Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2017 2018 1r.sm. 2019 2017 2018 1r.sm. 2019 2017 2018 1r.sm. 2019 2017 2018 1r.sm. 2019
Ciutat Vella 1.535 1.032 516 67,5 66,0 62,1 295,3 289,6 263,4 4.170,9 4.362,5 4.285,0
Eixample 1.558 1.354 688 90,0 88,7 87,7 413,6 422,9 446,9 4.280,6 4.433,2 4.774,3
Sants-Montjuïc 1.605 1.453 704 70,4 66,9 68,4 250,4 231,1 265,4 3.327,5 3.436,3 3.636,4
Les Corts 715 685 314 92,2 90,6 93,2 475,9 453,1 512,0 4.369,6 4.479,8 4.976,6
Sarrià-Sant Gervasi 1.231 958 519 117,9 118,1 121,4 607,9 628,6 659,1 5.119,2 5.393,7 5.357,8
Gràcia 1.036 1.011 473 85,5 77,6 81,6 371,3 342,7 370,1 4.090,8 4.358,6 4.393,6
Horta-Guinardó 1.618 1.452 713 72,9 72,7 71,7 200,4 224,9 227,2 2.711,5 3.090,6 3.101,3
Nou Barris 1.143 1.122 608 63,2 63,8 63,2 139,7 150,8 153,7 2.112,9 2.273,3 2.407,5
Sant Andreu 1.680 1.580 836 73,8 72,9 71,8 215,9 249,0 252,9 2.814,4 3.274,2 3.318,2
Sant Martí 2.277 1.982 1.121 78,9 76,2 75,3 305,6 298,8 301,8 3.644,4 3.747,0 3.844,2
  
Barcelona 14.511 12.757 6.549 80,0 78,0 78,0 329,6 335,4 350,6 3.714,2 3.948,4 4.070,3
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Array
Array

L’atonia que mostren globalment les xifres de demanda la primera meitat de l’any no és homogènia territorialment i les xifres a l’alça de Sarrià-Sant Gervasi i Sant Martí compensen el retrocés de l’activitat a districtes com el de Sants-Montjuïc. Més  generalitzat és el manteniment de la trajectòria a l’alça dels preus, de la que només escapa Ciutat Vella.

La dinàmica recessiva de les dades de compravenda d’habitatges de segona mà l’any 2018, que es va posar de manifest en major o menor grau a tots els districtes, ha donat pas a un escenari més heterogeni durant la primera meitat de 2019.  En un context de lleugera contracció de la demanda, les transaccions van a la baixa de forma significativa a Sants-Montjuïc –possiblement com a resposta al rebot a l’alça en els preus-, però també a d’altres districtes com  Gràcia o Les Corts, on la participació sobre el total de compravendes és tradicionalment més reduïda. En sentit invers, l’activitat mostra més dinamisme a Sarrià – Sant Gervasi i s’incrementa també notablement a Sant Martí, que com al segment de nova planta, consolida el seu lideratge al mercat de segona mà de la ciutat.

Pel que fa als preus de venda en termes d’unitat de superfície, les variacions a l’alça dels darrers anys es mantenen el primer semestre de l’any a tots els districtes excepte a Ciutat Vella, on malgrat el descens, els valors per m2 segueixen situats per sobre de la mitjana de ciutat. En molts casos, la senda alcista presenta un renovat vigor. A més de Les Corts, on la manca d’oferta empeny els preus cap amunt, els augments més significatius corresponen als districtes de Sants-Montjuïc –que encapçala el ritme de creixement-, l’Eixample i Nou Barris, aquest últim amb recorregut a l’alça en relació amb la mitjana. A tots ells s’ha registrat un ritme de creixement de dos dígits, mentre que l’augment s’ha moderat a Sant Andreu i Horta-Guinardó després de protagonitzar les alces més intenses l’any 2018.

L’anàlisi en termes de preus mitjans totals posa de manifest un rang de variacions anuals més ampli encara a l’entorn de l’augment mitjà, del 10,3% anual pel conjunt de la ciutat. Mentre que a quatre dels deu districtes l’alça ha estat superior a la mitjana –especialment a Sants-Montjuïc, on s’ha triplicat el ritme de creixement mitja- Ciutat Vella ha registrat taxes negatives. Una evolució a la baixa que s’ha vist accentuada per la reducció de la superfície mitjana dels habitatges transmesos, però que es produeix en el context d’un retrocés general dels valors a l’immobiliari residencial del districte, amb davallades més intenses al segment de nova planta. La disminució de la superfície mitjana, que de forma lleu també s’ha donat a Nou Barris -en sentit invers a la mitjana de ciutat- ha jugat en contra de la reducció del grau de dispersió dels valors registrals més extrems, de manera que els de Sarrià – Sant Gervasi multipliquen per més de quatre vegades els de la banda baixa. 
 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML