Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2018 2019 1r.sm.
2020
2018 2019 1r.sm.
2020
2018 2019 1r.sm.
2020
2018 2019 1r.sm.
2020
Ciutat Vella 1.032 1.054 342 66,0 64,1 71,5 289,6 268,8 290,4 4.362,5 4.219,7 4.130,6
Eixample 1.354 1.374 539 88,7 87,9 89,8 422,9 435,4 444,4 4.433,2 4.648,8 4.729,0
Sants-Montjuïc 1.453 1.292 601 66,9 66,8 68,2 231,1 259,1 252,8 3.436,3 3.709,1 3.629,7
Les Corts 685 580 197 90,6 90,8 92,0 453,1 468,9 493,0 4.479,8 4.800,0 5.029,7
Sarrià-Sant Gervasi 958 932 361 118,1 118,2 127,4 628,6 630,9 629,7 5.393,7 5.293,7 5.074,2
Gràcia 1.011 819 375 77,6 80,7 79,1 342,7 374,5 343,9 4.358,6 4.567,5 4.439,4
Horta-Guinardó 1.452 1.393 542 72,7 71,0 70,0 224,9 222,7 215,7 3.090,6 3.106,2 3.103,5
Nou Barris 1.122 1.158 489 63,8 62,9 64,2 150,8 158,9 168,1 2.273,3 2.474,1 2.481,4
Sant Andreu 1.580 1.526 554 72,9 72,4 71,1 249,0 261,6 227,3 3.274,2 3.367,4 3.060,1
Sant Martí 1.982 2.056 715 76,2 75,4 73,7 298,8 297,9 297,4 3.747,0 3.805,6 3.818,8
  
Barcelona 12.757 12.275 4.756 78,0 77,4 78,4 335,4 342,9 341,0 3.948,4 4.058,0 4.011,3
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Array
Array

La compravenda d’habitatges de segona mà registra una forta davallada durant la primera meitat de 2020 a tots els districtes. Sant Martí presenta un dels retrocessos de l’activitat més intensos, però manté la seva posició capdavantera en aquest segment del mercat. Menys generalitzada ha estat la tendència a la baixa dels preus en el segon trimestre de l’any, que no ha afectat alguns districtes com Horta-Guinardó i especialment Nou Barris, on el valors repunten significativament.

L’escenari de moderat retrocés en la compravenda d’habitatges de segona mà de 2019 ha donat pas a una contundent sotragada en la primera meitat de 2020. La paràlisi de l’activitat no essencial imposada per l’estat d’alarma des de mitjans de març a finals de juny ha impactat plenament en el mercat immobiliari residencial de la ciutat durant el segon trimestre de l’any, amb davallades interanuals històriques en les transmissions d’habitatge usat, de dos dígits a gairebé tots els districtes excepte a Sants-Montjuïc, on es registra el descens de l’activitat més contingut. De l’anàlisi del nombre d’operacions del primer semestre es desprèn que també a Nou Barris –on el nivell de preus resulta relativament més assequible- i a d’altres districtes més cèntrics com Gràcia i l’Eixample el descens ha estat inferior a la mitjana, mentre que les caigudes interanuals més accentuades en termes relatius són les de les Corts i Sant Martí, que tanmateix manté el seu lideratge al mercat de segona mà, amb el volum d’oferta més ampli de la ciutat.

Pel que fa als preus de venda, la tendència del segon trimestre de 2020 ha estat majoritàriament a la baixa, però en termes d’unitat de superfície destaca l’evolució a contracorrent que registren Gràcia, Horta-Guinardó i especialment Nou Barris, aquest últim amb un repunt interanual de prop del 12%. En aquest període, els descensos més pronunciats s’han donat a Sarrià – Sant Gervasi –que tanmateix segueix encapçalant la banda alta dels preus- i a Sant Martí, on es corregeix l’increment registrat a l’inici de l’any.

Les dades del primer semestre mostren uns nivells de preus a l’Eixample i les Corts superiors encara als valors mitjans de 2019, a diferència de districtes com Ciutat Vella o Sants-Montjuïc, entre d’altres. A Sant Andreu, el gir a la baixa en els preus contrasta amb el comportament alcista del segment de nova planta. En el cas de Ciutat Vella, els valors per metre quadrat van a la baixa des de 2018, de forma similar al segment de nova planta, però es mantenen per sobre de la mitjana de Barcelona. Per altra banda, l’augment de la superfície mitjana al districte ha generat un repunt dels valors registrats –fins als 290.000 euros de mitjana- de magnitud similar al de Nou Barris, que tot i així es manté a l’extrem inferior dels preus, en bona part per concentrar els habitatges de menors dimensions mitjanes del mercat (64,2 m2). L’evolució dels preus ha afavorit una lleugera reducció respecte al 2019 del grau de dispersió dels valors extrems a l’entorn de la mitjana de ciutat, però a Sarrià – Sant Gervasi –on la superfície mitjana arriba als 127,4 m2-  els valors multipliquen per 3,7 vegades els de Nou Barris.

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML