Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Pers. física Pers. jurídica Total Pers. física Pers. jurídica Total
2014 8.711 1.895 10.606 39.297 7.812 47.109
2015 9.834 2.395 12.229 46.125 8.406 54.531
2016 11.161 3.105 14.266 55.377 10.909 66.286
2017 12.344 3.332 15.676 64.240 12.996 77.236
2018 11.048 2.743 13.791 68.012 12.808 80.820
2019 11.041 2.368 13.409 68.272 11.678 79.950
1r.tr. 2.984 655 3.639 18.197 3.281 21.478
2n.tr. 2.977 603 3.580 17.556 2.847 20.403
3r.tr. 2.611 583 3.194 16.933 2.939 19.872
4t.tr. 2.469 527 2.996 15.586 2.611 18.197
2020 8.421 1.440 9.861 56.518 8.155 64.673
1r.tr. 2.516 521 3.037 16.850 3.065 19.915
2n.tr. 1.868 311 2.179 11.437 1.294 12.731
3r.tr. 1.911 320 2.231 12.833 1.997 14.830
4t.tr. 2.126 288 2.414 15.398 1.799 17.197
2021 11.841 1.962 13.803 77.893 10.010 87.903
1r.tr. 2.655 468 3.123 18.106 2.364 20.470
2n.tr. 2.988 476 3.464 19.247 2.357 21.604
3r.tr. 3.287 525 3.812 21.069 2.743 23.812
4t.tr. 2.911 493 3.404 19.471 2.546 22.017
2022
1r.tr. 3.304 576 3.880 22.024 2.831 24.855
2n.tr. 3.406 587 3.993 22.981 2.686 25.667
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Pers. física Pers. jurídica Total Pers. física Pers. jurídica Total
2n.tr.22/2n.tr.21 14,0 23,3 15,3 19,4 14,0 18,8
1r.sm.22/1r.sm.21 18,9 23,2 19,5 20,5 16,9 20,1
2021/2020 40,6 36,3 40,0 37,8 22,7 35,9
2020/2019 -23,7 -39,2 -26,5 -17,2 -30,2 -19,1
Compravendes d'habitatges a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2014 9.025 1.581 10.606 40.432 6.677 47.109
2015 10.424 1.805 12.229 47.279 7.252 54.531
2016 12.094 2.172 14.266 57.805 8.481 66.286
2017 13.290 2.386 15.676 67.241 9.995 77.236
2018 11.930 1.861 13.791 71.335 9.485 80.820
2019 11.356 2.053 13.409 69.990 9.960 79.950
1r.tr. 3.099 540 3.639 18.889 2.589 21.478
2n.tr. 3.053 527 3.580 17.885 2.518 20.403
3r.tr. 2.702 492 3.194 17.330 2.542 19.872
4t.tr. 2.502 494 2.996 15.886 2.311 18.197
2020 8.328 1.533 9.861 56.925 7.748 64.673
1r.tr. 2.508 529 3.037 17.332 2.583 19.915
2r.tr. 1.856 323 2.179 11.318 1.413 12.731
3r.tr. 1.901 330 2.231 13.032 1.798 14.830
4t.tr. 2.063 351 2.414 15.243 1.954 17.197
2021 11.842 1.961 13.803 78.188 9.715 87.903
1r.tr. 2.722 401 3.123 18.387 2.083 20.470
2n.tr. 2.984 480 3.464 19.399 2.205 21.604
3r.tr. 3.268 544 3.812 21.186 2.626 23.812
4t.tr. 2.868 536 3.404 19.216 2.801 22.017
2022
1r.tr. 3.282 598 3.880 21.676 3.179 24.855
2n.tr. 3.350 643 3.993 22.074 3.593 25.667
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2n.tr.22/2n.tr.21 12,3 34,0 15,3 13,8 62,9 18,8
1r.sm.22/1r.sm.21 16,2 40,9 19,5 15,8 57,9 20,1
2021/2020 42,2 27,9 40,0 37,4 25,4 35,9
2020/2019 -26,7 -25,3 -26,5 -18,7 -22,2 -19,1

La reactivació de les compravendes d’habitatges en el 2021 va venir protagonitzada fonamentalment per les llars, que van impulsar la demanda al segment àmpliament predominant de segona mà, mentre la inversió empresarial liderava la recuperació de les operacions al segment de nova planta de Barcelona. En el primer semestre del 2022 tots els perfils de compradors segueixen mostrant xifres a l’alça, sent ara els estrangers els que encapçalen el ritme de creixement, tant a la ciutat com a la resta del país.

Arran de la pandèmia, tots els tipus d’adquirents d’habitatges van tancar el 2020 amb descensos de dos dígits, tant a Barcelona com al conjunt de Catalunya. Les compravendes per part dels particulars –els adquirents majoritaris- van retrocedir a la ciutat fins a registrar el volum més baix des del 2013. Tanmateix, al llarg de 2021 es van recuperar notablement, especialment al segment de la segona mà, tancant l’any amb un repunt superior al 40% i assolint el nivell més elevat des de 2017. La demanda, que s’havia vist afavorida per uns costos de finançament en mínims històrics, seguia a l’alça en el primer semestre de 2022, avançant-se a l’anunciada pujada dels tipus d’interès. De gener a juny, les xifres de compravendes de persones físiques a Barcelona han crescut un 18,9% interanual, superant en un 12,6% les del mateix període de 2019 i el pes d’aquest perfil d’adquirent es situa en el 85,2% del total. Al conjunt de Catalunya, on el descens de l’activitat en 2020 va ser menys intens que a la capital, les operacions de particulars en el 2021 també van mostrar molt dinamisme, amb bona part de la demanda orientada a la compra d’habitatges més amplis en municipis de menor densitat poblacional i les transmissions seguien creixent en la primera meitat de 2022, superant en més d’un 25% el nivell del mateix període de 2019.

Tanmateix, són els compradors estrangers –tant inversors no residents com persones immigrants que compren un habitatge per viure-hi- els que protagonitzen el major impuls de la demanda en el que portem de 2022. Amb les restriccions a la mobilitat i el tancament de fronteres per frenar la pandèmia, aquest tipus d’adquirent va tancar el 2020 amb una davallada de les compravendes de l’ordre del 25% a la ciutat i poc més de 1.500 operacions registrades, el volum més baix en set anys. Malgrat que en el 2021 es va iniciar la recuperació i l’any ja tancava amb un repunt de gairebé el 28%, les xifres a Barcelona van quedar situades un 4,5% per sota del registre de 2019. Però un cop superat el pitjor de la crisi sanitària, l’inici d’una nova etapa amb restriccions mínimes ha disparat la compravenda d’habitatges per part d’estrangers en els primers sis mesos de 2022, amb un repunt interanual de més del 40%. Les operacions superen en més d’un 10% el nivell del mateix període de 2019 i hauríem de retrocedir a 2017 per trobar un volum més elevat. Aquesta evolució situa el pes relatiu dels compradors estrangers a la capital prop del 16% del total d’adquirents. A la resta del país la dinàmica d’aquest perfil de comprador està sent fins i tot més expansiva i la seva participació sobre el total d’operacions ja supera el 13%. 

Pel que fa a l’activitat de les societats mercantils, després de marcar cotes mínimes en el 2020 amb una davallada que va fregar el 40%, les compravendes es van reactivar de forma notable en el 2021, especialment a l’exclusiu segment de nova planta. Però la recuperació avançava més lentament al mercat de segona mà i el volum global d’activitat d’aquest perfil d’adquirent va tancar l’any passat a Barcelona un 17% per sota del registre de 2019. Una evolució similar a la de la resta de Catalunya i que es mantenia en el primer semestre de 2022, amb xifres que seguien sent positives en termes interanuals, però encara inferiors als nivells d’abans de la pandèmia en el segment de segona mà. D’aquesta manera, el nombre de compravendes registrades a la capital de gener a juny per part de les societats mercantils ha estat en conjunt un 7,6% inferior a les xifres del mateix període de 2019. El pes d’aquest tipus de comprador a Barcelona es manté per sota del 15% del total –un 10,9% al conjunt de Catalunya- set punts menys en relació amb els màxims de 2016. 

 

 

  

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML