Impressió

Nombre, superfície i preus

Array
Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Nombre i superfície dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2013 8.908 6.827 44.894 81,6 85,0 91,3
2014 10.606 7.479 47.109 83,1 85,4 92,7
2015 12.229 9.884 54.531 81,8 85,2 92,8
2016 14.266 12.222 66.286 80,3 83,6 92,1
2017 15.676 14.867 77.236 80,8 84,0 92,4
2018 13.791 16.510 80.820 78,3 84,3 92,5
1r.tr. 3.559 4.342 20.454 77,3 85,1 92,5
2n.tr. 3.491 4.187 20.464 76,7 83,5 91,5
3r.tr. 3.312 4.281 20.625 79,9 85,2 92,9
4t.tr. 3.429 3.700 19.277 79,2 83,1 93,3
2019 13.409 15.516 79.950 78,4 84,8 93,4
1r.tr. 3.639 4.233 21.478 79,0 86,8 93,9
2r.tr. 3.580 3.838 20.403 79,3 82,5 93,0
3r.tr. 3.194 3.775 19.872 78,4 84,7 94,0
4t.tr. 2.996 3.670 18.197 76,7 85,3 92,8
2020 9.861 13.056 64.673 78,9 88,3 96,2
1r.tr. 3.037 4.259 19.915 79,9 87,0 93,7
2r.tr. 2.179 2.674 12.731 77,5 87,2 96,9
3r.tr. 2.231 2.913 14.830 79,3 89,9 96,9
4t.tr. 2.414 3.210 17.197 78,5 89,6 98,2
2021
1r.tr. 3.123 3.606 20.470 78,7 86,0 97,9
AMB: Àrea Metropolitana de Barcelona
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació
(%)
Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
1r.tr.21/1r.tr.20 2,8 -15,3 2,8 -1,4 -1,1 4,4
2n.sm.20/
2n.sm.19
-25,0 -17,8 -15,9 1,7 5,6 4,5
2020/2019 -26,5 -15,9 -19,1 0,6 4,1 3,0
2019/2018 -2,8 -6,0 -1,1 0,2 0,7 1,0
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Preu dels habitatges
Període Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2013 249,0 173,2 158,8 2.719,0 1.965,8 1.735,9
2014 258,3 164,6 162,7 2.754,5 1.847,9 1.728,2
2015 275,8 166,0 167,3 2.970,6 1.871,1 1.782,2
2016 290,9 170,8 170,3 3.238,2 1.971,2 1.845,8
2017 334,2 186,5 182,8 3.745,9 2.164,9 1.996,1
2018 339,8 202,2 186,6 3.995,3 2.379,8 2.072,9
1r.tr. 323,2 201,3 181,3 3.758,5 2.318,7 1.995,1
2n.tr. 327,5 196,0 183,1 3.930,7 2.328,4 2.053,7
3r.tr. 356,8 206,4 190,2 4.132,1 2.419,2 2.106,3
4t.tr. 353,6 205,1 192,1 4.182,3 2.459,2 2.140,1
2019 355,7 219,7 197,5 4.127,2 2.588,2 2.193,1
1r.tr. 358,5 224,4 200,1 4.119,0 2.570,9 2.200,3
2n.tr. 368,5 209,2 196,1 4.166,5 2.545,0 2.172,1
3r.tr. 348,8 220,8 197,1 4.145,4 2.603,4 2.194,6
4rt.tr. 343,7 224,6 196,5 4.068,3 2.640,9 2.207,2
2020 356,5 241,2 204,6 4.170,4 2.750,5 2.227,1
1r.tr. 360,0 238,9 199,7 4.135,5 2.763,2 2.222,2
2r.tr. 336,8 239,7 212,7 4.045,5 2.765,2 2.303,7
3r.tr. 367,9 245,2 206,3 4.310,2 2.744,3 2.223,1
4rt.tr. 358,6 242,0 203,3 4.195,4 2.726,2 2.182,0
2021
1r.tr. 352,3 236,1 207,1 4.075,5 2.773,8 2.222,5
Variació
(%)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
1r.tr.21/1r.tr.20 -2,1 -1,2 3,7 -1,5 0,4 0,0
2n.sm.20/
2n.sm.19
4,9 9,4 4,0 3,6 4,3 0,1
2020/2019 0,2 9,8 3,6 1,0 6,3 1,5
2019/2018 4,7 8,7 5,9 3,3 8,8 5,8

Després de la forta caiguda de l’activitat al segment residencial en un 2020 marcat per la irrupció de la pandèmia, les xifres de compravendes es comencen a recuperar a Barcelona amb l’impuls del segment de segona mà. Una tendència que no s’observa encara a la resta de l’AMB però si al conjunt de Catalunya. L’estabilització dels preus de l’habitatge usat i la correcció a la baixa en el cas dels de nova planta ha fet retrocedir moderadament els valors mitjans registrats a la capital, que es situen lleugerament per sota dels nivells del bienni 2019-2020.

La paralització de l’activitat per tal de fer front a l’emergència sanitària de la Covid-19 va impactar de forma contundent en el mercat residencial en el segon trimestre de 2020, amb una forta davallada de les compravendes. La recuperació en els trimestres posteriors va resultar ser feble i les operacions van seguir caient en termes interanuals a un ritme molt intens, especialment a Barcelona. Així, en el conjunt de l’any, el volum de transaccions es va situar un 26,5% per sota del de 2019, amb retrocessos de magnitud similar al segment de nova planta i al de segona mà, superiors en ambdós casos al 20%. Un escenari contractiu només comparable al de la darrera crisi immobiliària. Les 9.861 operacions de compravenda registrades a la capital en el conjunt de l’any van suposar la xifra més reduïda des de 2013 i el descens va ser més intens que a la resta de l’Àrea Metropolitana (-15,9%) degut al favorable comportament que en aquest àmbit mostrava el segment de nova planta.

Tanmateix, poc a poc s’han anat materialitzant operacions que havien quedat aplaçades i la situació s’ha començat a reactivar en el primer trimestre de 2021. Malgrat que les compravendes d’habitatge nou seguien en nivells molt baixos a la ciutat, amb un ritme de descens interanual similar al del conjunt del 2020, les del segment de segona mà s’han recuperat i ja superen les del primer trimestre de l’any passat –afectat parcialment per l’emergència sanitària- en més d’un 5%. Les més de 3.100 transmissions registrades a Barcelona en els primers tres mesos de l’any –la xifra més elevada des de l’estiu de 2019- representen un increment en relació amb el primer trimestre de 2020 (+2,8%) equivalent al del conjunt de Catalunya, on és el segment de nova planta el que està resultant ser més dinàmic. A la resta de l’àrea metropolitana, en canvi, les xifres encara són negatives, ja que les compravendes de segona mà continuen davallant en termes interanuals i la comercialització de noves promocions també va a la baixa, desplaçant-se ara cap a la resta del país. 

Malgrat que la pressió de la demanda pels habitatges de nova planta va mantenir els preus mitjans d’aquest segment a l’alça en el 2020, l’estabilització dels valors registrats al segment majoritari de l’habitatge usat va orientar la tendència general dels preus cap a la desacceleració, en major mesura a Barcelona i el conjunt de Catalunya que a la resta de l’AMB. Una tendència que ja es venia observant des d’abans de la pandèmia i que a l’inici de 2021 ha donat pas a una lleu reducció dels preus mitjans per m2 a la capital. El descens interanual de l’1,5% deixa els valors situats lleument per sota dels registrats dos anys enrere, com a resultat de l’estabilitat dels valors de l’habitatge usat i de la notable retallada dels preus en les escasses noves promocions residencials. Tot i així, els 352.300 euros de mitjana per un habitatge de 78,7m2 depassen en més del 40% els nivells de 2013.

La demanda que no pot fer front a aquests preus s’ha dirigit  tradicionalment a l’entorn metropolità, on l’oferta és més abundant que a Barcelona i els preus més assequibles. El desplaçament de la pressió als municipis propers a la capital ha empès a l’alça els valors registrats en un àmbit on de mitjana segueixen sent encara més del 30% inferiors als de Barcelona. Des de 2018, l’àrea metropolitana ha encapçalat el ritme de creixement dels preus dels habitatges a Catalunya, amb un repunt que en el 2020, en plena crisi de la covid-19, va ser del 6,3% en termes d’unitat de superfície. Malgrat que la tendència a l’alça s’ha frenat considerablement a l’inici del 2021, el preus al segment de nova planta continuaven creixent en aquest àmbit. Factors com el teletreball que la pandèmia ha impulsat estan incidint en la consolidació de certs canvis en les preferències de les llars tant pel que fa al tipus com a la localització dels habitatges demandats, guanyant atractiu els de majors dimensions i també els situats fora dels grans nuclis urbans, el que estaria afavorint el desplaçament de la demanda cap a municipis petits més enllà de l’àmbit metropolità.

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML