Impressió

Nombre, superfície i preus

Array
Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Nombre i superfície dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2012 7.369 -- 42.577 80,9 -- 90,6
2013 8.908 6.827 44.894 81,6 85,0 91,3
2014 10.606 7.479 47.109 83,1 85,4 92,7
2015 12.229 9.884 54.531 81,8 85,2 92,8
2016 14.266 12.222 66.286 80,3 83,6 92,1
2017 15.676 14.867 77.236 80,8 84,0 92,4
2018 13.791 16.510 80.820 78,3 84,3 92,5
1r.tr. 3.559 4.342 20.454 77,3 85,1 92,5
2n.tr. 3.491 4.187 20.464 76,7 83,5 91,5
3r.tr. 3.312 4.281 20.625 79,9 85,2 92,9
4t.tr. 3.429 3.700 19.277 79,2 83,1 93,3
2019
1r.tr. 3.639 4.233 21.478 79,0 86,8 93,9
2r.tr. 3.580 3.838 20.403 79,3 82,5 93,0
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades de preus relatives a l'habitatge lliure.
Variació
(%)
Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2n.tr.19/ 2n.tr.18 2,5 -8,3 -0,3 3,4 -1,2 1,6
1r.sm.19/ 1r.sm.18 2,4 -5,4 2,4 2,8 0,5 1,6
2018/2017 -12,0 11,1 4,6 -3,1 0,3 0,1
2017/2016 9,9 21,6 16,5 0,6 0,6 0,3
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Preu dels habitatges
Període Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2012 252,6 -- 175,8 2.945,8 -- 1.990,6
2013 249,0 173,2 158,8 2.719,0 1.965,8 1.735,9
2014 258,3 164,6 162,7 2.754,5 1.847,9 1.728,2
2015 275,8 166,0 167,3 2.970,6 1.871,1 1.782,2
2016 290,9 170,8 170,3 3.238,2 1.971,2 1.845,8
2017 334,2 186,5 182,8 3.745,9 2.164,9 1.996,1
2018 339,8 202,2 186,6 3.995,3 2.379,8 2.072,9
1r.tr. 323,2 201,3 181,3 3.758,5 2.318,7 1.995,1
2n.tr. 327,5 196,0 183,1 3.930,7 2.328,4 2.053,7
3r.tr. 356,8 206,4 190,2 4.132,1 2.419,2 2.106,3
4t.tr. 353,6 205,1 192,1 4.182,3 2.459,2 2.140,1
2019
1r.tr. 358,5 224,4 200,1 4.119,0 2.570,9 2.200,3
2n.tr. 368,5 209,2 196,1 4.166,5 2.545,0 2.172,1
Variació
(%)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2n.tr.19/ 2n.tr.18 12,5 6,8 7,1 6,0 9,3 5,8
1r.sm.19/ 1r.sm.18 11,7 9,3 8,7 7,7 10,1 8,0
2018/2017 1,7 8,4 2,1 6,7 9,9 3,8
2017/2016 14,9 9,2 7,3 15,7 9,8 8,1

Les compravendes a Barcelona es recuperen lentament del daltabaix de 2018. Malgrat el punt d’inflexió de la demanda, la pressió sobre els preus segueix sent intensa la primera meitat de 2019. L’increment que acumulen a l’entorn metropolità fa visibles els senyals d’esgotament al mercat, amb la contracció del nombre de transaccions.

De forma molt similar als primers tres mesos de l’any, el segon trimestre de 2019 torna a augmentar lleugerament el nombre de compravendes a Barcelona, d’acord amb les dades del Registre de la Propietat que difon la Generalitat, de manera que el primer semestre tanca amb un increment del 2,4% en relació amb el mateix període de 2018. Convé recordar però que les xifres de l’any passat van ser especialment baixes, desprès de davallar al conjunt de l’any un 12% en relació amb la xifra de 2017, com a resposta als primers senyals de refredament de la conjuntura i a la situació d’incertesa política, però també com a conseqüència d’un augment acumulat dels preus, que desanima o deixa fora del mercat a una part significativa de la demanda i alhora allunya a un segment dels inversors. El nombre de compravendes registrades el primer semestre d’enguany no supera el volum assolit al mateix període tres anys enrere, en plena fase de recuperació  i suposa unes 1.300 operacions menys que durant la primera meitat de 2017, abans dels indicis de canvi de cicle en el mercat immobiliari residencial barceloní. La moderada recuperació de la demanda obeeix a l’impuls de les operacions al segment d’habitatge nou, fent de contrapès al lleu descens de les compravendes de segona mà.

Tot sembla indicar doncs, com era d’esperar en les actuals condicions d’alentiment del ritme de creixement econòmic, que el cicle ha entrat en una fase de correcció després de l’expansió que hi va haver fins el 2017, un període en el que les compravendes van marcar alces des de mínims sostingudes i molt intenses en termes relatius, acumulant cinc anys consecutius de creixement. Caldrà veure en els propers trimestres si la demanda es recupera de forma més decidida. Però per tal que el mercat funcioni es fan necessàries dosis elevades de confiança i sembla que alguns canvis normatius, com l’entrada en vigor el passat mes de juny de les modificacions en la legislació del crèdit hipotecari, tampoc han aportat el context de seguretat jurídica necessari. Les dificultats amb que es va estrenar la normativa va generar una incertesa que podria haver incidit en l’ajornament de la signatura de les operacions.

Pel que fa als preus, després de la moderació en el ritme de creixement mitjà que hi va haver el 2018 a la ciutat -ajustant-se a la caiguda del nombre de transaccions-, la lleugera reactivació de la demanda durant la primera meitat de 2019 manté els valors pressionats a l’alça. També ajuda l’escenari de facilitats en l’accés al crèdit i el fet que els tipus d’interès s’han mantingut en mínims, en un moment en que tant l’activitat econòmica com el mercat de treball han deixat enrere la fase més intensa del cicle, però segueixen en expansió. Especialment intens és l’increment interanual en termes de preus mitjans, que assoleixen màxims històrics en depassar els 360.000 euros, en bona part per l’increment de la superfície mitjana, que es situa lleugerament per sobre dels 79 m2. En termes d’unitat de superfície construïda els preus no superen els màxims assolits en el trienni 2006-2008, però els valors registrats des de la segona meitat de 2018 són els més elevats de la darrera dècada, situats per sobre dels 4.100 €/m2, amb un augment durant el primer semestre de 2019 de prop del 8% respecte a un any enrere.

La demanda que no pot fer front als nivells de preus assolits a la capital s’ha desviat tradicionalment a l’entorn metropolità. En aquest àmbit, les compravendes d’habitatges van tenir al llarg del quadrienni 2015-2018 un comportament més dinàmic que a Barcelona i la resta del país, liderant el ritme de creixement. El dinamisme que va perdre la capital al llarg de 2018 es va redirigir cap a l’àrea metropolitana, una  evolució que ha acabat impactant en els preus. Des de l’any passat, els valors per m2 a la resta de l’AMB han registrat creixements superiors als de Barcelona i el conjunt de Catalunya, i la demanda ha fet visibles els senyals d’esgotament amb una contracció de les operacions de més del 5% en el primer semestre d’enguany, especialment intensa el segon trimestre. Al conjunt de Catalunya en aquest període les compravendes també s’han frenat però més lleument i el balanç de la primera meitat de l’any segueix sent positiu, avançant al mateix ritme que la capital.

Malgrat l’increment acumulat, el biaix en els preus de l’habitatge a l’àmbit metropolità respecte a la capital segueix essent notable i ha tendit a eixamplar-se al llarg del darrer cicle expansiu: si el 2013 el preu mitjà per m2 construït a Barcelona era gairebé un quaranta per cent més car que a la resta de l’àrea metropolitana, la primera meitat de 2019 la diferència supera el 60%.

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML