Impressió

Compravendes i preus dels habitatges nous

Les operacions de compravenda al segment residencial de nova planta es van recuperar al llarg de 2021 de l’impacte de la pandèmia i l’activitat seguia accelerant-se en els primers mesos de 2022, amb un fort ritme de creixement liderat pels adquirents de nacionalitat estrangera, tant a Barcelona com a la resta del país. Després del retrocés dels valors registrats a la capital en el 2021, el dinamisme de la demanda està impulsant enguany els preus a l’alça, recuperant la senda ascendent de la segona meitat de la passada dècada.

Amb la irrupció del coronavirus i la crisi derivada de l’emergència sanitària l’activitat es va enfonsar en el 2020, amb un descens anual de les compravendes d’habitatge nou de més del 20%, el més intens des de 2012. Però amb la millora de la situació epidemiològica i la reactivació de la construcció residencial, les operacions van remuntar l’any passat més d’un 50%, fins a les més de 1.300 compravendes registrades. Es tracta també del volum més elevat des de l’any 2012, però cal tenir en compte que un dels trets més característics del mercat residencial a la ciutat en els darrers anys ha estat precisament la manca d’una oferta abundant d’habitatge de nova planta. Entre 2015 i 2020, el pes d’aquest segment es situava de mitjana lleugerament per sobre del 8% del total de compravendes i en el 2021 encara no arribava al 10%. En  el primer trimestre d’enguany, les transaccions d’habitatges d’obra nova seguien accelerant-se gràcies a la inusualment elevada xifra d’habitatges acabats en el 2021. L’impuls de la demanda sobre una oferta amb una limitació crònica empeny a l’alça els preus, que reprenen la trajectòria ascendent després del retrocés de l’any passat.

Els adquirents estrangers i les persones jurídiques van ser els perfils de comprador que es van veure afectats més negativament amb l’esclat de la pandèmia i les restriccions a l’activitat i la mobilitat. Tanmateix, la demanda inversora ja va liderar la reactivació a la ciutat l’any passat, aprofitant probablement els nivells de preus més baixos, mentre que enguany aquest perfil d’adquirent està cedint el protagonisme a les llars, tant les nacionals –el perfil àmpliament predominant- com especialment les estrangeres. Al conjunt de Catalunya també és la demanda estrangera la que encapçala el ritme de creixement de les compravendes, si bé el pes d’aquest tipus d’adquirent sobre el total de les compravendes és inferior al que representa a la capital.

Pel que fa a la distribució territorial de les transaccions d’habitatges nous, les darreres dades disponibles mostren com Sant Martí, que tradicionalment ha concentrat l’oferta més abundant de la ciutat, recupera el seu protagonisme després del fort retrocés de  2020 i juntament amb l’Eixample, Sarrià-Sant Gervasi i Horta-Guinardó, acapara enguany més del 70% de les compravendes de nova planta, mentre es manté el dèficit de promocions residencials a Nou Barris. El fort repunt dels preus en el primer trimestre de 2022 en aquests districtes de major pes relatiu sobre el total de les operacions ha determinat la clara orientació alcista del valor de la mitjana de ciutat.