Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
2013 891 316 1.207 10.320 4.731 15.051
2014 880 238 1.118 9.199 2.713 11.912
2015 838 352 1.190 6.989 1.332 8.321
2016 978 218 1.196 7.186 1.240 8.426
2017 946 219 1.165 8.696 1.826 10.522
2018 866 168 1.034 10.205 2.012 12.217
1r.tr. 218 45 263 2.630 638 3.268
2n.tr. 164 38 202 2.565 404 2.969
3r.tr. 213 29 242 2.513 542 3.055
4t.tr. 271 56 327 2.497 428 2.925
2019 921 213 1.134 10.224 1.702 11.926
1r.tr. 260 79 339 2.934 583 3.517
2n.tr. 273 58 331 2.596 361 2.957
3r.tr. 196 47 243 2.381 387 2.768
4t.tr. 192 29 221 2.313 371 2.684
2020 744 134 878 9.551 1.530 11.081
1r.tr. 236 45 281 2.812 512 3.324
2n.tr. 155 24 179 1.892 262 2.154
3r.tr. 167 40 207 2.303 375 2.678
4t.tr. 186 25 211 2.544 381 2.925
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
4t.tr.20/
4t.tr.19
-3,1 -13,8 -4,5 10,0 2,7 9,0
2n.sm.20/
2n.sm.19
-9,0 -14,5 -9,9 3,3 -0,3 2,8
2020/2019 -19,2 -37,1 -22,6 -6,6 -10,1 -7,1
2019/2018 6,4 26,8 9,7 0,2 -15,4 -2,4
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
2013 980 227 1.207 13.694 1.357 15.051
2014 876 242 1.118 10.644 1.268 11.912
2015 1.002 188 1.190 7.476 845 8.321
2016 929 267 1.196 7.498 928 8.426
2017 990 175 1.165 9.464 1.058 10.522
2018 889 145 1.034 11.132 1.085 12.217
1r.tr. 226 37 263 2.992 276 3.268
2n.tr. 176 26 202 2.711 258 2.969
3r.tr. 210 32 242 2.780 275 3.055
4t.tr. 277 50 327 2.649 276 2.925
2019 916 218 1.134 10.749 1.177 11.926
1r.tr. 281 58 339 3.186 331 3.517
2n.tr. 255 76 331 2.626 331 2.957
3r.tr. 194 49 243 2.477 291 2.768
4t.tr. 186 35 221 2.460 224 2.684
2020 755 123 878 10.188 893 11.081
1r.tr. 240 41 281 3.021 303 3.324
2r.tr. 155 24 179 1.980 174 2.154
3r.tr. 177 30 207 2.477 201 2.678
4t.tr. 183 28 211 2.710 215 2.925
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
4t.tr.20/
4t.tr.19
-1,6 -20,0 -4,5 10,2 -4,0 9,0
2n.sm.20/
2n.sm.19
-5,3 -31,0 -9,9 5,1 -19,2 2,8
2020/2019 -17,6 -43,6 -22,6 -5,2 -24,1 -7,1
2019/2018 3,0 50,3 9,7 -3,4 8,5 -2,4

Malgrat la recuperació de l’activitat durant el segon semestre de 2020, el nombre d’operacions al segment de nova planta es va mantenir en cotes relativament baixes i tots els perfils de compradors van tancar l’any marcat per la pandèmia amb xifres negatives en termes interanuals, especialment la demanda estrangera, condicionada per les restriccions a la mobilitat per frenar els continus rebrots dels contagis.

El dinamisme de les operacions d’estrangers i societats mercantils al llarg de bona part de 2019 ha donat pas en el 2020 a un escenari molt contractiu, en un context de crisi pandèmica en que la demanda estrangera encapçala les davallades més intenses en termes relatius, especialment a Barcelona. El primer semestre de l’any es va saldar amb forts descensos per part de tots els tipus d’adquirents, relativament més continguts en el cas del perfil majoritari format per les llars nacionals. Amb l’apertura gradual que va seguir al confinament de la primavera, l’activitat es va començar a recuperar, però les xifres van continuar sent inferiors a les dels anys anteriors. El ritme de descens interanual de la demanda es va moderar notablement a la ciutat en el darrer trimestre de l’any, especialment en el cas de les llars (-3,1%), però seguia sent de dos dígits en el cas de les societats (-13,8%) i més intens per part dels compradors estrangers (-20%) degut al manteniment de moltes restriccions a la mobilitat entre països. A la resta de Catalunya en canvi, les dades dels darrers mesos de 2020 van ser més positives, especialment les operacions per part de particulars, amb un augment interanual de l’ordre del 10% que reflecteix els canvis en les preferències residencials que la pandèmia ha impulsat. També en el cas de persones jurídiques les compravendes van anar moderadament a l’alça en el quart trimestre i només el perfil de comprador estranger va disminuir, però més moderadament que a la capital.

El mercat d’habitatge nou a la ciutat, caracteritzat per una oferta molt limitada i poc assequible, ja donava senyals d’esgotament en el bienni 2017-2018. El relatiu increment de l’oferta disponible en el 2018 va ser ràpidament absorbit l’any següent per la demanda més solvent i en el darrer trimestre de 2019, en el context de desacceleració econòmica previ a la pandèmia, les xifres tornaven a ser negatives especialment a la ciutat i en menor mesura a la resta del país. Una tendència que s’ha mantingut en el 2020, amb una caiguda de les operacions a Barcelona (-22,6%) superior a la de Catalunya (-7,1%). A la ciutat, el ritme de descens de les compravendes per part de societats (-37,1%) gairebé duplica el que registren les llars (-19,2%). En el cas dels estrangers (-43,6%) aquest perfil de comprador ha vist com el seu pes sobre el total de les operacions (14%) ha minvat cinc punts percentuals en només un any, més que el de les persones jurídiques, situat en el 15,3%. El comportament més desfavorable de la capital ha fet que l’activitat al segment de nova planta a la ciutat perdi pes relatiu sobre el conjunt del país i representi menys del 8%.

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML