Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
2013 891 316 1.207 10.320 4.731 15.051
2014 880 238 1.118 9.199 2.713 11.912
2015 838 352 1.190 6.989 1.332 8.321
2016 978 218 1.196 7.186 1.240 8.426
2017 946 219 1.165 8.696 1.826 10.522
2018 866 168 1.034 10.205 2.012 12.217
1r.tr. 218 45 263 2.630 638 3.268
2n.tr. 164 38 202 2.565 404 2.969
3r.tr. 213 29 242 2.513 542 3.055
4t.tr. 271 56 327 2.497 428 2.925
2019
1r.tr. 260 79 339 2.934 583 3.517
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
1r.tr.19/ 1r.tr.18 19,3 75,6 28,9 11,6 -8,6 7,6
2n.sm.18/
2n.sm.17
7,6 -19,8 2,3 14,3 -16,1 8,0
2018/2017 -8,5 -23,3 -11,2 17,4 10,2 16,1
2017/2016 -3,3 0,5 -2,6 21,0 47,3 24,9
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
2013 980 227 1.207 13.694 1.357 15.051
2014 876 242 1.118 10.644 1.268 11.912
2015 1.002 188 1.190 7.476 845 8.321
2016 929 267 1.196 7.498 928 8.426
2017 990 175 1.165 9.464 1.058 10.522
2018 889 145 1.034 11.132 1.085 12.217
1r.tr. 226 37 263 2.992 276 3.268
2n.tr. 176 26 202 2.711 258 2.969
3r.tr. 210 32 242 2.780 275 3.055
2019
1r.tr. 281 58 339 3.186 331 3.517
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
1r.tr.19/ 1r.tr.18 24,3 56,8 28,9 6,5 19,9 7,6
2n.sm.18/
2n.sm.17
-1,4 32,3 2,3 7,7 10,4 8,0
2018/2017 -10,2 -17,1 -11,2 17,6 2,6 16,1
2017/2016 6,6 -34,5 -2,6 26,2 14,0 24,9

Les persones jurídiques lideren el creixement en termes relatius de les compravendes d’habitatges nous del primer trimestre de 2019 a Barcelona, corregint el fort retrocés que van experimentar durant l’any 2018. Els estrangers també recuperen protagonisme, tant a la capital com al conjunt de Catalunya.

Al mercat d’obra nova, el perfil dels compradors s’ha anat modificant durant els darrers anys en major mesura que en el segment de segona mà. Malgrat els nivells de preus mitjans del sostre residencial nou que s’han assolit -els més elevats dels darrers onze anys- el primer trimestre augmenta la demanda més majoritària, la de les famílies, però aquesta cedeix protagonisme als inversors, que recuperen dinamisme absorbint ràpidament bona part de la nova dotació de sostre residencial a Barcelona.  A diferència de la resta del país, on la demanda de les societats mercantils ha continuat a la baixa, a la capital protagonitzen un repunt de les operacions del 75% el primer trimestre de 2019, que les situa amb un pes del 23% sobre el total de compravendes, una proporció que és gairebé set punts percentuals superior a la del conjunt de Catalunya. Malgrat la magnitud de les variacions en termes relatius, cal tenir en compte però que es parteix de mínims històrics, i que el volum d’operacions al segment de nova planta no deixa de ser reduït per una ciutat amb una forta demanda com és Barcelona.

En consonància amb la normalització de l’accés al crèdit a un cost molt atractiu i la tendència ascendent que mostren les dades d’hipoteques constituïdes, la demanda de les llars nacionals al mercat d’habitatge nou es recupera durant el primer trimestre de 2019, si bé la demanda estrangera creix encara amb més intensitat.  Després del notable retrocés del bienni 2017-2018, sembla que els compradors estrangers han renovat el seu interès a la capital, impulsant les operacions a l’alça, en major mesura que a la resta del país. La proporció d’estrangers sobre el total d’operacions al mercat d’obra nova barceloní, de l’ordre del 17% el primer trimestre de l’any, continua sent molt més rellevant que a la resta de Catalunya –on representa poc més del 9%-, diferència que es pot associar a l’atractiu de Barcelona en els mercats internacionals. 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML