Impressió

Nombre, superfície i preus

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu dels habitatges
Període Nombre de
compravendes
Superfície Preu mitjà Preu €/m2 construït
(m2 construïts) (milers d'€) mitjà màxim mínim
2011 6.338 79,4 273,8 3.327,4 21.764,7 186,9
2012 5.920 81,1 250,3 2.904,1 20.156,3 180,8
2013 7.701 81,4 243,1 2.627,5 21.649,5 182,6
2014 9.488 83,0 254,4 2.705,3 21.625,0 197,4
2015 11.039 81,5 273,5 2.933,7 22.576,0 182,9
2016 13.070 79,9 283,8 3.166,6 22.903,2 185,6
   
2017 14.511 80,0 329,6 3.714,2 23.611,1 199,3
1r.tr. 3.957 81,3 319,8 3.498,7 21.842,1 232,6
2n.tr. 4.014 79,4 309,5 3.571,4 22.935,8 208,3
3r.tr. 3.588 80,5 353,2 3.891,4 23.611,1 199,3
4t.tr. 2.952 78,3 342,5 4.010,8 23.200,1 213,3
2018 12.757 78,0 335,4 3.948,4 23.529,4 184,9
1r.tr. 3.296 76,7 313,5 3.707,0 23.529,4 184,9
2n.tr. 3.289 76,5 322,4 3.867,7 22.033,9 194,9
3r.tr. 3.070 79,6 357,0 4.128,5 20.000,0 210,9
4t.tr. 3.102 79,2 352,1 4.120,5 18.023,3 196,7
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Habitatges Superfície Preu mitjà Preu €/m2 construït
(m2 const.) (milers d'€) mitjà màxim mínim
4t.tr.18/4t.tr.17 5,1 1,1 2,8 2,7 -22,3 -7,8
2n.sm.18/2n.sm.17 -5,6 0,0 1,9 4,4 -18,8 -1,2
2018/2017 -12,1 -2,5 1,8 6,3 -0,3 -7,2
2017/2016 11,0 0,1 16,1 17,3 3,1 7,4

Array
Array
Array

El notable descens del nombre de transaccions d’habitatges de segona mà l’any 2018, especialment intens la primera part de l’any, ha posat punt i final a tot un quinquenni de recuperació al mercat immobiliari residencial de la capital. Un canvi d’escenari que es completa amb la moderació del ritme de creixement dels preus de venda.

Malgrat el repunt del 5,1% interanual del darrer trimestre de l’any, el nombre de compravendes d’habitatge usat registrades durant el 2018 a Barcelona –una xifra de més de 12.700 operacions, que representen el 93% del total de transaccions d’habitatges-  ha caigut un 12,1% en relació amb un any enrere, després de mantenir un ritme de creixement anual acumulatiu de gairebé el vint per cent entre 2012 i 2017. La trajectòria alcista dels preus, iniciada el 2014 i especialment intensa el 2017 –amb  increments de dos dígits- els ha fet perdre l’atractiu del començament de la recuperació, refredant una demanda inversora que també es pot haver vist influïda pel clima d’incertesa generat per la situació política a Catalunya, que s’ha deixat notar especialment a la capital l’any 2018. Els primers senyals de desacceleració del creixement de l’economia és un altre dels factors que poden haver incidit en el retrocés de la inversió residencial, malgrat que els tipus d’interès es mantenen encara excepcionalment baixos, quan la demanda de particulars –la majoritària- ha pogut accedir ja en bona part al finançament bancari necessari per a la compra del seu habitatge.

La contracció de la demanda iniciada a finals de 2017 ha tingut la corresponent translació als preus el 2018, en forma de notable pèrdua d’impuls, tot i que es manté el signe positiu de les variacions. El preu mitjà per unitat de superfície d’un habitatge de segona mà s’ha situat lleugerament per sota dels 4.000 €/m2 el 2018, amb un increment del 6,3% interanual –onze punts percentuals menys que un any enrere-. El segon semestre, sense arribar a superar els valors del trienni més expansiu (2006-2008), els preus van depassar els 4.100€, amb un increment des dels mínims de 2013 de més del 50%, que no ha pogut ser assumit per bona part de la demanda potencial. Per altra banda, els preus mitjans el 2018 –situats en els 335.400 euros- han registrat una alça més moderada (+1,8%) per la reducció de la superfície mitjana, que ha estat de 78 m2.  Malgrat el retrocés del nombre de transaccions, la major pressió compradora sobre l’habitatge usat en relació amb l’habitatge nou i la major reducció de la superfície mitjana d’aquest últim, ha propiciat l’acostament del nivell de preus d’ambdós segments de mercat –sempre en termes de mitjana- en relació amb els dos anys anteriors. Els de segona mà s’han situat el 2018 un 11% per sota del preu mitjà dels nous, una diferència que dos anys enrere era de prop del 20%.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML