Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Ciutat Vella 1.032 1.054 666 66,0 64,1 66,5 289,6 268,8 267,8 4.362,5 4.219,7 4.110,7
Eixample 1.354 1.374 1.228 88,7 87,9 87,4 422,9 435,4 425,8 4.433,2 4.648,8 4.666,7
Sants-Montjuïc 1.453 1.292 1.084 66,9 66,8 68,0 231,1 259,1 252,0 3.436,3 3.709,1 3.649,6
Les Corts 685 580 369 90,6 90,8 95,1 453,1 468,9 505,8 4.479,8 4.800,0 4.963,9
Sarrià-Sant Gervasi 958 932 677 118,1 118,2 125,6 628,6 630,9 656,4 5.393,7 5.293,7 5.251,2
Gràcia 1.011 819 735 77,6 80,7 79,0 342,7 374,5 340,7 4.358,6 4.567,5 4.401,9
Horta-Guinardó 1.452 1.393 952 72,7 71,0 70,4 224,9 222,7 219,4 3.090,6 3.106,2 3.129,5
Nou Barris 1.122 1.158 859 63,8 62,9 63,9 150,8 158,9 164,4 2.273,3 2.474,1 2.443,9
Sant Andreu 1.580 1.526 1.046 72,9 72,4 73,9 249,0 261,6 278,4 3.274,2 3.367,4 3.438,6
Sant Martí 1.982 2.056 1.287 76,2 75,4 73,3 298,8 297,9 288,8 3.747,0 3.805,6 3.796,5
  
Barcelona 12.757 12.275 8.983 78,0 77,4 78,4 335,4 342,9 345,6 3.948,4 4.058,0 4.067,4
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Array
Array

La compravenda d’habitatges de segona mà va registrar una forta davallada durant el 2020 a tots els districtes. Els retrocessos de l’activitat més intensos s’observen a Sant Martí, Ciutat Vella i les Corts, amb caigudes interanuals superiors al 35%. La sotragada de les operacions registrades contrasta amb la resistència que presenten els preus, amb descensos continguts en la major part dels casos i fins i tot repunts en alguns districtes.

El retrocés en la compravenda d’habitatges de segona mà que un reduït nombre de districtes va esquivar en el 2019 s’ha generalitzat i aprofundit en el 2020, amb una contundent sotragada que s’ha estès a tota la ciutat. La paràlisi de l’activitat no essencial imposada pel primer estat d’alarma va impactar plenament en el mercat immobiliari residencial de la ciutat i amb la represa les xifres van continuar sent molt negatives amb caigudes de dos dígits a bona part dels districtes. Tan sols Gràcia i l’Eixample han escapat d’aquesta tendència en el darrer trimestre de l’any, registrant un significatiu increment de les compravendes d’habitatge usat en relació amb el mateix període de 2019. Pel conjunt de 2020, el descens de les operacions en ambdós districtes –superior al 10%- ha estat el més contingut de la ciutat. La magnitud de la caiguda també ha estat inferior a la mitjana a Sants – Montjuïc, on l’oferta és abundant a preus relativament més assequibles, mentre que les davallades més accentuades corresponen a Sant Martí –on es concentra tradicionalment el volum d’oferta més ampli-, Ciutat Vella i les Corts, que segueix a la cua en nombre d’operacions.

Pel que fa als preus de venda, l’evolució en el quart trimestre de 2020 en termes d’unitat de superfície ha estat heterogènia a l’entorn de l’increment mitjà (+2,9%),  amb variacions a la baixa en alguns districtes com Gràcia –on podrien estar aflorant per a la venda habitatges abans destinats al lloguer- i en menor mesura a Nou Barris  i Sants – Montjuïc. En aquests dos últims la dimensió mitjana dels habitatges usats no supera els 70 m2. En sentit contrari, els preus registren repunts notables a Sant Andreu –com també s’observa al segment de nova planta- les Corts i Sarrià – Sant Gervasi. 

Tanmateix, pel conjunt de l’any, les variacions a l’alça o a la baixa dels preus han estat més moderades i relativament concentrades a l’entorn d’una mitjana estabilitzada (+0,2%). Els districtes on els valors mitjans han mantingut més clarament la tendència a l’alça en el 2020 han estat els de les Corts (+3,4%) i Sant Andreu (+2,1%). En canvi, es corregeix l’augment de l’any anterior a Gràcia (-3,6%) i a Ciutat Vella es manté la tendència a la baixa (-2,6%) amb valors que, tanmateix, segueixen situats per sobre de la mitjana de Barcelona, de forma similar al segment de nova planta. El grau de dispersió dels preus entre els extrems superior i inferior segueix sent molt elevat. A Sarrià – Sant Gervasi, on el preu mitjà total depassa els 656.000 euros, és on més ha augmentat la superfície dels habitatges de segona mà transmesos en el darrer any. La dimensió mitjana supera els 125 m2 doblant la de Nou Barris, que es manté a l’extrem inferior dels preus. 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML