Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Pers. física Pers. jurídica Total Pers. física Pers. jurídica Total
2014 8.711 1.895 10.606 39.297 7.812 47.109
2015 9.834 2.395 12.229 46.125 8.406 54.531
2016 11.161 3.105 14.266 55.377 10.909 66.286
2017 12.344 3.332 15.676 64.240 12.996 77.236
2018 11.048 2.743 13.791 68.012 12.808 80.820
1r.tr. 2.781 778 3.559 16.678 3.776 20.454
2n.tr. 2.840 651 3.491 17.407 3.057 20.464
3r.tr. 2.692 620 3.312 17.452 3.173 20.625
4t.tr. 2.735 694 3.429 16.475 2.802 19.277
2019 11.041 2.368 13.409 68.272 11.678 79.950
1r.tr. 2.984 655 3.639 18.197 3.281 21.478
2n.tr. 2.977 603 3.580 17.556 2.847 20.403
3r.tr. 2.611 583 3.194 16.933 2.939 19.872
4t.tr. 2.469 527 2.996 15.586 2.611 18.197
2020 8.421 1.440 9.861 56.518 8.155 64.673
1r.tr. 2.516 521 3.037 16.850 3.065 19.915
2n.tr. 1.868 311 2.179 11.437 1.294 12.731
3r.tr. 1.911 320 2.231 12.833 1.997 14.830
4t.tr. 2.126 288 2.414 15.398 1.799 17.197
2021
1r.tr. 2.655 468 3.123 18.106 2.364 20.470
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Pers. física Pers. jurídica Total Pers. física Pers. jurídica Total
1r.tr.21/1r.tr.20 5,5 -10,2 2,8 7,5 -22,9 2,8
2n.sm.20/
2n.sm.19
-20,5 -45,2 -25,0 -13,2 -31,6 -15,9
2020/2019 -23,7 -39,2 -26,5 -17,2 -30,2 -19,1
2019/2018 -0,1 -13,7 -2,8 0,4 -8,8 -1,1
Compravendes d'habitatges a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2014 9.025 1.581 10.606 40.432 6.677 47.109
2015 10.424 1.805 12.229 47.279 7.252 54.531
2016 12.094 2.172 14.266 57.805 8.481 66.286
2017 13.290 2.386 15.676 67.241 9.995 77.236
2018 11.930 1.861 13.791 71.335 9.485 80.820
1r.tr. 3.114 445 3.559 18.074 2.380 20.454
2n.tr. 3.022 469 3.491 18.102 2.362 20.464
3r.tr. 2.858 454 3.312 18.205 2.420 20.625
4t.tr. 2.936 493 3.429 16.954 2.323 19.277
2019 11.356 2.053 13.409 69.990 9.960 79.950
1r.tr. 3.099 540 3.639 18.889 2.589 21.478
2n.tr. 3.053 527 3.580 17.885 2.518 20.403
3r.tr. 2.702 492 3.194 17.330 2.542 19.872
4t.tr. 2.502 494 2.996 15.886 2.311 18.197
2020 8.328 1.533 9.861 56.925 7.748 64.673
1r.tr. 2.508 529 3.037 17.332 2.583 19.915
2r.tr. 1.856 323 2.179 11.318 1.413 12.731
3r.tr. 1.901 330 2.231 13.032 1.798 14.830
4t.tr. 2.063 351 2.414 15.243 1.954 17.197
2021
1r.tr. 2.722 401 3.123 18.387 2.083 20.470
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
1r.tr.21/1r.tr.20 8,5 -24,2 2,8 6,1 -19,4 2,8
2n.sm.20/
2n.sm.19
-23,8 -30,9 -25,0 -14,9 -22,7 -15,9
2020/2019 -26,7 -25,3 -26,5 -18,7 -22,2 -19,1
2019/2018 -4,8 10,3 -2,8 -1,9 5,0 -1,1

Les compravendes d’habitatges es van mantenir en cotes molt baixes després del confinament domiciliari i tots els perfils de compradors van tancar el 2020 registrant descensos de dos dígits, tant a Barcelona com al conjunt de Catalunya. Tanmateix, la situació ha començat a canviar en el primer trimestre de 2021 amb l’impuls de la demanda per part de les llars, tant a la ciutat com a la resta del país, mentre segueix retrocedint la inversió empresarial i la demanda estrangera.

La irrupció de la pandèmia va ocasionar l’any passat una forta davallada de les operacions per part dels particulars a Barcelona –els adquirents majoritaris, amb més de quatre de cada cinc operacions- que es van al nivell més baix des del 2013, en plena crisi immobiliària. Tanmateix, el comportament d’aquest perfil de comprador ha començat a reactivar-se en el primer trimestre d’enguany, tant a la capital com a la resta del país. Sense assolir encara les xifres de dos anys enrere, les compravendes per part de persones físiques a Barcelona s’han incrementat un 5,5% en relació amb el primer trimestre de 2020 gràcies a la recuperació al segment de la segona mà. Al conjunt de Catalunya les operacions de particulars han crescut encara més (+7,5%) degut també al dinamisme al mercat de nova planta. Això s’explica per les noves tendències en la demanda d’habitatge que la pandèmia ha accelerat, propiciant noves necessitats de les famílies que orienten les preferències cap als espais més amplis en municipis de menor densitat poblacional. Per altra banda, el deteriorament de les perspectives laborals de bona part de les llars arran de la pandèmia també podria haver induït canvis en la composició de la demanda, que estaria formada per adquirents de posició socioeconòmica més elevada afavorits per uns costos de finançament que han continuat descendint fins a assolir mínims històrics.

Pel que fa a les operacions realitzades per societats mercantils, després de tancar el bienni 2018-2019 amb descensos de dos dígits a la ciutat  van accelerar la trajectòria a la baixa en el 2020 tant a Barcelona com a la resta del país. En el context de crisi pandèmica, les poc més de 1.400 operacions registrades a la ciutat van marcar cotes mínimes amb una davallada que va fregar gairebé el 40%. Malgrat que en el primer trimestre d’enguany les xifres han millorat en relació amb els trimestres precedents i que en el segment de nova planta les compravendes d’aquest perfil d’adquirent han crescut en termes interanuals, el nombre total de transmissions per part de persones jurídiques ha continuat davallant en relació amb el primer trimestre de 2020 (-10,2%). El pes d’aquest tipus de comprador, situat en el 15% del total, s’ha reduït més de sis punts en quatre anys. A la resta del país l’evolució també està sent molt contractiva, amb un ritme de descens més intens que el de la capital i una participació que es situa en l’11,5% de les compravendes.

En el cas dels compradors estrangers –tant inversors no residents com persones immigrants que compren un habitatge per viure-hi- l’impacte del tancament de fronteres i les restriccions a la mobilitat imposades per frenar la pandèmia van  originar  una davallada de les compravendes de l’ordre del 25% a la ciutat en el 2020, de magnitud similar a la dels adquirents nacionals i a la registrada al conjunt de Catalunya (-22,2%). Aquest perfil d’adquirent, que havia recuperat protagonisme en el 2019 amb un impuls a l’alça que compensava bona part del descens de la demanda dels compradors espanyols, va tancar el 2020 amb poc més de 1.500 operacions registrades a la ciutat i el volum més baix dels darrers set anys. En el primer trimestre de 2021, la persistència de restriccions als moviments internacionals de persones seguien pesant en l’evolució d’aquest tipus d’adquirent, que era més negativa que la resta, amb una caiguda interanual del 24,2% en relació amb el mateix període de 2020, afectat ja parcialment per la pandèmia. Això ha generat la pèrdua de pes relatiu dels estrangers sobre el total d’adquirents a Barcelona, que s’ha situat en el 12,8%. Una menor participació que tanmateix, com passa amb la inversió empresarial, segueix sent més elevada que la que s’observa al conjunt de Catalunya (10,2%).

 

 

  

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML