Impressió

Contractes d'accés a l'habitatge per districtes

Evolució dels contractes d'accés a l'habitatge per districtes
Nombre de contractes d'accés Contractes de lloguer Operacions de compravenda
Districtes var. % var. % var. %
2018 1r.tr.2019 1r.tr.2019/
1r.tr.2018
2018 1r.tr.2019 1r.tr.2019/
1r.tr.2018
2018 1r.tr.2019 1r.tr.2019/
1r.tr.2018
Ciutat Vella 5.737 1.451 1,4 4.607 1.175 0,5 1.130 276 5,3
Eixample 12.941 3.060 -5,9 11.513 2.651 -7,2 1.428 409 4,1
Sants-Montjuïc 7.439 1.723 -6,6 5.769 1.364 -3,7 1.670 359 -15,9
Les Corts 3.091 710 -1,9 2.357 544 1,5 734 166 -11,7
Sarrià-Sant Gervasi 6.427 1.576 5,5 5.305 1.257 4,1 1.122 319 11,1
Gràcia 6.298 1.492 -5,6 5.221 1.262 -2,1 1.077 230 -21,2
Horta-Guinardó 6.171 1.567 2,7 4.511 1.137 1,2 1.660 430 7,0
Nou Barris 4.569 1.118 2,5 3.444 845 7,8 1.125 273 -11,1
Sant Andreu 4.900 1.244 5,4 3.285 785 1,7 1.615 459 12,5
Sant Martí 8.063 2.141 4,9 5.969 1.452 -2,9 2.094 689 26,4
Barcelona 67.315 16.471 -0,4 53.524 12.832 -1,1 13.791 3.639 2,2
Fonts: Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Lloguer: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. Compravenda: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades publicades per la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, Generalitat de Catalunya.

Array
Array
Array
Array
Array
Array

La distribució per districtes del nombre de contractes d’accés registrats és reflex de l’oferta disponible i de l’heterogeneïtat del parc d’habitatges de la ciutat. A l’Eixample, que concentra prop del 20% de les operacions de l’immobiliari residencial, gairebé nou de cada deu contractes formalitzats són arrendaments.

La xifra de contractes d’accés a l’habitatge comptabilitzats a l’Eixample l’any 2018 més que quadruplica la que es registra a Les Corts, un grau de dispersió que també s’observa durant el primer trimestre de 2019 i que ha tendit a eixamplar-se al llarg del darrer trienni, de forma similar al que s’observa en el segment predominant, el de lloguer. Entre aquests valors extrems, Sant Martí és un altre dels districtes que concentra una part important de la demanda, seguit de Sants-Montjuïc, mentre que Ciutat Vella perd pes, malgrat la seva centralitat. De fet, Ciutat Vella és l’únic dels deu districtes que el darrer any va experimentar una contracció de la demanda d’habitatge, especialment al segment de compra, però també al de lloguer, i superior en conjunt al 10%. En sentit contrari, l’activitat va créixer intensament l’any passat als districtes de Sants-Montjuïc i l’Eixample pel repunt dels arrendaments, però aquest dinamisme no ha tingut continuïtat a l’inici de 2019.

Juntament amb Les Corts, caracteritzat per l’escassa oferta disponible, a la banda baixa en volum d’activitat immobiliària residencial es troben també els districtes de Nou Barris i Sant Andreu. Localitzats més perifèricament i amb uns preus relativament més assequibles, ambdós han vist créixer darrerament la demanda de lloguer , i en el cas de Sant Andreu, juntament amb Sant Martí, lideren el ritme de creixement de les compravendes a l’inici de 2019.

És precisament a Sant Andreu on tradicionalment es registra un pes relatiu més elevat del segment de compravenda d’habitatges, amb més d’un terç del total d’operacions del districte, una participació que també és significativa a Sant Martí i Horta-Guinardó. El lloguer en canvi presenta un predomini aclaparador a l’Eixample, amb un pes de prop del 90% dels contractes d’accés formalitzats. També Gràcia, Sarrià – Sant Gervasi i Ciutat Vella presenten una participació del lloguer per sobre de la mitjana.

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML