Impressió

Nombre, superfície i preus

Array
Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Nombre i superfície dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2012 7.369 -- 42.577 80,9 -- 90,6
2013 8.908 6.827 44.894 81,6 85,0 91,3
2014 10.606 7.479 47.109 83,1 85,4 92,7
2015 12.229 9.884 54.531 81,8 85,2 92,8
2016 14.266 12.222 66.286 80,3 83,6 92,1
2017 15.676 14.867 77.236 80,8 84,0 92,4
2018 13.791 16.510 80.820 78,3 84,3 92,5
1r.tr. 3.559 4.342 20.454 77,3 85,1 92,5
2n.tr. 3.491 4.187 20.464 76,7 83,5 91,5
3r.tr. 3.312 4.281 20.625 79,9 85,2 92,9
4t.tr. 3.429 3.700 19.277 79,2 83,1 93,3
2019 13.409 15.516 79.950 78,4 84,8 93,4
1r.tr. 3.639 4.233 21.478 79,0 86,8 93,9
2r.tr. 3.580 3.838 20.403 79,3 82,5 93,0
3r.tr. 3.194 3.775 19.872 78,4 84,7 94,0
4t.tr. 2.996 3.670 18.197 76,7 85,3 92,8
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades de preus relatives a l'habitatge lliure.
Variació
(%)
Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
4t.tr.19/
4t.tr.18
-12,6 -0,8 -5,6 -3,1 2,7 -0,5
2n.sm.19/
2n.sm.18
-8,2 -6,7 -4,6 -2,6 1,0 0,3
2019/2018 -2,8 -6,0 -1,1 0,2 0,7 1,0
2018/2017 -12,0 11,1 4,6 -3,1 0,3 0,1
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Preu dels habitatges
Període Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2012 252,6 -- 175,8 2.945,8 -- 1.990,6
2013 249,0 173,2 158,8 2.719,0 1.965,8 1.735,9
2014 258,3 164,6 162,7 2.754,5 1.847,9 1.728,2
2015 275,8 166,0 167,3 2.970,6 1.871,1 1.782,2
2016 290,9 170,8 170,3 3.238,2 1.971,2 1.845,8
2017 334,2 186,5 182,8 3.745,9 2.164,9 1.996,1
2018 339,8 202,2 186,6 3.995,3 2.379,8 2.072,9
1r.tr. 323,2 201,3 181,3 3.758,5 2.318,7 1.995,1
2n.tr. 327,5 196,0 183,1 3.930,7 2.328,4 2.053,7
3r.tr. 356,8 206,4 190,2 4.132,1 2.419,2 2.106,3
4t.tr. 353,6 205,1 192,1 4.182,3 2.459,2 2.140,1
2019 355,7 219,7 197,5 4.127,2 2.588,2 2.193,1
1r.tr. 358,5 224,4 200,1 4.119,0 2.570,9 2.200,3
2n.tr. 368,5 209,2 196,1 4.166,5 2.545,0 2.172,1
3r.tr. 348,8 220,8 197,1 4.145,4 2.603,4 2.194,6
4rt.tr. 343,7 224,6 196,5 4.068,3 2.640,9 2.207,2
Variació
(%)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
4t.tr.19/
4t.tr.18
-2,8 9,5 2,3 -2,7 7,4 3,1
2n.sm.19/
2n.sm.18
-2,5 8,3 3,0 -1,2 7,5 3,7
2019/2018 4,7 8,7 5,9 3,3 8,8 5,8
2018/2017 1,7 8,4 2,1 6,7 9,9 3,8

Els registres moderadament positius de les compravendes d’habitatges durant el primer semestre de 2019, tant a Barcelona com a la resta del país, van donar pas al descens de l’activitat en la segona meitat de l’any. La demanda va tancar a la baixa a la capital per segon any consecutiu però els preus van mantenir la trajectòria alcista,  especialment al segment de nova planta i en menor mesura al de segona mà.

Després d’un 2018 que ja va tancar en negatiu, amb unes xifres de compravenda d’habitatges especialment baixes com a resposta de la demanda als primers senyals de refredament de la conjuntura i a l’augment acumulat dels preus, l’any 2019 es va tornar a registrar un nou descens de l’activitat, tot i que menys intens que el de l’any anterior. El nombre d’operacions registrades –poc més de 13.400- va ser el més reduït del darrer quadrienni, amb unes 2.300 transaccions menys que en el 2017, quan encara en plena fase de recuperació es va assolir el màxim de la passada dècada. L’evolució contractiva de l’any passat va ser resultat del manteniment de la trajectòria a la baixa al segment predominant, el de la segona mà, malgrat les xifres a l’alça en el de nova planta, que es van concentrar en la primera meitat de l’any. Si les dades del primer semestre de 2019 semblaven corregir lleugerament la contracció de la demanda de l’any anterior, les de la segona meitat de l’any ja van anar a la baixa en ambdós segments del mercat.

Com era d’esperar en un context d’alentiment del ritme de creixement econòmic, el  canvi de tendència iniciat a Barcelona en el 2018 al mercat de compravenda d’habitatges després d’una etapa de cinc anys consecutius d’expansió s’ha consolidat en el 2019, quan el conjunt de Catalunya s’ha sumat a l’evolució moderadament baixista de l’activitat. Al refredament de la conjuntura caldria afegir factors com la  situació política viscuda al país durant la passada tardor, que va patir especialment la ciutat i que possiblement va incidir desanimant una part significativa dels compradors i de la demanda inversora. Addicionalment, el moment actual d’emergència sanitària per la Covid-19 està donant lloc a un escenari recessiu al sector immobiliari en que es preveuen notables caigudes addicionals de les transaccions durant el present exercici.

Pel que fa als preus, en el 2019 es va completar tot un sexenni de trajectòria alcista a Barcelona, amb un augment dels valors per m2 de més del 50% en relació amb els mínims de 2013. Sense superar els màxims dels anys previs a l’esclat de la bombolla, els valors mitjans registrats l’any passat van ser els més elevats de la darrera dècada. La relativa moderació en el ritme de creixement dels preus del darrer bienni –si es compara amb els increments de dos dígits de 2017- podria ser l’inici d’un cert ajust a la baixa, pel refredament de la demanda. Això és el que es desprèn de les dades de preus de la segona meitat de 2019, quan el segment majoritari, el de segona mà, va registrar taxes de variació negatives. En la situació actual de crisi pandèmica és probable que la tendència descendent es mantingui com a mínim al llarg de la primera meitat de 2020.

La demanda que no pot fer front als nivells de preus assolits a la capital s’ha desviat tradicionalment a l’entorn metropolità. En aquest àmbit, les compravendes d’habitatges van tenir al llarg del quadrienni 2015-2018 un comportament més dinàmic que a Barcelona i la resta del país, liderant el ritme de creixement. L’activitat que va perdre la capital dos anys enrere es va redirigir cap a l’àrea metropolitana, una evolució que ha acabat impactant en els preus en aquest àmbit, on el ritme de creixement en el bienni 2018-2019 ha estat superior al de Barcelona i el conjunt de Catalunya. Al llarg del darrer quinquenni alcista, l’increment dels preus per m2 a l’entorn metropolità ha estat de més del 40% i la resposta de la demanda ha estat una contracció de les operacions en el 2019 més intensa que la registrada a Barcelona i a la resta del país.

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML