Impressió

Nombre, superfície i preus

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu dels habitatges
Període Nombre de
compravendes
Superfície Preu mitjà Preu €/m2 construït
(m2 construïts) (milers d'€) mitjà màxim mínim
2013 7.701 81,4 243,1 2.627,5 21.649,5 182,6
2014 9.488 83,0 254,4 2.705,3 21.625,0 197,4
2015 11.039 81,5 273,5 2.933,7 22.576,0 182,9
2016 13.070 79,9 283,8 3.166,6 22.903,2 185,6
2017 14.511 80,0 329,6 3.714,2 23.611,1 199,3
2018 12.757 78,0 335,4 3.948,4 23.529,4 184,9
1r.tr. 3.296 76,7 313,5 3.707,0 23.529,4 184,9
2n.tr. 3.289 76,5 322,4 3.867,7 22.033,9 194,9
3r.tr. 3.070 79,6 357,0 4.128,5 20.000,0 210,9
4t.tr. 3.102 79,2 352,1 4.120,5 18.023,3 196,7
2019 12.275 77,4 342,9 4.058,0 23.529,4 200,0
1r.tr. 3.300 78,2 347,9 4.041,6 20.833,3 200,0
2n.tr. 3.249 77,8 353,4 4.100,2 23.529,4 212,8
3r.tr. 2.951 77,7 343,5 4.103,9 23.508,8 205,5
4t.tr. 2.775 75,4 323,3 3.976,6 19.831,1 206,1
2020 8.983 78,4 345,6 4.067,4 23.913,0 212,0
1r.tr. 2.756 79,3 351,1 4.063,5 19.230,8 222,3
2n.tr. 2.000 77,0 326,3 3.934,9 23.913,0 231,6
3r.tr. 2.024 78,7 353,4 4.171,4 19.805,2 230,4
4t.tr. 2.203 78,0 348,1 4.091,8 19.206,4 212,0
2021
1r.tr. 2.903 78,2 352,2 4.084,2 19.544,8 203,1
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Habitatges Superfície Preu mitjà Preu €/m2 construït
(m2 const.) (milers d'€) mitjà màxim mínim
1r.tr.21/1r.tr.20 5,3 -1,4 0,3 0,5 1,6 -8,6
2n.sm.20/2n.sm.19 -26,2 2,4 5,2 2,3 -10,0 7,5
2020/2019 -26,8 1,3 0,8 0,2 1,6 6,0
2019/2018 -3,8 -0,8 2,2 2,8 0,0 8,2

Array
Array
Array

L’activitat al mercat residencial de segona mà sembla iniciar en el primer trimestre d’enguany la senda de la recuperació, després de caure en el 2020 a les cotes més baixes dels darrers set anys. La paràlisi de l’activitat i el replegament inversor derivat de la pandèmia van frenar la trajectòria a l’alça dels preus durant el 2020, amb una tendència cap a l’estabilització que es manté en els primers mesos de 2021.

La crisi generada per la Covid-19 ha intensificat en el 2020 la trajectòria a la baixa de les compravendes d’habitatges de segona mà. Una tendència que es va iniciar a la ciutat en el 2018 i que posava punt i final a tot un quinquenni de recuperació de l’activitat al mercat immobiliari residencial. Les 8.983 transmissions d’habitatge usat inscrites en els Registres de la Propietat –91,1% del total de transaccions que van tenir lloc a la capital al llarg de l’any passat- van suposar la xifra més reduïda des de l’any 2013, amb una caiguda en relació amb el 2019 de gairebé el 27%. L’evolució a la resta del país tampoc va ser favorable, amb una ritme de descens no gaire més contingut que el registrat a la capital, superior també al 20%. La tendència al replegament de la demanda inversora que ja es va observar en el 2019 influïda per la desacceleració del creixement de l’economia es va accentuar en el 2020, tant a Barcelona com al conjunt de Catalunya, en el context de la pandèmia. A aquest comportament de signe negatiu es va afegir l’any passat el de la demanda estrangera –bona part de la qual va desaparèixer amb les restriccions a la mobilitat- i també el de les llars.

Tanmateix, les xifres del primer trimestre d’enguany mostren el que sembla l’inici del camí cap a la recuperació. La xifra de 2.903 compravendes registrades ja supera la del mateix període de 2020 –afectat parcialment per l’emergència sanitària- en més d’un 5% i és la més elevada des de l’estiu de 2019. A diferència del segment de nova planta, la millora de les compravendes d’habitatge usat a la capital mostra més vigor que l’observada al conjunt de Catalunya (+1%). Però l’evolució s’haurà d’anar seguint en els trimestres següents, donat el lligam existent entre el mercat de l’habitatge i l’ocupació i la capacitat adquisitiva de la demanda, molt perjudicades en l’actual crisi.

L’aturada pel confinament va moderar els preus durant la primera meitat del 2020, però amb la represa es tornaven a registrar valors moderadament a l’alça. El resultat pel conjunt de l’any va ser l’estabilització en relació amb els valors mitjans de 2019, una tendència que segueixen mostrant les dades a l’inici de 2021. Sense perdre de vista que els valors actuals es situen més del 50% per sobre dels de 2013 –al final de la darrera crisi- el cert és que tant la desacceleració de l’economia prèvia a la pandèmia com l’actual crisi de la covid-19 han acabat posant fre al ritme de creixement dels preus. Els valors mitjans per unitat de superfície (4.084 €/m2) han crescut mig punt percentual en relació amb el primer trimestre de 2020 i poc més d’un punt en els darrers dos anys. De forma similar, els preus mitjans totals frenen el ritme de creixement interanual (+0,3%) però superen els 352.000 euros a la ciutat per un habitatge de 78,2 m2, lluny de l’abast de bona part de les llars.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML