Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
2013 891 316 1.207 10.320 4.731 15.051
2014 880 238 1.118 9.199 2.713 11.912
2015 838 352 1.190 6.989 1.332 8.321
2016 978 218 1.196 7.186 1.240 8.426
2017 946 219 1.165 8.696 1.826 10.522
2018 866 168 1.034 10.205 2.012 12.217
1r.tr. 218 45 263 2.630 638 3.268
2n.tr. 164 38 202 2.565 404 2.969
3r.tr. 213 29 242 2.513 542 3.055
4t.tr. 271 56 327 2.497 428 2.925
2019 921 213 1.134 10.224 1.702 11.926
1r.tr. 260 79 339 2.934 583 3.517
2n.tr. 273 58 331 2.596 361 2.957
3r.tr. 196 47 243 2.381 387 2.768
4t.tr. 192 29 221 2.313 371 2.684
2020 744 134 878 9.551 1.530 11.081
1r.tr. 236 45 281 2.812 512 3.324
2n.tr. 155 24 179 1.892 262 2.154
3r.tr. 167 40 207 2.303 375 2.678
4t.tr. 186 25 211 2.544 381 2.925
2021
1r.tr. 160 60 220 3.286 420 3.706
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
1r.tr.21/1r.tr.20 -32,2 33,3 -21,7 16,9 -18,0 11,5
2n.sm.20/
2n.sm.19
-9,0 -14,5 -9,9 3,3 -0,3 2,8
2020/2019 -19,2 -37,1 -22,6 -6,6 -10,1 -7,1
2019/2018 6,4 26,8 9,7 0,2 -15,4 -2,4
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
2013 980 227 1.207 13.694 1.357 15.051
2014 876 242 1.118 10.644 1.268 11.912
2015 1.002 188 1.190 7.476 845 8.321
2016 929 267 1.196 7.498 928 8.426
2017 990 175 1.165 9.464 1.058 10.522
2018 889 145 1.034 11.132 1.085 12.217
1r.tr. 226 37 263 2.992 276 3.268
2n.tr. 176 26 202 2.711 258 2.969
3r.tr. 210 32 242 2.780 275 3.055
4t.tr. 277 50 327 2.649 276 2.925
2019 916 218 1.134 10.749 1.177 11.926
1r.tr. 281 58 339 3.186 331 3.517
2n.tr. 255 76 331 2.626 331 2.957
3r.tr. 194 49 243 2.477 291 2.768
4t.tr. 186 35 221 2.460 224 2.684
2020 755 123 878 10.188 893 11.081
1r.tr. 240 41 281 3.021 303 3.324
2r.tr. 155 24 179 1.980 174 2.154
3r.tr. 177 30 207 2.477 201 2.678
4t.tr. 183 28 211 2.710 215 2.925
2021
1r.tr. 189 31 220 3.443 263 3.706
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
1r.tr.21/1r.tr.20 -21,3 -24,4 -21,7 14,0 -13,2 11,5
2n.sm.20/
2n.sm.19
-5,3 -31,0 -9,9 5,1 -19,2 2,8
2020/2019 -17,6 -43,6 -22,6 -5,2 -24,1 -7,1
2019/2018 3,0 50,3 9,7 -3,4 8,5 -2,4

El nombre d’operacions al segment de nova planta s’ha mantingut en cotes baixes a la ciutat en el primer trimestre, malgrat la recuperació dels inversors.  Una situació que contrasta amb el dinamisme que mostra l’habitatge nou al conjunt de Catalunya, gràcies a l’increment de la demanda per part de les llars de tot el país. 

El dinamisme de les operacions d’estrangers i societats mercantils al llarg de bona part de 2019 va donar pas en el 2020 a un escenari molt contractiu. L’any marcat per la pandèmia, tots els perfils de compradors van tancar amb xifres molt negatives en termes interanuals, especialment la demanda estrangera, molt condicionada per les restriccions a la mobilitat. El primer semestre de l’any es va saldar amb forts descensos per part de tots els tipus d’adquirents, relativament més continguts en el cas del perfil majoritari format per les llars nacionals. Amb l’apertura gradual que va seguir al confinament de la primavera, l’activitat es va començar a recuperar, tot i que les xifres van continuar sent inferiors a les dels anys anteriors. El ritme de descens interanual, que es va moderar a la ciutat en el segon semestre de l’any, especialment en el cas de les llars, ha tornat a intensificar-se en el primer trimestre de 2021, amb descensos superiors al 20% tant entre la demanda nacional com la estrangera. Aquest perfil de comprador ha vist com el seu pes sobre el total (14,1%) ha minvat tres punts percentuals en relació amb dos anys enrere. Però a Barcelona la caiguda més accentuada correspon a les persones físiques (-32%), en contraposició a l’evolució de la inversió empresarial, que probablement aprofita el descens de preus i s’incrementa en relació amb el 2020, tot i mantenir-se per sota del nivell de dos anys enrere. Aquesta evolució ha fet que el pes de les persones jurídiques sobre el total de compradors s’elevi fins a representar el 27,3%, el nivell més elevat des de finals de 2017.

A diferència de la capital, les xifres del conjunt de Catalunya ja van ser positives en els darrers mesos de 2020, gràcies a l’impuls de les operacions per part de particulars. Una tendència que es manté en el primer trimestre de 2021, reflectint els canvis en les preferències residencials que la pandèmia ha impulsat. Amb la implantació del teletreball, els compradors opten cada cop més per habitatges de majors dimensions, que es troben amb més facilitat fora de la ciutat. Malgrat el descens de la demanda estrangera i inversora al conjunt de Catalunya, les compravendes per part de persones físiques s’han incrementat en aquest àmbit prop del 17% i el total de transmissions registrades, més de 3.700, suposa la cota més elevada dels darrers set anys. El comportament més desfavorable de la capital ha fet que l’activitat al segment de nova planta a la ciutat perdi pes relatiu sobre el conjunt del país i representi menys del 6%.

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML