Impressió

Contractes d'accés a l'habitatge per districtes

Evolució dels contractes d'accés a l'habitatge per districtes
Nombre de contractes d'accés Contractes de lloguer Operacions de compravenda
Districtes var. % var. % var. %
2019 1r.tr.2020 var (%)
1r.tr.2020/19
2019 1r.tr.2020 var (%)
1r.tr.2020/19
2019 1r.tr.2020 var (%)
1r.tr.2020/19
Ciutat Vella 5.688 1.276 -12,1 4.544 1.073 -8,7 1.144 203 -26,4
Eixample 12.493 2.674 -12,6 10.994 2.378 -10,3 1.499 296 -27,6
Sants-Montjuïc 6.539 1.484 -13,9 5.216 1.192 -12,6 1.323 292 -18,7
Les Corts 2.926 665 -6,3 2.300 492 -9,6 626 173 4,2
Sarrià-Sant Gervasi 6.412 1.444 -8,4 5.345 1.170 -6,9 1.067 274 -14,1
Gràcia 5.982 1.312 -12,1 5.097 1.069 -15,3 885 243 5,7
Horta-Guinardó 6.003 1.412 -9,9 4.380 999 -12,1 1.623 413 -4,0
Nou Barris 4.388 993 -11,2 3.219 723 -14,4 1.169 270 -1,1
Sant Andreu 4.559 1.058 -15,0 2.971 696 -11,3 1.588 362 -21,1
Sant Martí 8.112 1.755 -18,0 5.723 1.268 -12,7 2.389 487 -29,3
Barcelona 64.703 14.472 -12,1 51.294 11.435 -10,9 13.409 3.037 -16,5
Fonts: Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Lloguer: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. Compravenda: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades publicades per la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, Generalitat de Catalunya.

Array
Array
Array
Array
Array
Array

La trajectòria a la baixa de l’activitat al segment residencial de la ciutat s’intensifica en el primer trimestre de 2020 a tots els districtes, com a conseqüència de l’impacte de l’emergència sanitària. Les operacions davallen a un ritme de dos dígits a bona part del territori, tant al segment de lloguer com al de compravenda.

En un escenari que a l’inici de 2020 ja era d’alentiment del ritme de creixement econòmic, els efectes de la pertorbació ocasionada per la pandèmia del coronavirus estan sent devastadors per a l’economia en general i l’activitat al mercat residencial també s’ha vist molt afectada, amb davallades del nombre de contractes d’accés a l’habitatge a tots els districtes i més intenses que les registrades al llarg de 2019.

A Sant Martí, l’únic districte que l’any passat va escapar de l’evolució a la baixa  gràcies al notable creixement de les compravendes i on tradicionalment es concentra un percentatge relativament elevat de l’activitat immobiliària residencial de la ciutat, és on durant el primer trimestre de 2020 s’ha registrat un descens més marcat dels contractes d’accés signats, amb una caiguda de les operacions de compravenda més intensa que la del lloguers.

Un comportament molt similar han seguit els districtes de Sant Andreu, Sants-Montjuïc i l’Eixample, tots amb davallades de dos dígits superiors a la mitjana de Barcelona, que s’han donat en ambdós segments del mercat. En tots els casos, el segment de compravenda és el que presenta el daltabaix més intens. A Sant Andreu –el districte on el pes relatiu d’aquest segment és habitualment més elevat- les transmissions han representat poc més d’un terç del total de contractes d’accés a l’habitatge.  En el cas de Sants-Montjuïc, la caiguda de l’activitat arriba després d’un 2019 en que es va registrar el retrocés en la xifra de contractes d’accés a l’habitatge més intens de la ciutat, tant al segment de compravenda com al de lloguer. Pel que fa a l’Eixample –el districte que com és habitual concentra el major volum d’activitat-  la magnitud del descens de les compravendes només ha estat superada per Sant Martí.

 

Ciutat Vella i Gràcia presenten el mateix ritme descendent dels contractes d’accés, equivalent al de la mitjana de ciutat. Tanmateix, el comportament dels dos segments de mercat presenta notables diferencies a ambdós districtes. En el cas de Ciutat Vella, la centralitat del districte ha afavorit un retrocés dels lloguers més contingut, mentre que la caiguda de les compravendes ha estat molt intensa, uns deu punts percentuals superior a la de Barcelona. A Gràcia en canvi, el comportament de les transmissions per compravenda ha estat positiu a l’inici de 2020, corregint en certa manera la davallada registrada durant el 2019. Una evolució similar s’observa a Les Corts –el districte amb el nombre de contractes d’accés a l’habitatge més baix, per la manca d’oferta disponible que el caracteritza- on el descens de l’activitat en el primer trimestre de l’any s’ha mostrat més contingut, gràcies a l’augment de les operacions de compravenda.

Amb davallades del nombre de contractes d’accés a l’habitatge també lleugerament per sota de la mitjana es situen els districtes de Nou Barris i Horta-Guinardó, ambdós amb un comportament semblant, amb descensos més intensos al segment de lloguer i molt més continguts al de compravenda. En el cas de Sarrià-Sant Gervasi en canvi, l’evolució ha estat la inversa, amb un retrocés del lloguer d’habitatges durant els primers mesos de l’any que és el menys desfavorable dels registrats als deu districtes de la ciutat.

 

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML