Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Pers. física Pers. jurídica Total Pers. física Pers. jurídica Total
2014 8.711 1.895 10.606 39.297 7.812 47.109
2015 9.834 2.395 12.229 46.125 8.406 54.531
2016 11.161 3.105 14.266 55.377 10.909 66.286
2017 12.344 3.332 15.676 64.240 12.996 77.236
2018 11.048 2.743 13.791 68.012 12.808 80.820
1r.tr. 2.781 778 3.559 16.678 3.776 20.454
2n.tr. 2.840 651 3.491 17.407 3.057 20.464
3r.tr. 2.692 620 3.312 17.452 3.173 20.625
4t.tr. 2.735 694 3.429 16.475 2.802 19.277
2019 11.041 2.368 13.409 68.272 11.678 79.950
1r.tr. 2.984 655 3.639 18.197 3.281 21.478
2n.tr. 2.977 603 3.580 17.556 2.847 20.403
3r.tr. 2.611 583 3.194 16.933 2.939 19.872
4t.tr. 2.469 527 2.996 15.586 2.611 18.197
2020 8.421 1.440 9.861 56.518 8.155 64.673
1r.tr. 2.516 521 3.037 16.850 3.065 19.915
2n.tr. 1.868 311 2.179 11.437 1.294 12.731
3r.tr. 1.911 320 2.231 12.833 1.997 14.830
4t.tr. 2.126 288 2.414 15.398 1.799 17.197
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Pers. física Pers. jurídica Total Pers. física Pers. jurídica Total
4t.tr.20/4t.tr.19 -13,9 -45,4 -19,4 -1,2 -31,1 -5,5
2n.sm.20/
2n.sm.19
-20,5 -45,2 -25,0 -13,2 -31,6 -15,9
2020/2019 -23,7 -39,2 -26,5 -17,2 -30,2 -19,1
2019/2018 -0,1 -13,7 -2,8 0,4 -8,8 -1,1
Compravendes d'habitatges a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2014 9.025 1.581 10.606 40.432 6.677 47.109
2015 10.424 1.805 12.229 47.279 7.252 54.531
2016 12.094 2.172 14.266 57.805 8.481 66.286
2017 13.290 2.386 15.676 67.241 9.995 77.236
2018 11.930 1.861 13.791 71.335 9.485 80.820
1r.tr. 3.114 445 3.559 18.074 2.380 20.454
2n.tr. 3.022 469 3.491 18.102 2.362 20.464
3r.tr. 2.858 454 3.312 18.205 2.420 20.625
4t.tr. 2.936 493 3.429 16.954 2.323 19.277
2019 11.356 2.053 13.409 69.990 9.960 79.950
1r.tr. 3.099 540 3.639 18.889 2.589 21.478
2n.tr. 3.053 527 3.580 17.885 2.518 20.403
3r.tr. 2.702 492 3.194 17.330 2.542 19.872
4t.tr. 2.502 494 2.996 15.886 2.311 18.197
2020 8.328 1.533 9.861 56.925 7.748 64.673
1r.tr. 2.508 529 3.037 17.332 2.583 19.915
2r.tr. 1.856 323 2.179 11.318 1.413 12.731
3r.tr. 1.901 330 2.231 13.032 1.798 14.830
4t.tr. 2.063 351 2.414 15.243 1.954 17.197
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
4t.tr.20/4t.tr.19 -17,5 -28,9 -19,4 -4,0 -15,4 -5,5
2n.sm.20/
2n.sm.19
-23,8 -30,9 -25,0 -14,9 -22,7 -15,9
2020/2019 -26,7 -25,3 -26,5 -18,7 -22,2 -19,1
2019/2018 -4,8 10,3 -2,8 -1,9 5,0 -1,1

Després del confinament domiciliari les compravendes d’habitatges es van mantenir en cotes mínimes i tots els perfils de compradors van registrar xifres interanuals a la baixa en la segona meitat de 2020 tant a Barcelona com al conjunt de Catalunya.  La davallada de les operacions per part de les societats mercantils en el 2020 frega el 40% a la ciutat i arriba al 25% en el cas dels estrangers, pel tancament de fronteres i les persistents restriccions a la mobilitat, de forma similar a la demanda majoritària formada per les llars del país.

Després de tancar el bienni 2028-2019 amb descensos interanuals que a la ciutat van ser de dos dígits, les operacions realitzades per les societats mercantils durant el 2020 han accelerat la trajectòria a la baixa tant a Barcelona com a la resta del país. En una situació de profunda crisi pandèmica, les poc més de 1.400 operacions registrades per persones jurídiques de gener a desembre marquen cotes mínimes històriques i el pes d’aquest tipus d’adquirent, situat en el 14,6% del total, s’ha reduït més de set punts en quatre anys. A la resta del país l’evolució també està sent molt contractiva, però el ritme de descens ha estat relativament més contingut que a la capital, com s’observa també amb la resta de perfils d’adquirents. El volum de la inversió empresarial al conjunt de Catalunya registra la xifra més baixa dels darrers sis anys, amb una participació que segueix essent inferior a la de la capital i es situa en el 2020 en el 12,6% de les compravendes.

Pel que fa als particulars –els adquirents majoritaris, amb més de quatre de cada cinc operacions- la trajectòria descendent iniciada a Barcelona en el 2018, que es va frenar en el 2019 amb l’estabilització de les xifres en nivells inferiors als de 2016, ha donat pas amb la irrupció de la pandèmia al volum d’operacions més baix des del 2013, en plena crisi immobiliària. En la situació actual de crisi econòmica i social, les dificultats de les llars davant de l’empitjorament del mercat laboral i el manteniment dels preus en nivells fora de l’abast de la majoria no afavoriran la recuperació immediata de l’activitat a la ciutat, que veu com bona part de la demanda, especialment la de nova planta, es trasllada cap a l’entorn metropolità. En aquest sentit, en el darrer trimestre de 2020 es detecta un significatiu fre en la tendència baixista al conjunt de Catalunya per part de les llars nacionals que a la capital no s’observa amb la mateixa nitidesa.

En el cas dels compradors estrangers –tant inversors no residents com persones immigrants que compren un habitatge per viure-hi- l’impacte del tancament de fronteres i les restriccions a la mobilitat imposades per frenar la pandèmia han originat  una davallada de les compravendes de l’ordre del 25% a la ciutat en el 2020, de magnitud similar a la dels adquirents nacionals i a la registrada al conjunt de Catalunya (-22,2%). Aquest perfil d’adquirent, que havia recuperat protagonisme en el 2019 amb un impuls a l’alça que va compensar bona part del descens de la demanda dels compradors espanyols, tanca el 2020 amb poc més de 1.500 operacions registrades a la ciutat que suposen el volum més baix dels darrers set anys. El pes dels estrangers sobre el total d’adquirents a Barcelona s’ha mantingut relativament estabilitzat en el darrer any –malgrat la menor participació al segment de nova planta- situant-se en el 15,5%. Una participació que, com passa amb la inversió empresarial, també és més elevada que la que s’observa al conjunt de Catalunya (12%). Aquest biaix entre la capital i la resta del país s’ha eixamplat des de 2018 en bona part pel fet que la contracció dels compradors nacionals ha estat més accentuada a la ciutat.

 

  

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML