Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Pers.
física
Pers.
jurídica
Total Pers.
física
Pers.
jurídica
Total
2013 6.213 1.488 7.701 22.365 7.478 29.843
2014 7.831 1.657 9.488 30.098 5.099 35.197
2015 8.996 2.043 11.039 39.136 7.074 46.210
2016 10.183 2.887 13.070 48.191 9.669 57.860
2017 11.398 3.113 14.511 55.544 11.170 66.714
2018 10.182 2.575 12.757 57.807 10.796 68.603
1r.tr. 2.563 733 3.296 14.048 3.138 17.186
2n.tr. 2.676 613 3.289 14.842 2.653 17.495
3r.tr. 2.479 591 3.070 14.939 2.631 17.570
4t.tr. 2.464 638 3.102 13.978 2.374 16.352
2019 10.120 2.155 12.275 58.048 9.976 68.024
1r.tr. 2.724 576 3.300 15.263 2.698 17.961
2n.tr. 2.704 545 3.249 14.960 2.486 17.446
3r.tr. 2.415 536 2.951 14.552 2.552 17.104
4t.tr. 2.277 498 2.775 13.273 2.240 15.513
2020
1r.tr. 2.280 476 2.756 14.038 2.553 16.591
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Pers.
física
Pers.
jurídica
Total Pers.
física
Pers.
jurídica
Total
1r.tr.20/
1r.tr.19
-16,3 -17,4 -16,5 -8,0 -5,4 -7,6
2n.sm.19/
2n.sm.18
-5,1 -15,9 -7,2 -3,8 -4,3 -3,8
2019/2018 -0,6 -16,3 -3,8 0,4 -7,6 -0,8
2018/2017 -10,7 -17,3 -12,1 4,1 -3,3 2,8
Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2013 6.649 1.052 7.701 25.635 4.208 29.843
2014 8.149 1.339 9.488 29.788 5.409 35.197
2015 9.422 1.617 11.039 39.803 6.407 46.210
2016 11.165 1.905 13.070 50.307 7.553 57.860
2017 12.300 2.211 14.511 57.777 8.937 66.714
2018 11.041 1.716 12.757 60.203 8.400 68.603
1r.tr. 2.888 408 3.296 15.082 2.104 17.186
2n.tr. 2.846 443 3.289 15.391 2.104 17.495
3r.tr. 2.648 422 3.070 15.425 2.145 17.570
4t.tr. 2.659 443 3.102 14.305 2.047 16.352
2019 10.440 1.835 12.275 59.241 8.783 68.024
1r.tr. 2.818 482 3.300 15.703 2.258 17.961
2n.tr. 2.798 451 3.249 15.259 2.187 17.446
3r.tr. 2.508 443 2.951 14.853 2.251 17.104
4t.tr. 2.316 459 2.775 13.426 2.087 15.513
2020
1r.tr. 2.268 488 2.756 14.311 2.280 16.591
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
1r.tr.20/
1r.tr.19
-19,5 1,2 -16,5 -8,9 1,0 -7,6
2n.sm.19/
2n.sm.18
-9,1 4,3 -7,2 -4,9 3,5 -3,8
2019/2018 -5,4 6,9 -3,8 -1,6 4,6 -0,8
2018/2017 -10,2 -22,4 -12,1 4,2 -6,0 2,8

Tant la persistent davallada de la inversió empresarial com l’impacte de la pandèmia sobre l’ocupació i l’economia de les llars, en un context que prèviament ja era d’alentiment del ritme de creixement econòmic, empenyen a la baixa les compravendes d’habitatges de segona mà en el primer trimestre de 2020, malgrat el comportament relativament estable dels compradors estrangers.

A diferència del segment de nova planta, on l’evolució de la inversió empresarial va ser molt positiva al llarg de bona part de 2019, en el cas de la segona mà, la trajectòria a la baixa ha estat una constant durant el bienni 2018-2019 i seguia sent intensa a l’inici de 2020, més a la capital que al conjunt de Catalunya. Les persones jurídiques van liderar el creixement -en termes relatius- de les transaccions de sostre residencial de segona mà a Barcelona en el moment de la sortida de la crisi, quan els habitatges eren relativament més barats i la inversió resultava més atractiva. Però des del segon semestre de 2017 la inversió empresarial va cedir protagonisme a la demanda majoritària, la dels particulars. L’alt nivell de preus a la ciutat ha portat als inversors a canalitzar projectes cap a altres ciutats on la rendibilitat del lloguer és més elevada. Per altra banda, el mercat no és aliè a d’altres factors que han jugat en contra, com la situació política viscuda a Catalunya durant la segona meitat de 2019, que va tenir una incidència especial a la capital, en un context que ja era de desacceleració del creixement econòmic. En aquest escenari, la paràlisi decretada a mitjans de març per tal de frenar l’expansió de la pandèmia ha fet que al retrocés de la inversió empresarial en el primer trimestre d’enguany s’hagi sumat un descens de magnitud similar en termes relatius per part de les llars. Aquests són els adquirents majoritaris, amb el 82,7% de les operacions de compravenda de segona mà registrades, gairebé cinc punts percentuals més que quatre anys enrere.

La inversió per part de compradors estrangers -residents o no- ha estat l’únic component de la demanda que ha presentat xifres lleugerament positives durant el primer trimestre de 2020, de forma similar al que ja va passar en el 2019. El dinamisme d’aquest perfil de comprador va compensar en certa mesura el retrocés de les operacions per part dels nacionals durant el bienni 2018-2019 i el seu comportament a l’inici de 2020 hauria estat probablement més favorable de no ser pel tancament de fronteres durant la segona quinzena de març. La participació de la demanda estrangera sobre el total de les compravendes de segona mà es situa en el 17,7% a Barcelona, un percentatge que ha crescut més de quatre punts percentuals en els darrers dos anys i que és superior al del conjunt de Catalunya, on representa el 13,7%. A la vegada, també supera el pes de la demanda estrangera al segment de nova planta.

L’existència d’oferta de segona mà a la resta de Catalunya amb uns preus sotmesos a menys tensió que a la capital explica l’evolució menys desfavorable que han tingut les compravendes a la resta del país, amb retrocessos de tots els perfils de compradors menys pronunciats que a Barcelona, que va perdent pes sobre el total de l’activitat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML