Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges nous a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície construïda (m2 construïts) Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2.018 2.019 2.020 2.018 2.019 2.020 2.018 2.019 2.020 2.018 2.019 2.020
Ciutat Vella 98 90 55 75,1 81,2 69,9 592,6 462,0 382,8 6.972,8 5.646,1 5.196,0
Eixample 74 125 103 84,6 101,2 86,4 328,7 740,2 541,9 3.925,3 5.889,8 6.119,2
Sants-Montjuïc 217 31 63 76,9 71,5 66,0 274,8 301,9 240,4 3.637,9 3.913,0 3.556,3
Les Corts 49 46 102 87,2 114,4 92,3 534,1 1.049,3 558,3 5.882,6 7.739,7 5.620,3
Sarrià-Sant Gervasi 164 135 106 105,2 107,7 115,1 598,0 630,5 735,8 5.790,1 5.857,7 6.234,1
Gràcia 66 66 84 88,4 82,8 94,3 380,4 349,4 397,2 4.281,9 4.480,4 4.356,9
Horta-Guinardó 208 230 156 66,6 70,0 72,0 185,2 232,0 243,2 2.752,6 3.223,6 3.261,4
Nou Barris 3 11 8 27,3 76,1 77,2 - 258,9 259,8 - 3.465,1 3.437,7
Sant Andreu 35 62 54 72,5 83,1 83,0 264,6 318,6 464,1 3.916,0 3.920,6 5.737,6
Sant Martí 112 333 143 84,8 97,3 76,3 380,8 426,9 364,0 4.265,3 4.345,9 4.831,9
  
Barcelona 1.034 1.134 878 82,0 90,3 84,5 378,7 456,5 439,0 4.415,9 4.674,6 4.952,8
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades de preus relatives a l'habitatge lliure.

Array
Array

El descens del nombre d’operacions registrades que experimenta globalment el segment residencial de nova planta a la ciutat en el 2020 no ha estat homogeni, afectant en major mesura a Sant Martí, el districte que tradicionalment concentra bona part de l’oferta. L’evolució dels preus també ha estat dispar territorialment i el repunt alcista que mostren els valors per metre quadrat a Sant Andreu contrasta amb la correcció a la baixa a les Corts i la tendència descendent a Ciutat Vella.


Les dades de compravendes d’habitatges nous en el 2020 posen de manifest com l’activitat toca fons, assolint mínims històrics en el context de la crisi derivada del coronavirus, que s’afegeix a la tradicional limitació de l’oferta de nova planta al segment residencial de la ciutat. En aquest escenari, s’observa algun petit canvi en la composició del reduït grup de districtes que concentren habitualment la major part de l’oferta disponible. La davallada d’operacions més intensa es registra a Sant Martí, que perd pes i es situa per sota d’Horta-Guinardó. Ambdós districtes juntament amb Sarrià – Sant Gervasi, l’Eixample i les Corts representen prop del 70% de les compravendes registrades. Aquest darrer districte, un dels que tradicionalment presenta una oferta més limitada, ha estat durant el 2020 un dels pocs que mostren un cert dinamisme. Les operacions de compravenda també han crescut a Sants-Montjuïc i Gràcia, mentre davallen a la major part de districtes i es manté el dèficit d’oferta crònic a Nou Barris.

Com és habitual, l’evolució dels preus dels habitatges nous per districtes mostra una notable diversitat de variacions, algunes molt allunyades de la mitjana de ciutat, que en termes d’unitat de superfície ha anat globalment a l’alça en el 2020 per sisè any consecutiu. El districte més inflacionista en el 2020 ha estat el de Sant Andreu, on es registra l’increment més intens (+46,3%) que per primer cop situa els preus mitjans per sobre de la mitjana, només per darrera de Sarrià – Sant Gervasi i l’Eixample. També han crescut per sobre de la mitjana els valors per m2 a Sant Martí, si bé la notable reducció de la superfície mitjana ha fet retrocedir en aquest cas els preus mitjans totals. En sentit contrari, la davallada dels preus ha estat notable a les Corts, on es corregeix el fort repunt de l’any anterior, i també és significativa a districtes com Sants-Montjuïc i Ciutat Vella. En aquest últim, malgrat la trajectòria a la baixa dels darrers dos anys, els preus per m2 es mantenen per sobre de la mitjana de Barcelona.

Després del repunt de la superfície que es va registrar a la major part dels districtes en el 2019, la dimensió mitjana dels habitatges nous adquirits a la ciutat en el 2020 s’ha reduït fins a situar-se per sota dels 85 m2. Tanmateix, l’evolució per districtes també ha estat dispar i la superfície mitjana ha augmentat a districtes com Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi, on segueixen ubicant-se els habitatges de major dimensió. L’increment de la superfície ha incidit en l’alça dels preus mitjans en aquests districtes, que en el cas de Sarrià – Sant Gervasi es mantenen a l’extrem més alt, enfilats fins als 735.000 euros de mitjana. En el cas de l’Eixample, en canvi, la reducció de la dimensió mitjana corregeix a la baixa el seu valor mitjà, que tanmateix segueix per sobre dels 540.000 euros. 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML