Impressió

Nombre, superfície i preus

Array
Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Nombre i superfície dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2013 8.908 6.827 44.894 81,6 85,0 91,3
2014 10.606 7.479 47.109 83,1 85,4 92,7
2015 12.229 9.884 54.531 81,8 85,2 92,8
2016 14.266 12.222 66.286 80,3 83,6 92,1
2017 15.676 14.867 77.236 80,8 84,0 92,4
2018 13.791 16.510 80.820 78,3 84,3 92,5
1r.tr. 3.559 4.342 20.454 77,3 85,1 92,5
2n.tr. 3.491 4.187 20.464 76,7 83,5 91,5
3r.tr. 3.312 4.281 20.625 79,9 85,2 92,9
4t.tr. 3.429 3.700 19.277 79,2 83,1 93,3
2019 13.409 15.516 79.950 78,4 84,8 93,4
1r.tr. 3.639 4.233 21.478 79,0 86,8 93,9
2r.tr. 3.580 3.838 20.403 79,3 82,5 93,0
3r.tr. 3.194 3.775 19.872 78,4 84,7 94,0
4t.tr. 2.996 3.670 18.197 76,7 85,3 92,8
2020 9.861 13.056 64.673 78,9 88,3 96,2
1r.tr. 3.037 4.259 19.915 79,9 87,0 93,7
2r.tr. 2.179 2.674 12.731 77,5 87,2 96,9
3r.tr. 2.231 2.913 14.830 79,3 89,9 96,9
4t.tr. 2.414 3.210 17.197 78,5 89,6 98,2
AMB: Àrea Metropolitana de Barcelona
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació
(%)
Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
4t.tr.20/4t.tr.19 -19,4 -12,5 -5,5 2,3 5,0 5,8
2n.sm.20/
2n.sm.19
-25,0 -17,8 -15,9 1,7 5,6 4,5
2020/2019 -26,5 -15,9 -19,1 0,6 4,1 3,0
2019/2018 -2,8 -6,0 -1,1 0,2 0,7 1,0
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Preu dels habitatges
Període Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2013 249,0 173,2 158,8 2.719,0 1.965,8 1.735,9
2014 258,3 164,6 162,7 2.754,5 1.847,9 1.728,2
2015 275,8 166,0 167,3 2.970,6 1.871,1 1.782,2
2016 290,9 170,8 170,3 3.238,2 1.971,2 1.845,8
2017 334,2 186,5 182,8 3.745,9 2.164,9 1.996,1
2018 339,8 202,2 186,6 3.995,3 2.379,8 2.072,9
1r.tr. 323,2 201,3 181,3 3.758,5 2.318,7 1.995,1
2n.tr. 327,5 196,0 183,1 3.930,7 2.328,4 2.053,7
3r.tr. 356,8 206,4 190,2 4.132,1 2.419,2 2.106,3
4t.tr. 353,6 205,1 192,1 4.182,3 2.459,2 2.140,1
2019 355,7 219,7 197,5 4.127,2 2.588,2 2.193,1
1r.tr. 358,5 224,4 200,1 4.119,0 2.570,9 2.200,3
2n.tr. 368,5 209,2 196,1 4.166,5 2.545,0 2.172,1
3r.tr. 348,8 220,8 197,1 4.145,4 2.603,4 2.194,6
4rt.tr. 343,7 224,6 196,5 4.068,3 2.640,9 2.207,2
2020 356,5 241,2 204,6 4.170,4 2.750,5 2.227,1
1r.tr. 360,0 238,9 199,7 4.135,5 2.763,2 2.222,2
2r.tr. 336,8 239,7 212,7 4.045,5 2.765,2 2.303,7
3r.tr. 367,9 245,2 206,3 4.310,2 2.744,3 2.223,1
4rt.tr. 358,6 242,0 203,3 4.195,4 2.726,2 2.182,0
Variació
(%)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
4t.tr.20/4t.tr.19 4,3 7,8 3,5 3,1 3,2 -1,1
2n.sm.20/
2n.sm.19
4,9 9,4 4,0 3,6 4,3 0,1
2020/2019 0,2 9,8 3,6 1,0 6,3 1,5
2019/2018 4,7 8,7 5,9 3,3 8,8 5,8

Després d’un 2019 amb xifres de compravendes a la baixa, la irrupció de la pandèmia ha accelerat la caiguda de l’activitat al segment residencial en el 2020. Una tendència que està sent més desfavorable a Barcelona que a la resta de l’AMB i de Catalunya. Malgrat tot, els preus resisteixen. Durant la segona meitat de l’any els valors registrats seguien a l’alça tant a la capital com a la resta de l’AMB, cap a on es trasllada la pressió dels compradors.

La paralització de l’activitat per tal de fer front a l’emergència sanitària de la Covid-19 va impactar de forma contundent en el mercat residencial en el segon trimestre de 2020, amb una forta davallada de l’activitat que en els trimestres posteriors es va recuperar moderadament, però que seguia sent molt intensa en termes interanuals, especialment a Barcelona, amb caigudes de magnitud similar al segment de nova planta i al de segona mà, en ambdós casos superiors al 20%. En aquest escenari contractiu només comparable al de la darrera crisi immobiliària, les 9.861 operacions de compravenda registrades a la capital en el conjunt de l’any suposen la xifra més reduïda des de 2013. El descens està sent, en termes relatius, més contingut a la resta de Catalunya i sobretot de l’Àrea Metropolitana, pel favorable comportament que en aquest àmbit mostra el segment de nova planta. Amb una oferta més abundant i uns preus més assequibles per unes majors dimensions mitjanes que a la capital, les compravendes d’habitatges nous s’han incrementat a l’AMB més del 15% en el 2020.

L’elevat grau d’incertesa que segueix generant aquesta crisi i l’empitjorament de l’ocupació, amb la reducció de la renda disponible de les llars, són factors que continuaran afectant negativament la confiança dels adquirents i que inevitablement acabaran impactant en el mercat, on la trajectòria contractiva previsiblement es mantindrà durant els propers trimestres. Una tendència a la baixa que a la ciutat arrenca en el 2018, que ja tancava amb xifres de compravenda d’habitatges negatives després de cinc anys consecutius d’expansió. Aquest canvi de tendència es va consolidar en el 2019 amb un nou descens de l’activitat tot i que menys intens, però que es va estendre a la resta de l’AMB i de Catalunya, com a resposta de la demanda als senyals de refredament de la conjuntura i a l’augment acumulat dels preus.

Pel que fa als preus, la lleugera correcció del primer semestre de 2020 registrada a la ciutat per l’ajust dels valors dels habitatges de segona mà no va tenir continuïtat en la segona part de l’any. La pressió de la demanda concentrada al segment de nova planta va mantenir els preus mitjans tenaçment a l’alça en el segon semestre, tant a la ciutat com a la resta de l’AMB, on més s’incrementa la superfície dels habitatges transmesos.  Pel conjunt del 2020, la tendència a l’estabilització dels valors registrats al segment majoritari de l’habitatge usat ha moderat la trajectòria alcista dels preus, després de set anys de creixement sostingut a Barcelona. Els valors mitjans registrats de 356.500 euros per una superfície inferior als 80m2, s’apropen als màxims d’abans de l’esclat de la bombolla immobiliària i es situen més del 40% per sobre dels mínims de 2013. La demanda que no pot fer front a aquests nivells de preus s’ha dirigit  tradicionalment a l’entorn metropolità. Aquest desplaçament de la pressió cap als municipis propers a la capital empeny a l’alça els valors registrats en un àmbit on de mitjana es mantenen més del 30% inferiors als de Barcelona. Factors com el teletreball que la pandèmia ha impulsat poden consolidar aquesta tendència a l’AMB, l’àmbit que des del 2018 encapçala el ritme de creixement dels preus dels habitatges a Catalunya. Amb un repunt de prop del 10% en plena crisi de la covid-19, els valors mitjans s’han situat per sobre dels 241.000 euros amb un creixement superior al 45% en només sis anys. 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML