Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
2013 891 316 1.207 10.320 4.731 15.051
2014 880 238 1.118 9.199 2.713 11.912
2015 838 352 1.190 6.989 1.332 8.321
2016 978 218 1.196 7.186 1.240 8.426
  
2017 946 219 1.165 8.696 1.826 10.522
1r.tr. 271 51 322 2.099 333 2.432
2n.tr. 225 62 287 2.215 337 2.552
3r.tr. 283 43 326 2.298 526 2.824
4t.tr. 167 63 230 2.084 630 2.714
2018 866 168 1.034 10.205 2.012 12.217
1r.tr. 218 45 263 2.630 638 3.268
2n.tr. 164 38 202 2.565 404 2.969
3r.tr. 213 29 242 2.513 542 3.055
4t.tr. 271 56 327 2.497 428 2.925
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
4t.tr.18/
4t.tr.17
62,3 -11,1 42,2 19,8 -32,1 7,8
2n.sm.18/
2n.sm.17
7,6 -19,8 2,3 14,3 -16,1 8,0
2018/2017 -8,5 -23,3 -11,2 17,4 10,2 16,1
2017/2016 -3,3 0,5 -2,6 21,0 47,3 24,9
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
2013 980 227 1.207 13.694 1.357 15.051
2014 876 242 1.118 10.644 1.268 11.912
2015 1.002 188 1.190 7.476 845 8.321
2016 929 267 1.196 7.498 928 8.426
  
2017 990 175 1.165 9.464 1.058 10.522
1r.tr. 263 59 322 2.165 267 2.432
2n.tr. 233 54 287 2.260 292 2.552
3r.tr. 292 34 326 2.568 256 2.824
4t.tr. 202 28 230 2.471 243 2.714
2018 889 145 1.034 11.132 1.085 12.217
1r.tr. 226 37 263 2.992 276 3.268
2n.tr. 176 26 202 2.711 258 2.969
3r.tr. 210 32 242 2.780 275 3.055
4t.tr. 277 50 327 2.649 276 2.925
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
4t.tr.18/
4t.tr.17
37,1 78,6 42,2 7,2 13,6 7,8
2n.sm.18/
2n.sm.17
-1,4 32,3 2,3 7,7 10,4 8,0
2018/2017 -10,2 -17,1 -11,2 17,6 2,6 16,1
2017/2016 6,6 -34,5 -2,6 26,2 14,0 24,9

El retrocés que han registrat les transaccions d’habitatges nous a Barcelona durant el 2018, coincidint amb un moment de fort creixement de l’oferta de sostre nou,  és imputable al replegament de la demanda davant l’elevat nivell de preus assolit. Cal destacar especialment es retrocés de les compravendes per part de persones  jurídiques que, a diferència de la resta de subjectes actius, ha continuat a la baixa el darrer trimestre de l’any, tant a la capital com al conjunt de Catalunya.

El perfil dels compradors en el mercat d’obra nova s’ha anat modificant durant els darrers anys en major mesura que en el segment de segona mà. Cal tenir en compte però, malgrat la magnitud de les variacions en termes relatius, que el volum   d’operacions d’habitatges al segment de nova planta no deixa de ser molt reduït.
El nivell de preus del sostre residencial nou assolit el 2018, el més elevat de la darrera dècada –sense superar l’existent al bienni 2007-2008 immediatament anterior a la crisi- pot explicar un cert desplaçament de la demanda com a bé d’inversió –després d’absorbir més d’una quarta part de les compravendes de nova planta durant el trienni 2013-2015- a favor novament de les famílies, com a bé d’ús. La normalització de l’accés al crèdit a un cost molt atractiu ha fet possible aquesta relativa recuperació del pes de les llars al mercat d’habitatge nou, protagonitzant el repunt de les operacions el quart trimestre de l’any, mentre que la demanda de les societats mercantils ha continuat a la baixa, no només a la capital, sinó també al conjunt de Catalunya. Al conjunt de l’any 2018, les transaccions d’habitatge nou per part de persones jurídiques a la capital han retrocedit més del 23%, representant de mitjana el 16,2% del total de compravendes, una proporció que s’ha reduït 2,6 punts respecte a l’any anterior, i que és molt similar a la de la resta del país (16,5%).

En consonància amb el renovat interès de les famílies, les dades del darrer bienni reflecteixen un notable retrocés del nombre de compradors estrangers a la capital, a diferència de la resta del país, on han seguit a l’alça, encara que el 2018 de forma moderada. Malgrat el fort repunt que experimenten el darrer trimestre de 2018, tant a Barcelona com al conjunt de Catalunya, la proporció d’estrangers sobre el total d’operacions al mercat d’obra nova ha retrocedit a la ciutat fins al 14% el conjunt de l’any, vuit punts percentuals menys que el 2016. Tot i que el pes dels estrangers en el mercat barceloní continua sent molt més rellevant en termes relatius que a la resta de Catalunya –on representa menys del 9%-, la diferència –que es podria associar a l’atractiu de Barcelona en els mercats internacionals- s’ha reduït significativament els darrers dos anys.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML