Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
2013 891 316 1.207 10.320 4.731 15.051
2014 880 238 1.118 9.199 2.713 11.912
2015 838 352 1.190 6.989 1.332 8.321
2016 978 218 1.196 7.186 1.240 8.426
2017 946 219 1.165 8.696 1.826 10.522
2018 866 168 1.034 10.205 2.012 12.217
1r.tr. 218 45 263 2.630 638 3.268
2n.tr. 164 38 202 2.565 404 2.969
3r.tr. 213 29 242 2.513 542 3.055
4t.tr. 271 56 327 2.497 428 2.925
2019 921 213 1.134 10.224 1.702 11.926
1r.tr. 260 79 339 2.934 583 3.517
2n.tr. 273 58 331 2.596 361 2.957
3r.tr. 196 47 243 2.381 387 2.768
4t.tr. 192 29 221 2.313 371 2.684
2020
1r.tr. 236 45 281 2.812 512 3.324
2n.tr. 155 24 179 1.892 262 2.154
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
2n.tr.20/
2n.tr.19
-43,2 -58,6 -45,9 -27,1 -27,4 -27,2
1r.sm.20/
1r.sm.19
-26,6 -49,6 -31,3 -14,9 -18,0 -15,4
2019/2018 6,4 26,8 9,7 0,2 -15,4 -2,4
2018/2017 -8,5 -23,3 -11,2 17,4 10,2 16,1
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
2013 980 227 1.207 13.694 1.357 15.051
2014 876 242 1.118 10.644 1.268 11.912
2015 1.002 188 1.190 7.476 845 8.321
2016 929 267 1.196 7.498 928 8.426
2017 990 175 1.165 9.464 1.058 10.522
2018 889 145 1.034 11.132 1.085 12.217
1r.tr. 226 37 263 2.992 276 3.268
2n.tr. 176 26 202 2.711 258 2.969
3r.tr. 210 32 242 2.780 275 3.055
4t.tr. 277 50 327 2.649 276 2.925
2019 916 218 1.134 10.749 1.177 11.926
1r.tr. 281 58 339 3.186 331 3.517
2n.tr. 255 76 331 2.626 331 2.957
3r.tr. 194 49 243 2.477 291 2.768
4t.tr. 186 35 221 2.460 224 2.684
2020
1r.tr. 240 41 281 3.021 303 3.324
2r.tr. 155 24 179 1.980 174 2.154
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
2n.tr.20/
2n.tr.19
-39,2 -68,4 -45,9 -24,6 -47,4 -27,2
1r.sm.20/
1r.sm.19
-26,3 -51,5 -31,3 -14,0 -27,9 -15,4
2019/2018 3,0 50,3 9,7 -3,4 8,5 -2,4
2018/2017 -10,2 -17,1 -11,2 17,6 2,6 16,1

El comportament del mercat al segment de nova planta ha estat molt negatiu durant el segon trimestre de 2020, en els mesos més durs de confinament, i tots els perfils de compradors acceleren la trajectòria a la baixa. El dinamisme que van mostrar les operacions d’estrangers i societats mercantils al llarg de bona part de 2019 ha donat pas a un escenari contractiu en el que aquests agents registren les davallades més intenses en termes relatius, especialment a Barcelona, però també a la resta del país.

Després d’un 2019 amb xifres de compravendes d’habitatges nous globalment positives a Barcelona, les operacions de nova planta han tancat el primer semestre de 2020 amb forts descensos per part de tots els tipus d’adquirents, relativament més intensos en el cas de les persones jurídiques i els estrangers que en el cas del perfil majoritari format per les llars nacionals, que acumula quatre trimestres consecutius d’evolució a la baixa.

L’oferta disponible al mercat en el 2019, després de l’increment d’obra nova que hi va haver durant el 2018, va ser absorbida ràpidament gràcies al dinamisme de la demanda més solvent, tant dels particulars nacionals –en el primer semestre de 2019- com dels inversors i els estrangers, que es va estendre fins al tercer trimestre de l’any. Tanmateix, l’escenari va començar a canviar al llarg de la segona meitat de 2019, en part pel fet que l’oferta d’habitatge nou no ha deixat de ser limitada i poc assequible, especialment per a les llars de renda mitjana. Però també per la difícil situació política que es va viure al país després de l’estiu, que segurament va afectar bona part de les decisions de compra, desanimant tant als inversors com als adquirents estrangers. El darrer trimestre de l’any ja va ser especialment negatiu, tant al conjunt del país com especialment a la capital, i tots els perfils de compradors van registrar descensos de dos dígits. Un context de contracció de la demanda que ja s’havia donat al llarg del bienni 2017-2018 i que s’ha anat intensificant al llarg del 1r. semestre de 2020.

Després de fer front a més d’un quinquenni d’increments de preus, la davallada de les operacions en el cas de les llars nacionals supera el 26% en relació amb la primera meitat de 2019 i arriba a prop del 50% en el cas de les persones jurídiques, que van reduint la seva participació sobre el total fins a representar el 15% de les compravendes. També les compravendes per part d’estrangers han anat significativament a la baixa durant la primera meitat de l’any, amb una caiguda de més del 50%. El seu pes a la capital s’ha situat lleugerament per sobre del 14% de les operacions i també ha minvat notablement respecte a un any enrere, tot i que com és habitual, segueix sent bastant superior al que tenen a Catalunya (8,7%) per l’atractiu que tradicionalment ha tingut la ciutat als mercats internacionals. 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML