Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Pers. física Pers. jurídica Total Pers. física Pers. jurídica Total
2013 7.104 1.804 8.908 32.685 12.209 44.894
2014 8.711 1.895 10.606 39.297 7.812 47.109
2015 9.834 2.395 12.229 46.125 8.406 54.531
2016 11.161 3.105 14.266 55.377 10.909 66.286
2017 12.344 3.332 15.676 64.240 12.996 77.236
2018 11.048 2.743 13.791 68.012 12.808 80.820
1r.tr. 2.781 778 3.559 16.678 3.776 20.454
2n.tr. 2.840 651 3.491 17.407 3.057 20.464
3r.tr. 2.692 620 3.312 17.452 3.173 20.625
4t.tr. 2.735 694 3.429 16.475 2.802 19.277
2019
1r.tr. 2.984 655 3.639 18.197 3.281 21.478
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Pers. física Pers. jurídica Total Pers. física Pers. jurídica Total
1r.tr.19/ 1r.tr.18 7,3 -15,8 2,2 9,1 -13,1 5,0
2n.sm.18/
2n.sm.17
-2,4 -14,3 -5,0 8,7 -8,7 5,7
2018/2017 -10,5 -17,7 -12,0 5,9 -1,4 4,6
2017/2016 10,6 7,3 9,9 16,0 19,1 16,5
Compravendes d'habitatges a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2013 7.629 1.279 8.908 39.329 5.565 44.894
2014 9.025 1.581 10.606 40.432 6.677 47.109
2015 10.424 1.805 12.229 47.279 7.252 54.531
2016 12.094 2.172 14.266 57.805 8.481 66.286
2017 13.290 2.386 15.676 67.241 9.995 77.236
2018 11.930 1.861 13.791 71.335 9.485 80.820
1r.tr. 3.114 445 3.559 18.074 2.380 20.454
2n.tr. 3.022 469 3.491 18.102 2.362 20.464
3r.tr. 2.858 454 3.312 18.205 2.420 20.625
4t.tr. 2.936 493 3.429 16.954 2.323 19.277
2019
1r.tr. 3.099 540 3.639 18.889 2.589 21.478
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
1r.tr.19/ 1r.tr.18 -0,5 21,3 2,2 4,5 8,8 5,0
2n.sm.18/
2n.sm.17
-4,0 -10,5 -5,0 6,6 -0,6 5,7
2018/2017 -10,2 -22,0 -12,0 6,1 -5,1 4,6
2017/2016 9,9 9,9 9,9 16,3 17,9 16,5

Després del fort replegament de la demanda a la capital l’any 2018, tant per part de compradors estrangers com de persones jurídiques, la lleu recuperació de les transaccions registrades a l’inici de 2019 obeeix al renovat interès per part dels particulars de nacionalitat estrangera, mentre que la inversió per part de societats mercantils segueix globalment a la baixa,  tant a Barcelona com a la resta del país.

Malgrat liderar el creixement –en termes relatius- de les operacions al segment d’habitatge nou a Barcelona durant el primer trimestre de 2019, la inversió per part d’empreses al segment de segona mà, el que concentra el major nombre de transaccions, accentua la tendència a la baixa iniciada la segona meitat de 2017, fent que globalment, aquest perfil d’adquirent vagi perdent pes, tant a la capital com a la resta de país. A Barcelona, les compravendes realitzades per persones jurídiques han disminuït gairebé un 16% a l’inici de l’any i representen el 18% del total, una proporció que s’ha reduït en gairebé quatre punts percentuals respecte a tres anys enrere, en plena fase expansiva. En canvi, les transaccions entre els adquirents majoritaris, els  particulars, recuperen dinamisme des de finals de 2018 i han crescut més del 7% el primer trimestre de 2019, concentrant més de quatre de cada cinc operacions. A Catalunya, on el replegament per part de les societats ha estat lleugerament inferior, el pes de les persones jurídiques sobre el total de les compravendes registrades segueix essent més baix que a la capital, de l’ordre del 15%.

La demanda d’estrangers es va ressentir tant o més que la d’empreses del canvi de conjuntura en el mercat residencial iniciat a finals de 2017, que deixava enrere tot un quadrienni expansiu. Tanmateix les compravendes d’estrangers a l’inici de 2019 han recuperat protagonisme amb un impuls a l’alça superior al 21%, que compensa l’estancament dels adquirents de nacionalitat espanyola. La proporció de compradors estrangers a Barcelona es manté per sota del 15%, però és superior a la d’un any enrere i més elevada que la de Catalunya, que es situa en el 12,1%. El biaix entre la capital i la resta del país ha augmentat el darrer any ja que al conjunt de Catalunya, a diferència de la capital, la demanda per part dels de nacionalitat espanyola en cap moment ha deixat de créixer, i addicionalment, l’impuls a l’alça dels estrangers ha estat més moderat que a Barcelona. En ambdós casos, el perfil d’aquests compradors que estan dinamitzant el sector és heterogeni, i abraça des de persones immigrants que compren un habitatge per a viure-hi fins a inversors no residents que compren amb intenció de rendibilitzar-ho via lloguer o com a residència temporal.

  

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML