Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Pers. física Pers. jurídica Total Pers. física Pers. jurídica Total
2013 7.104 1.804 8.908 32.685 12.209 44.894
2014 8.711 1.895 10.606 39.297 7.812 47.109
2015 9.834 2.395 12.229 46.125 8.406 54.531
2016 11.161 3.105 14.266 55.377 10.909 66.286
2017 12.344 3.332 15.676 64.240 12.996 77.236
2018 11.048 2.743 13.791 68.012 12.808 80.820
1r.tr. 2.781 778 3.559 16.678 3.776 20.454
2n.tr. 2.840 651 3.491 17.407 3.057 20.464
3r.tr. 2.692 620 3.312 17.452 3.173 20.625
4t.tr. 2.735 694 3.429 16.475 2.802 19.277
2019 11.041 2.368 13.409 68.272 11.678 79.950
1r.tr. 2.984 655 3.639 18.197 3.281 21.478
2n.tr. 2.977 603 3.580 17.556 2.847 20.403
3r.tr. 2.611 583 3.194 16.933 2.939 19.872
4t.tr. 2.469 527 2.996 15.586 2.611 18.197
2020
1r.tr. 2.516 521 3.037 16.850 3.065 19.915
2n.tr. 1.868 311 2.179 11.437 1.294 12.731
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Pers. física Pers. jurídica Total Pers. física Pers. jurídica Total
2n.tr.20/
2n.tr.19
-37,3 -48,4 -39,1 -34,9 -54,5 -37,6
1r.sm.20/
1r.sm.19
-26,5 -33,9 -27,7 -20,9 -28,9 -22,1
2019/2018 -0,1 -13,7 -2,8 0,4 -8,8 -1,1
2018/2017 -10,5 -17,7 -12,0 5,9 -1,4 4,6
Compravendes d'habitatges a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2013 7.629 1.279 8.908 39.329 5.565 44.894
2014 9.025 1.581 10.606 40.432 6.677 47.109
2015 10.424 1.805 12.229 47.279 7.252 54.531
2016 12.094 2.172 14.266 57.805 8.481 66.286
2017 13.290 2.386 15.676 67.241 9.995 77.236
2018 11.930 1.861 13.791 71.335 9.485 80.820
1r.tr. 3.114 445 3.559 18.074 2.380 20.454
2n.tr. 3.022 469 3.491 18.102 2.362 20.464
3r.tr. 2.858 454 3.312 18.205 2.420 20.625
4t.tr. 2.936 493 3.429 16.954 2.323 19.277
2019 11.356 2.053 13.409 69.990 9.960 79.950
1r.tr. 3.099 540 3.639 18.889 2.589 21.478
2n.tr. 3.053 527 3.580 17.885 2.518 20.403
3r.tr. 2.702 492 3.194 17.330 2.542 19.872
4t.tr. 2.502 494 2.996 15.886 2.311 18.197
2020
1r.tr. 2.508 529 3.037 17.332 2.583 19.915
2r.tr. 1.856 323 2.179 11.318 1.413 12.731
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2n.tr.20/
2n.tr.19
-39,2 -38,7 -39,1 -36,7 -43,9 -37,6
1r.sm.20/
1r.sm.19
-29,1 -20,1 -27,7 -22,1 -21,8 -22,1
2019/2018 -4,8 10,3 -2,8 -1,9 5,0 -1,1
2018/2017 -10,2 -22,0 -12,0 6,1 -5,1 4,6

Les compravendes d’habitatges acceleren el ritme de descens en el segon trimestre de 2020 amb retrocessos interanuals de l’ordre del 50% en el cas de les societats mercantils i de prop del 40% per part de la demanda majoritària formada per les llars del país. També les operacions per part de compradors estrangers registren una davallada de magnitud similar en els mesos marcats pel confinament i el tancament de fronteres, després d’un inici d’any amb un comportament relativament menys contractiu que el de la resta d’adquirents.

La trajectòria a la baixa per part de la inversió empresarial a la ciutat, que es va iniciar ja a finals de 2017, es va  mantenir de forma sostinguda al llarg del bienni 2018-2019.  Malgrat el bon comportament de les compravendes d’habitatge nou a Barcelona per part de les societats mercantils durant bona part de 2019, les operacions realitzades per persones jurídiques van disminuir l’any passat a un ritme de dos dígits, de forma similar al 2018. En la situació actual de crisi pandèmica, la trajectòria a la baixa s’ha accelerat i les poc més de 800 operacions registrades per les societats mercantils durant el primer semestre de 2020 marquen cotes mínimes en els darrers anys. El pes d’aquest tipus d’adquirent, situat en el 16% del total, s’ha reduït més de cinc punts en quatre anys. A la resta del país, on les operacions per part de les persones jurídiques han caigut durant el segon trimestre de l’any a un ritme fins i tot més intens que a la capital, la participació segueix essent inferior.

Pel que fa als particulars –els adquirents majoritaris, amb més de quatre de cada cinc operacions- l’estabilització de les xifres de 2019 en nivells inferiors als registrats a Barcelona en el 2016 ha donat pas durant la primera meitat de 2020, amb la irrupció de la pandèmia, al volum d’operacions més baix des del segon semestre de 2014.

El perfil dels compradors estrangers -que inclou tant inversors no residents com persones immigrants que compren un habitatge per viure-hi- va ser el que va presentar el comportament més favorable durant l’any 2019, tant a Barcelona com a la resta del país i, en els primers mesos de 2020, va registrar novament les xifres menys negatives gràcies al lleuger increment al segment de segona mà. Tanmateix, el segon trimestre recull plenament l’impacte dels mesos de tancament de fronteres decretat per l’estat d’alarma i les operacions davallen a un ritme que frega el 40%, de forma molt similar als adquirents nacionals. Després d’un 2018 amb xifres a la baixa que deixaven enrere tot un quadrienni expansiu, les compravendes d’estrangers van recuperar protagonisme durant el 2019 amb un impuls a l’alça superior al 10% al conjunt de l’any, que va compensar bona part del descens de la demanda dels compradors espanyols. En l’atípic primer semestre d’enguany, les poc més de 850 operacions suposen el volum més baix des de 2014, però el ritme de descens ha estat més contingut que el registrat pels compradors del país. Això ha afavorit l’augment dels pes dels estrangers sobre el total d’adquirents a Barcelona en prop de tres punts en els darrers dos anys, situant-se actualment per sobre del 16%. Aquesta participació és també uns quatre punts més elevada que la del conjunt de Catalunya. El biaix entre la capital i la resta del país s’ha incrementat darrerament pel fet que la contracció dels compradors nacionals ha estat més accentuada a la ciutat.

 

  

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML