Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2019 2020 1S 2021 2019 2020 1S 2021 2019 2020 1S 2021 2019 2020 1S 2021
Ciutat Vella 1.054 666 462 64,1 66,5 62,8 268,8 267,8 231,2 4.219,7 4.110,7 3.652,3
Eixample 1.374 1.228 968 87,9 87,4 88,2 435,4 425,8 408,2 4.648,8 4.666,7 4.502,9
Sants-Montjuïc 1.292 1.084 622 66,8 68,0 65,9 259,1 252,0 265,0 3.709,1 3.649,6 3.838,6
Les Corts 580 369 293 90,8 95,1 92,9 468,9 505,8 455,1 4.800,0 4.963,9 4.574,3
Sarrià-Sant Gervasi 932 677 510 118,2 125,6 121,0 630,9 656,4 737,1 5.293,7 5.251,2 5.988,4
Gràcia 819 735 469 80,7 79,0 78,7 374,5 340,7 332,9 4.567,5 4.401,9 4.251,3
Horta-Guinardó 1.393 952 591 71,0 70,4 71,1 222,7 219,4 207,2 3.106,2 3.129,5 3.003,7
Nou Barris 1.158 859 586 62,9 63,9 62,4 158,9 164,4 159,2 2.474,1 2.443,9 2.464,3
Sant Andreu 1.526 1.046 637 72,4 73,9 71,4 261,6 278,4 252,1 3.367,4 3.438,6 3.260,5
Sant Martí 2.056 1.287 898 75,4 73,3 72,3 297,9 288,8 256,6 3.805,6 3.796,5 3.486,2
  
Barcelona 12.275 8.983 6.076 77,4 78,4 78,4 342,9 345,6 353,9 4.058,0 4.067,4 4.063,1
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Array
Array

Després de la forta davallada de les operacions registrades durant el 2020, les compravendes de segona mà es recuperen en la primera meitat de 2021 a tots els districtes, amb l’Eixample al capdavant de la reactivació. La tendència a l’estabilització o moderat avanç dels preus que mostra el valor de ciutat amaga una notable dispersió territorial a l’entorn de la mitjana, amb variacions interanuals de fins a dos dígits tant a l’alça com a la baixa. 

La compravenda d’habitatges de segona mà va caure en el 2020 de forma generalitzada i molt intensa a tots els districtes. La paràlisi de l’activitat no essencial imposada pel primer estat d’alarma va impactar plenament en el mercat immobiliari residencial i amb la represa les xifres continuaven sent molt negatives. Tanmateix, aquesta contundent sotragada ha anat quedant enrere amb xifres que en el primer semestre de 2021 ja van a l’alça a tots els districtes, amb repunts interanuals de dos dígits en la major part dels casos. L’Eixample –que juntament amb Gràcia va registrar l’any passat el descens més contingut- protagonitza enguany la reactivació més intensa, amb un repunt de les operacions de gairebé el 80% en relació amb el primer semestre de 2020, superant en més del 40% la xifra del mateix període de 2019. El districte concentra una part important de l’oferta a la ciutat –prop de la sisena part del total- seguit de Sant Martí. L’activitat també va a l’alça a un ritme superior a la mitjana a les Corts –que segueix a la cua en nombre d’operacions-, Sarrià-Sant Gervasi i Ciutat Vella, que en el 2020 registraven algunes de les davallades més intenses. En canvi, la recuperació avança més lentament a Horta-Guinardó i a Sants-Montjuïc, sent aquest l’únic districte on el nombre d’operacions ha retrocedit en el  segon trimestre de l’any.

La relativa estabilització dels preus per m2 que presenta la mitjana de Barcelona en relació amb els valors mitjans del bienni anterior és el resultat de comportaments bastant heterogenis a nivell territorial. Si bé predominen els districtes on els valors mitjans van a la baixa en el primer semestre de l’any, en d’altres la tendència és més inflacionista. Aquest és el cas de Sarrià-Sant Gervasi, el districte més car de la ciutat, on la reactivació de la demanda ha generat un repunt dels valors mitjans per m2 de l’ordre del 18% en relació amb la primera meitat de 2020. En sentit contrari, a Ciutat Vella s’accelera la trajectòria a la baixa dels preus iniciada en els dos anys anteriors, amb una caiguda de prop del 12% en el primer semestre de 2021 que deixa els valors mitjans situats un 10% per sota de la mitjana de Barcelona. L’elevada especialització del districte en el turisme podria estar fent aflorar per a la venda habitatges abans destinats al lloguer per dies o per temporada i l’increment de l’oferta estaria incidint en la reducció dels preus. Una tendència que possiblement s’estaria donant també en menor mesura a d’altres districtes com Sant Martí –amb una davallada dels valors mitjans del 8,7%-, l’Eixample i Gràcia, aquests últims amb descensos més continguts, que en cap cas van més enllà del 5%.

 

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML