Impressió

Contractes d'accés a l'habitatge per districtes

Evolució dels contractes d'accés a l'habitatge per districtes
Nombre de contractes d'accés Contractes de lloguer Operacions de compravenda
Districtes var. % var. % var. %
2019 2020 1r.tr.2021 2019 2020 1r.tr.2021 2019 2020 1r.tr.2021
Ciutat Vella 5.688 4.183 1.451 4.544 3.462 1.227 1.144 721 224
Eixample 12.493 9.800 3.679 10.994 8.469 3.210 1.499 1.331 469
Sants-Montjuïc 6.539 5.361 1.848 5.216 4.214 1.515 1.323 1.147 333
Les Corts 2.926 2.313 770 2.300 1.842 617 626 471 153
Sarrià-Sant Gervasi 6.412 4.952 1.695 5.345 4.169 1.423 1.067 783 272
Gràcia 5.982 4.712 1.750 5.097 3.893 1.473 885 819 277
Horta-Guinardó 6.003 4.445 1.548 4.380 3.337 1.189 1.623 1.108 359
Nou Barris 4.388 3.413 1.085 3.219 2.546 812 1.169 867 273
Sant Andreu 4.559 3.553 1.173 2.971 2.453 861 1.588 1.100 312
Sant Martí 8.112 6.157 2.112 5.723 4.727 1.690 2.389 1.430 422
Barcelona 64.703 50.277 17.522 51.294 40.416 14.399 13.409 9.861 3.123
Fonts: Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Lloguer: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. Compravenda: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades publicades per la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, Generalitat de Catalunya.

Array
Array
Array
Array
Array
Array

El nombre d’operacions al mercat residencial de la ciutat es recupera en el primer trimestre de l’any amb un repunt interanual de dos dígits a la major part dels districtes, gràcies al comportament més dinàmic del segment de lloguer, que s’ha reactivat en més de les tres quartes parts dels 73 barris de Barcelona. 

La pandèmia ha generat una profunda crisi social i econòmica i l’activitat al mercat residencial també s’ha vist molt afectada. En un escenari que a l’inici de 2020 ja era d’alentiment del ritme de creixement econòmic, el primer semestre de l’any passat va tancar amb davallades de dos dígits en els contractes d’accés a l’habitatge, tant de lloguer com de compravenda, als deu districtes de la ciutat. Amb la represa, l’activitat es va començar a recuperar, amb una evolució més favorable al segment majoritari, el de lloguer. Però en termes interanuals la xifra de contractes d’accés va continuar caient en la segona meitat de 2020 i tots els districtes van tancar l’any amb descensos de dos dígits. La davallada va ser bastant uniforme a la ciutat, amb caigudes d’entre el 18% de Sants – Montjuïc i el 26% de Ciutat Vella i Horta-Guinardó.

 Tanmateix, la tendència s’ha capgirat en el primer trimestre de 2021, amb una recuperació del nombre de contractes d’accés a tots els districtes que obeeix a la reactivació del segment de lloguer que s’ha produït a la major part de barris de la ciutat. L’Eixample és el districte que mostra un major dinamisme en la formalització de contractes, amb un alça interanual del 37,6%.

El districte lidera el ritme de creixement al segment de compravenda amb un augment superior al 50% i registra un dels repunts més intensos de les operacions de lloguer (+35%) només per darrera de Gràcia (+37,8%). Una evolució que consolida la posició de l’Eixample al capdavant del segment residencial de la ciutat, amb més de la cinquena part del total de contractes d’accés a l’habitatge i una participació superior en el cas del lloguer (22,3%) que en la compravenda (15%).

També s’han mostrat molt dinàmics en els primers mesos de l’any els districtes de Gràcia –liderant la reactivació del lloguer- i Sants-Montjuïc, amb repunts interanuals de dos dígits en ambdós segments del mercat, tot i que menys intensos en el cas de les compravendes. En canvi, la recuperació era més continguda a districtes com els de Nou Barris i  Horta-Guinardó, amb un increment dels contractes d’accés a l’habitatge que ha quedat per sota del 10%, degut al comportament menys favorable del segment de compravenda. Un segment que ha anat a la baixa tant a Horta-Guinardó com a Sant Martí, Sant Andreu i també a les Corts. Aquest últim segueix essent el districte amb una menor participació sobre el total de l’activitat a l’immobiliari residencial de la ciutat, amb un pes relatiu inferior al 5% dels contractes formalitzats. En definitiva, amb l’excepció de l’Eixample, amb les dades del primer trimestre es constata el major dinamisme del segment de lloguer a tots els  districtes.

 

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML