels compradors estrangers s’ha mostrat més dinàmic.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML