Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Pers. física Pers. jurídica Total Pers. física Pers. jurídica Total
2014 8.711 1.895 10.606 39.297 7.812 47.109
2015 9.834 2.395 12.229 46.125 8.406 54.531
2016 11.161 3.105 14.266 55.377 10.909 66.286
2017 12.344 3.332 15.676 64.240 12.996 77.236
2018 11.048 2.743 13.791 68.012 12.808 80.820
1r.tr. 2.781 778 3.559 16.678 3.776 20.454
2n.tr. 2.840 651 3.491 17.407 3.057 20.464
3r.tr. 2.692 620 3.312 17.452 3.173 20.625
4t.tr. 2.735 694 3.429 16.475 2.802 19.277
2019 11.041 2.368 13.409 68.272 11.678 79.950
1r.tr. 2.984 655 3.639 18.197 3.281 21.478
2n.tr. 2.977 603 3.580 17.556 2.847 20.403
3r.tr. 2.611 583 3.194 16.933 2.939 19.872
4t.tr. 2.469 527 2.996 15.586 2.611 18.197
2020 8.421 1.440 9.861 56.518 8.155 64.673
1r.tr. 2.516 521 3.037 16.850 3.065 19.915
2n.tr. 1.868 311 2.179 11.437 1.294 12.731
3r.tr. 1.911 320 2.231 12.833 1.997 14.830
4t.tr. 2.126 288 2.414 15.398 1.799 17.197
2021
1r.tr. 2.655 468 3.123 18.106 2.364 20.470
2n.tr. 2.988 476 3.464 19.247 2.357 21.604
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Pers. física Pers. jurídica Total Pers. física Pers. jurídica Total
2n.tr.21/2n.tr.20 60,0 53,1 59,0 68,3 82,1 69,7
1r.sm.21/1r.sm.20 28,7 13,5 26,3 32,1 8,3 28,9
2020/2019 -23,7 -39,2 -26,5 -17,2 -30,2 -19,1
2019/2018 -0,1 -13,7 -2,8 0,4 -8,8 -1,1
Compravendes d'habitatges a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2014 9.025 1.581 10.606 40.432 6.677 47.109
2015 10.424 1.805 12.229 47.279 7.252 54.531
2016 12.094 2.172 14.266 57.805 8.481 66.286
2017 13.290 2.386 15.676 67.241 9.995 77.236
2018 11.930 1.861 13.791 71.335 9.485 80.820
1r.tr. 3.114 445 3.559 18.074 2.380 20.454
2n.tr. 3.022 469 3.491 18.102 2.362 20.464
3r.tr. 2.858 454 3.312 18.205 2.420 20.625
4t.tr. 2.936 493 3.429 16.954 2.323 19.277
2019 11.356 2.053 13.409 69.990 9.960 79.950
1r.tr. 3.099 540 3.639 18.889 2.589 21.478
2n.tr. 3.053 527 3.580 17.885 2.518 20.403
3r.tr. 2.702 492 3.194 17.330 2.542 19.872
4t.tr. 2.502 494 2.996 15.886 2.311 18.197
2020 8.328 1.533 9.861 56.925 7.748 64.673
1r.tr. 2.508 529 3.037 17.332 2.583 19.915
2r.tr. 1.856 323 2.179 11.318 1.413 12.731
3r.tr. 1.901 330 2.231 13.032 1.798 14.830
4t.tr. 2.063 351 2.414 15.243 1.954 17.197
2021
1r.tr. 2.722 401 3.123 18.387 2.083 20.470
2n.tr. 2.984 480 3.464 19.399 2.205 21.604
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2n.tr.21/2n.tr.20 60,8 48,6 59,0 71,4 56,1 69,7
1r.sm.21/1r.sm.20 30,8 3,4 26,3 31,9 7,3 28,9
2020/2019 -26,7 -25,3 -26,5 -18,7 -22,2 -19,1
2019/2018 -4,8 10,3 -2,8 -1,9 5,0 -1,1

Arran de la pandèmia, tots els perfils de compradors van tancar el 2020 registrant descensos de dos dígits, tant a Barcelona com al conjunt de Catalunya. Tanmateix, l’activitat s’ha anat reactivant al llarg del primer semestre d’enguany, gràcies fonamentalment a l’impuls de la demanda per part de les llars, tant a la ciutat com a especialment a la resta del país, mentre la inversió empresarial i la demanda estrangera es recuperen més lentament.

A Barcelona, la irrupció de la pandèmia va ocasionar l’any passat una forta davallada de les compravendes d’habitatges per part dels particulars –els adquirents majoritaris, amb més de quatre de cada cinc operacions- retrocedint fins assolir el registre més baix des del 2013, en plena crisi immobiliària. Tanmateix, el comportament d’aquest perfil de comprador es va començar a reactivar-se en els primers mesos d’enguany i s’ha mostrat molt dinàmic en el segon trimestre, tant a la capital com especialment a la resta del país. Les compravendes de persones físiques a Barcelona s’han incrementat en els primers sis mesos de l’any prop del 29% en relació amb el primer semestre de 2020 gràcies a la recuperació més intensa al segment de la segona mà. Una demanda que s’ha vist afavorida per uns costos de finançament que han continuat descendint fins a mínims històrics. Les xifres ja es van aproximant a les de dos anys enrere, situant-se un 5,3% per sota del registre de la primera meitat de 2019. Més intensa està sent la reactivació al conjunt de Catalunya, on les operacions de particulars han crescut encara més en el que portem de 2021 (+32,1%) i ja superen en un 4,5% el nivell del primer semestre de 2019, degut en major mesura al dinamisme del mercat de nova planta. Això s’explica en part per les noves tendències que la pandèmia ha accelerat, amb l’orientació de part de la demanda familiar cap als espais més amplis en municipis de menor densitat poblacional.

En el context de crisi pandèmica, les operacions realitzades per societats mercantils  van accelerar la trajectòria a la baixa en el 2020, tant a Barcelona com a la resta del país, després de tancar el bienni 2018-2019 amb descensos de dos dígits a la ciutat. Les poc més de 1.400 operacions registrades a la ciutat van marcar cotes mínimes amb una davallada que va fregar gairebé el 40%. La situació ha anat millorant al llarg del primer semestre, en major mesura a la capital que a la resta del país, però el nombre de compravendes per part de persones jurídiques segueix molt per sota dels nivells d’abans de la pandèmia. El pes d’aquest tipus de comprador a Barcelona, situat en el 14,3% del total, s’ha reduït en set punts percentuals en només quatre anys. A la resta del país la participació segueix sent inferior, situada en l’11,2% de les compravendes.

En el cas dels compradors estrangers –tant inversors no residents com persones immigrants que compren un habitatge per viure-hi- les restriccions a la mobilitat i l’impacte del tancament de fronteres per frenar la pandèmia van dona lloc a una davallada de les compravendes de l’ordre del 25% a la ciutat en el 2020, de magnitud similar a la dels adquirents nacionals. Aquest perfil d’adquirent, que havia recuperat protagonisme en el 2019, va tancar el 2020 amb poc més de 1.500 operacions registrades a la ciutat i el volum més baix dels darrers set anys. La persistència de restriccions als moviments internacionals de persones seguien pesant en l’evolució d’aquest tipus de comprador en els primers mesos de 2021 i no ha estat fins al segon trimestre de l’any que les xifres han tornat a ser positives –més a la resta del país que a la capital-. Tot i així, l’acumulat del primer semestre es manté a Barcelona un 17% per sota del registre de dos anys enrere. Això ha generat la pèrdua de pes relatiu dels estrangers sobre el total d’adquirents, d’uns dos punts en els darrers dos anys, fins al 13,4%. Una menor participació que tanmateix, com passa amb la inversió empresarial, segueix sent més elevada que la que s’observa al conjunt de Catalunya (10,2%).

 

 

  

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML