Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Pers.
física
Pers.
jurídica
Total Pers.
física
Pers.
jurídica
Total
2013 6.213 1.488 7.701 22.365 7.478 29.843
2014 7.831 1.657 9.488 30.098 5.099 35.197
2015 8.996 2.043 11.039 39.136 7.074 46.210
2016 10.183 2.887 13.070 48.191 9.669 57.860
2017 11.398 3.113 14.511 55.544 11.170 66.714
2018 10.182 2.575 12.757 57.807 10.796 68.603
2019 10.120 2.155 12.275 58.048 9.976 68.024
1r.tr. 2.724 576 3.300 15.263 2.698 17.961
2n.tr. 2.704 545 3.249 14.960 2.486 17.446
3r.tr. 2.415 536 2.951 14.552 2.552 17.104
4t.tr. 2.277 498 2.775 13.273 2.240 15.513
2020 7.677 1.306 8.983 46.967 6.625 53.592
1r.tr. 2.280 476 2.756 14.038 2.553 16.591
2n.tr. 1.713 287 2.000 9.545 1.032 10.577
3r.tr. 1.744 280 2.024 10.530 1.622 12.152
4t.tr. 1.940 263 2.203 12.854 1.418 14.272
2021 10.844 1.640 12.484 64.804 8.096 72.900
1r.tr. 2.495 408 2.903 14.820 1.944 16.764
2n.tr. 2.740 433 3.173 16.078 2.014 18.092
3r.tr. 2.982 409 3.391 17.843 2.132 19.975
4t.tr. 2.627 390 3.017 16.063 2.006 18.069
2022
1r.tr. 2.949 473 3.422 18.258 2.178 20.436
2n.tr. 3.078 530 3.608 19.248 2.200 21.448
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Pers.
física
Pers.
jurídica
Total Pers.
física
Pers.
jurídica
Total
2n.tr.22/2n.tr.21 12,3 22,4 13,7 19,7 9,2 18,5
1r.sm.22/1r.sm.21 15,1 19,3 15,7 21,4 10,6 20,2
2021/2020 41,3 25,6 39,0 38,0 22,2 36,0
2020/2019 -24,1 -39,4 -26,8 -19,1 -33,6 -21,2
Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2013 6.649 1.052 7.701 25.635 4.208 29.843
2014 8.149 1.339 9.488 29.788 5.409 35.197
2015 9.422 1.617 11.039 39.803 6.407 46.210
2016 11.165 1.905 13.070 50.307 7.553 57.860
2017 12.300 2.211 14.511 57.777 8.937 66.714
2018 11.041 1.716 12.757 60.203 8.400 68.603
2019 10.440 1.835 12.275 59.241 8.783 68.024
1r.tr. 2.818 482 3.300 15.703 2.258 17.961
2n.tr. 2.798 451 3.249 15.259 2.187 17.446
3r.tr. 2.508 443 2.951 14.853 2.251 17.104
4t.tr. 2.316 459 2.775 13.426 2.087 15.513
2020 7.573 1.410 8.983 46.737 6.855 53.592
1r.tr. 2.268 488 2.756 14.311 2.280 16.591
2n.tr. 1.701 299 2.000 9.338 1.239 10.577
3r.tr. 1.724 300 2.024 10.555 1.597 12.152
4t.tr. 1.880 323 2.203 12.533 1.739 14.272
2021 10.711 1.773 12.484 64.384 8.516 72.900
1r.tr. 2.533 370 2.903 14.944 1.820 16.764
2n.tr. 2.727 446 3.173 16.153 1.939 18.092
3r.tr. 2.907 484 3.391 17.647 2.328 19.975
4t.tr. 2.544 473 3.017 15.640 2.429 18.069
2022
1r.tr. 2.910 512 3.422 17.688 2.748 20.436
2n.tr. 3.049 559 3.608 18.352 3.096 21.448
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2n.tr.22/2n.tr.21 11,8 25,3 13,7 13,6 59,7 18,5
1r.sm.22/1r.sm.21 13,3 31,3 15,7 15,9 55,5 20,2
2021/2020 41,4 25,7 39,0 37,8 24,2 36,0
2020/2019 -27,5 -23,2 -26,8 -21,1 -22,0 -21,2

La demanda per part de les llars va impulsar al llarg de 2021 les compravendes d’habitatges de segona mà registrades a la ciutat, assolint el nivell més elevat des de l’any 2017. Aquest perfil d’adquirent que predomina àmpliament seguia amb la tendència a l’alça en la primera meitat de 2022, amb un major dinamisme dels compradors estrangers que dels nacionals, de forma similar al que succeeix en el segment de nova planta.

La irrupció de la crisi sanitària i les restriccions a la mobilitat van afectar molt l’activitat al mercat de l’habitatge en el 2020, fent que moltes operacions quedessin aplaçades. Però la recuperació al segment de segona mà va anar agafant embranzida al llarg de 2021 gràcies a la demanda per part de les llars, que va ser determinant en la reactivació liderant el ritme de creixement. Aquest perfil que representa més del 85% de les compravendes tancava l’any amb un nombre d’operacions a la ciutat superior en un 7,2% al de 2019, mentre que al conjunt de Catalunya es van marcar màxims.

En el primer semestre de 2022, les compravendes d’habitatges de segona mà per part de persones físiques seguien mostrant una evolució molt positiva a Barcelona, registrant la xifra més elevada en aquest període dels darrers cinc anys i un 11% més que en la primera meitat de 2019. Tanmateix, a diferència de l’any passat en que la demanda va rebre un major impuls per part dels compradors nacionals, enguany és el perfil d’adquirent estranger el que mostra un major dinamisme i creix més intensament. Les adquisicions d’habitatge usat per part d’estrangers -residents o no- havien mostrat molta debilitat des de l’esclat de la pandèmia degut a les restriccions als moviments internacionals de persones, però ja van tancar el 2021 amb xifres a l’alça, amb un augment de més del 25% en relació amb el 2020, tot i que encara per sota dels registres de 2019. En la primera meitat de 2022, aquest tipus d’adquirent ha assolit a la ciutat el nivell més elevat des de 2017, amb un augment de prop del 15% en relació amb el mateix període de 2019 i la seva participació sobre el total de compravendes recupera pes relatiu, superant el 15%. Al conjunt de Catalunya l’evolució encara és més favorable i les compravendes per part d’estrangers assoleixen nous màxims després de repuntar prop d’un 60% en el segon trimestre, amb un pes sobre el total (14%) que ja s’apropa molt al que tenen a la capital.

Pel que fa a la demanda inversora, enguany segueix recuperant-se de l’impacte de la pandèmia. El replegament inversor va ser una constant a la ciutat des de la segona meitat de 2017 i es va intensificar en el context de la pandèmia. En anys anteriors, a la sortida de la crisi immobiliària, les persones jurídiques havien liderat el creixement en termes relatius de les transaccions de sostre residencial de segona mà. Però des de finals de 2017, l’alt nivell de preus va portar als inversors a canalitzar projectes cap a indrets amb una rendibilitat del lloguer més elevada i la inversió empresarial va anar cedint protagonisme a la demanda majoritària, la dels particulars. Després de quinze trimestres consecutius amb variacions de signe negatiu, les operacions de societats van tornar a anar a l’alça a Barcelona en el segon trimestre de 2021, tancant l’any amb un repunt superior al 25%, però encara bastant per sota de les xifres de 2019 (-23,9%), de forma similar al conjunt de Catalunya. En el primer semestre de 2022 la recuperació seguia avançant a un ritme interanual de prop del 20%, que a Barcelona ha estat més intens que el de les llars, tot i que les xifres encara es situen més d’un 10% per sota de les registrades en el mateix període de 2019, abans de la pandèmia.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML