Impressió

Contractes d'accés a l'habitatge per districtes

Evolució dels contractes d'accés a l'habitatge per districtes
Nombre de contractes d'accés Contractes de lloguer Operacions de compravenda
Districtes var. % var. % var. %
2018 2019 var (%)
2019/ 2018
2018 2019 var (%)
2019/ 2018
2018 2019 var (%)
2019/ 2018
Ciutat Vella 5.737 5.688 -0,9 4.607 4.544 -1,4 1.130 1.144 1,2
Eixample 12.941 12.493 -3,5 11.513 10.994 -4,5 1.428 1.499 5,0
Sants-Montjuïc 7.439 6.539 -12,1 5.769 5.216 -9,6 1.670 1.323 -20,8
Les Corts 3.091 2.926 -5,3 2.357 2.300 -2,4 734 626 -14,7
Sarrià-Sant Gervasi 6.427 6.412 -0,2 5.305 5.345 0,8 1.122 1.067 -4,9
Gràcia 6.298 5.982 -5,0 5.221 5.097 -2,4 1.077 885 -17,8
Horta-Guinardó 6.171 6.003 -2,7 4.511 4.380 -2,9 1.660 1.623 -2,2
Nou Barris 4.569 4.388 -4,0 3.444 3.219 -6,5 1.125 1.169 3,9
Sant Andreu 4.900 4.559 -7,0 3.285 2.971 -9,6 1.615 1.588 -1,7
Sant Martí 8.063 8.112 0,6 5.969 5.723 -4,1 2.094 2.389 14,1
Barcelona 67.315 64.703 -3,9 53.524 51.294 -4,2 13.791 13.409 -2,8
Fonts: Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Lloguer: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. Compravenda: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades publicades per la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, Generalitat de Catalunya.

Array
Array
Array
Array
Array
Array

L’activitat al segment residencial s’ha contret en el 2019 a gairebé tots els districtes, pel retrocés de les operacions tant al segment de lloguer com al de compravenda. Només Sant Martí escapa de l’evolució a la baixa, amb una relativa estabilització en la xifra de contractes d’accés a l’habitatge registrats, gràcies al dinamisme de les transmissions per compravenda.

Al mercat residencial, la distribució territorial del nombre de contractes d’accés a l’habitatge formalitzats ve determinada per l’oferta disponible.  L’Eixample, el districte amb un major pes sobre el parc d’habitatges principals de la ciutat ha estat, com és habitual, el que presenta la xifra de contractes d’accés més elevada en el 2019, gairebé la cinquena part del total, malgrat el descens de l’activitat de magnitud similar a la mitjana de Barcelona. El retrocés que experimenta el nombre d’arrendaments registrats al districte s’explica en part per l’increment de les rendes mensuals, que freguen els 1.100 euros, però també per la limitació de l’oferta, donat que a l’Eixample es concentra gairebé la meitat dels habitatges d’ús turístic de la ciutat, una xifra de prop de 4.500 establiments. La compravenda d’habitatges, en canvi, ha anat a l’alça al districte en el 2019. Però el lloguer, que tradicionalment ha tingut una major presència als districtes més cèntrics, segueix presentant un predomini aclaparador a l’Eixample, amb el 88% de les prop de 12.500 operacions registrades en el passat exercici.

Un volum d’activitat que més que quadruplica el de Les Corts, a l’extrem oposat en nombre de contractes d’accés formalitzats, per l’escassa oferta disponible que caracteritza aquest districte, on el pes dels habitatges principals sobre el total de la ciutat és inferior al 5%. Com a la major part de districtes, el nombre de contractes d’accés ha seguit una evolució a la baixa que, en el cas de Les Corts i de forma similar també a Gràcia, ha obeït tant al descens al segment de lloguer com, especialment, al retrocés de la compravenda d’habitatges.

Després de l’Eixample, a Sant Martí també es concentra tradicionalment un percentatge important de l’activitat al mercat immobiliari residencial, la vuitena part del total de la ciutat en el 2019, després de ser l’únic districte on el nombre de contractes d’accés a l’habitatge no ha registrat xifres negatives, malgrat la reducció dels contractes de lloguer. El districte, que es va veure afavorit pel fort impuls que va experimentar la construcció residencial durant el 2018, ha registrat un notable  creixement de les compravendes, especialment les d’habitatges de nova planta, però també les de segona mà.

En sentit contrari, Sants-Montjuïc ha estat el districte on el retrocés en la xifra de contractes d’accés a l’habitatge ha estat més intens en el 2019, tant pel que fa al segment de compravenda com al lloguer, corregint així l’intens repunt en els arrendaments que va experimentar en el 2018. En aquesta evolució pot haver incidit el fet que, després de l’Eixample, en aquest districte es concentra també una part important de l’oferta d’habitatges d’ús turístic –prop de 1.200 establiments-, el 12% del total que hi ha a la ciutat. Un factor que almenys fins ara pot haver limitat l’oferta de lloguer tradicional disponible al districte.

Amb descensos més continguts que els registrats a Sants-Montjuïc, però de forma similar a Gràcia i Les Corts, també als districtes de Sant Andreu i Horta-Guinardó l’activitat durant el 2019 ha anat a la baixa a ambdós segments del mercat residencial. En el cas d’Horta-Guinardó, el ritme de descens d’arrendaments i compravendes ha estat relativament homogeni i més moderat que la mitjana de ciutat. Pel que fa a Sant Andreu –el districte on tradicionalment el mercat de compravenda d’habitatges presenta un pes relatiu més elevat- el retrocés del segment del lloguer ha estat especialment intens, fins a representar menys de dos terços del total dels contractes d’accés registrats al districte, el percentatge més baix de la ciutat.

També a Ciutat Vella, malgrat la seva centralitat, s’ha reduït el nombre de contractes d’accés a l’habitatge durant el 2019, si bé de forma molt més continguda que un any enrere i a un ritme inferior a la mitjana de Barcelona, pel descens del nombre d’arrendaments, mentre les compravendes han crescut lleugerament. Una evolució similar a la que han seguit ambdós segments del mercat a Nou Barris, tot i que amb variacions relatives més accentuades, tant l’alça de les compravendes com especialment el descens dels contractes de lloguer.  A l’altre extrem en nivell de preus, a Sarrià-Sant Gervasi s’ha registrat el descens més moderat del nombre de contractes d’accés ja que, malgrat que en aquest cas les compravendes han anat a la baixa, el districte és l’únic on els arrendaments presenten una petita variació de signe positiu.

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML