Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Pers. física Pers. jurídica Total Pers. física Pers. jurídica Total
2013 7.104 1.804 8.908 32.685 12.209 44.894
2014 8.711 1.895 10.606 39.297 7.812 47.109
2015 9.834 2.395 12.229 46.125 8.406 54.531
2016 11.161 3.105 14.266 55.377 10.909 66.286
2017 12.344 3.332 15.676 64.240 12.996 77.236
2018 11.048 2.743 13.791 68.012 12.808 80.820
1r.tr. 2.781 778 3.559 16.678 3.776 20.454
2n.tr. 2.840 651 3.491 17.407 3.057 20.464
3r.tr. 2.692 620 3.312 17.452 3.173 20.625
4t.tr. 2.735 694 3.429 16.475 2.802 19.277
2019 11.041 2.368 13.409 68.272 11.678 79.950
1r.tr. 2.984 655 3.639 18.197 3.281 21.478
2n.tr. 2.977 603 3.580 17.556 2.847 20.403
3r.tr. 2.611 583 3.194 16.933 2.939 19.872
4t.tr. 2.469 527 2.996 15.586 2.611 18.197
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Pers. física Pers. jurídica Total Pers. física Pers. jurídica Total
4t.tr.19/
4t.tr.18
-9,7 -24,1 -12,6 -5,4 -6,8 -5,6
2n.sm.19/
2n.sm.18
-6,4 -15,5 -8,2 -4,2 -7,1 -4,6
2019/2018 -0,1 -13,7 -2,8 0,4 -8,8 -1,1
2018/2017 -10,5 -17,7 -12,0 5,9 -1,4 4,6
Compravendes d'habitatges a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2013 7.629 1.279 8.908 39.329 5.565 44.894
2014 9.025 1.581 10.606 40.432 6.677 47.109
2015 10.424 1.805 12.229 47.279 7.252 54.531
2016 12.094 2.172 14.266 57.805 8.481 66.286
2017 13.290 2.386 15.676 67.241 9.995 77.236
2018 11.930 1.861 13.791 71.335 9.485 80.820
1r.tr. 3.114 445 3.559 18.074 2.380 20.454
2n.tr. 3.022 469 3.491 18.102 2.362 20.464
3r.tr. 2.858 454 3.312 18.205 2.420 20.625
4t.tr. 2.936 493 3.429 16.954 2.323 19.277
2019 11.356 2.053 13.409 69.990 9.960 79.950
1r.tr. 3.099 540 3.639 18.889 2.589 21.478
2n.tr. 3.053 527 3.580 17.885 2.518 20.403
3r.tr. 2.702 492 3.194 17.330 2.542 19.872
4t.tr. 2.502 494 2.996 15.886 2.311 18.197
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
4t.tr.19/
4t.tr.18
-14,8 0,2 -12,6 -6,3 -0,5 -5,6
2n.sm.19/
2n.sm.18
-10,2 4,1 -8,2 -5,5 2,3 -4,6
2019/2018 -4,8 10,3 -2,8 -1,9 5,0 -1,1
2018/2017 -10,2 -22,0 -12,0 6,1 -5,1 4,6

La contracció de la inversió empresarial per segon any consecutiu, especialment en el segment de segona mà, ha estat determinant en l’evolució a la baixa de les compravendes en el 2019, tant a Barcelona com a la resta del país. A la capital, aquest descens ha estat més contingut que el de l’any anterior, gràcies al renovat interès dels compradors estrangers i a una reducció de la demanda majoritària, la de les llars nacionals, limitada al segon semestre de l’any.

Malgrat l’intens ritme de creixement de les operacions al segment d’habitatge nou a Barcelona per part de societats mercantils durant els primers tres trimestres de 2019, la trajectòria a la baixa de la inversió empresarial iniciada la segona meitat de 2017 al segment de segona mà -el que concentra el major nombre de transaccions- es va  mantenir de forma sostinguda al llarg del darrer bienni 2018-2019, fent que aquest perfil d’adquirent hagi anat perdent pes darrerament, tant a la capital com a la resta de país. A Barcelona, les compravendes realitzades per persones jurídiques van disminuir a un ritme de dos dígits durant el 2019, de forma similar a un any enrere, i el seu pes sobre el total no va arribar al 18%, una proporció inferior en uns quatre punts percentuals a la de tres anys enrere, en plena fase expansiva. Per altra banda, les transaccions entre els adquirents majoritaris –els particulars, que concentren més de quatre de cada cinc operacions- van mostrar en el 2019 una major tendència cap a l’estabilització després de tancar el 2018 també en negatiu. Les xifres positives de la primera meitat de l’any van compensar una contracció de la demanda per part de les llars que es va concentrar exclusivament en el segon semestre de 2019. A Catalunya, el replegament de les persones jurídiques també va ser notable i el seu pes sobre el total de les compravendes registrades va seguir sent lleugerament més baix que a la capital, situat per sota del 15%.

El perfil de demandants estrangers va ser el que va presentar el comportament més favorable durant l’any 2019 tant a Barcelona com a la resta del país. Després d’un 2018 amb xifres especialment negatives que deixaven enrere tot un quadrienni expansiu en el mercat residencial, les compravendes d’estrangers van recuperar protagonisme durant el 2019 amb un impuls a l’alça superior al 10% al conjunt de l’any. Malgrat que  en els darrers trimestres havia minvat bona part del dinamisme del primer semestre, els adquirents estrangers van compensar bona part del descens de la demanda per part dels compradors espanyols. La proporció de demanda estrangera a Barcelona es va incrementar gairebé dos punts percentuals en relació amb un any enrere, fins a situar-se per sobre del 15%, sent també més elevada que la del conjunt de Catalunya (12,5%). El biaix entre la capital i la resta del país va augmentar el darrer any ja que al conjunt de Catalunya l’impuls a l’alça dels compradors estrangers va ser menys intens.  En ambdós casos, el perfil d’aquests compradors que han dinamitzat el sector és heterogeni, i abraça des de persones immigrants que compren un habitatge per a viure-hi fins a inversors no residents que compren amb intenció de rendibilitzar-ho via lloguer o com a residència temporal. 

  

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML