Impressió

Contractes d'accés a l'habitatge per districtes

Evolució dels contractes d'accés a l'habitatge per districtes
Nombre de contractes d'accés Contractes de lloguer Operacions de compravenda
Districtes var. % var. % var. %
2018 1r.sm.2019 var (%)
1r.sm.2019/ 1r.sm.2018
2018 1r.sm.2019 var (%)
1r.sm.2019/ 1r.sm.2018
2018 1r.sm. 2019 var (%)
1r.sm.2019/ 1r.sm.2018
Ciutat Vella 5.737 2.863 -2,8 4.607 2.292 -3,2 1.130 571 -1,0
Eixample 12.941 5.990 -7,4 11.513 5.221 -8,5 1.428 769 1,3
Sants-Montjuïc 7.439 3.317 -11,7 5.769 2.601 -10,1 1.670 716 -16,9
Les Corts 3.091 1.433 -0,1 2.357 1.091 1,6 734 342 -5,0
Sarrià-Sant Gervasi 6.427 3.140 0,3 5.305 2.548 -0,9 1.122 592 5,9
Gràcia 6.298 2.967 -7,1 5.221 2.465 -6,1 1.077 502 -11,5
Horta-Guinardó 6.171 3.041 -3,3 4.511 2.218 -3,8 1.660 823 -2,0
Nou Barris 4.569 2.266 -3,9 3.444 1.656 -6,0 1.125 610 2,2
Sant Andreu 4.900 2.409 -0,7 3.285 1.527 -5,7 1.615 882 9,4
Sant Martí 8.063 4.267 5,9 5.969 2.913 -2,5 2.094 1.354 29,9
Barcelona 67.315 32.518 -3,5 53.524 25.299 -5,1 13.791 7.219 2,4
Fonts: Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Lloguer: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. Compravenda: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades publicades per la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, Generalitat de Catalunya.

Array
Array
Array
Array
Array
Array

El retrocés de la demanda durant el primer semestre de 2019 s’ha estès a la major part de districtes i només Sant Martí presenta xifres clarament a l’alça, pel seu dinamisme al segment de compravenda.

La distribució territorial del nombre de contractes d’accés a l’habitatge formalitzats és reflex de l’oferta disponible i de l’heterogeneïtat del parc d’habitatges de la ciutat. Com és habitual, l’Eixample ha estat el districte amb la xifra de contractes més elevada al llarg de la primera meitat del 2019. Tanmateix, aquest és a la vegada el territori on la contracció de la demanda ha estat més intensa en termes absoluts, pel retrocés que experimenta el segment de lloguer. Els gairebé 6.000 contractes formalitzats al districte per accedir a un habitatge en aquest període més que quadrupliquen la xifra registrada a Les Corts. Unes diferències que no s’han eixamplat més pel fet que, contràriament a la major part de districtes on el nombre de contractes ha seguit una evolució a la baixa, en el cas de Les Corts, l’escassa oferta disponible que el caracteritza ha estat absorbida per una demanda que –de forma similar a Sarrià-Sant Gervasi- s’ha mostrat pràcticament estabilitzada.

Després de l’Eixample, Sant Martí és un altre dels districtes que concentra tradicionalment una part important de l’activitat al mercat immobiliari residencial, i l’únic que durant el primer semestre de 2019 registra un notable increment -malgrat la lleugera reducció dels contractes de lloguer- pel dinamisme en el creixement de les compravendes, especialment les d’habitatges de nova planta, però també les de segona mà. En sentit contrari, Sants-Montjuïc està sent enguany el districte amb el retrocés més intens en termes relatius en la xifra de contractes d’accés a l’habitatge –tant al segment de lloguer com de compravenda- corregint l’intens repunt del 2018, probablement com a resposta a l’alça dels preus. Una evolució similar és la seguida per Gràcia, un altre dels districtes on l’activitat va a la baixa de manera relativament intensa en ambdós segments del mercat al llarg de la primera meitat de 2019, especialment al de compravenda.

També a Ciutat Vella, malgrat la seva centralitat, s’ha reduït el nombre de contractes d’accés a l’habitatge en el que portem d’any, si bé a un ritme inferior a la mitjana de Barcelona, i el pes de la demanda sobre el total es presenta estabilitzat, després de la contracció que va experimentar al llarg del 2018, especialment al segment de compra, però també al de lloguer.

Els districtes de la zona nord de la ciutat tampoc escapen de la tònica general, amb un descens del nombre de contractes registrats a Horta-Guinardó i Nou Barris a l’entorn de la mitjana, tot i que en el cas d’aquest últim la contracció s’ha concentrat al segment de lloguer, ja que el nombre de compravendes ha anat a l’alça. Una evolució  similar a la que segueix Sant Andreu, on el repunt de les compravendes gairebé compensa el retrocés del segment del lloguer. Aquest és tradicionalment el districte on el mercat de compravenda d’habitatges registra un pes relatiu més elevat, amb més d’un terç del total de les operacions –gairebé el 37% durant el primer semestre de 2019-, una participació que també es significativa a Sant Martí –amb més del 30%- i als districtes d’Horta-Guinardó i Nou Barris, on els preus són relativament més assequibles. El lloguer en canvi ha tingut tradicionalment una major presència als districtes més cèntrics, i malgrat el retrocés de la primera meitat de l’any, segueix presentant un predomini aclaparador a l’Eixample, amb un pes de prop del 90% de les operacions registrades. També a Gràcia, Sarrià – Sant Gervasi i Ciutat Vella la participació del lloguer supera el 80% i a Sants-Montjuïc es situa igualment per sobre de la mitjana.

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML