Impressió

Contractes d'accés a l'habitatge per barris

Array
Array
Array
Array
Array
Array

L’anàlisi per barris del nombre d’operacions registrades a l’immobiliari residencial de la ciutat, posa de manifest la diversitat del parc residencial quant a oferta disponible i tipologia d’habitatges, que pot ser significativa dins d’un mateix districte. A Barcelona, més del 30% de l’activitat es concentra en un reduït grup de menys de deu barris.

La Vila de Gràcia és el barri de Barcelona que tradicionalment concentra el percentatge més elevat dels contractes d’accés a l’habitatge, amb prop del 5% del total de la ciutat i un fort predomini del segment de lloguer. El nucli central de l’activitat a la ciutat inclou la major part dels barris de l’Eixample, així com també d’altres amb tipologies d’habitatges tan diferents com les del Raval i Sarrià-Sant Gervasi. A l’altre extrem, barris més perifèrics com els de la Marina del Prat Vermell, Can Peguera o Vallbona, registren habitualment una quantitat de contractes molt reduïda, en part per la major presència de parc públic o protegit.

La pèrdua de dinamisme del nombre d’operacions registrades al conjunt de la ciutat al llarg de 2018 en relació amb l’any anterior, no ha impedit que el nombre d’operacions segueixi a l‘alça a 51 dels 73 barris de Barcelona. Al marge d’alguns amb una oferta poc representativa, com ara la Clota o Baró de Viver, resulta significatiu que el lideratge en el ritme de creixement del nombre de contractes formalitzats s’hagi donat a un barri com el de Porta, al districte de Nou Barris, caracteritzat pel nivell de preus clarament inferior a la mitjana de la ciutat, en ambdós segments del mercat.

En sentit contrari, el barri de la Barceloneta, caracteritzat per una tipologia d’habitatges de reduïdes dimensions i una ubicació singular, registra una important contracció del nombre d’operacions respecte a l’any 2017, en bona part per l’elevat nivell de preus assolit al segment de lloguer, on es situa com a segon barri més car en termes d’unitat de superfície.

La centralitat de l’Eixample empeny a l’alça la demanda de lloguer, un segment que representa més del 85% del total de contractes registrats a quatre dels sis barris del districte i que arriba a gairebé el 97% a Sagrada Família. En el cas dels barris de Sant Martí, en canvi, s’observen significatives diferències en quant a l’accés a l’habitatge, ja que mentre els cinc més propers al front marítim presenten un fort predomini del lloguer, amb ràtios superiors al 90% a Provençals del Poblenou i Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, a la resta de barris del districte, especialment als de la Verneda i la Pau i el Besòs i el Maresme,  –com passa en general als barris de la riba del Besòs i als més perifèrics- el pes relatiu del mercat de compravenda és molt superior a la mitjana de la ciutat.

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML