Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Pers.
física
Pers.
jurídica
Total Pers.
física
Pers.
jurídica
Total
2013 6.213 1.488 7.701 22.365 7.478 29.843
2014 7.831 1.657 9.488 30.098 5.099 35.197
2015 8.996 2.043 11.039 39.136 7.074 46.210
2016 10.183 2.887 13.070 48.191 9.669 57.860
2017 11.398 3.113 14.511 55.544 11.170 66.714
2018 10.182 2.575 12.757 57.807 10.796 68.603
1r.tr. 2.563 733 3.296 14.048 3.138 17.186
2n.tr. 2.676 613 3.289 14.842 2.653 17.495
3r.tr. 2.479 591 3.070 14.939 2.631 17.570
4t.tr. 2.464 638 3.102 13.978 2.374 16.352
2019
1r.tr. 2.724 576 3.300 15.263 2.698 17.961
2n.tr. 2.704 545 3.249 14.960 2.486 17.446
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Pers.
física
Pers.
jurídica
Total Pers.
física
Pers.
jurídica
Total
2n.tr.19/ 2n.tr.18 1,0 -11,1 -1,2 0,8 -6,3 -0,3
1r.sm.19/ 1r.sm.18 3,6 -16,7 -0,5 4,6 -10,5 2,1
2018/2017 -10,7 -17,3 -12,1 4,1 -3,3 2,8
2017/2016 11,9 7,8 11,0 15,3 15,5 15,3
Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2013 6.649 1.052 7.701 25.635 4.208 29.843
2014 8.149 1.339 9.488 29.788 5.409 35.197
2015 9.422 1.617 11.039 39.803 6.407 46.210
2016 11.165 1.905 13.070 50.307 7.553 57.860
2017 12.300 2.211 14.511 57.777 8.937 66.714
2018 11.041 1.716 12.757 60.203 8.400 68.603
1r.tr. 2.888 408 3.296 15.082 2.104 17.186
2n.tr. 2.846 443 3.289 15.391 2.104 17.495
3r.tr. 2.648 422 3.070 15.425 2.145 17.570
4t.tr. 2.659 443 3.102 14.305 2.047 16.352
2019
1r.tr. 2.818 482 3.300 15.703 2.258 17.961
2n.tr. 2.798 451 3.249 15.259 2.187 17.446
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2n.tr.19/ 2n.tr.18 -1,7 1,8 -1,2 -0,9 3,9 -0,3
1r.sm.19/ 1r.sm.18 -2,1 9,6 -0,5 1,6 5,6 2,1
2018/2017 -10,2 -22,4 -12,1 4,2 -6,0 2,8
2017/2016 10,2 16,1 11,0 14,8 18,3 15,3

El lleuger retrocés de les compravendes d’habitatges de segona mà durant el segon trimestre de 2019 respon al manteniment de la trajectòria a la baixa de la inversió empresarial, però també a la pèrdua d’impuls de la demanda majoritària, la dels particulars, per la moderació de les operacions per part d’estrangers.

Després de liderar el creixement -en termes relatius- de les transaccions de sostre residencial de segona mà a Barcelona des del 2015, el segment de les persones jurídiques va començar a cedir protagonisme a favor dels compradors particulars a partir del segon semestre de 2017. El descens de l’interès per part de les societats mercantils es va deixar notar especialment el 2018 i s’ha mantingut durant la primera meitat de 2019, tot i que en el segon trimestre la reducció s’ha moderat en relació amb els primers mesos de l’any, tant a la capital com al conjunt de Catalunya. La inversió en habitatge va ser atractiva en el moment de la sortida de la crisi, quan els habitatges eren relativament més barats i el preu del lloguer anava a l’alça. Però actualment, l’alt nivell de preus fa que els inversors canalitzin els seus projectes cap a altres ciutats on els preus no han pujat tant i la rendibilitat que poden treure d’un pis de lloguer és més elevada. Per altra banda, el mercat no és aliè a la situació política que es viu a Catalunya, que incideix especialment a la capital. Front al retrocés de la inversió empresarial, la demanda majoritària formada per persones físiques va recuperant terreny i representa el 83% del total. La millora en les condicions d’accés al crèdit i el manteniment dels tipus d’interès en nivells mínims, juntament amb la falta de rendibilitat dels productes financers, que atreu cap al sector immobiliari a particulars de renda alta a la recerca d’alternatives a l’oferta bancària pot ajudar a explicar-ho.

El diferencial de preus en l’oferta residencial de segona mà respecte al conjunt de Catalunya, on els nivells mitjans suposen poc més de la meitat dels existents a la capital, expliquen una evolució més positiva de les compravendes a la resta del país, amb un retrocés de la inversió empresarial menys pronunciat que a Barcelona, de manera que l’activitat al segment de segona mà ha anat perdent pes a la ciutat a favor de la resta del país.

Pel que fa a la nacionalitat dels adquirents, la inversió per part de compradors estrangers -residents o no- perd durant el segon trimestre l’impuls que va mostrar a inici de l’any, però segueix registrant xifres positives i l’increment interanual del primer semestre -gairebé un 10%- compensa en bona part el retrocés que des del 2018 experimenten les operacions per part dels nacionals. Tanmateix, la participació de la demanda estrangera sobre el total de les compravendes de segona mà es manté relativament estable –més que al segment de nova planta, on el seu pes sempre ha estat superior- i la primera meitat de 2019 es situa, com de costum, lleugerament per sota del 15% de la demanda, un percentatge superior al que representa a la resta del país. A diferència de la capital, la demanda dels nacionals ha crescut moderadament al conjunt de Catalunya durant el primer semestre  2019, però com a Barcelona, el comportament dels compradors estrangers s’ha mostrat més dinàmic.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML