Impressió

Contractes d'accés a l'habitatge per districtes

Evolució dels contractes d'accés a l'habitatge per districtes
Nombre de contractes d'accés Contractes de lloguer Operacions de compravenda
Districtes var. % var. % var. %
2019 2020 var (%)
2020/2019
2019 2020 var (%)
2020/2019
2019 2020 var (%)
2020/2019
Ciutat Vella 5.688 4.183 -26,5 4.544 3.462 -23,8 1.144 721 -37,0
Eixample 12.493 9.800 -21,6 10.994 8.469 -23,0 1.499 1.331 -11,2
Sants-Montjuïc 6.539 5.361 -18,0 5.216 4.214 -19,2 1.323 1.147 -13,3
Les Corts 2.926 2.313 -21,0 2.300 1.842 -19,9 626 471 -24,8
Sarrià-Sant Gervasi 6.412 4.952 -22,8 5.345 4.169 -22,0 1.067 783 -26,6
Gràcia 5.982 4.712 -21,2 5.097 3.893 -23,6 885 819 -7,5
Horta-Guinardó 6.003 4.445 -26,0 4.380 3.337 -23,8 1.623 1.108 -31,7
Nou Barris 4.388 3.413 -22,2 3.219 2.546 -20,9 1.169 867 -25,8
Sant Andreu 4.559 3.553 -22,1 2.971 2.453 -17,4 1.588 1.100 -30,7
Sant Martí 8.112 6.157 -24,1 5.723 4.727 -17,4 2.389 1.430 -40,1
Barcelona 64.703 50.277 -22,3 51.294 40.416 -21,2 13.409 9.861 -26,5
Fonts: Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Lloguer: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. Compravenda: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades publicades per la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, Generalitat de Catalunya.

Array
Array
Array
Array
Array
Array

Després del daltabaix del segon trimestre de 2020, el nombre d’operacions al mercat residencial de la ciutat es va recuperar només parcialment, en major mesura al segment de lloguer que al de compravenda i tots els districtes van tancar l’any amb descensos de dos dígits en el total de contractes d’accés a l’habitatge registrats.

Els efectes de la pandèmia del coronavirus estan condicionant l’economia en general i l’activitat al mercat residencial de la ciutat també s’ha vist molt afectada a tots els districtes. En un escenari que a l’inici de 2020 ja era d’alentiment del ritme de creixement econòmic, el primer semestre va tancar amb davallades de dos dígits en els contractes d’accés a l’habitatge, tant de lloguer com de compravenda, a tots els districtes. Amb la represa l’activitat es va començar a recuperar, amb una evolució més favorable al segment majoritari, el de lloguer. Després de l’aturada motivada pel confinament domiciliari, la xifra d’arrendaments del segon semestre es va incrementar a tots els districtes amb un repunt mitjà superior al 35% en relació amb la primera meitat de l’any. En canvi, al segment de compravendes, les operacions formalitzades van continuar a la baixa a gairebé tot el territori, amb una davallada mitjana de l’ordre de l’11% respecte al primer semestre de 2020. Només el districte de l’Eixample va escapar d’aquesta tendència, amb una recuperació de les transmissions de prop del 30%, gairebé tan intensa com la dels lloguers.

Tanmateix, en termes interanuals, la xifra de contractes d’accés a l’habitatge en la segona meitat de 2020 va continuar caient a tots els districtes. Els descensos més accentuats en relació amb un any enrere es van registrar a Horta-Guinardó (-21%) i Ciutat Vella (-19,4%) i el més contingut va ser el de Sants – Montjuïc (-7,7%).

 

Els contractes de lloguer van caure de forma generalitzada però en menor mesura que les compravendes, amb només dues excepcions a destacar, que corresponen als districtes Gràcia i l’Eixample, on les transmissions van anar a l’alça superant els nivells pre-Covid.

Pel conjunt de l’any, la davallada dels contractes d’accés a l’habitatge ha estat bastant uniforme a la ciutat, amb caigudes interanuals de dos dígits que es mouen entre el 18% de Sants – Montjuïc i el 26% de Ciutat Vella i Horta-Guinardó. Una evolució  marcada pel retrocés dels arrendaments, que ha estat més contingut a Sant Andreu i Sant Martí. Al segment de compravenda en canvi, la dispersió a l’entorn de la mitjana ha estat més accentuada, amb una caiguda de les operacions de fins al 40% a Sant Martí, mentre que a Gràcia ha estat més moderada (-7,5%). A Sant Martí, on després de l’Eixample es concentra tradicionalment el percentatge més elevat de l’activitat immobiliària residencial de la ciutat, s’ha corregit el creixement de les compravendes de 2019, amb una caiguda de les operacions en aquest segment bastant més intensa que la del lloguers. Una evolució que ha estat comú a la major part dels districtes, amb l’excepció de Gràcia, Sants – Montjuïc i l’Eixample, on són els arrendaments els que davallen a un ritme superior. No obstant això, aquest darrer districte segueix liderant el mercat de lloguers, amb una de cada cinc operacions registrades a la ciutat.

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML