Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
2013 891 316 1.207 10.320 4.731 15.051
2014 880 238 1.118 9.199 2.713 11.912
2015 838 352 1.190 6.989 1.332 8.321
2016 978 218 1.196 7.186 1.240 8.426
2017 946 219 1.165 8.696 1.826 10.522
2018 866 168 1.034 10.205 2.012 12.217
1r.tr. 218 45 263 2.630 638 3.268
2n.tr. 164 38 202 2.565 404 2.969
3r.tr. 213 29 242 2.513 542 3.055
4t.tr. 271 56 327 2.497 428 2.925
2019
1r.tr. 260 79 339 2.934 583 3.517
2n.tr. 273 58 331 2.596 361 2.957
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
2n.tr.19/ 2n.tr.18 66,5 52,6 63,9 1,2 -10,6 -0,4
1r.sm.19/ 1r.sm.18 39,5 65,1 44,1 6,4 -9,4 3,8
2018/2017 -8,5 -23,3 -11,2 17,4 10,2 16,1
2017/2016 -3,3 0,5 -2,6 21,0 47,3 24,9
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
2013 980 227 1.207 13.694 1.357 15.051
2014 876 242 1.118 10.644 1.268 11.912
2015 1.002 188 1.190 7.476 845 8.321
2016 929 267 1.196 7.498 928 8.426
2017 990 175 1.165 9.464 1.058 10.522
2018 889 145 1.034 11.132 1.085 12.217
1r.tr. 226 37 263 2.992 276 3.268
2n.tr. 176 26 202 2.711 258 2.969
3r.tr. 210 32 242 2.780 275 3.055
2019
1r.tr. 281 58 339 3.186 331 3.517
2n.tr. 255 76 331 2.626 331 2.957
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
2n.tr.19/ 2n.tr.18 44,9 192,3 63,9 -3,1 28,3 -0,4
1r.sm.19/ 1r.sm.18 33,3 112,7 44,1 1,9 24,0 3,8
2018/2017 -10,2 -17,1 -11,2 17,6 2,6 16,1
2017/2016 6,6 -34,5 -2,6 26,2 14,0 24,9

Els particulars recuperen protagonisme durant el segon trimestre de 2019 i els estrangers lideren el creixement de les compravendes d’habitatges nous en termes relatius, tant a Barcelona com al conjunt de Catalunya, corregint el retrocés que van experimentar a la capital durant l’any 2018.

El mercat d’obra nova s’ha caracteritzat tradicionalment per concentrar un major pes relatiu tant de la inversió empresarial com de la demanda estrangera, en relació amb el segment de segona mà, tot i que el perfil majoritari és el format per les llars nacionals. Malgrat els nivells dels preus mitjans del sostre residencial nou, situats en zona de màxims, la demanda dels particulars més solvents recupera dinamisme el segon trimestre de l’any, gràcies a la disponibilitat de finançament a un cost molt atractiu i en consonància amb la tendència ascendent que mostren les dades d’hipoteques constituïdes. Juntament amb la demanda dels inversors, que també va a l’alça, tanquen un primer semestre de 2019 molt expansiu al segment de nova planta, absorbint ràpidament bona part de la nova dotació de sostre residencial a Barcelona.

Tanmateix, la magnitud de les variacions en termes relatius no pot amagar que es parteix de mínims històrics, i que el volum d’operacions al segment de nova planta no deixa de ser reduït per una ciutat com Barcelona, amb fortes pressions de la demanda. A diferència de la capital, on la demanda per part de societats mercantils ha protagonitzat un repunt de les operacions del 65% durant la primera meitat de l’any i representa una de cada cinc compravendes, al conjunt de Catalunya l’evolució ha estat menys positiva i el pes dels inversors sobre el total d’operacions baixa per sota del 15%.

Per altra banda, les compravendes per part dels nacionals al mercat d’habitatge nou s’han accelerat durant el segon trimestre de 2019, si bé la demanda estrangera creix en termes relatius amb més intensitat.  Després del notable retrocés del bienni 2017-2018, sembla que els compradors estrangers han renovat el seu interès a la capital, impulsant les operacions a l’alça, en major mesura que a la resta del país. El nombre de transaccions per part d’estrangers s’ha doblat durant la primera meitat de l’any al mercat d’obra nova barceloní i la seva proporció sobre el total d’operacions, de l’ordre del 20%, dobla la del conjunt de Catalunya –on representa poc més del 10%-, una diferència que es pot associar a l’atractiu de la ciutat als mercats internacionals. 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML