Impressió

Compravendes i preus dels habitatges nous

El nombre d’operacions al segment de nova planta s’ha mantingut en cotes baixes a la ciutat en el primer trimestre, malgrat la recuperació dels inversors.  Una situació que contrasta amb el dinamisme que mostra l’habitatge nou al conjunt de Catalunya, gràcies a l’increment de la demanda per part de les llars de tot el país.

El dinamisme de les operacions d’estrangers i societats mercantils al llarg de bona part de 2019 va donar pas en el 2020 a un escenari molt contractiu. L’any marcat per la pandèmia, tots els perfils de compradors van tancar amb xifres molt negatives en termes interanuals, especialment la demanda estrangera, molt condicionada per les restriccions a la mobilitat. El primer semestre de l’any es va saldar amb forts descensos per part de tots els tipus d’adquirents, relativament més continguts en el cas del perfil majoritari format per les llars nacionals. Amb l’apertura gradual que va seguir al confinament de la primavera, l’activitat es va començar a recuperar, tot i que les xifres van continuar sent inferiors a les dels anys anteriors. El ritme de descens interanual, que es va moderar a la ciutat en el segon semestre de l’any, especialment en el cas de les llars, ha tornat a intensificar-se en el primer trimestre de 2021, amb descensos superiors al 20% tant entre la demanda nacional com la estrangera. Aquest perfil de comprador ha vist com el seu pes sobre el total (14,1%) ha minvat tres punts percentuals en relació amb dos anys enrere. Però a Barcelona la caiguda més accentuada correspon a les persones físiques (-32%), en contraposició a l’evolució de la inversió empresarial, que probablement aprofita el descens de preus i s’incrementa en relació amb el 2020, tot i mantenir-se per sota del nivell de dos anys enrere. Aquesta evolució ha fet que el pes de les persones jurídiques sobre el total de compradors s’elevi fins a representar el 27,3%, el nivell més elevat des de finals de 2017.

A diferència de la capital, les xifres del conjunt de Catalunya ja van ser positives en els darrers mesos de 2020, gràcies a l’impuls de les operacions per part de particulars. Una tendència que es manté en el primer trimestre de 2021, reflectint els canvis en les preferències residencials que la pandèmia ha impulsat. Amb la implantació del teletreball, els compradors opten cada cop més per habitatges de majors dimensions, que es troben amb més facilitat fora de la ciutat. Malgrat el descens de la demanda estrangera i inversora al conjunt de Catalunya, les compravendes per part de persones físiques s’han incrementat en aquest àmbit prop del 17% i el total de transmissions registrades, més de 3.700, suposa la cota més elevada dels darrers set anys. El comportament més desfavorable de la capital ha fet que l’activitat al segment de nova planta a la ciutat perdi pes relatiu sobre el conjunt del país i representi menys del 6%.