Impressió

Nombre, superfície i preus

Array
Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Nombre i superfície dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2012 7.369 -- 42.577 80,9 -- 90,6
2013 8.908 6.827 44.894 81,6 85,0 91,3
2014 10.606 7.479 47.109 83,1 85,4 92,7
2015 12.229 9.884 54.531 81,8 85,2 92,8
2016 14.266 12.222 66.286 80,3 83,6 92,1
2017 15.676 14.867 77.236 80,8 84,0 92,4
2018 13.791 16.510 80.820 78,3 84,3 92,5
1r.tr. 3.559 4.342 20.454 77,3 85,1 92,5
2n.tr. 3.491 4.187 20.464 76,7 83,5 91,5
3r.tr. 3.312 4.281 20.625 79,9 85,2 92,9
4t.tr. 3.429 3.700 19.277 79,2 83,1 93,3
2019
1r.tr. 3.639 4.233 21.478 79,0 86,8 93,9
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades de preus relatives a l'habitatge lliure.
Variació
(%)
Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
1r.tr.19/ 1r.tr.18 2,2 -2,5 5,0 2,2 2,0 1,5
2n.sm.18/
2n.sm.17
-5,0 7,3 5,7 -0,1 0,9 0,5
2018/2017 -12,0 11,1 4,6 -3,1 0,3 0,1
2017/2016 9,9 21,6 16,5 0,6 0,6 0,3
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Preu dels habitatges
Període Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2012 252,6 -- 175,8 2.945,8 -- 1.990,6
2013 249,0 173,2 158,8 2.719,0 1.965,8 1.735,9
2014 258,3 164,6 162,7 2.754,5 1.847,9 1.728,2
2015 275,8 166,0 167,3 2.970,6 1.871,1 1.782,2
2016 290,9 170,8 170,3 3.238,2 1.971,2 1.845,8
2017 334,2 186,5 182,8 3.745,9 2.164,9 1.996,1
2018 339,8 202,2 186,6 3.995,3 2.379,8 2.072,9
1r.tr. 323,2 201,3 181,3 3.758,5 2.318,7 1.995,1
2n.tr. 327,5 196,0 183,1 3.930,7 2.328,4 2.053,7
3r.tr. 356,8 206,4 190,2 4.132,1 2.419,2 2.106,3
4t.tr. 353,6 205,1 192,1 4.182,3 2.459,2 2.140,1
2019
1r.tr. 358,5 224,4 200,1 4.119,0 2.570,9 2.200,3
Variació
(%)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
1r.tr.19/ 1r.tr.18 10,9 11,5 10,4 9,6 10,9 10,3
2n.sm.18/
2n.sm.17
2,3 7,3 3,7 5,2 8,1 4,9
2018/2017 1,7 8,4 2,1 6,7 9,9 3,8
2017/2016 14,9 9,2 7,3 15,7 9,8 8,1

Els indicis de canvi de cicle en el mercat immobiliari barceloní apareguts a finals de 2017 no s’han estès més enllà del 2018. Les transaccions d’habitatges es reanimen a la ciutat durant el primer trimestre de 2019 i el ritme de creixement dels preus s’intensifica, especialment a l’entorn metropolità, on la demanda mostra símptomes de refredament.

Segons les dades del Registre de la Propietat que difon la Generalitat, el primer trimestre de 2019 torna a augmentar lleugerament el nombre de compravendes a Barcelona, a una taxa del 2,2% interanual, després de tancar l’any 2018 amb una retallada del 12% en relació amb la xifra assolida el 2017. Fins llavors, les xifres van oferir alces des de mínims sostingudes i molt intenses en termes relatius, en paral•lel a la recuperació de l’economia i de la confiança de la demanda –per la millora del mercat de treball i la disponibilitat de crèdit a preus molt atractius-. Aquest context favorable va començar a canviar a finals del 2017, amb els senyals de refredament de la conjuntura i la situació d’incertesa política. La pèrdua de dinamisme de la capital al conjunt del 2018, en part  també per la ràpida recuperació dels preus, desanimant o deixat fora de mercat a una part significativa de la demanda, es va veure compensada per l’augment del nombre de transaccions registrades a la resta de l’Àrea metropolitana, l’àmbit que des de 2015 va liderar el ritme de creixement.

Tot sembla indicar, però, que el daltabaix de 2018 anirà quedant enrere i no tindrà continuïtat. Les xifres a l’inici de 2019 mostren una tímida recuperació de la demanda a la ciutat, que guanya de nou atractiu entre els particulars estrangers.

Després d’una certa moderació del ritme de creixement mitjà dels preus durant el 2018, ajustant-se a la caiguda del nombre de transaccions, la reactivació de la demanda els empeny a l’alça amb més intensitat. També ajuda l’escenari de facilitats en l’accés al crèdit i el fet que els tipus d’interès s’han mantingut en mínims, en un moment en que tant l’activitat econòmica com el mercat de treball segueixen en expansió, tot i haver superat la fase més intensa del cicle. Sense depassar els màxims assolits el trienni 2006-2008, el preu mitjà per unitat de superfície construïda es situa des de la segona meitat de 2018 en els nivells més elevats de la darrera dècada en termes nominals, per sobre dels 4.100 €/m2, amb un augment durant el primer trimestre de 2019 de prop del 10% respecte a un any enrere. En termes de preus mitjans,  la  xifra de 358.500 euros suposa un alça interanual fins i tot superior, per l’increment de la superfície mitjana, que es situa en els 79 m2.

A l’entorn metropolità, cap a on tradicionalment es desvia la demanda que no pot fer front als nivells de preus assolits a la capital, les compravendes d’habitatges al llarg dels darrers quatre anys, entre 2015 i 2018, han tingut un comportament més dinàmic que la capital i que la resta del país i això ha tingut la corresponent translació als preus. Des de l’any passat, els valors han registrat alces superiors a les de la capital i la resta del país, i la demanda se n’ha ressentit, amb un descens de les compravendes del 2,5%. El biaix en els preus respecte a la capital segueix essent notable malgrat haver-se reduït el darrer any i ha tendit a eixamplar-se al llarg del darrer cicle expansiu: si el 2013 el preu mitjà per m2 construït a Barcelona era gairebé un quaranta per cent més car que a la resta de l’àrea metropolitana, a l’inici de 2019 aquesta diferència es situa en el 60%. 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML