Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges nous a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície construïda (m2 construïts) Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2.018 2.019 1r.tr.2020 2.018 2.019 1r.tr.2020 2.018 2.019 1r.tr.2020 2.018 2.019 1r.tr.2020
Ciutat Vella 98 90 14 75,1 81,2 66,1 592,6 462,0 304,1 6.972,8 5.646,1 5.039,5
Eixample 74 125 27 84,6 101,2 78,2 328,7 740,2 395,5 3.925,3 5.889,8 5.074,8
Sants-Montjuïc 217 31 16 76,9 71,5 71,6 274,8 301,9 273,7 3.637,9 3.913,0 3.681,9
Les Corts 49 46 50 87,2 114,4 98,8 534,1 1.049,3 629,5 5.882,6 7.739,7 5.580,1
Sarrià-Sant Gervasi 164 135 34 105,2 107,7 119,3 598,0 630,5 615,8 5.790,1 5.857,7 5.229,8
Gràcia 66 66 12 88,4 82,8 88,1 380,4 349,4 332,4 4.281,9 4.480,4 3.732,4
Horta-Guinardó 208 230 62 66,6 70,0 73,1 185,2 232,0 250,8 2.752,6 3.223,6 3.315,6
Nou Barris 3 11 2 27,3 76,1 85,0 - 258,9 - - 3.465,1 -
Sant Andreu 35 62 15 72,5 83,1 75,9 264,6 318,6 376,7 3.916,0 3.920,6 4.724,7
Sant Martí 112 333 49 84,8 97,3 78,1 380,8 426,9 389,6 4.265,3 4.345,9 5.043,2
  
Barcelona 1.034 1.134 281 82,0 90,3 85,9 378,7 456,5 426,9 4.415,9 4.674,6 4.681,6
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades de preus relatives a l'habitatge lliure.

Array
Array

La contracció de l’activitat que experimenta globalment el segment residencial de nova planta a la ciutat en el primer trimestre de 2020 amaga comportaments heterogenis a nivell territorial. Sant Martí cedeix protagonisme a Horta-Guinardó i les Corts en nombre d’operacions registrades, mentre els preus mantenen la trajectòria a la baixa a Ciutat Vella i en canvi repunten a districtes com Sant Andreu.

La tradicional limitació de l’oferta de sostre residencial de nova planta s’ha posat novament de manifest amb les dades de compravendes d’habitatges nous del primer trimestre de 2020.  Tanmateix, la composició de l’habitual grup reduït de districtes que concentren l’oferta disponible s’ha vist parcialment alterada, pel fet que Sant Martí perd el seu tradicional protagonisme a favor dels districtes d’Horta-Guinardó i Les Corts, que representen conjuntament el 40% de les compravendes registrades. Aquest últim, caracteritzat per ser un dels districtes que normalment presenta menys activitat, és a l’inici de l’any el que mostra més dinamisme, mentre que en sentit contrari, les operacions van a la baixa a Sant Martí i també a districtes com l’Eixample, Ciutat Vella o Sarrià-Sant Gervasi, entre d’altres. A la vegada, es manté el dèficit d’oferta crònic a Nou Barris.

Després del repunt de la superfície que es va registrar a la major part dels districtes en el 2019, la dimensió mitjana dels habitatges nous s’ha reduït a la ciutat fins a situar-se en valors lleugerament inferiors als d’un any enrere (85,9 m2). Tanmateix, l’evolució per districtes ha estat dispar i s’ha mantingut a l’alça a les Corts i Sarrià-Sant Gervasi –on tradicionalment s’han ubicat els habitatges de majors dimensions- accentuant-se les diferencies territorials pel que fa a característiques del teixit residencial. En el cas de les Corts, l’increment de la superfície mitjana també ha incidit en l’alça dels preus, mantenint-se a la banda alta amb prop de 630.000 euros de mitjana. També a Gràcia i Sants-Montjuïc s’ha incrementat significativament la dimensió dels nous habitatges, el que explica l’intens repunt dels preus mitjans en aquests districtes en el primer trimestre de 2020, tot i seguir situats per sota de la mitjana.

Com és habitual, l’evolució dels preus dels habitatges nous per districtes mostra una notable diversitat de variacions allunyades de la mitjana de ciutat, que ha tendit a l’estabilització. Els increments més intensos en termes d’unitat de superfície a l’inici de 2020 s’han registrat a Sant Martí i especialment a Sant Andreu, on els valors mitjans ja es situen per sobre de la mitjana de Barcelona. En canvi, els preus han retrocedit a districtes com Horta-Guinardó –que tanca la banda baixa- i també a l’Eixample i Ciutat Vella. En el cas de l’Eixample, es corregeix el fort repunt de 2019 que va enfilar els valors fins als gairebé 5.900 €/m2 i 740.000 euros de mitjana, mentre que a Ciutat Vella es manté la senda de descens que ja van seguir els preus al llarg de l’any passat, després de la forta trajectòria a l’alça del trienni 2016-2018. Tot i el descens, els valors per m2 es mantenen per sobre de la mitjana de Barcelona, superant els  5.000 euros, al districte on la dimensió mitjana dels nous habitatges és la més reduïda de la ciutat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML