Impressió

Contractes d'accés a l'habitatge per barris

Array
Array
Array
Array
Array
Array

L’escenari de pèrdua de dinamisme de 2019 ha donat pas en el 2020 a una contundent davallada del nombre de contractes d’accés a l’habitatge a gairebé tots els barris de la ciutat, en el nou context de crisi pandèmica. Més de la quarta part de l’activitat al mercat residencial de Barcelona segueix concentrada en un reduït grup de set barris de marcada centralitat.

L’impacte de la pandèmia ha estat ben present al mercat residencial de la ciutat des de la seva irrupció, al març de 2020. Després de la pèrdua d’impuls en el 2019, que no va impedir que el nombre d’operacions registrades anés a l‘alça a 28 dels 73 barris de Barcelona, la paralització de l’activitat durant els mesos de confinament domiciliari va ocasionar un daltabaix del qual el mercat s’ha anat recuperant, però sense assolir els nivells d’abans de la Covid. La xifra de contractes d’accés a l’habitatge de 2020 ha anat a la baixa de forma pràcticament generalitzada, amb caigudes en relació amb el 2019 a 69 dels 73 barris de la ciutat, majoritàriament de dos dígits. Una evolució condicionada per la del segment de lloguer, el majoritari a la ciutat, en el que el mateix nombre de barris s’ha vist afectat per la contracció de l’activitat. En el cas de les compravendes registrades la davallada ha estat menys estesa en el territori, tot i que s’ha donat en el 75% dels casos. En 53 dels 73 barris la caiguda ha estat simultània, afectant ambdós segments del mercat i en poc més de la meitat del total –a 38 barris- la magnitud del descens al segment de compravenda ha estat superior al dels contractes de lloguer, de forma similar al comportament de la mitjana de la ciutat.

Les davallades més accentuades en el 2020, de més del 40% en relació amb el 2019, s’han donat a barris com el de Besòs – Maresme, a Sant Martí, on es corregeix el fort ritme de creixement del nombre de contractes formalitzats l’any anterior, que responia en bona part a l’alça de les operacions de compravenda. També alguns barris d’Horta – Guinardó com Sant Genís dels Agudells i Montbau presenten descensos superiors a la mitjana en més de 20 punts percentuals. Tant aquest últim com el de Besòs – Maresme es caracteritzen per les relativament reduïdes dimensions mitjanes dels habitatges, amb bona part dels pisos de superfície inferior als 60m2. El retrocés de l’activitat al Besòs i el Maresme contrasta amb l’evolució al barri veí de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou. Amb una tipologia d’habitatges nous i més amplis i amb un pes de l’activitat al segment del lloguer relativament elevada (86,3%), la xifra de contractes d’accés ha resistit en aquest barri els embats del coronavirus, registrant un moderat increment (+1,1%) a contracorrent de la resta de la ciutat.

L’anàlisi per barris del nombre d’operacions registrades posa de manifest la desigual distribució en el territori tant de l’oferta disponible com de la demanda, que tradicionalment ha tendit a concentrar-se en determinades zones de major centralitat. Un any més i malgrat el descens de 2020 (-18,9%), la Vila de Gràcia segueix sent el barri de Barcelona amb més activitat, amb el 4,8% dels contractes d’accés a l’habitatge de la ciutat. Es manté el fort predomini del segment de lloguer al barri (85,6%) tot i la pèrdua de pes en el 2020 front al segment de compravenda. El nucli central de l’activitat a la ciutat inclou bona part de l’Eixample –la Nova i l’Antiga Esquerra, la Dreta de l’Eixample i la Sagrada Família- així com també el barri del Raval, a Ciutat Vella –malgrat la caiguda de l’activitat, bastant superior a la mitjana- i el de Sant Gervasi – Galvany. Amb tipologies dels habitatges ben diverses, tots tenen en comú el fort pes de l’activitat al segment de lloguer, que en cap cas resulta inferior al 85% dels contractes d’accés registrats a cada barri.

En canvi, barris com la Clota o Can Peguera, alguns de l’eix del Besòs com Baró de Viver i Vallbona i els situats més als extrems nord i sud de la ciutat com Torre Baró i la Marina del Prat Vermell presenten habitualment una activitat molt reduïda, en part per la major presència de parc públic o protegit. Si bé són destacables les variacions en termes relatius –a l’alça o la baixa- del nombre de contractes d’accés a l’habitatge registrats en el 2020 en alguns d’aquests barris, la manca d’una quantitat d’oferta prou significativa en termes absoluts fa que la magnitud de les variacions –positives o negatives sigui menys representativa.

La tendència a la baixa imposada per la pandèmia ha estat la tònica dominant en el 2020, però els contrastos entre barris d’un mateix districte tant en volum d’activitat com pel que fa als pesos relatius d’ambdós segments de mercat poden ser notables.   Així, al barri de Sants, els contractes de lloguer signats no han baixat del 85% del total d’operacions registrades durant el 2020, mentre que aquest segment del mercat ha estat gairebé inexistent al barri en transformació de la Marina del Prat Vermell, a Sants-Montjuïc. També a Sant Martí també s’observa certa heterogeneïtat en l’accés a l’habitatge. Mentre que la major part dels barris situats a l’entorn de la Diagonal i al front marítim presenten un marcat predomini del lloguer, amb ràtios superiors al 80% i de més del 90% a la Vila Olímpica del Poblenou, el pes relatiu del mercat de compravenda és molt superior a la mitjana de la ciutat en els barris de l’eix del Besòs.

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML