Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Pers. física Pers. jurídica Total Pers. física Pers. jurídica Total
2014 8.711 1.895 10.606 39.297 7.812 47.109
2015 9.834 2.395 12.229 46.125 8.406 54.531
2016 11.161 3.105 14.266 55.377 10.909 66.286
2017 12.344 3.332 15.676 64.240 12.996 77.236
2018 11.048 2.743 13.791 68.012 12.808 80.820
1r.tr. 2.781 778 3.559 16.678 3.776 20.454
2n.tr. 2.840 651 3.491 17.407 3.057 20.464
3r.tr. 2.692 620 3.312 17.452 3.173 20.625
4t.tr. 2.735 694 3.429 16.475 2.802 19.277
2019 11.041 2.368 13.409 68.272 11.678 79.950
1r.tr. 2.984 655 3.639 18.197 3.281 21.478
2n.tr. 2.977 603 3.580 17.556 2.847 20.403
3r.tr. 2.611 583 3.194 16.933 2.939 19.872
4t.tr. 2.469 527 2.996 15.586 2.611 18.197
2020
1r.tr. 2.516 521 3.037 16.850 3.065 19.915
2n.tr. 1.868 311 2.179 11.437 1.294 12.731
3r.tr. 1.911 320 2.231 12.833 1.997 14.830
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Pers. física Pers. jurídica Total Pers. física Pers. jurídica Total
3r.tr.20/ 3r.tr.19 -26,8 -45,1 -30,2 -24,2 -32,1 -25,4
1r.sm.20/ 1r.sm.19 -26,5 -33,9 -27,7 -20,9 -28,9 -22,1
2019/2018 -0,1 -13,7 -2,8 0,4 -8,8 -1,1
2018/2017 -10,5 -17,7 -12,0 5,9 -1,4 4,6
Compravendes d'habitatges a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2014 9.025 1.581 10.606 40.432 6.677 47.109
2015 10.424 1.805 12.229 47.279 7.252 54.531
2016 12.094 2.172 14.266 57.805 8.481 66.286
2017 13.290 2.386 15.676 67.241 9.995 77.236
2018 11.930 1.861 13.791 71.335 9.485 80.820
1r.tr. 3.114 445 3.559 18.074 2.380 20.454
2n.tr. 3.022 469 3.491 18.102 2.362 20.464
3r.tr. 2.858 454 3.312 18.205 2.420 20.625
4t.tr. 2.936 493 3.429 16.954 2.323 19.277
2019 11.356 2.053 13.409 69.990 9.960 79.950
1r.tr. 3.099 540 3.639 18.889 2.589 21.478
2n.tr. 3.053 527 3.580 17.885 2.518 20.403
3r.tr. 2.702 492 3.194 17.330 2.542 19.872
4t.tr. 2.502 494 2.996 15.886 2.311 18.197
2020
1r.tr. 2.508 529 3.037 17.332 2.583 19.915
2r.tr. 1.856 323 2.179 11.318 1.413 12.731
3r.tr. 1.901 330 2.231 13.032 1.798 14.830
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
3r.tr.20/ 3r.tr.19 -29,6 -32,9 -30,2 -24,8 -29,3 -25,4
1r.sm.20/ 1r.sm.19 -29,1 -20,1 -27,7 -22,1 -21,8 -22,1
2019/2018 -4,8 10,3 -2,8 -1,9 5,0 -1,1
2018/2017 -10,2 -22,0 -12,0 6,1 -5,1 4,6

Malgrat la represa de l’estiu, les compravendes d’habitatges es van mantenir en el tercer trimestre de 2020 en cotes mínimes, de forma similar al trimestre anterior. A Barcelona, el retrocés interanual en el cas de les societats mercantils va arribar al 45%, superant el 25% per part de la demanda majoritària, formada per les llars del país. També les operacions d’estrangers van registrar davallades a l’entorn del 30%, tant a Barcelona com al conjunt de Catalunya, pel tancament de fronteres i les persistents restriccions a la mobilitat, després d’un inici d’any amb un comportament menys desfavorable que el de la resta d’adquirents.

Malgrat el bon comportament de les compravendes d’habitatge nou a Barcelona per part de societats mercantils durant bona part de 2019, les operacions realitzades per aquest tipus d’adquirent ja van tancar l’any amb un descens interanual  de dos dígits, de forma similar al 2018. En la situació actual de crisi pandèmica la trajectòria a la baixa s’ha accelerat i les 1.152 operacions registrades per persones jurídiques des de gener a setembre de 2020 marquen cotes mínimes històriques. El pes d’aquest tipus d’adquirent, situat en el 15,5% del total, s’ha reduït més de sis punts en quatre anys. A la resta del país, on l’evolució també està sent molt contractiva –tot i que el ritme de descens del tercer trimestre és relativament més contingut que a la capital- la participació de la inversió empresarial segueix essent relativament inferior i es situa en el 2020 en el 13,4% de les compravendes.

Pel que fa als particulars –els adquirents majoritaris, amb més de quatre de cada cinc operacions- l’estabilització de les xifres durant el període 2018-2019 en nivells lleugerament inferiors als registrats a la ciutat en el 2016 ha donat pas amb la irrupció de la pandèmia de 2020 al volum d’operacions més baix des del 2013, encara en plena crisi immobiliària. En la situació actual de crisi econòmica i social derivada del coronavirus, les dificultats de les llars davant de l’empitjorament del mercat laboral no afavoriran la recuperació immediata de l’activitat.

El perfil dels compradors estrangers –tant inversors no residents com persones immigrants que compren un habitatge per viure-hi- va presentar el comportament més favorable durant el 2019, tant a Barcelona com a la resta del país. Després d’un 2018 amb xifres a la baixa que tancaven tot un quadrienni expansiu, les compravendes d’estrangers van recuperar protagonisme en el 2019 amb un impuls a l’alça que va compensar bona part del descens de la demanda dels compradors espanyols. A l’inici de 2020 les operacions per part d’estrangers van registrar novament les xifres menys desfavorables, gràcies al lleuger increment registrat al segment de segona mà. Tanmateix, en el segon i tercer trimestre de l’any, l’impacte del tancament de fronteres i les restriccions a la mobilitat imposades per frenar la pandèmia han originat  una davallada de les compravendes superior al 30%, de forma similar als adquirents nacionals. Les menys de 1.200 operacions registrades per estrangers de gener a setembre de 2020 suposen el volum més baix dels darrers set anys. Però el ritme de descens en aquest període, relativament més contingut que el registrat pels compradors del país, ha afavorit un lleuger augment dels pes dels estrangers sobre el total d’adquirents a Barcelona, de més de dos punts en els darrers dos anys, situant-se actualment prop del 16%. Una participació que també és més elevada que la del conjunt de Catalunya (12,2%). Aquest biaix entre la capital i la resta del país s’ha eixamplat des de 2018 en bona part pel fet que la contracció dels compradors nacionals ha estat més accentuada a la ciutat.

 

  

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML