Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Pers.
física
Pers.
jurídica
Total Pers.
física
Pers.
jurídica
Total
2013 6.213 1.488 7.701 22.365 7.478 29.843
2014 7.831 1.657 9.488 30.098 5.099 35.197
2015 8.996 2.043 11.039 39.136 7.074 46.210
2016 10.183 2.887 13.070 48.191 9.669 57.860
2017 11.398 3.113 14.511 55.544 11.170 66.714
2018 10.182 2.575 12.757 57.807 10.796 68.603
1r.tr. 2.563 733 3.296 14.048 3.138 17.186
2n.tr. 2.676 613 3.289 14.842 2.653 17.495
3r.tr. 2.479 591 3.070 14.939 2.631 17.570
4t.tr. 2.464 638 3.102 13.978 2.374 16.352
2019 10.120 2.155 12.275 58.048 9.976 68.024
1r.tr. 2.724 576 3.300 15.263 2.698 17.961
2n.tr. 2.704 545 3.249 14.960 2.486 17.446
3r.tr. 2.415 536 2.951 14.552 2.552 17.104
4t.tr. 2.277 498 2.775 13.273 2.240 15.513
2020 7.677 1.306 8.983 46.967 6.625 53.592
1r.tr. 2.280 476 2.756 14.038 2.553 16.591
2n.tr. 1.713 287 2.000 9.545 1.032 10.577
3r.tr. 1.744 280 2.024 10.530 1.622 12.152
4t.tr. 1.940 263 2.203 12.854 1.418 14.272
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Pers.
física
Pers.
jurídica
Total Pers.
física
Pers.
jurídica
Total
4t.tr.20/4t.tr.19 -14,8 -47,2 -20,6 -3,2 -36,7 -8,0
2n.sm.20/2n.sm.19 -21,5 -47,5 -26,2 -16,0 -36,6 -19,0
2020/2019 -24,1 -39,4 -26,8 -19,1 -33,6 -21,2
2019/2018 -0,6 -16,3 -3,8 0,4 -7,6 -0,8
Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2013 6.649 1.052 7.701 25.635 4.208 29.843
2014 8.149 1.339 9.488 29.788 5.409 35.197
2015 9.422 1.617 11.039 39.803 6.407 46.210
2016 11.165 1.905 13.070 50.307 7.553 57.860
2017 12.300 2.211 14.511 57.777 8.937 66.714
2018 11.041 1.716 12.757 60.203 8.400 68.603
1r.tr. 2.888 408 3.296 15.082 2.104 17.186
2n.tr. 2.846 443 3.289 15.391 2.104 17.495
3r.tr. 2.648 422 3.070 15.425 2.145 17.570
4t.tr. 2.659 443 3.102 14.305 2.047 16.352
2019 10.440 1.835 12.275 59.241 8.783 68.024
1r.tr. 2.818 482 3.300 15.703 2.258 17.961
2n.tr. 2.798 451 3.249 15.259 2.187 17.446
3r.tr. 2.508 443 2.951 14.853 2.251 17.104
4t.tr. 2.316 459 2.775 13.426 2.087 15.513
2020 7.573 1.410 8.983 46.737 6.855 53.592
1r.tr. 2.268 488 2.756 14.311 2.280 16.591
2n.tr. 1.701 299 2.000 9.338 1.239 10.577
3r.tr. 1.724 300 2.024 10.555 1.597 12.152
4t.tr. 1.880 323 2.203 12.533 1.739 14.272
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
4t.tr.20/4t.tr.19 -18,8 -29,6 -20,6 -6,7 -16,7 -8,0
2n.sm.20/2n.sm.19 -25,3 -30,9 -26,2 -18,4 -23,1 -19,0
2020/2019 -27,5 -23,2 -26,8 -21,1 -22,0 -21,2
2019/2018 -5,4 6,9 -3,8 -1,6 4,6 -0,8

La crisi sobrevinguda com a conseqüència de l’emergència sanitària ha deixat el nombre de compravendes d’habitatges de segona mà registrades a la ciutat en el nivell més baix des de l’any 2013. La caiguda de la demanda majoritària formada per les llars i de les operacions per part d’estrangers s’afegeix a la persistent davallada de la inversió empresarial, que encapçala el ritme de descens. 

A diferència del segment de nova planta, on les xifres d’inversió empresarial van ser positives al llarg de bona part de 2019, en el cas de la segona mà la trajectòria a la baixa de les operacions per part de societats ha estat una constant des de la segona meitat de 2017 i s’ha intensificat en el 2020 arran de la pandèmia, tant a la capital –on el descens frega el 40% en relació amb el 2019- com al conjunt de Catalunya (-33,6%). Les persones jurídiques van liderar el creixement en termes relatius de les transaccions de sostre residencial de segona mà a Barcelona en el moment de la sortida de la crisi immobiliària, quan els habitatges eren relativament més barats i la inversió resultava més atractiva. Però des de finals de 2017 la inversió empresarial ha anat cedint protagonisme a la demanda majoritària, la dels particulars. L’alt nivell de preus a la ciutat ha portat als inversors a canalitzar projectes cap a ciutats on la rendibilitat del lloguer és més elevada. Altres factors com la situació política de finals de 2019, que va tenir especial incidència a la capital, també podrien haver jugat en contra en un context que era de desacceleració del creixement econòmic. Al retrocés de la inversió empresarial en el 2020 s’ha sumat el descens del 24% de les compravendes per part de les llars, els adquirents majoritaris amb el 85,5% de les transmissions de segona mà. Un pes que ha crescut més de set punts percentuals en els darrers quatre anys.

La inversió per part d’estrangers -residents o no- que va ser l’únic component de la demanda que tancava el 2019 i fins i tot el primer trimestre de 2020 en positiu, s’afegeix amb l’esclat de la pandèmia a la senda contractiva de la resta d’adquirents, com a conseqüència de la paràlisi de l’activitat i el tancament de fronteres. La caiguda de les compravendes d’habitatge usat dels estrangers, superior al 23% en el 2020, ha estat tanmateix lleugerament més continguda que la registrada per la resta de perfils demandants i també menys intensa que l’observada al segment de nova planta. La participació de la demanda estrangera sobre el total de les compravendes de segona mà s’ha situat en el 15,7% a Barcelona, un percentatge que ha crescut més de dos punts en els darrers dos anys i que és superior al del conjunt de Catalunya (12,8%).

A la resta de Catalunya l’evolució durant el 2020 també ha estat desfavorable, però els descensos interanuals per part de tots els perfils de compradors d’habitatge usat han estat lleugerament més continguts i com a Barcelona, els més intensos han estat els registrats per les persones jurídiques. Es constata un menor biaix entre la ciutat i la resta del país en l’evolució de les compravendes de segona mà que en la dels habitatges nous que, per les seves característiques –dimensions mitjanes més amplies, més espais exteriors i més assequibles- són més fàcils de trobar fora de la ciutat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML