Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
2013 891 316 1.207 10.320 4.731 15.051
2014 880 238 1.118 9.199 2.713 11.912
2015 838 352 1.190 6.989 1.332 8.321
2016 978 218 1.196 7.186 1.240 8.426
2017 946 219 1.165 8.696 1.826 10.522
2018 866 168 1.034 10.205 2.012 12.217
2019 921 213 1.134 10.224 1.702 11.926
1r.tr. 260 79 339 2.934 583 3.517
2n.tr. 273 58 331 2.596 361 2.957
3r.tr. 196 47 243 2.381 387 2.768
4t.tr. 192 29 221 2.313 371 2.684
2020 744 134 878 9.551 1.530 11.081
1r.tr. 236 45 281 2.812 512 3.324
2n.tr. 155 24 179 1.892 262 2.154
3r.tr. 167 40 207 2.303 375 2.678
4t.tr. 186 25 211 2.544 381 2.925
2021 997 322 1.319 13.089 1.914 15.003
1r.tr. 160 60 220 3.286 420 3.706
2n.tr. 248 43 291 3.169 343 3.512
3r.tr. 305 116 421 3.226 611 3.837
4t.tr. 284 103 387 3.408 540 3.948
2022
1r.tr. 355 103 458 3.766 653 4.419
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
1r.tr.22/1r.tr.21 121,9 71,7 108,2 14,6 55,5 19,2
2n.sm.21/2n.sm.20 66,9 236,9 93,3 36,9 52,2 38,9
2021/2020 34,0 140,3 50,2 37,0 25,1 35,4
2020/2019 -19,2 -37,1 -22,6 -6,6 -10,1 -7,1
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
2013 980 227 1.207 13.694 1.357 15.051
2014 876 242 1.118 10.644 1.268 11.912
2015 1.002 188 1.190 7.476 845 8.321
2016 929 267 1.196 7.498 928 8.426
2017 990 175 1.165 9.464 1.058 10.522
2018 889 145 1.034 11.132 1.085 12.217
2019 916 218 1.134 10.749 1.177 11.926
1r.tr. 281 58 339 3.186 331 3.517
2n.tr. 255 76 331 2.626 331 2.957
3r.tr. 194 49 243 2.477 291 2.768
4t.tr. 186 35 221 2.460 224 2.684
2020 755 123 878 10.188 893 11.081
1r.tr. 240 41 281 3.021 303 3.324
2r.tr. 155 24 179 1.980 174 2.154
3r.tr. 177 30 207 2.477 201 2.678
4t.tr. 183 28 211 2.710 215 2.925
2021 1.131 188 1.319 13.804 1.199 15.003
1r.tr. 189 31 220 3.443 263 3.706
2r.tr. 257 34 291 3.246 266 3.512
3r.tr. 361 60 421 3.539 298 3.837
4t.tr. 324 63 387 3.576 372 3.948
2022
1r.tr. 372 86 458 3.988 431 4.419
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
1r.tr.22/1r.tr.21 96,8 177,4 108,2 15,8 63,9 19,2
2n.sm.21/2n.sm.20 90,3 112,1 93,3 37,2 61,1 38,9
2021/2020 49,8 52,8 50,2 35,5 34,3 35,4
2020/2019 -17,6 -43,6 -22,6 -5,2 -24,1 -7,1

Si la recuperació de les operacions al segment de nova planta l’any passat va estar protagonitzat a Barcelona en major mesura per la demanda inversora, en els primers mesos de 2022 són les persones físiques les que prenen el lideratge, tant les nacionals com especialment les estrangeres. Al conjunt de Catalunya també és la demanda estrangera la que lidera el ritme de creixement de les compravendes d’habitatge nou, però després de sis trimestres consecutius de variacions interanuals a l’alça, les llars han cedit un major protagonisme als inversors.

Després d’un 2020 molt contractiu, en que tots els perfils de compradors van tancar amb xifres molt negatives –especialment la demanda estrangera, molt condicionada per les restriccions a la mobilitat- l’activitat es va començar a recuperar a partir del segon trimestre de 2021 i l’any passat tancava ja amb una notable revifada de les operacions al segment de nova planta, amb el lideratge a Barcelona de la inversió empresarial. Aprofitant probablement el descens de preus de 2021, les adquisicions d’habitatges nous a la ciutat per part de persones jurídiques van registrar l’any passat el volum més elevat dels darrers sis anys, representant prop d’una quarta part del total de les compravendes registrades. Tanmateix, aquest perfil de demanda empresarial està cedint enguany el protagonisme a les llars. En el primer trimestre de 2022, les compravendes per part de persones físiques a la ciutat s’han més que doblat en relació amb el mateix període de 2021, sent les de nacionalitat estrangera les que més estan impulsant el creixement. Amb la millora de la situació epidemiològica, el pes d’aquest perfil de comprador s’ha recuperat més de quatre punts en el darrer any, fins a gairebé el 19% del total i està molt a prop del que representava en 2019, abans de la pandèmia.

Al conjunt de Catalunya, la recuperació al llarg de 2021 va venir caracteritzada en major mesura per les operacions de particulars. Una tendència que reflectia certs canvis en les preferències residencials impulsats per la pandèmia i la major implantació del teletreball, amb una major demanda d’habitatges de majors dimensions i amb espais exteriors, que sovint es localitzen de forma més abundant fora de la ciutat. Amb la normalització de la situació a nivell sanitari aquest perfil de comprador –el que predomina àmpliament- manté la senda alcista, però en el primer trimestre d’enguany ha cedit protagonisme als inversors i a la demanda estrangera que, com a la capital, lidera el ritme de creixement de les compravendes d’habitatge nou. Tot i així, aquests perfils d’adquirents són més residuals que a la capital, amb un pes sobre el total de les compravendes registrades que frega el 15% en el cas dels inversors i prop del 10% en el cas de la demanda estrangera.

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML