Impressió

Nombre, superfície i preus

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu dels habitatges
Període Nombre de
compravendes
Superfície Preu mitjà Preu €/m2 construït
(m2 construïts) (milers d'€) mitjà màxim mínim
2012 5.920 81,1 250,3 2.904,1 20.156,3 180,8
2013 7.701 81,4 243,1 2.627,5 21.649,5 182,6
2014 9.488 83,0 254,4 2.705,3 21.625,0 197,4
2015 11.039 81,5 273,5 2.933,7 22.576,0 182,9
2016 13.070 79,9 283,8 3.166,6 22.903,2 185,6
2017 14.511 80,0 329,6 3.714,2 23.611,1 199,3
2018 12.757 78,0 335,4 3.948,4 23.529,4 184,9
1r.tr. 3.296 76,7 313,5 3.707,0 23.529,4 184,9
2n.tr. 3.289 76,5 322,4 3.867,7 22.033,9 194,9
3r.tr. 3.070 79,6 357,0 4.128,5 20.000,0 210,9
4t.tr. 3.102 79,2 352,1 4.120,5 18.023,3 196,7
2019
1r.tr. 3.300 78,2 347,9 4.041,6 20.833,3 200,0
2n.tr. 3.249 77,8 353,4 4.100,2 23.529,4 212,8
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Habitatges Superfície Preu mitjà Preu €/m2 construït
(m2 const.) (milers d'€) mitjà màxim mínim
2n.tr.19/ 2n.tr.18 -1,2 1,7 9,6 6,0 6,8 9,2
1r.sm.19/ 1r.sm.18 -0,5 1,9 10,3 7,4 0,0 8,2
2018/2017 -12,1 -2,5 1,8 6,3 -0,3 -7,2
2017/2016 11,0 0,1 16,1 17,3 3,1 7,4

Array
Array
Array

Després del notable descens registrat durant el 2018 que posava punt i final a tot un quinquenni de recuperació al mercat immobiliari residencial de la capital, les compravendes d’habitatges de segona mà presenten una moderada tendència a la baixa que no impedeix que els preus segueixin a l’alça en la primera meitat de 2019.

El primer semestre de 2019 s’han registrat un total de gairebé 6.550 compravendes d’habitatge usat a la ciutat, una xifra lleugerament inferior a la d’un any enrere, que representa més del 90% del total de transaccions d’habitatges que han tingut lloc a la capital. A diferència del segment nou, on les operacions per part de societats mercantils mostren un dinamisme considerable, al segment de segona mà es manté el refredament de la demanda inversora que ja hi va tenir lloc durant el 2018, possiblement influït pels senyals de desacceleració del creixement de l’economia. La demanda de particulars, en canvi –que és la majoritària- i especialment la d’estrangers, han actuat de contrapès en aquest període dins el mercat de l’habitatge usat, malgrat que el comportament dinàmic del primer trimestre de l’any ha anat perdent força, especialment a Barcelona però també a la resta del país. Després de la davallada del total de compravendes de segona ma de més del 12% a la capital l’any 2018, la demanda dels particulars estrangers ha contribuït a frenar el ritme de descens durant la primera meitat de 2019.   Al conjunt de Catalunya, on el total d’operacions de segona mà es manté a l’alça en aquest període –de forma similar al 2018-, també és  la demanda estrangera la que més creix en termes relatius.

Pel que fa als preus, la trajectòria a l’alça es va iniciar el 2014 i va ser especialment intensa el 2017 -amb  increments de dos dígits-. Després de la relativa contenció del 2018, la senda alcista es va revifar els primers mesos de 2019 gràcies al renovat interès per part dels compradors estrangers. Però els senyals de contracció de la demanda del segon trimestre de 2019 han fet que el ritme de creixement dels preus dels darrers mesos es mostri menys vigorós que a l’inici de l’any.  Tot i així, sense arribar a superar els valors del trienni més expansiu (2006-2008), el preu mitjà per unitat de superfície d’un habitatge de segona mà es manté, des de la segona meitat de 2018, a l’entorn dels 4.100 €/m2 i el primer semestre de 2019 registra una alça interanual superior al 7% i un increment des dels mínims de 2013 de més del 50%. Per altra banda, els preus mitjans es situen ja en zona de màxims –per sobre dels 350.000 euros- i han registrat una alça interanual encara més intensa durant la primera meitat de l’any –superior al 10%- per l’augment de la superfície mitjana. Uns valors difícilment assumibles per bona part de la demanda potencial, tot i ser més d’un 20% inferiors als de nova planta, una diferència que tendeix a eixamplar-se en relació amb el bienni 2017-18.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML