Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2017 2018 1r.tr.2019 2017 2018 1r.tr.2019 2017 2018 1r.tr.2019 2017 2018 1r.tr.2019
Ciutat Vella 1.535 1.032 248 67,5 66,0 61,4 295,3 289,6 263,7 4.170,9 4.362,5 4.222,2
Eixample 1.558 1.354 354 90,0 88,7 87,8 413,6 422,9 424,2 4.280,6 4.433,2 4.555,1
Sants-Montjuïc 1.605 1.453 352 70,4 66,9 67,9 250,4 231,1 251,8 3.327,5 3.436,3 3.562,5
Les Corts 715 685 152 92,2 90,6 93,4 475,9 453,1 501,9 4.369,6 4.479,8 4.944,9
Sarrià-Sant Gervasi 1.231 958 273 117,9 118,1 117,8 607,9 628,6 640,2 5.119,2 5.393,7 5.358,6
Gràcia 1.036 1.011 212 85,5 77,6 81,4 371,3 342,7 371,9 4.090,8 4.358,6 4.372,4
Horta-Guinardó 1.618 1.452 381 72,9 72,7 72,9 200,4 224,9 243,0 2.711,5 3.090,6 3.140,2
Nou Barris 1.143 1.122 272 63,2 63,8 63,5 139,7 150,8 171,4 2.112,9 2.273,3 2.656,3
Sant Andreu 1.680 1.580 433 73,8 72,9 72,4 215,9 249,0 256,0 2.814,4 3.274,2 3.381,1
Sant Martí 2.277 1.982 594 78,9 76,2 75,7 305,6 298,8 297,2 3.644,4 3.747,0 3.775,6
  
Barcelona 14.511 12.757 3.300 80,0 78,0 78,2 329,6 335,4 347,9 3.714,2 3.948,4 4.041,6
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Array
Array

Els preus de segona mà continuen mostrant un notable impuls a l’alça a l’inici de 2019 a zones on encara hi ha recorregut per reduir distàncies amb el valor de la mitjana de ciutat. Però l’acceleració del ritme de creixement no ha estat uniforme. A   Ciutat Vella i en menor mesura a l’Eixample els preus mitjans retrocedeixen.

La dinàmica recessiva de les dades de compravenda d’habitatges de segona mà l’any 2018, que es va posar de manifest en major o menor grau a tots els districtes, ha donat pas a un escenari més heterogeni el primer trimestre de 2019.  El nombre d’operacions al conjunt de la ciutat s’ha estabilitzat respecte a un any enrere, amb una variació mitjana de només el 0,1%, però mentre les transaccions van a la baixa a districtes com  Gràcia, Les Corts o Nou Barris –tots ells amb una participació sobre el total de compravendes tradicionalment reduïda- l’activitat s’incrementa de forma notable a Sarrià – Sant Gervasi i a d’altres districtes com Sant Martí, Horta – Guinardó o Sant Andreu, on el pes sobre el volum total d’operacions ja és habitualment superior.

Pel que fa als preus de venda, a l’inici de 2019 la major part dels districtes mantenen el signe positiu de les variacions a l’alça dels darrers anys en termes d’unitat de superfície, una senda alcista amb un renovat vigor en molts casos, de la que només queden fora Horta-Guinardó –després de protagonitzat una de les alces més intenses l’any 2018- i Ciutat Vella. A més de Les Corts, on la manca d’oferta empeny els preus cap amunt, els augments més significatius corresponen a Nou Barris –que encapçala el ritme de creixement-, Sants – Montjuïc i Sant Andreu. A  tots ells, els preus disposen de recorregut a l’alça fins a reduir distàncies amb la mitjana, i els increments han estat de dos dígits. La disparitat a l’entorn de la variació del conjunt de la ciutat (+11% anual) és més notòria si fem l’anàlisi en termes de preus mitjans totals. Mentre que a cinc dels deu districtes l’alça ha estat superior a la mitjana –fins i tot doblant el ritme de creixement mitjà a Sants-Montjuïc i Les Corts- els de Ciutat Vella i l’Eixample han registrat taxes negatives. En el darrer cas, la disminució dels preus obeeix exclusivament a la reducció de la superfície mitjana dels habitatges de segona mà. Però a Ciutat Vella, on també s’han frenat lleument els preus per m2, el descens es produeix en el context d’un retrocés general dels valors a l’immobiliari residencial, amb davallades més intenses al segment de nova planta.  L’acceleració del ritme de creixement dels preus per la banda baixa ha reduït darrerament el grau de dispersió dels valors més extrems, però tot i així, els de Sarrià – Sant Gervasi gairebé multipliquen per quatre vegades els de Nou Barris.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML