Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Pers.
física
Pers.
jurídica
Total Pers.
física
Pers.
jurídica
Total
2013 6.213 1.488 7.701 22.365 7.478 29.843
2014 7.831 1.657 9.488 30.098 5.099 35.197
2015 8.996 2.043 11.039 39.136 7.074 46.210
2016 10.183 2.887 13.070 48.191 9.669 57.860
2017 11.398 3.113 14.511 55.544 11.170 66.714
2018 10.182 2.575 12.757 57.807 10.796 68.603
2019 10.120 2.155 12.275 58.048 9.976 68.024
1r.tr. 2.724 576 3.300 15.263 2.698 17.961
2n.tr. 2.704 545 3.249 14.960 2.486 17.446
3r.tr. 2.415 536 2.951 14.552 2.552 17.104
4t.tr. 2.277 498 2.775 13.273 2.240 15.513
2020 7.677 1.306 8.983 46.967 6.625 53.592
1r.tr. 2.280 476 2.756 14.038 2.553 16.591
2n.tr. 1.713 287 2.000 9.545 1.032 10.577
3r.tr. 1.744 280 2.024 10.530 1.622 12.152
4t.tr. 1.940 263 2.203 12.854 1.418 14.272
2021
1r.tr. 2.495 408 2.903 14.820 1.944 16.764
2n.tr. 2.740 433 3.173 16.078 2.014 18.092
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Pers.
física
Pers.
jurídica
Total Pers.
física
Pers.
jurídica
Total
2n.tr.21/2n.tr.20 60,0 50,9 58,7 68,4 95,2 71,1
1r.sm.21/1r.sm.20 31,1 10,2 27,8 31,0 10,4 28,3
2020/2019 -24,1 -39,4 -26,8 -19,1 -33,6 -21,2
2019/2018 -0,6 -16,3 -3,8 0,4 -7,6 -0,8
Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2013 6.649 1.052 7.701 25.635 4.208 29.843
2014 8.149 1.339 9.488 29.788 5.409 35.197
2015 9.422 1.617 11.039 39.803 6.407 46.210
2016 11.165 1.905 13.070 50.307 7.553 57.860
2017 12.300 2.211 14.511 57.777 8.937 66.714
2018 11.041 1.716 12.757 60.203 8.400 68.603
2019 10.440 1.835 12.275 59.241 8.783 68.024
1r.tr. 2.818 482 3.300 15.703 2.258 17.961
2n.tr. 2.798 451 3.249 15.259 2.187 17.446
3r.tr. 2.508 443 2.951 14.853 2.251 17.104
4t.tr. 2.316 459 2.775 13.426 2.087 15.513
2020 7.573 1.410 8.983 46.737 6.855 53.592
1r.tr. 2.268 488 2.756 14.311 2.280 16.591
2n.tr. 1.701 299 2.000 9.338 1.239 10.577
3r.tr. 1.724 300 2.024 10.555 1.597 12.152
4t.tr. 1.880 323 2.203 12.533 1.739 14.272
2021
1r.tr. 2.533 370 2.903 14.944 1.820 16.764
2n.tr. 2.727 446 3.173 16.153 1.939 18.092
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2n.tr.21/2n.tr.20 60,3 49,2 58,7 73,0 56,5 71,1
1r.sm.21/1r.sm.20 32,5 3,7 27,8 31,5 6,8 28,3
2020/2019 -27,5 -23,2 -26,8 -21,1 -22,0 -21,2
2019/2018 -5,4 6,9 -3,8 -1,6 4,6 -0,8

El nombre de compravendes d’habitatges de segona mà registrades a la ciutat s’està recuperant de la davallada ocasionada per la pandèmia amb l’impuls d’una demanda formada majoritàriament per particulars. Una demanda que ja s’aproxima molt als nivells d’abans de la covid-19, mentre que la inversió empresarial i els adquirents estrangers es van reactivant més lentament.

L’activitat al mercat de l’habitatge es va veure molt afectada per la irrupció de la crisi sanitària, amb restriccions a la mobilitat que van fer que moltes operacions anessin quedant aplaçades. La recuperació al segment de segona mà no es va iniciar fins al primer trimestre de 2021 i ha agafat embranzida en el segon trimestre, amb la xifra de compravendes més elevada dels darrers dos anys.  La demanda per part de les llars ha estat determinant en aquesta reactivació, situant-se d’abril a juny en nivells que a la ciutat ja superen els de 2019 i que al conjunt de Catalunya marquen màxims en una dècada. L’acumulat del primer semestre s’ha incrementat més d’un 30% en relació amb el mateix període de 2020 –més que els altres perfils d’adquirents- i a Barcelona és només un 3,6% inferior a les xifres de 2019. Això ha fet créixer el pes de la demanda de persones físiques, que representen el 86,2% de les transmissions de segona mà a la ciutat, en detriment de la inversió empresarial.

El replegament de la demanda inversora ha estat una constant a la ciutat des de la segona meitat de 2017 i en el context de la pandèmia es va intensificar. En els anys anteriors, a la sortida de la crisi immobiliària, les persones jurídiques havien liderat el creixement en termes relatius de les transaccions de sostre residencial de segona mà. Però des de finals de 2017, l’alt nivell de preus va portar als inversors a canalitzar projectes cap a indrets amb una rendibilitat del lloguer més elevada i la inversió empresarial va anar cedint protagonisme a la demanda majoritària, la dels particulars. Després de quinze trimestres consecutius amb variacions de signe negatiu, en el segon trimestre d’enguany les operacions de societats han tornat a anar a l’alça, si bé les xifres són encara inferiors a les del primer trimestre de 2020, afectat parcialment per la pandèmia. L’acumulat de la primera meitat de l’any presenta un augment de l’ordre del 10% en relació amb el mateix període de 2020, però queda un 25% per sota de les xifres de 2019, de forma similar a Barcelona i a la resta del país. 

Les adquisicions d’habitatge usat per part de ciutadans estrangers -residents o no- també van mostrar molta debilitat des de l’esclat de la pandèmia degut a les restriccions als moviments internacionals de persones, amb una caiguda superior al 20% en el 2020, i el ritme de descens es mantenia encara en el primer trimestre d’enguany, tant a la ciutat com al conjunt de Catalunya. Tanmateix, en el segon trimestre les xifres ja han anat a l’alça i la primera meitat de l’any ha tancat en positiu, amb un augment del 3,7% en relació amb el mateix període de 2020, però encara per sota dels registres de 2019 (-13%). La participació d’aquest perfil d’adquirent ha perdut pes relatiu durant el darrer any, situant-se a Barcelona en el 13,4%.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML