Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
2013 891 316 1.207 10.320 4.731 15.051
2014 880 238 1.118 9.199 2.713 11.912
2015 838 352 1.190 6.989 1.332 8.321
2016 978 218 1.196 7.186 1.240 8.426
2017 946 219 1.165 8.696 1.826 10.522
2018 866 168 1.034 10.205 2.012 12.217
2019 921 213 1.134 10.224 1.702 11.926
2020 744 134 878 9.551 1.530 11.081
2021 997 322 1.319 13.089 1.914 15.003
1r.tr. 160 60 220 3.286 420 3.706
2n.tr. 248 43 291 3.169 343 3.512
3r.tr. 305 116 421 3.226 611 3.837
4t.tr. 284 103 387 3.408 540 3.948
2022 1.222 343 1.565 14.356 2.324 16.680
1r.tr. 355 103 458 3.766 653 4.419
2n.tr. 328 57 385 3.733 486 4.219
3r.tr. 286 98 384 3.507 718 4.225
4t.tr. 253 85 338 3.350 467 3.817
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
4t.tr.22/4t.tr.21 -10,9 -17,5 -12,7 -1,7 -13,5 -3,3
2n.sm.22/2n.sm.21 -8,5 -16,4 -10,6 3,4 3,0 3,3
2022/2021 22,6 6,5 18,7 9,7 21,4 11,2
2021/2020 34,0 140,3 50,2 37,0 25,1 35,4
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
2013 980 227 1.207 13.694 1.357 15.051
2014 876 242 1.118 10.644 1.268 11.912
2015 1.002 188 1.190 7.476 845 8.321
2016 929 267 1.196 7.498 928 8.426
2017 990 175 1.165 9.464 1.058 10.522
2018 889 145 1.034 11.132 1.085 12.217
2019 916 218 1.134 10.749 1.177 11.926
2020 755 123 878 10.188 893 11.081
2021 1.131 188 1.319 13.804 1.199 15.003
1r.tr. 189 31 220 3.443 263 3.706
2r.tr. 257 34 291 3.246 266 3.512
3r.tr. 361 60 421 3.539 298 3.837
4t.tr. 324 63 387 3.576 372 3.948
2022 1.216 349 1.565 14.604 2.076 16.680
1r.tr. 372 86 458 3.988 431 4.419
2n.tr. 301 84 385 3.722 497 4.219
3r.tr. 290 94 384 3.690 535 4.225
4t.tr. 253 85 338 3.204 613 3.817
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
4t.tr.22/4t.tr.21 -21,9 34,9 -12,7 -10,4 64,8 -3,3
2n.sm.22/2n.sm.21 -20,7 45,5 -10,6 -3,1 71,3 3,3
2022/2021 7,5 85,6 18,7 5,8 73,1 11,2
2021/2020 49,8 52,8 50,2 35,5 34,3 35,4

Array
Array
Array

Si en el 2021 va ser la demanda inversora la que protagonitzava una recuperació més intensa de les operacions al segment de nova planta de Barcelona, en el 2022 el lideratge correspon a les persones físiques, especialment les estrangeres. Al conjunt de Catalunya també és la demanda estrangera la que lidera el creixement de les compravendes d’habitatge nou, però l’activitat de les societats inversores presenta un comportament més dinàmic que a la capital i evoluciona de forma més positiva que les llars.

Després d’un 2020 amb xifres de compravendes molt negatives per part de tots els perfils de compradors –especialment de la demanda estrangera, molt condicionada per les restriccions a la mobilitat- l’activitat es va començar a recuperar a partir del segon trimestre de 2021 i l’any tancava amb una notable revifada de les operacions al segment de nova planta, amb el lideratge a Barcelona de la inversió empresarial.

Amb uns preus que anaven a la baixa, les adquisicions d’habitatges nous a la ciutat per part de persones jurídiques van registrar en el 2021 el volum més elevat en sis anys, amb prop d’una quarta part del total de les compravendes registrades. Tanmateix, aquesta participació s’ha reduït lleugerament i es situa en el 21,9% en el 2022, ja que les societats han cedit protagonisme a les persones físiques, que tanquen l’any amb un repunt de les compravendes de més del 22%.

 

 

 

Un cop superada la pandèmia i eliminades les restriccions a la mobilitat, els adquirents de nacionalitat estrangera han estat els impulsors del creixement de les compravendes en els darrers trimestres, amb un augment de més del 85% pel conjunt de 2022. A diferència dels adquirents nacionals –tant persones físiques com jurídiques- les xifres de compradors estrangers han estat molt positives també al llarg del segon semestre de l’any, malgrat les pujades de tipus d’interès. D’aquesta manera, el pes dels adquirents estrangers en 2022 s’ha recuperat a la ciutat en vuit punts en relació amb el 2021 i supera el 22% del total de compravendes, situant-se uns tres punts per sobre del valor que representava en 2019, abans de la pandèmia.

Al conjunt de Catalunya, l’evolució de les compravendes en els darrers dos anys també és alcista, amb un  ritme de creixement anual menys intens que a la capital, en part pel fet que el retrocés en el 2020 també va ser més contingut. La recuperació que en el 2021 va venir caracteritzada en major mesura per les operacions de particulars –el perfil que predomina àmpliament- en el 2022 ha cedit protagonisme a la demanda empresarial, que creix més d’un 20%, a un ritme més intens que a Barcelona. I com a la ciutat, són els adquirents d’origen estranger els que lideren el creixement de les compravendes d’habitatge nou. Tanmateix, aquests tipus de compradors segueixen tenint al conjunt de Catalunya menys pes que Barcelona, amb una participació sobre el total de les operacions del 13,9% en el cas de les societats –vuit punts menys que a la capital- i del 12,4% en el cas de la demanda estrangera –gairebé deu punts per sota-.

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML