Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Pers.
física
Pers.
jurídica
Total Pers.
física
Pers.
jurídica
Total
2013 6.213 1.488 7.701 22.365 7.478 29.843
2014 7.831 1.657 9.488 30.098 5.099 35.197
2015 8.996 2.043 11.039 39.136 7.074 46.210
2016 10.183 2.887 13.070 48.191 9.669 57.860
  
2017 11.398 3.113 14.511 55.544 11.170 66.714
1r.tr. 3.079 878 3.957 14.089 2.929 17.018
2n.tr. 3.206 808 4.014 14.616 2.851 17.467
3r.tr. 2.839 749 3.588 14.659 2.893 17.552
4t.tr. 2.274 678 2.952 12.180 2.497 14.677
2018 10.182 2.575 12.757 57.807 10.796 68.603
1r.tr. 2.563 733 3.296 14.048 3.138 17.186
2n.tr. 2.676 613 3.289 14.842 2.653 17.495
3r.tr. 2.479 591 3.070 14.939 2.631 17.570
4t.tr. 2.464 638 3.102 13.978 2.374 16.352
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Pers.
física
Pers.
jurídica
Total Pers.
física
Pers.
jurídica
Total
4t.tr.18/
4t.tr.17
8,4 -5,9 5,1 14,8 -4,9 11,4
2n.sm.18/
2n.sm.17
-3,3 -13,9 -5,6 7,7 -7,1 5,3
2018/2017 -10,7 -17,3 -12,1 4,1 -3,3 2,8
2017/2016 11,9 7,8 11,0 15,3 15,5 15,3
Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2013 6.649 1.052 7.701 25.635 4.208 29.843
2014 8.149 1.339 9.488 29.788 5.409 35.197
2015 9.422 1.617 11.039 39.803 6.407 46.210
2016 11.165 1.905 13.070 50.307 7.553 57.860
  
2017 12.300 2.211 14.511 57.777 8.937 66.714
1r.tr. 3.371 586 3.957 14.669 2.349 17.018
2n.tr. 3.385 629 4.014 15.154 2.313 17.467
3r.tr. 3.022 566 3.588 15.308 2.244 17.552
4t.tr. 2.522 430 2.952 12.646 2.031 14.677
2018 11.041 1.716 12.757 60.203 8.400 68.603
1r.tr. 2.888 408 3.296 15.082 2.104 17.186
2n.tr. 2.846 443 3.289 15.391 2.104 17.495
3r.tr. 2.648 422 3.070 15.425 2.145 17.570
4t.tr. 2.659 443 3.102 14.305 2.047 16.352
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
4t.tr.18/
4t.tr.17
5,4 3,0 5,1 13,1 0,8 11,4
2n.sm.18/
2n.sm.17
-4,3 -13,2 -5,6 6,4 -1,9 5,3
2018/2017 -10,2 -22,4 -12,1 4,2 -6,0 2,8
2017/2016 10,2 16,1 11,0 14,8 18,3 15,3

La inversió estrangera i la de les persones jurídiques, que havien contribuït de forma significativa a la dinamització del sector els darrers anys, han patit l’any 2018 les caigudes més intenses en el nombre d’operacions al mercat residencial.

Després de liderar -en termes relatius- el creixement de les transaccions de sostre residencial de segona mà a Barcelona des del 2015 i fins a ben entrat l’any 2017, el segment de les persones jurídiques va començar a cedir protagonisme a favor dels compradors particulars ja a partir del segon semestre d’aquell any. La delicada situació política a Catalunya i la seva incidència a la ciutat ha alterat les decisions d’inversió. Addicionalment, el nivell de preus assolit i una rendibilitat a la baixa són altres factors que poden explicar que els inversors hagin canalitzat els seus projectes cap a altres ciutats on els preus no han pujat tant. El descens de l’interès per part de les societats mercantils s’ha deixat notar especialment el 2018, que ha tancat amb un retrocés de les compravendes del 17,3%, mentre que la demanda majoritària, formada per persones físiques, s’ha ressentit del canvi de conjuntura en menor mesura (-10,7%), recuperant terreny front als inversors el darrer trimestre de l’any, amb un repunt de les operacions del 8,4%. La falta de rendibilitat dels productes financers, que atreu cap al sector immobiliari a particulars de renda alta a la recerca d’alternatives a l’oferta bancària pot ajudar a explicar-ho.

El diferencial de preus existent entre l’oferta residencial de la capital i la de la resta del país poden explicar tant la moderada evolució a l’alça de les compravendes de segona mà a Catalunya l’any 2018 (+2,8%) que s’ha anat intensificant al llarg del segon semestre, com un retrocés de la inversió per part de les persones jurídiques molt menys pronunciat que el registrat a Barcelona (-3,3%) i el relleu per part dels particulars, molt significatiu especialment la segona meitat de l’any.

Pel que fa a la nacionalitat dels adquirents, la inversió per part de compradors estrangers -residents o no- també ha protagonitzat una notable davallada l’any 2018 a la capital (-22,4%), molt més intensa en termes relatius que la dels nacionals (-10,2%). El dinamisme que aquest segment del mercat havia mostrat els darrers anys s’ha esvaït de cop, i el pes dels estrangers cau el darrer any prop de dos punts a Barcelona fins a representar el 13,5% de la demanda. Possiblement la frenada sigui tan sols un fenomen temporal, ja que la ciutat no deixa de rebre professionals estrangers, que en aquest moment potser estant optant més pel lloguer que per la compra. A la resta del país, on la demanda dels nacionals s’ha mantingut a l’alça, la pèrdua de dinamisme dels compradors estrangers l’any 2018 ha estat menys pronunciada que a la capital (-6%). Conseqüentment, el pes d’aquest segment al conjunt de Catalunya (12,2%) ha reduït el seu biaix respecte a Barcelona. 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML