Impressió

Contractes d'accés a l'habitatge

Al mercat immobiliari residencial de Barcelona, el pes del segment de lloguer és fonamental. Del total de nous contractes registrats per accedir a un habitatge a la ciutat, només un de cada cinc és una compravenda.

En un context en que la propietat segueix essent el règim de tinença majoritari dins del parc residencial, el lloguer ha guanyat pes al nostre país especialment durant els anys de crisi. A Catalunya, un de cada quatre habitatges principals està en règim d’arrendament, una proporció que ha anat a l’alça els darrers anys i que a Barcelona és encara més elevada, amb més del 30% del total del parc existent en lloguer. D’entre les grans ciutats espanyoles, també és a Barcelona on l’arrendament  té un major protagonisme, malgrat trobar-se encara molt per sota del percentatge d’altres grans ciutats europees, on el lloguer és el principal règim de tinença.

La recuperació de l’activitat del sector immobiliari que s’ha observat durant els darrers anys en indicadors com les compravendes d’habitatges, fonamentalment de segona mà, ha estat reflex, entre d’altres factors, de la positiva evolució –en termes quantitatius- del mercat de treball  i dels reduïts costos de finançament. Però per a determinats segments de població com la gent jove, que han patit en major mesura el deteriorament de les condicions laborals, el lloguer és l’única opció d’accés a l’habitatge. Les dificultats dels residents per poder accedir a la propietat i la pressió de la demanda de lloguer a ciutats com Barcelona, també per part de no residents, fa que al voltant del 80% del total dels nous contractes d’accés a l’habitatge que es registren periòdicament a la capital sigui en règim d’arrendament.