Impressió

Nombre, superfície i preus

Array
Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Nombre i superfície dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2011 8.611 -- 46.748 79,3 -- 91,0
2012 7.369 -- 42.577 80,9 -- 90,6
2013 8.908 6.827 44.894 81,6 85,0 91,3
2014 10.606 7.479 47.109 83,1 85,4 92,7
2015 12.229 9.884 54.531 81,8 85,2 92,8
2016 14.266 12.222 66.286 80,3 83,6 92,1
  
2017 15.676 14.867 77.236 80,8 84,0 92,4
1r.tr. 4.279 3.577 19.450 83,5 83,0 92,6
2n.tr. 4.301 3.853 20.019 79,8 86,0 91,6
3r.tr. 3.914 4.051 20.376 80,8 84,4 93,3
4t.tr. 3.182 3.386 17.391 78,5 82,4 92,0
2018 13.791 16.510 80.820 78,3 84,3 92,5
1r.tr. 3.559 4.342 20.454 77,3 85,1 92,5
2n.tr. 3.491 4.187 20.464 76,7 83,5 91,5
3r.tr. 3.312 4.281 20.625 79,9 85,2 92,9
4t.tr. 3.429 3.700 19.277 79,2 83,1 93,3
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades de preus relatives a l'habitatge lliure.
Variació
(%)
Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
4t.tr.18/
4t.tr.17
7,8 9,3 10,8 1,0 0,8 1,4
2n.sm.18/
2n.sm.17
-5,0 7,3 5,7 -0,1 0,9 0,5
2018/2017 -12,0 11,1 4,6 -3,1 0,3 0,1
2017/2016 9,9 21,6 16,5 0,6 0,6 0,3
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Preu dels habitatges
Període Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2011 293,7 -- 205,9 3.558,5 -- 2.382,3
2012 252,6 -- 175,8 2.945,8 -- 1.990,6
2013 249,0 173,2 158,8 2.719,0 1.965,8 1.735,9
2014 258,3 164,6 162,7 2.754,5 1.847,9 1.728,2
2015 275,8 166,0 167,3 2.970,6 1.871,1 1.782,2
2016 290,9 170,8 170,3 3.238,2 1.971,2 1.845,8
  
2017 334,2 186,5 182,8 3.745,9 2.164,9 1.996,1
1r.tr. 328,2 176,0 183,0 3.530,7 2.023,0 1.977,8
2n.tr. 317,9 186,6 179,3 3.649,0 2.122,0 1.977,1
3r.tr. 352,1 192,6 186,4 3.900,8 2.240,5 2.026,0
4t.tr. 342,6 190,8 182,2 4.003,8 2.270,9 2.020,4
2018 339,8 202,2 186,6 3.995,3 2.379,8 2.072,9
1r.tr. 323,2 201,3 181,3 3.758,5 2.318,7 1.995,1
2n.tr. 327,5 196,0 183,1 3.930,7 2.328,4 2.053,7
3r.tr. 356,8 206,4 190,2 4.132,1 2.419,2 2.106,3
4t.tr. 353,6 205,1 192,1 4.182,3 2.459,2 2.140,1
Variació
(%)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
4t.tr.18/
4t.tr.17
3,2 7,5 5,4 4,5 8,3 5,9
2n.sm.18/
2n.sm.17
2,3 7,3 3,7 5,2 8,1 4,9
2018/2017 1,7 8,4 2,1 6,7 9,9 3,8
2017/2016 14,9 9,2 7,3 15,7 9,8 8,1

Els indicis de canvi de cicle en el mercat immobiliari barceloní apareguts a finals de 2017 s’han consolidat durant el 2018. Tant la davallada de les compravendes d’habitatges al conjunt de l’any com la notable moderació en l’evolució alcista dels preus confirmen un canvi de tendència a la capital que de moment no es pot fer extensible a l’entorn metropolità.

Segons les dades del Registre de la Propietat que difon la Generalitat, el repunt interanual del 7,8% del nombre de compravendes del darrer trimestre de 2018 no ha impedit que el conjunt de l’any s’hagi tancat a Barcelona amb una retallada del 12% en relació amb la xifra assolida el 2017. L’increment del quart trimestre respon bàsicament a la notable alça d’operacions registrades de forma puntual el mes d’octubre -també a la resta de l’Àrea Metropolitana, de Catalunya i d’Espanya- coincidint amb la situació d’incertesa que va viure el mercat com a conseqüència de  canvis sobtats en el marc legal hipotecari derivats de les resolucions del Tribunal Suprem a propòsit del pagament de l’impost sobre Actes Jurídics Documentats.

La pèrdua de dinamisme de la capital al conjunt del 2018, que presenta la xifra més baixa d’operacions dels darrers tres anys, s’ha vist en bona part compensada per l’augment del nombre de transaccions registrades a la resta de l’Àrea metropolitana, tot i que el ritme de creixement –tant en aquest àmbit com al conjunt de Catalunya- ha perdut intensitat en relació amb el 2017. Si fins llavors les xifres van oferir alces des de mínims sostingudes i molt intenses en termes relatius, en paral·lel a la recuperació de l’economia i de la confiança de la demanda –per la millora del mercat de treball i la disponibilitat de crèdit a preus molt atractius-, tot sembla indicar que aquest context favorable ha canviat.

Els preus de venda han perdut atractiu tot i que els tipus d’interès s’han mantingut inalterables, en un moment en que tant l’activitat econòmica com el mercat de treball han superat la fase més intensa del cicle expansiu. A banda d’un context polític que no és el més favorable, sembla que la ràpida recuperació dels preus ha desanimat o deixat fora de mercat a una part significativa de la demanda.
Sense superar els màxims assolits el trienni 2006-2008, el preu mitjà per unitat de superfície construïda ha estat el 2018 el més elevat de la darrera dècada, situant-se en els 3.995 €/m2, amb un augment del 6,7% respecte al 2017, superior al registrat pel preu total de compravenda –que  ha fregat els 340.000 euros- per la reducció de la superfície mitjana, fins als 78,3 m2. Malgrat que el ritme de creixement mitjà dels preus s’ha moderat el 2018, ajustant-se a la caiguda del nombre de transaccions, la lenta adaptació al refredament de la demanda en un escenari de facilitats en l’accés al crèdit respon bàsicament al fet que l’oferta és limitada.

A l’entorn metropolità, cap a on es desvia la demanda que no pot fer front als nivells de preus assolits a la capital, el mercat immobiliari ha seguit un comportament més dinàmic l’any 2018, registrant alces de preus superiors a les de la resta del país. Tot i així, el biaix respecte a la capital és notable i malgrat haver-se reduït el darrer any, ha tendit a eixamplar-se al llarg del darrer cicle expansiu: si el 2013 el preu mitjà per m2 construït a Barcelona era gairebé un quaranta per cent més car que a la resta de l’àrea metropolitana, cinc anys després aquesta diferència es situa en prop del 70%.  

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML