Impressió

Nombre, superfície i preus

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu dels habitatges
Període Nombre de
compravendes
Superfície Preu mitjà Preu €/m2 construït
(m2 construïts) (milers d'€) mitjà màxim mínim
2012 5.920 81,1 250,3 2.904,1 20.156,3 180,8
2013 7.701 81,4 243,1 2.627,5 21.649,5 182,6
2014 9.488 83,0 254,4 2.705,3 21.625,0 197,4
2015 11.039 81,5 273,5 2.933,7 22.576,0 182,9
2016 13.070 79,9 283,8 3.166,6 22.903,2 185,6
2017 14.511 80,0 329,6 3.714,2 23.611,1 199,3
2018 12.757 78,0 335,4 3.948,4 23.529,4 184,9
1r.tr. 3.296 76,7 313,5 3.707,0 23.529,4 184,9
2n.tr. 3.289 76,5 322,4 3.867,7 22.033,9 194,9
3r.tr. 3.070 79,6 357,0 4.128,5 20.000,0 210,9
4t.tr. 3.102 79,2 352,1 4.120,5 18.023,3 196,7
2019
1r.tr. 3.300 78,2 347,9 4.041,6 20.833,3 200,0
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Habitatges Superfície Preu mitjà Preu €/m2 construït
(m2 const.) (milers d'€) mitjà màxim mínim
1r.tr.19/ 1r.tr.18 0,1 2,0 11,0 9,0 -11,5 8,2
2n.sm.18/ 2n.sm.17 -5,6 0,0 1,9 4,4 -18,8 -1,2
2018/2017 -12,1 -2,5 1,8 6,3 -0,3 -7,2
2017/2016 11,0 0,1 16,1 17,3 3,1 7,4

Array
Array
Array

El nombre de transaccions d’habitatges de segona mà s’estabilitza a l’inici de 2019, després del notable descens registrat durant el 2018 que posava punt i final a tot un quinquenni de recuperació al mercat immobiliari residencial de la capital. Com a contrapartida, s’accelera el ritme de creixement dels preus de venda.

La xifra de 3.300 compravendes d’habitatge usat registrades el primer trimestre de 2019 a Barcelona, que representa més del 90% del total de transaccions d’habitatges que han tingut lloc a la capital, ha estat pràcticament idèntica a la d’un any enrere. A diferència del segment nou, on les operacions per part de societats mercantils mostren un dinamisme considerable, al segment de segona mà es manté el refredament de la demanda inversora que ja hi va tenir lloc durant el 2018, possiblement influït pels senyals de desacceleració del creixement de l’economia. La demanda de particulars, en canvi –que és la majoritària- i especialment la d’estrangers, ha actuat de contrapès, presentant un comportament més dinàmic dins el mercat de l’habitatge usat, tant a Barcelona com a la resta del país, gràcies en part al manteniment dels tipus d’interès en nivells excepcionalment baixos. D’aquesta manera, després de la davallada del total de compravendes de segona ma de més del 12% l’any 2018 a la capital, l’impuls dels adquirents estrangers els primers mesos de 2019 fa que la demanda s’estabilitzi,  mentre que al conjunt de Catalunya, on la taxa de variació del nombre d’operacions va mantenir el signe positiu el 2018 –encara que amb un augment molt moderat- el ritme de creixement de les transaccions és superior.

El renovat interès per part de la demanda estrangera ha fet que l’augment dels preus dels habitatges de segona mà s’intensifiqui a l’inici del 2019, després de la relativa contenció de l’impuls a l’alça el 2018, per la contracció de la demanda. Una  trajectòria alcista que es va iniciar el 2014 i va ser especialment intensa el 2017, amb  increments de dos dígits, i que el primer trimestre d’enguany es torna a mostrar vigorosa. Sense arribar a superar els valors del trienni més expansiu (2006-2008), el preu mitjà per unitat de superfície d’un habitatge de segona mà es manté, des de la segona meitat de 2018, per sobre dels 4.000 €/m2 i el 2019 arrenca amb una alça interanual del 9% i un increment des dels mínims de 2013 de més del 50%, que no ha pogut ser assumit per bona part de la demanda potencial. Per altra banda, els preus mitjans –situats a prop dels 350.000 euros- han registrat una alça interanual encara més intensa (+11%) pel lleuger augment de la superfície mitjana, i de forma similar al segment de nova planta, s’assoleixen nivells que en termes nominals fins i tot superen els màxims de 2007. Però la pressió compradora sobre l’habitatge usat no afluixa en una ciutat com Barcelona, on els preus –sempre en termes de mitjana- tornen a situar-se prop d’un 20% per sota dels de nova planta, una diferència que s’havia escurçat durant el bienni 2017-18.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML