Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2018 2019 1r.tr.2020 2018 2019 1r.tr.2020 2018 2019 1r.tr.2020 2018 2019 1r.tr.2020
Ciutat Vella 1.032 1.054 189 66,0 64,1 72,0 289,6 268,8 284,6 4.362,5 4.219,7 4.081,4
Eixample 1.354 1.374 269 88,7 87,9 90,5 422,9 435,4 469,1 4.433,2 4.648,8 4.814,4
Sants-Montjuïc 1.453 1.292 276 66,9 66,8 65,8 231,1 259,1 245,5 3.436,3 3.709,1 3.826,5
Les Corts 685 580 123 90,6 90,8 92,4 453,1 468,9 502,7 4.479,8 4.800,0 5.055,9
Sarrià-Sant Gervasi 958 932 240 118,1 118,2 122,2 628,6 630,9 611,9 5.393,7 5.293,7 5.191,1
Gràcia 1.011 819 231 77,6 80,7 83,1 342,7 374,5 361,8 4.358,6 4.567,5 4.401,1
Horta-Guinardó 1.452 1.393 351 72,7 71,0 70,9 224,9 222,7 215,2 3.090,6 3.106,2 3.056,8
Nou Barris 1.122 1.158 268 63,8 62,9 64,2 150,8 158,9 168,9 2.273,3 2.474,1 2.496,5
Sant Andreu 1.580 1.526 347 72,9 72,4 73,1 249,0 261,6 237,5 3.274,2 3.367,4 3.015,3
Sant Martí 1.982 2.056 438 76,2 75,4 75,0 298,8 297,9 322,2 3.747,0 3.805,6 4.004,9
  
Barcelona 12.757 12.275 2.756 78,0 77,4 79,3 335,4 342,9 351,1 3.948,4 4.058,0 4.063,5
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Array
Array

La compravenda d’habitatges de segona va la baixa a l’inici de 2020 a gairebé tots els districtes, amb l’única excepció de Gràcia. Sant Martí registra el retrocés de l’activitat més intens, però manté la seva posició capdavantera en aquest segment del mercat. Més disparitat a nivell territorial presenta l’evolució dels preus, amb el manteniment de la tendència a l’alça a bona part dels districtes.

L’escenari de moderada contracció de la compravenda d’habitatges de segona mà de 2019 ha empitjorat de forma significativa en el primer trimestre de 2020. A finals de març, quan tan sols es complien els primers quinze dies de l’estat d’alarma, la paràlisi de l’activitat no essencial impactava en el mercat immobiliari residencial de la ciutat amb davallades de dos dígits en les transmissions d’habitatges de segona mà a la major part dels districtes. Tan sols Gràcia escapa d’aquest intens deteriorament del mercat, amb unes xifres positives que corregeixen almenys en part el significatiu descens de les operacions que va registrar el districte en el 2019. El descens de l’activitat més contingut s’ha donat a Nou Barris –on el nivell de preus resulta més assequible- mentre que Sant Martí va registrar el retrocés més accentuat, tot i que tanmateix, va mantenir el seu lideratge al mercat de segona mà amb l’oferta més àmplia de la ciutat.

L’anàlisi dels preus de venda en termes d’unitat de superfície posa de manifest el manteniment de la senda alcista dels darrers anys a Sants-Montjuïc, a un ritme molt similar al de 2019, mentre el creixement interanual s’accelera a Sant Martí i a l’Eixample i en canvi perd intensitat a Les Corts i Gràcia, on el valors registrats es situen per sota del nivell de 2019.  En sentit contrari, a l’inici de 2020 es manté la tendència descendent dels preus que ja van mostrar en el 2019 els districtes de Sarrià – Sant Gervasi –que tanmateix segueix encapçalant la banda alta- i Ciutat Vella, on malgrat la reducció, els valors per m2 continuen situats per sobre de la mitjana de ciutat. Per altra banda, la trajectòria interanual dels preus també fa un gir a la baixa a Sant Andreu, Nou Barris i Horta-Guinardó, si bé en aquests dos últims districtes els valors del primer trimestre d’enguany segueixen sent similars als del conjunt de 2019. Tot plegat ha fet que es mantingui relativament estable el grau de dispersió dels valors més extrems a l’entorn de la mitjana de ciutat. Els preus mitjans de fins a 611.900 euros a Sarrià – Sant Gervasi –on la superfície habitualment supera els 120 m2-  multipliquen per 3,6 vegades els de Nou Barris, on la dimensió mitjana és aproximadament la meitat.

En el cas de Ciutat Vella, malgrat la reducció dels valors per m2 i a diferència del que s’observa en el segment de nova planta, hi ha hagut un repunt de la superfície mitjana dels habitatges de segona mà transmesos que ha incidit en l’increment dels preus mitjans fins als 284.600 euros. Un valor que tanmateix es manté per sota del registrat dos anys enrere i que és inferior en prop del 20% a la mitjana de ciutat.

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML