Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Pers.
física
Pers.
jurídica
Total Pers.
física
Pers.
jurídica
Total
2013 6.213 1.488 7.701 22.365 7.478 29.843
2014 7.831 1.657 9.488 30.098 5.099 35.197
2015 8.996 2.043 11.039 39.136 7.074 46.210
2016 10.183 2.887 13.070 48.191 9.669 57.860
2017 11.398 3.113 14.511 55.544 11.170 66.714
2018 10.182 2.575 12.757 57.807 10.796 68.603
1r.tr. 2.563 733 3.296 14.048 3.138 17.186
2n.tr. 2.676 613 3.289 14.842 2.653 17.495
3r.tr. 2.479 591 3.070 14.939 2.631 17.570
4t.tr. 2.464 638 3.102 13.978 2.374 16.352
2019 10.120 2.155 12.275 58.048 9.976 68.024
1r.tr. 2.724 576 3.300 15.263 2.698 17.961
2n.tr. 2.704 545 3.249 14.960 2.486 17.446
3r.tr. 2.415 536 2.951 14.552 2.552 17.104
4t.tr. 2.277 498 2.775 13.273 2.240 15.513
2020 7.677 1.306 8.983 46.967 6.625 53.592
1r.tr. 2.280 476 2.756 14.038 2.553 16.591
2n.tr. 1.713 287 2.000 9.545 1.032 10.577
3r.tr. 1.744 280 2.024 10.530 1.622 12.152
4t.tr. 1.940 263 2.203 12.854 1.418 14.272
2021
1r.tr. 2.495 408 2.903 14.820 1.944 16.764
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Pers.
física
Pers.
jurídica
Total Pers.
física
Pers.
jurídica
Total
1r.tr.21/1r.tr.20 9,4 -14,3 5,3 5,6 -23,9 1,0
2n.sm.20/2n.sm.19 -21,5 -47,5 -26,2 -16,0 -36,6 -19,0
2020/2019 -24,1 -39,4 -26,8 -19,1 -33,6 -21,2
2019/2018 -0,6 -16,3 -3,8 0,4 -7,6 -0,8
Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2013 6.649 1.052 7.701 25.635 4.208 29.843
2014 8.149 1.339 9.488 29.788 5.409 35.197
2015 9.422 1.617 11.039 39.803 6.407 46.210
2016 11.165 1.905 13.070 50.307 7.553 57.860
2017 12.300 2.211 14.511 57.777 8.937 66.714
2018 11.041 1.716 12.757 60.203 8.400 68.603
1r.tr. 2.888 408 3.296 15.082 2.104 17.186
2n.tr. 2.846 443 3.289 15.391 2.104 17.495
3r.tr. 2.648 422 3.070 15.425 2.145 17.570
4t.tr. 2.659 443 3.102 14.305 2.047 16.352
2019 10.440 1.835 12.275 59.241 8.783 68.024
1r.tr. 2.818 482 3.300 15.703 2.258 17.961
2n.tr. 2.798 451 3.249 15.259 2.187 17.446
3r.tr. 2.508 443 2.951 14.853 2.251 17.104
4t.tr. 2.316 459 2.775 13.426 2.087 15.513
2020 7.573 1.410 8.983 46.737 6.855 53.592
1r.tr. 2.268 488 2.756 14.311 2.280 16.591
2n.tr. 1.701 299 2.000 9.338 1.239 10.577
3r.tr. 1.724 300 2.024 10.555 1.597 12.152
4t.tr. 1.880 323 2.203 12.533 1.739 14.272
2021
1r.tr. 2.533 370 2.903 14.944 1.820 16.764
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
1r.tr.21/1r.tr.20 11,7 -24,2 5,3 4,4 -20,2 1,0
2n.sm.20/2n.sm.19 -25,3 -30,9 -26,2 -18,4 -23,1 -19,0
2020/2019 -27,5 -23,2 -26,8 -21,1 -22,0 -21,2
2019/2018 -5,4 6,9 -3,8 -1,6 4,6 -0,8

El nombre de compravendes d’habitatges de segona mà registrades a la ciutat comença a recuperar-se de la davallada ocasionada arran de l’emergència sanitària gràcies a l’impuls d’una demanda formada majoritàriament per particulars que poc a poc es va normalitzant, mentre persisteix el descens de la inversió empresarial i de les operacions d’estrangers.

L’activitat al mercat de l’habitatge es va veure molt afectada per la irrupció de la crisi sanitària en un moment en que la fase alcista del cicle ja mostrava senyals d’esgotament. Les restriccions a la mobilitat van fer que moltes operacions anessin quedant aplaçades i no ha estat fins al primer trimestre de 2021 que la recuperació al segment de segona mà comença a ser significativa. Tot i que les xifres són inferiors a les registrades dos anys enrere, les compravendes tornen a anar a l’alça en termes interanuals per primera vegada després de set trimestres consecutius de descensos. La reactivació de la demanda per part de les llars ha estat determinant en aquest canvi de tendència, situant-se en nivells que ja superen els de la segona meitat de 2019 i està sent més intensa a la capital que a la resta del país.  D’aquesta manera, el pes dels particulars arriba al 85,9% de les transmissions de segona mà a la ciutat, amb un augment de vuit punts percentuals en els darrers cinc anys.

Més desfavorable ha estat l’evolució de les operacions per part de les societats mercantils, amb una trajectòria a la baixa que ha estat una constant des de la segona meitat de 2017 i que en el 2020 es va intensificar. Les persones jurídiques van liderar el creixement en termes relatius de les transaccions de sostre residencial de segona mà a Barcelona en el moment de la sortida de la crisi immobiliària, quan els habitatges eren relativament més barats i la inversió resultava més atractiva. Però des de finals de 2017 la inversió empresarial va anar cedint protagonisme a la demanda majoritària, la dels particulars. L’alt nivell de preus a la ciutat ha portat als inversors a canalitzar projectes cap a ciutats on la rendibilitat del lloguer és més elevada.

Malgrat que el ritme de descens interanual s’ha moderat a l’inici de 2021, són ja quinze trimestres consecutius amb variacions de signe negatiu, amb una davallada a la capital (-14,3%) relativament més continguda que al conjunt de Catalunya (-23,9%).
Les adquisicions d’habitatge usat per part de ciutadans estrangers també van mostrar molta debilitat des de l’esclat de la pandèmia degut a les restriccions als moviments internacionals de persones. Després de ser l’únic component de la demanda que tancava en positiu el 2019, la inversió per part d’estrangers -residents o no- va registrar una caiguda al segment de segona mà superior al 23% en el 2020 com a conseqüència del tancament de fronteres. Un ritme de descens que es manté en el  2021 tant a la ciutat (-24,2%) com al conjunt de Catalunya (-20,2%), de forma similar al que s’observa al segment de nova planta. Això ha fet que la participació de la demanda estrangera sobre el total de les compravendes de segona mà s’hagi reduït a Barcelona en cinc punts percentuals en el darrer any de pandèmia, situant-se en el 12,7%.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML