Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
2013 891 316 1.207 10.320 4.731 15.051
2014 880 238 1.118 9.199 2.713 11.912
2015 838 352 1.190 6.989 1.332 8.321
2016 978 218 1.196 7.186 1.240 8.426
2017 946 219 1.165 8.696 1.826 10.522
2018 866 168 1.034 10.205 2.012 12.217
1r.tr. 218 45 263 2.630 638 3.268
2n.tr. 164 38 202 2.565 404 2.969
3r.tr. 213 29 242 2.513 542 3.055
4t.tr. 271 56 327 2.497 428 2.925
2019 921 213 1.134 10.224 1.702 11.926
1r.tr. 260 79 339 2.934 583 3.517
2n.tr. 273 58 331 2.596 361 2.957
3r.tr. 196 47 243 2.381 387 2.768
4t.tr. 192 29 221 2.313 371 2.684
2020
1r.tr. 236 45 281 2.812 512 3.324
2n.tr. 155 24 179 1.892 262 2.154
3r.tr. 167 40 207 2.303 375 2.678
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
3r.tr.20/
3r.tr.19
-14,8 -14,9 -14,8 -3,3 -3,1 -3,3
1r.sm.20/
1r.sm.19
-26,6 -49,6 -31,3 -14,9 -18,0 -15,4
2019/2018 6,4 26,8 9,7 0,2 -15,4 -2,4
2018/2017 -8,5 -23,3 -11,2 17,4 10,2 16,1
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
2013 980 227 1.207 13.694 1.357 15.051
2014 876 242 1.118 10.644 1.268 11.912
2015 1.002 188 1.190 7.476 845 8.321
2016 929 267 1.196 7.498 928 8.426
2017 990 175 1.165 9.464 1.058 10.522
2018 889 145 1.034 11.132 1.085 12.217
1r.tr. 226 37 263 2.992 276 3.268
2n.tr. 176 26 202 2.711 258 2.969
3r.tr. 210 32 242 2.780 275 3.055
4t.tr. 277 50 327 2.649 276 2.925
2019 916 218 1.134 10.749 1.177 11.926
1r.tr. 281 58 339 3.186 331 3.517
2n.tr. 255 76 331 2.626 331 2.957
3r.tr. 194 49 243 2.477 291 2.768
4t.tr. 186 35 221 2.460 224 2.684
2020
1r.tr. 240 41 281 3.021 303 3.324
2r.tr. 155 24 179 1.980 174 2.154
3r.tr. 177 30 207 2.477 201 2.678
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
3r.tr.20/
3r.tr.19
-8,8 -38,8 -14,8 0,0 -30,9 -3,3
1r.sm.20/
1r.sm.19
-26,3 -51,5 -31,3 -14,0 -27,9 -15,4
2019/2018 3,0 50,3 9,7 -3,4 8,5 -2,4
2018/2017 -10,2 -17,1 -11,2 17,6 2,6 16,1

Malgrat la incipient reactivació del mercat durant els mesos d’estiu, el nombre d’operacions al segment de nova planta es va mantenir en cotes relativament baixes en el tercer trimestre de 2020 i tots els perfils de compradors van mostrar xifres negatives en termes interanuals, especialment la demanda estrangera, condicionada pels continus rebrots dels contagis i les persistents restriccions a la mobilitat.

El dinamisme de les operacions d’estrangers i societats mercantils al llarg de bona part de 2019 va donar pas l’any passat a un escenari molt contractiu, en el context de crisi pandèmica, amb la demanda estrangera encapçalant les davallades més intenses en termes relatius, especialment a Barcelona, però també a la resta del país. El primer semestre de 2020 va tancar amb forts descensos per part de tots els tipus d’adquirents, relativament més continguts en el cas del perfil majoritari, format per les llars nacionals. Amb l’apertura gradual que va seguir al confinament de la primavera, l’activitat es va començar a recuperar, però les xifres van continuar sent inferiors a les de l’any anterior. El ritme de descens interanual de la demanda es va moderar en el tercer trimestre, en major mesura en el cas de les llars nacionals –que ja acumulen cinc trimestres consecutius d’evolució a la baixa- i les persones jurídiques, però va continuar sent molt intens per part dels compradors estrangers, degut al manteniment de moltes restriccions a la mobilitat entre països.

El context de desacceleració econòmica previ a la pandèmia i el fet que l’oferta d’habitatge nou a la ciutat no ha deixat de ser en cap moment molt limitada i poc assequible, especialment per a les llars de renda mitjana, ja va generar una contracció de les operacions registrades en el bienni 2017-2018. El relatiu increment de l’oferta disponible al mercat de 2018 va ser ràpidament absorbit l’any següent gràcies al dinamisme de la demanda més solvent. Però en el darrer trimestre de 2019 les xifres van tornar a ser negatives, tant al conjunt del país com especialment a la capital, i tots els perfils de compradors van registrar descensos de dos dígits, una evolució que amb la pandèmia no ha canviat.

Després de gairebé un sexenni amb increments sostinguts de preus, les poc més de 200 operacions registrades a Barcelona en el tercer trimestre de 2020 han suposat un descens interanual que frega el 15% tant per part de les llars nacionals com de les persones jurídiques, que augmenten la seva participació sobre el total representant el 19,3% de les compravendes. El comportament més desfavorable en aquest període l’han protagonitzat els compradors estrangers, amb una davallada de prop del 40% a la capital i un pes del 14,5% de les operacions que ha minvat notablement respecte a un any enrere, però que gairebé dobla al que representen al conjunt de Catalunya (7,5%), pel major atractiu que tradicionalment ha tingut la ciutat als mercats internacionals.

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML