Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Pers.
física
Pers.
jurídica
Total Pers.
física
Pers.
jurídica
Total
2013 6.213 1.488 7.701 22.365 7.478 29.843
2014 7.831 1.657 9.488 30.098 5.099 35.197
2015 8.996 2.043 11.039 39.136 7.074 46.210
2016 10.183 2.887 13.070 48.191 9.669 57.860
2017 11.398 3.113 14.511 55.544 11.170 66.714
2018 10.182 2.575 12.757 57.807 10.796 68.603
2019 10.120 2.155 12.275 58.048 9.976 68.024
2020 7.677 1.306 8.983 46.967 6.625 53.592
2021 10.844 1.640 12.484 64.804 8.096 72.900
1r.tr. 2.495 408 2.903 14.820 1.944 16.764
2n.tr. 2.740 433 3.173 16.078 2.014 18.092
3r.tr. 2.982 409 3.391 17.843 2.132 19.975
4t.tr. 2.627 390 3.017 16.063 2.006 18.069
2022 12.092 2.372 14.464 74.786 9.535 84.321
1r.tr. 2.949 473 3.422 18.258 2.178 20.436
2n.tr. 3.078 530 3.608 19.248 2.200 21.448
3r.tr. 3.117 588 3.705 19.667 2.687 22.354
4t.tr. 2.948 781 3.729 17.613 2.470 20.083
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Pers.
física
Pers.
jurídica
Total Pers.
física
Pers.
jurídica
Total
4t.tr.22/4t.tr.21 12,2 100,3 23,6 9,6 23,1 11,1
2n.sm.22/2n.sm.21 8,1 71,3 16,0 10,0 24,6 11,5
2022/2021 11,5 44,6 15,9 15,4 17,8 15,7
2021/2020 41,3 25,6 39,0 38,0 22,2 36,0
Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2013 6.649 1.052 7.701 25.635 4.208 29.843
2014 8.149 1.339 9.488 29.788 5.409 35.197
2015 9.422 1.617 11.039 39.803 6.407 46.210
2016 11.165 1.905 13.070 50.307 7.553 57.860
2017 12.300 2.211 14.511 57.777 8.937 66.714
2018 11.041 1.716 12.757 60.203 8.400 68.603
2019 10.440 1.835 12.275 59.241 8.783 68.024
2020 7.573 1.410 8.983 46.737 6.855 53.592
2021 10.711 1.773 12.484 64.384 8.516 72.900
1r.tr. 2.533 370 2.903 14.944 1.820 16.764
2n.tr. 2.727 446 3.173 16.153 1.939 18.092
3r.tr. 2.907 484 3.391 17.647 2.328 19.975
4t.tr. 2.544 473 3.017 15.640 2.429 18.069
2022 11.942 2.522 14.464 71.172 13.149 84.321
1r.tr. 2.910 512 3.422 17.688 2.748 20.436
2n.tr. 3.049 559 3.608 18.352 3.096 21.448
3r.tr. 3.064 641 3.705 18.825 3.529 22.354
4t.tr. 2.919 810 3.729 16.307 3.776 20.083
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
4t.tr.22/4t.tr.21 14,7 71,2 23,6 4,3 55,5 11,1
2n.sm.22/2n.sm.21 9,8 51,6 16,0 5,5 53,6 11,5
2022/2021 11,5 42,2 15,9 10,5 54,4 15,7
2021/2020 41,4 25,7 39,0 37,8 24,2 36,0

Després d’impulsar en el 2021 la recuperació de les compravendes d’habitatges de segona mà a la ciutat, la demanda per part de les llars segueix sent el perfil d’adquirent que predomina àmpliament, si bé en el 2022 guanyen protagonisme tant les operacions per part de persones jurídiques com la demanda estrangera, de forma similar al que succeeix al segment de nova planta.

La irrupció de la crisi sanitària i les restriccions a la mobilitat van afectar l’activitat al mercat de l’habitatge en el 2020, fent que moltes operacions quedessin aplaçades. Però la recuperació al segment de segona mà va agafar embranzida al llarg de 2021 gràcies a la demanda per part de les llars, que va ser determinant en la reactivació.  Aquest perfil d’adquirent que a la ciutat representa prop del 85% de les compravendes d’habitatge usat  ja va tancar l’any amb un nombre d’operacions superior en un 7,2% al de 2019 i en el 2022 seguia mostrant una evolució molt positiva.

A Barcelona, la compravenda d’habitatge usat per part de persones físiques ha superat les 12.000 operacions en el 2022 i, com al conjunt de Catalunya, s’han marcat màxims. Tanmateix, ha estat la demanda inversora i per part d’estrangers la que ha liderat el ritme de creixement al segment de segona mà en el 2022.

En el cas de les societats, el nombre d’operacions a la ciutat s’ha recuperat totalment de l’impacte de la pandèmia, superant en un 10% el registre de 2019 –tot i quedar encara per sota de les xifres del trienni 2016-2018- després del repunt de gairebé el 45% en relació amb el 2021. Una tendència a l’alça més intensa que al conjunt de conjunt de Catalunya, on les xifres segueixen per sota de les d’abans de la pandèmia. La participació d’aquest perfil d’adquirent sobre les compravendes de segona mà a la ciutat ha estat del 16,4% en el conjunt de l’any, uns cinc punts superior a la resta del país, si bé en el quart trimestre representa més d’una cinquena part del total.

Una evolució similar a la de les persones jurídiques ha seguit en el 2022 el perfil d’adquirent estranger, mostrant un major dinamisme que la demanda nacional. Les adquisicions d’habitatge usat per part d’estrangers -residents o no- havien mostrat molta debilitat des de l’esclat de la pandèmia degut a les restriccions als moviments internacionals de persones, però ja van tancar el 2021 amb xifres a l’alça, amb un augment de més del 25% en relació amb el 2020, tot i que encara per sota dels registres de 2019.

En el 2022, els adquirents nacionals han assolit a la ciutat el nivell més elevat des de 2017, mentre que la demanda estrangera ha marcat màxims, amb un augment de prop del 18% en relació amb el 2019. La seva participació sobre el total de compravendes supera el 17% en el conjunt de l’any i s’ha enfilat gairebé al 22% en el quart trimestre. A la resta de Catalunya, el creixement de la demanda estrangera en el 2022 encara ha estat més intens, i com a Barcelona, també s’han assolit màxims, amb un pes sobre el total una mica més baix que a la capital, del 15,6% pel conjunt de l’any.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML