Impressió

Nombre, superfície i preus

Array
Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Nombre i superfície dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2012 7.369 -- 42.577 80,9 -- 90,6
2013 8.908 6.827 44.894 81,6 85,0 91,3
2014 10.606 7.479 47.109 83,1 85,4 92,7
2015 12.229 9.884 54.531 81,8 85,2 92,8
2016 14.266 12.222 66.286 80,3 83,6 92,1
2017 15.676 14.867 77.236 80,8 84,0 92,4
2018 13.791 16.510 80.820 78,3 84,3 92,5
1r.tr. 3.559 4.342 20.454 77,3 85,1 92,5
2n.tr. 3.491 4.187 20.464 76,7 83,5 91,5
3r.tr. 3.312 4.281 20.625 79,9 85,2 92,9
4t.tr. 3.429 3.700 19.277 79,2 83,1 93,3
2019 13.409 15.516 79.950 78,4 84,8 93,4
1r.tr. 3.639 4.233 21.478 79,0 86,8 93,9
2r.tr. 3.580 3.838 20.403 79,3 82,5 93,0
3r.tr. 3.194 3.775 19.872 78,4 84,7 94,0
4t.tr. 2.996 3.670 18.197 76,7 85,3 92,8
2020
1r.tr. 3.037 4.259 19.915 79,9 87,0 93,7
2r.tr. 2.179 2.674 12.731 77,5 87,2 96,9
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades de preus relatives a l'habitatge lliure.
Variació
(%)
Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2n.tr.20/
2n.tr.19
-39,1 -30,3 -37,6 -2,2 5,7 4,2
1r.sm.20/
1r.sm.19
-27,7 -14,1 -22,1 -0,3 2,8 1,6
2019/2018 -2,8 -6,0 -1,1 0,2 0,7 1,0
2018/2017 -12,0 11,1 4,6 -3,1 0,3 0,1
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Preu dels habitatges
Període Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2012 252,6 -- 175,8 2.945,8 -- 1.990,6
2013 249,0 173,2 158,8 2.719,0 1.965,8 1.735,9
2014 258,3 164,6 162,7 2.754,5 1.847,9 1.728,2
2015 275,8 166,0 167,3 2.970,6 1.871,1 1.782,2
2016 290,9 170,8 170,3 3.238,2 1.971,2 1.845,8
2017 334,2 186,5 182,8 3.745,9 2.164,9 1.996,1
2018 339,8 202,2 186,6 3.995,3 2.379,8 2.072,9
1r.tr. 323,2 201,3 181,3 3.758,5 2.318,7 1.995,1
2n.tr. 327,5 196,0 183,1 3.930,7 2.328,4 2.053,7
3r.tr. 356,8 206,4 190,2 4.132,1 2.419,2 2.106,3
4t.tr. 353,6 205,1 192,1 4.182,3 2.459,2 2.140,1
2019 355,7 219,7 197,5 4.127,2 2.588,2 2.193,1
1r.tr. 358,5 224,4 200,1 4.119,0 2.570,9 2.200,3
2n.tr. 368,5 209,2 196,1 4.166,5 2.545,0 2.172,1
3r.tr. 348,8 220,8 197,1 4.145,4 2.603,4 2.194,6
4rt.tr. 343,7 224,6 196,5 4.068,3 2.640,9 2.207,2
2020
1r.tr. 360,0 238,9 199,7 4.135,5 2.763,2 2.222,2
2r.tr. 336,8 239,7 212,7 4.045,5 2.765,2 2.303,7
Variació
(%)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2n.tr.20/
2n.tr.19
-8,6 14,6 8,5 -2,9 8,7 6,1
1r.sm.20/
1r.sm.19
-3,5 10,1 3,3 -1,0 8,0 3,0
2019/2018 4,7 8,7 5,9 3,3 8,8 5,8
2018/2017 1,7 8,4 2,1 6,7 9,9 3,8

La irrupció de la pandèmia del coronavirus està accelerant la caiguda de l’activitat al segment residencial, tant a la capital com a la resta del país, després d’un 2019 en que les compravendes ja anaven a la baixa. L’incipient i moderada correcció dels preus a la ciutat, per l’ajust en el segment de segona mà, en contrast amb l’evolució alcista dels valors registrats a la resta dels país, pot ser indicatiu d’un desplaçament de la demanda cap als afores de Barcelona.

L’any 2018 ja va tancar amb xifres de compravenda d’habitatges relativament baixes a Barcelona, com a resposta de la demanda als senyals de refredament de la conjuntura i a l’augment acumulat dels preus i en el 2019 es va tornar a registrar un nou descens de l’activitat, tot i que menys intens que el de l’any anterior. El nombre d’operacions registrades l’any passat va ser el més reduït des de 2015, pel manteniment de la trajectòria a la baixa al segment de la segona mà i malgrat les xifres a l’alça en el de nova planta, concentrades en la primera meitat de l’any. En un context d’alentiment del ritme de creixement econòmic, el  canvi de tendència iniciat en el 2018 després de cinc anys consecutius d’expansió es va consolidar en el 2019, quan també la resta de l’AMB i el conjunt de Catalunya es van sumar a l’evolució a la baixa de l’activitat. La difícil situació política viscuda al país durant la passada tardor, que la ciutat va patir especialment, també podria haver incidit desanimant una part dels compradors i de la demanda inversora.

En aquest escenari, la paralització de l’activitat per tal de fer front a l’emergència sanitària de la Covid-19 ha impactat plenament en el mercat residencial en la primera meitat de 2020, donant lloc a una forta davallada de l’activitat només comparable a la registrada arran de la darrera crisi immobiliària. Les menys de 2.200 operacions de compravenda registrades a la capital en el segon trimestre de 2020 suposen la xifra més reduïda des del darrer trimestre de 2013. La magnitud del descens està sent, en termes relatius, lleugerament més continguda a la resta de Catalunya, on a diferència de la capital, el segment de nova planta registra caigudes menys accentuades que el de segona mà. La contracció de la demanda es podria atribuir en part als retards en la formalització de les operacions i inscripció als registres de la propietat per les pròpies circumstàncies de la pandèmia. Però l’elevada incertesa que genera la crisi sanitària, la caiguda de l’activitat i la persistent pèrdua d’ocupació, amb la reducció de la renda disponible de les llars, són factors que afecten negativament la confiança de la demanda i que impacten inevitablement sobre el mercat. L’empitjorament sobtat provocat per la pandèmia previsiblement es mantindrà durant els propers trimestres.

Pel que fa als preus, les dades del primer semestre de 2020 mostren el que sembla un canvi de tendència a la ciutat després de completar tot un sexenni de trajectòria alcista, amb un incipient gir a la baixa que obeeix al descens que registra el segment majoritari, el de la segona mà, mentre els valors al mercat de nova planta mantenen la trajectòria a l’alça. Sense superar els màxims dels anys previs a l’esclat de la bombolla, els preus per m2 encara es situen gairebé un 50% per sobre dels mínims de 2013, amb valors mitjans registrats de 336.800 euros per un habitatge de 77,5m2.

La demanda que no pot fer front als nivells de preus assolits a la capital s’ha desviat tradicionalment a l’entorn metropolità. En la situació actual de crisi pandèmica, les dades apunten a la consolidació d’alguns canvis en la demanda derivats del confinament, com ara la major preferència pels habitatges de majors dimensions que es troben més fàcilment a la perifèria de Barcelona. Al llarg del període 2015-2018, les compravendes d’habitatges a l’entorn metropolità ja van tenir un comportament més dinàmic que a Barcelona i la resta del país. Després de la davallada de les operacions del 2019, el ritme de descens a l’àrea metropolitana en la primera meitat de 2020 també s’ha accelerat, però la caiguda és relativament més continguda que a la resta d’àmbits. Això podria indicar un cert desplaçament de la demanda de la ciutat cap als municipis del seu entorn que, a la vegada, estaria empenyent a l’alça els valors registrats de l’àmbit metropolità. Amb uns nivells situats prop del 30% per sota dels de Barcelona, l’àrea metropolitana lidera el ritme de creixement dels preus dels habitatges des del 2018, registrant durant la primera meitat de 2020 una augment interanual del 8% en termes d’unitat de superfície. L’increment dels valors frega el 50% en tan sols sis anys, excedint fins i tot el repunt registrat a la capital.

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML