Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Ciutat Vella 1.462 1.535 1.032 67,9 67,5 66,0 260,1 295,3 289,6 3.500,1 4.170,9 4.362,5
Eixample 1.459 1.558 1.354 91,8 90,0 88,7 340,7 413,6 422,9 3.451,2 4.280,6 4.433,2
Sants-Montjuïc 1.259 1.605 1.453 68,9 70,4 66,9 176,7 250,4 231,1 2.460,9 3.327,5 3.436,3
Les Corts 755 715 685 88,7 92,2 90,6 353,5 475,9 453,1 3.655,7 4.369,6 4.479,8
Sarrià-Sant Gervasi 1.175 1.231 958 118,4 117,9 118,1 528,5 607,9 628,6 4.302,9 5.119,2 5.393,7
Gràcia 1.095 1.036 1.011 83,5 85,5 77,6 316,8 371,3 342,7 3.544,3 4.090,8 4.358,6
Horta-Guinardó 1.295 1.618 1.452 72,3 72,9 72,7 171,9 200,4 224,9 2.304,6 2.711,5 3.090,6
Nou Barris 1.004 1.143 1.122 64,2 63,2 63,8 123,7 139,7 150,8 1.809,8 2.112,9 2.273,3
Sant Andreu 1.350 1.680 1.580 72,5 73,8 72,9 174,0 215,9 249,0 2.333,9 2.814,4 3.274,2
Sant Martí 2.035 2.277 1.982 77,0 78,9 76,2 253,8 305,6 298,8 3.067,8 3.644,4 3.747,0
  
Barcelona 13.070 14.511 12.757 79,9 80,0 78,0 283,8 329,6 335,4 3.167,0 3.714,2 3.948,4
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Array
Array

Després dels increments de preus de dos dígits registrats l’any 2017 a tots els districtes, la moderació del ritme de creixement de l’any 2018 ha estat menys uniforme, i els preus han continuat mostrant un notable impuls a l’alça a les zones on encara hi ha recorregut per reduir distàncies amb el valor de la mitjana de ciutat.

La dinàmica recessiva de les dades de compravenda d’habitatges de segona l’any 2018 s’ha posat de manifest, en major o menor grau, a tots els districtes.  El nombre d’operacions es redueix més del 12% de mitjana a la ciutat respecte al 2017, any en que tan sols Les Corts i Gràcia van tancar en negatiu. El 2018 el canvi d’escenari ha estat notable, ja que tots els districtes presenten xifres a la baixa, amb retrocessos que en el cas de Ciutat Vella superen el 30%, mentre que la pèrdua de dinamisme ha estat molt més moderada a Nou Barris (-1,8%), on els preus són inferiors.

Pel que fa als preus de venda, l’any 2018 tots els districtes segueixen mostrant variacions a l’alça en termes d’unitat de superfície, tot i que més moderades que les de l’any anterior. En canvi, en termes de preus mitjans totals, hi ha hagut molta més disparitat a l’entorn de la variació del conjunt de la ciutat (+1,8% anual), i la meitat dels districtes han registrat taxes negatives. Els districtes amb uns preus a la banda baixa més allunyats de la mitjana han presentat l’any 2018 les alces més intenses. Així, Sant Andreu i Horta-Guinardó encapçalen el darrer any el ritme de creixement dels preus amb augments en termes relatius que han continuat essent de dos dígits, seguits de Nou barris, que també presenta una alça superior a la mitjana de Barcelona. A l’altre extrem, la reducció de preus més intensa s’ha donat a Gràcia i Sants-Montjuïc,  corregint aquest últim el fort increment del 2017, el més elevat de la ciutat.  El grau de dispersió dels valors més extrems dels preus s’ha reduït lleugerament el darrer any però tot i així, els de Sarrià – Sant Gervasi multipliquen per 4,2 vegades els de Nou Barris. Pot haver influït en la correcció de la dispersió el fet que la superfície mitjana en aquest districte, que presenta el valor més baix de la ciutat (63,8 m2), registra el 2018 una moderada variació a l’alça, superior a la de Sarrià-Sant Gervasi i a diferència de la resta del territori, on la superfície s’ha reduït un 2,5% de mitjana.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML