Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges nous a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície construïda (m2 construïts) Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Ciutat Vella 55 44 88 69,9 72,5 66,4 382,8 390,9 372,5 5.196,0 4.849,2 5.317
Eixample 103 161 268 86,4 99,0 97,2 541,9 481,4 633,1 6.119,2 5.013,9 6.288
Sants-Montjuïc 63 89 143 66,0 72,7 73,5 240,4 291,1 271,8 3.556,3 4.030,7 3.752
Les Corts 102 57 64 92,3 84,2 90,2 558,3 480,2 473,1 5.620,3 5.688,8 5.292
Sarrià-Sant Gervasi 106 169 185 115,1 109,9 133,3 735,8 699,6 902,3 6.234,1 6.620,1 6.661
Gràcia 84 104 85 94,3 83,4 87,0 397,2 326,4 330,0 4.356,9 3.897,5 3.954
Horta-Guinardó 156 292 250 72,0 70,5 68,8 243,2 188,9 256,9 3.261,4 2.678,0 3.653
Nou Barris 8 41 24 77,2 64,3 81,3 259,8 245,0 232,3 3.437,7 3.971,7 2.994
Sant Andreu 54 52 14 83,0 80,3 86,1 464,1 321,9 369,5 5.737,6 4.090,9 4.325
Sant Martí 143 298 439 76,3 86,2 85,3 364,0 403,9 479,7 4.831,9 4.549,7 5.444
  
Barcelona 878 1.319 1.565 84,5 84,3 88,6 439,0 379,9 485,0 4.952,8 4.368,5 5.171
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades de preus relatives a l'habitatge lliure.

Array
Array

Al llarg de 2021 es va anar recuperant la compravenda d’habitatges nous a la major part de districtes i les operacions han seguit reactivant-se en el 2022 a bona part de la ciutat, amb el districte de Sant Martí recuperant el protagonisme habitual al segment de nova planta. Pel que fa a l’evolució dels preus, si en el 2021 predominaven els districtes amb valors mitjans orientats a la baixa, la tendència s’ha invertit en el 2022, amb preus que van majoritàriament a l’alça.

L’esclat de la pandèmia en 2020 va ocasionar una davallada del nombre d’operacions de compravenda a la major part dels districtes, sent els de Sant Martí i Ciutat Vella els que es van veure més afectats. En el cas d’aquest últim, les xifres al segment d’habitatge nou seguien a la baixa en el 2021 i també les Corts i en menor mesura Sant Andreu tancaven l’any en negatiu. Però la tònica general en el 2021 va ser la revifada de l’activitat, amb xifres de compravendes d’habitatge nou a l’alça a bona part de la ciutat, especialment a Sant Martí, que va recuperar protagonisme juntament amb Horta-Guinardó.

Sant Martí ha estat novament un dels districtes més dinàmics en el 2022 i el que concentra un major nombre d’operacions –28% del total- seguit de l’Eixample, Horta-Guinardó i Sarrià-Sant Gervasi. Més del 70% de les compravendes d’habitatge nou registrades l’any passat a la ciutat s’han localitzat en aquests quatre districtes i tots presenten xifres a l’alça en relació amb el 2021 amb l’excepció d’Horta-Guinardó. En el 2022 també cal destacar el dinamisme de Sants-Montjuïc, que registra xifres molt positives per tercer any consecutiu gràcies a la construcció de noves promocions d’habitatges a barris com la Marina del Prat Vermell. També Ciutat Vella presenta xifres a l’alça, doblant el nombre d’operacions respecte al 2021 i deixant enrere tot un trienni de trajectòria descendent. En canvi, les compravendes d’habitatge nou han retrocedit a districtes com Gràcia, Nou Barris i Sant Andreu, en aquest últim per tercer any consecutiu, amb un nombre d’operacions testimonial –menys de l’1% del total-. 

Com és habitual, l’evolució dels preus dels habitatges nous per districtes també mostra una notable dispersió, amb algunes variacions força allunyades de la mitjana de ciutat i fins i tot de signe contrari. Després d’un 2021 amb preus majoritàriament a la baixa, en el 2022 s’han recuperat els valors registrats a la major part dels districtes. Els més inflacionistes en termes de preus per m2 han estat els d’Horta-Guinardó, l’Eixample i Sant Martí, amb repunts de dos dígits que no baixen del 20% nominal. A Ciutat Vella els preus han crescut a un ritme de gairebé el 10%, també superior a la inflació, mentre que a Sant Andreu l’augment ha estat més moderat i no arriba al 6%. La tendència a l’alça dels preus més continguda s’observa als districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi, si bé aquest últim presenta un any més els valors registrats més elevats de la ciutat. A l’extrem oposat es situa Nou Barris, amb els preus més assequibles de Barcelona i en clar retrocés respecte al 2021, en major mesura que a Les Corts i Sants-Montjuïc.   
 NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML