Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2019 2020 1T 2021 2019 2020 1T 2021 2019 2020 1T 2021 2019 2020 1T 2021
Ciutat Vella 1.054 666 212 64,1 66,5 58,9 268,8 267,8 198,6 4.219,7 4.110,7 3.445,3
Eixample 1.374 1.228 444 87,9 87,4 86,5 435,4 425,8 405,3 4.648,8 4.666,7 4.590,1
Sants-Montjuïc 1.292 1.084 314 66,8 68,0 65,8 259,1 252,0 242,8 3.709,1 3.649,6 3.636,6
Les Corts 580 369 140 90,8 95,1 97,2 468,9 505,8 521,6 4.800,0 4.963,9 4.982,9
Sarrià-Sant Gervasi 932 677 244 118,2 125,6 122,7 630,9 656,4 726,3 5.293,7 5.251,2 5.864,3
Gràcia 819 735 261 80,7 79,0 79,3 374,5 340,7 337,8 4.567,5 4.401,9 4.278,7
Horta-Guinardó 1.393 952 291 71,0 70,4 71,6 222,7 219,4 207,9 3.106,2 3.129,5 2.992,4
Nou Barris 1.158 859 268 62,9 63,9 62,1 158,9 164,4 164,5 2.474,1 2.443,9 2.521,6
Sant Andreu 1.526 1.046 299 72,4 73,9 69,2 261,6 278,4 249,6 3.367,4 3.438,6 3.374,8
Sant Martí 2.056 1.287 403 75,4 73,3 72,5 297,9 288,8 262,9 3.805,6 3.796,5 3.580,6
  
Barcelona 12.275 8.983 2.903 77,4 78,4 78,2 342,9 345,6 352,2 4.058,0 4.067,4 4.084,2
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Array
Array

La forta i generalitzada davallada de les operacions registrades durant el 2020 ha donat pas en el primer trimestre d’enguany a la reactivació de les compravendes de segona mà a un bon nombre de districtes, essent el de l’Eixample el que lidera la recuperació. La tendència a l’estabilització dels preus que mostra el valor del conjunt de la ciutat amaga una notable dispersió a nivell territorial a l’entorn de la mitjana, amb variacions de fins a dos dígits tant a l’alça com a la baixa. 

El retrocés en la compravenda d’habitatges de segona mà en el 2020 va ser generalitzat i molt intens a tots els districtes. La paràlisi de l’activitat no essencial imposada pel primer estat d’alarma va impactar plenament en el mercat immobiliari residencial de la ciutat i amb la represa les xifres van continuar sent molt negatives amb caigudes de dos dígits a bona part dels districtes. Tanmateix, aquesta contundent sotragada comença a quedar enrere a bona part dels districtes, amb xifres que en el primer trimestre de 2021 ja van a l’alça amb repunts interanuals de dos dígits. L’Eixample –que juntament amb Gràcia va registrar en el 2020 el descens més contingut- protagonitza la reactivació més intensa amb un repunt interanual de les operacions del 65%, assolint la xifra més elevada de compravendes d’habitatge usat des del segon trimestre de 2017. L’activitat també va a l’alça a un ritme superior a la mitjana als districtes de Sants-Montjuïc -on l’oferta és relativament abundant a preus més assequibles-, les Corts –que segueix a la cua en nombre d’operacions-, Gràcia i Ciutat Vella, sent menys intensa a Sarrià-Sant Gervasi. A Nou Barris es frena la trajectòria a la baixa, mentre que la recuperació avança més lentament als districtes de Sant Martí –on es concentra el volum d’oferta més ampli, després de l’Eixample- i especialment a Sant Andreu i Horta-Guinardó, registrant tots caigudes interanuals.

La senda de desacceleració i tendència a l’estabilització dels preus que presenta la mitjana de Barcelona és el resultat de la combinació de comportaments bastant heterogenis a nivell territorial, tot i que en el primer trimestre d’enguany predominen els districtes on es produeix una correcció a la baixa dels valors mitjans, després de la resistència que en general van mostrar durant el 2020. A contracorrent d’aquesta tendència van els districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Sant Andreu, els més inflacionistes en aquest període, amb increments interanuals dels valors mitjans per m2 superiors al 10%. En sentit contrari, a Ciutat Vella s’accelera la trajectòria a la baixa dels preus iniciada en el 2018, amb una caiguda de més del 15% que, per primera vegada en els darrers anys, deixa els valors mitjans situats més del 15% per sota de la mitjana de Barcelona. L’elevada especialització del districte en el turisme podria estar fent aflorar per a la venda habitatges abans destinats al lloguer per dies o per temporada i l’increment de l’oferta estaria incidint en la reducció dels preus. Una tendència que possiblement s’estaria donant també en major o menor mesura a d’altres districtes com Sant Martí –on el descens dels valors mitjans supera el 10%-, Sants-Montjuïc, l’Eixample i Gràcia, aquests últims amb correccions a la baixa més contingudes, que en cap cas van més enllà del 5%.

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML