Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges nous a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície construïda (m2 construïts) Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2020 2021 1T 2022 2020 2021 1T 2022 2020 2021 1T 2022 2020 2021 1T 2022
Ciutat Vella 55 44 16 69,9 72,5 69,2 382,8 390,9 512,6 5.196,0 4.849,2 5.787
Eixample 103 161 90 86,4 99,0 100,5 541,9 481,4 602,7 6.119,2 5.013,9 6.040
Sants-Montjuïc 63 89 39 66,0 72,7 67,6 240,4 291,1 233,3 3.556,3 4.030,7 3.757
Les Corts 102 57 37 92,3 84,2 89,8 558,3 480,2 440,0 5.620,3 5.688,8 4.859
Sarrià-Sant Gervasi 106 169 53 115,1 109,9 111,2 735,8 699,6 759,5 6.234,1 6.620,1 7.027
Gràcia 84 104 15 94,3 83,4 81,6 397,2 326,4 276,6 4.356,9 3.897,5 3.538
Horta-Guinardó 156 292 51 72,0 70,5 69,6 243,2 188,9 267,6 3.261,4 2.678,0 3.536
Nou Barris 8 41 2 77,2 64,3 86,0 259,8 245,0 - 3.437,7 3.971,7 -
Sant Andreu 54 52 11 83,0 80,3 85,2 464,1 321,9 397,4 5.737,6 4.090,9 4.737
Sant Martí 143 298 143 76,3 86,2 89,0 364,0 403,9 515,7 4.831,9 4.549,7 5.494
  
Barcelona 878 1.319 458 84,5 84,3 89,5 439,0 379,9 497,2 4.952,8 4.368,5 5.319
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades de preus relatives a l'habitatge lliure.

Array
Array

Les compravendes d’habitatges nous es van recuperar al llarg de 2021 a la major part de districtes i només les Corts, Ciutat Vella i en menor mesura Sant Andreu van tancar l’any amb xifres a la baixa. La reactivació de les operacions prossegueix enguany a bona part de la ciutat amb el lideratge destacat de Sant Martí, que recupera el protagonisme habitual al segment de nova planta. Pel que fa a l’evolució dels preus, si en el 2021 predominaven els districtes amb valors mitjans per metre quadrat orientats a la baixa, la tendència s’ha invertit en el primer trimestre de 2022, amb preus a l’alça a bona part del territori.

A la tradicional limitació de l’oferta de nova planta al segment residencial de la ciutat es va afegir en el 2020 el daltabaix provocat per la pandèmia, provocant una davallada del nombre d’operacions a la major part dels districtes, que va afectar en major mesura a Ciutat Vella i Sant Martí. En el cas de Ciutat Vella, el retrocés de l’activitat persistia encara en el 2021, completant així tot un trienni de trajectòria descendent. Les xifres també van anar a la baixa a les Corts –un dels pocs districtes que en el 2020 mostraven cert dinamisme- corregint l’inusual repunt de l’any anterior i en menor mesura a Sant Andreu. Però la tònica general l’any passat va ser la revifada de l’activitat, amb xifres de compravendes d’habitatge nou a l’alça a bona part de la ciutat, especialment a Sant Martí, que va recuperar protagonisme i juntament amb Horta-Guinardó, Sarrià- Sant Gervasi i l’Eixample va concentrar pràcticament set de cada deu operacions registrades. Aquests quatre districtes són també els que segueixen absorbint la major part de l’oferta en el primer trimestre d’enguany, amb Sant Martí al capdavant, concentrant més d’un 30% de les compravendes del segment de nova  planta, seguit de l’Eixample, amb prop d’un 20% del total.  Es tracta dels dos districtes més dinàmics en el que portem de 2022.

L’evolució dels preus dels habitatges nous per districtes també mostra una notable dispersió, com ve sent habitual, amb variacions sovint allunyades de la mitjana de ciutat i fins i tot de signe contrari. En el 2021, els descensos més intensos i superiors a la mitjana, es van registrar a Sant Andreu –on es corregia el fort repunt dels preus de 2020- i a districtes com l’Eixample i Horta-Guinardó, ambdós amb un elevat pes relatiu sobre el total d’operacions que va ser determinant en el retrocés del valor mitjà de la ciutat, de gairebé el 12% en termes d’unitat de superfície. Però a la vegada també van haver districtes que tancaven l’any amb preus mitjans a l’alça, com ara Sarrià-Sant Gervasi –on els valors per m2 multiplicaven per 2,5 vegades els d’Horta-Guinardó-, Sants-Montjuïc i Nou Barris, si bé en aquest cas es tracta d’un nombre d’operacions reduït, en tant que l’oferta al districte representava poc més del 3% del total.

En el primer trimestre de 2022 es manté la trajectòria a la baixa dels preus a Gràcia i es corregeix el repunt de 2021 a Sants-Montjuïc. També s’observa un retrocés notable dels valors registrats a les Corts, on per primera vegada en sis anys baixen dels 5.000 euros per m2. Tanmateix, els preus dels habitatges nous enguany s’estan recuperant a la major part dels districtes. A Ciutat Vella, després d’un trienni amb preus per m2 a la baixa, els valors mitjans tornen a anar a l’alça i ja es superen els registres de 2019. Com a Sant Martí, el preu total en el primer trimestre de 2022 supera de mitjana el mig milió d’euros. Els districtes com aquest últim, on es concentra la major part de l’oferta, són els que enguany presenten un ritme de creixement interanual dels preus més intens. Encara que en menor mesura, aquest és també el cas de l’Eixample, d’Horta-Guinardó i de Sarrià-Sant Gervasi, on els preus mitjans s’han enfilat als 7.000 euros per m2 després de tot un quinquenni de trajectòria ascendent.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML