Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
2013 891 316 1.207 10.320 4.731 15.051
2014 880 238 1.118 9.199 2.713 11.912
2015 838 352 1.190 6.989 1.332 8.321
2016 978 218 1.196 7.186 1.240 8.426
2017 946 219 1.165 8.696 1.826 10.522
2018 866 168 1.034 10.205 2.012 12.217
1r.tr. 218 45 263 2.630 638 3.268
2n.tr. 164 38 202 2.565 404 2.969
3r.tr. 213 29 242 2.513 542 3.055
4t.tr. 271 56 327 2.497 428 2.925
2019 921 213 1.134 10.224 1.702 11.926
1r.tr. 260 79 339 2.934 583 3.517
2n.tr. 273 58 331 2.596 361 2.957
3r.tr. 196 47 243 2.381 387 2.768
4t.tr. 192 29 221 2.313 371 2.684
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
4t.tr.19/
4t.tr.18
-29,2 -48,2 -32,4 -7,4 -13,3 -8,2
2n.sm.19/
2n.sm.18
-19,8 -10,6 -18,5 -6,3 -21,9 -8,8
2019/2018 6,4 26,8 9,7 0,2 -15,4 -2,4
2018/2017 -8,5 -23,3 -11,2 17,4 10,2 16,1
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
2013 980 227 1.207 13.694 1.357 15.051
2014 876 242 1.118 10.644 1.268 11.912
2015 1.002 188 1.190 7.476 845 8.321
2016 929 267 1.196 7.498 928 8.426
2017 990 175 1.165 9.464 1.058 10.522
2018 889 145 1.034 11.132 1.085 12.217
1r.tr. 226 37 263 2.992 276 3.268
2n.tr. 176 26 202 2.711 258 2.969
3r.tr. 210 32 242 2.780 275 3.055
4t.tr. 277 50 327 2.649 276 2.925
2019 916 218 1.134 10.749 1.177 11.926
1r.tr. 281 58 339 3.186 331 3.517
2n.tr. 255 76 331 2.626 331 2.957
3r.tr. 194 49 243 2.477 291 2.768
4t.tr. 186 35 221 2.460 224 2.684
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
4t.tr.19/
4t.tr.18
-32,9 -30,0 -32,4 -7,1 -18,8 -8,2
2n.sm.19/
2n.sm.18
-22,0 2,4 -18,5 -9,1 -6,5 -8,8
2019/2018 3,0 50,3 9,7 -3,4 8,5 -2,4
2018/2017 -10,2 -17,1 -11,2 17,6 2,6 16,1

Els estrangers van liderar el ritme de creixement de les compravendes d’habitatges nous a Barcelona en el conjunt de 2019. Però tant pel reduït volum d’oferta disponible, que és ràpidament absorbit per la demanda més solvent, com per la  difícil situació política que es va viure al país després de l’estiu, en el darrer trimestre de l’any tots els perfils de compradors van registrar xifres la baixa.

El dinamisme que durant el primer semestre de 2019 va mostrar tant la demanda  majoritària formada pels particulars nacionals més solvents –gràcies a la disponibilitat de finançament a un cost molt atractiu- com la dels inversors i especialment la d’estrangers,  va permetre tancar l’any amb dades de compravendes d’habitatges nous globalment positives a Barcelona. Després dels retrocessos del bienni 2017-2018, la demanda estrangera va liderar el ritme de creixement de les operacions l’any 2019 amb una trajectòria a l’alça que, com la registrada per les societats mercantils, es va estendre fins al tercer trimestre de l’any. A Catalunya en canvi, malgrat el notable augment de la demanda estrangera del primer semestre, l’evolució de les compravendes pel conjunt de 2019 va ser lleument contractiva (-2,4%), en bona part pel comportament desfavorable de la inversió empresarial al llarg de tot l’any.

Tanmateix, l’evolució de la segona meitat de l’any no va ser ni de bon tros tan favorable, amb un darrer trimestre especialment negatiu, tant al conjunt del país com especialment a la capital, on tots els perfils de compradors van registrar descensos de dos dígits. La situació d’excepcionalitat política del moment segurament va afectar bona part de les decisions de compra, desanimant tant als inversors empresarials com als adquirents estrangers, que es van sumar a la trajectòria baixista que durant els mesos d’estiu ja va mostrar la demanda per part de les llars nacionals. Aquest perfil de comprador, que no ha deixat en cap moment de ser el predominant, és el que probablement ha hagut de fer un major esforç d’accés davant l’increment acumulat de preus al segment de nova planta, cedint protagonisme als adquirents més solvents.

Malgrat el canvi de signe del segon semestre, la demanda per part de les societats mercantils va experimentar a la capital un repunt de les operacions al conjunt de l’any que va situar el seu pes en el 18,8% de les compravendes, prop de tres punts més que l’any anterior, mentre que a Catalunya l’evolució va ser menys positiva i el pes dels inversors sobre el total d’operacions va baixar per sota del 15%.

A Barcelona, a diferència de la resta del país, el segment de nova planta també s’ha caracteritzat tradicionalment per concentrar un major pes relatiu de la demanda estrangera, en relació amb el segment de segona mà. L’interès dels compradors estrangers a la capital impulsant a l’alça les operacions d’habitatges nous durant bona part de l’any va situar la seva participació en el 19,2% del total, gairebé doblant la que van tenir al conjunt de Catalunya –menys del 10%-. L’atractiu de la ciutat en els mercats internacionals pot ajudar a explicar aquestes diferències.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML