Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges nous a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2017 2.018 1r.tr.2019 2017 2.018 1r.tr.2019 2017 2.018 1r.tr.2019 2017 2.018 1r.tr.2019
Ciutat Vella 85 98 28 88,0 75,1 87,6 536,5 592,6 488,3 5.193,4 6.972,8 5.720,8
Eixample 130 74 55 86,4 84,6 90,4 427,7 328,7 601,1 4.825,7 3.925,3 5.358,2
Sants-Montjuïc 149 217 7 75,0 76,9 55,6 298,6 274,8 193,5 3.967,5 3.637,9 3.447,9
Les Corts 105 49 14 82,8 87,2 91,5 656,4 534,1 559,8 7.169,8 5.882,6 6.155,8
Sarrià-Sant Gervasi 138 164 46 121,7 105,2 106,6 531,1 598,0 630,0 4.515,4 5.790,1 5.694,9
Gràcia 76 66 18 94,3 88,4 60,7 359,5 380,4 244,2 3.858,6 4.281,9 3.835,7
Horta-Guinardó 197 208 49 74,1 66,6 64,9 187,8 185,2 264,4 2.605,0 2.752,6 3.703,3
Nou Barris 10 3 1 61,0 27,3 89,0 157,9 - - 2.583,4 - -
Sant Andreu 20 35 26 68,3 72,5 84,6 230,6 264,6 310,1 3.747,9 3.916,0 3.750,8
Sant Martí 251 112 95 106,3 84,8 89,8 361,3 380,8 383,8 3.439,8 4.265,3 4.249,0
  
Barcelona 1.165 1.034 339 91,0 82,0 86,6 377,7 378,7 432,3 4.048,3 4.415,9 4.657,8
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades de preus relatives a l'habitatge lliure.

Array
Array

Les dades de les compravendes d’habitatges nous per districtes a l’inici de 2019 presenten un perfil bastant habitual, amb Sant Martí liderant l’oferta disponible. La senda alcista dels preus dels darrers anys a Ciutat Vella es corregeix i l’Eixample s’incorpora a la banda més alta dels preus mitjans, seguint de prop a Sarrià – Sant Gervasi.

La notable i persistent desigualtat en la presència d’oferta disponible per districtes es desprèn un cop més de l’anàlisi de les compravendes d’habitatges nous a Barcelona. De les poc més de 300 operacions registrades durant el primer trimestre de 2019, els valors extrems van de les prop de 100 transaccions a Sant Martí -el districte que més edificació nova ha concentrat en les dues darreres dècades- a tan sols una compravenda a Nou Barris. Altres districtes amb un nombre relativament elevat de transaccions de nova planta han estat l’Eixample, Horta-Guinardó i Sarrià-Sant Gervasi, amb un volum a l’entorn de les cinquanta operacions.

Pel que fa a les característiques dels habitatges, les dades mostren que, seguint la tònica habitual, els habitatges nous més grans i cars segueixen ubicant-se a Sarrià-Sant Gervasi, un dels districtes on els preus van a l’alça durant el primer trimestre de 2019. En general, l’evolució dels preus dels habitatges nous per districtes palesa una notable diversitat de variacions extremes allunyades de la variació mitjana, el que en alguns casos es pot explicar per l’escassa oferta existent, i en d’altres, com a Horta-Guinardó i Sant Andreu, pel marge de creixement de què disposen fins acostar-se a la mitjana de la ciutat. Tanmateix, el més significatiu en termes de preus mitjans a l’inici de 2019 és la notable correcció a la baixa que es produeix a Ciutat Vella, després de seguir una senda alcista durant els darrers anys, així com el creixement que experimenta l’Eixample, compartint protagonisme amb Sarrià-Sant Gervasi, amb preus mitjans que depassen els 600.000 euros. Tot i que en termes d’unitat de superfície els preus també han retrocedit de forma significativa a Ciutat Vella, la demanda existent al districte el manté a la banda alta, només per darrera de Les Corts, on la mitjana supera els 6.100 €/m2.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML