Impressió

Evolució del nombre de contractes d'accés a l'habitatge

Evolució dels contractes d'accés a l'habitatge a Barcelona i Catalunya
Barcelona Catalunya
Període Total Lloguer Compravenda Total Lloguer Compravenda
2014 55.017 44.411 10.606 196.842 149.733 47.109
2015 52.852 40.623 12.229 196.298 141.767 54.531
2016 56.448 42.182 14.266 209.000 142.714 66.286
2017 65.629 49.953 15.676 234.172 156.936 77.236
2018 67.315 53.524 13.791 248.773 167.953 80.820
1r.tr. 16.540 12.981 3.559 62.153 41.699 20.454
2n.tr. 17.163 13.672 3.491 63.919 43.455 20.464
3r.tr. 16.584 13.272 3.312 61.237 40.612 20.625
4t.tr. 17.028 13.599 3.429 61.464 42.187 19.277
2019 64.703 51.294 13.409 242.470 162.520 79.950
1r.tr. 16.471 12.832 3.639 63.121 41.643 21.478
2n.tr. 16.047 12.467 3.580 60.797 40.394 20.403
3r.tr. 15.787 12.593 3.194 58.905 39.033 19.872
4t.tr. 16.398 13.402 2.996 59.647 41.450 18.197
2020 50.277 40.416 9.861 200.182 135.509 64.673
1r.tr. 14.472 11.435 3.037 56.274 36.359 19.915
2n.tr. 7.906 5.727 2.179 33.784 21.053 12.731
3r.tr. 13.286 11.055 2.231 53.775 38.945 14.830
4t.tr. 14.613 12.199 2.414 56.349 39.152 17.197
2021
1r.tr. 17.522 14.399 3.123 63.709 43.239 20.470
Fonts: Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Lloguer: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. Compravenda: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades publicades per la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, Generalitat de Catalunya.
Barcelona Catalunya
Variació (%) Total Lloguer Compravenda Total Lloguer Compravenda
1r.tr.21/1r.tr.20 21,1 25,9 2,8 13,2 18,9 2,8
2n.sm.20/2n.sm.19 -13,3 -10,5 -25,0 -7,1 -3,0 -15,9
2020/2019 -22,3 -21,2 -26,5 -17,4 -16,6 -19,1
2019/2018 -3,9 -4,2 -2,8 -2,5 -3,2 -1,1

Array
Array
Array
Array
Array

Els contractes d’accés a l’habitatge formalitzats en el primer trimestre de 2021 es recuperen fins a marcar màxims, amb un fort repunt alcista tant a Barcelona com a la resta del país que compensa part de la davallada ocasionada per la pandèmia en el 2020. Un impuls que obeeix fonamentalment al segment de lloguer, mentre que la recuperació al segment de compravenda avança més lentament.

De forma similar a la resta de l’economia, des de mitjans de març de 2020 i fins a l’estiu passat el mercat immobiliari va patir la paralització de bona part de l’activitat, que es va veure afectada per les restriccions adoptades per fer front a l’emergència sanitària. L’anàlisi de les dades agregades de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL i les compravendes d'habitatge registrades ens ofereix una visió de conjunt de l’activitat al segment residencial de la ciutat.  Les dades indiquen una millora durant la segona meitat del 2020, però sense recuperar els nivells de l’any anterior, previs a la pandèmia. En termes interanuals, els contractes d’accés a l’habitatge continuaven davallant en el quart trimestre a Barcelona per vuitè trimestre consecutiu i el 2020 va tancar amb una caiguda superior al 20% en ambdós segments, més intensa al de compravenda. Si l’evolució de 2019 ja era negativa en el context de desacceleració del creixement econòmic, l’impacte de la pandèmia va accentuar l’any passat la trajectòria a la baixa amb una xifra inferior als 50.300 contractes –la més reduïda dels darrers vuit anys- i un descens del 22,3% en relació amb els nivells d’abans de la covid.

Tanmateix, a mesura que les incerteses generades per la pandèmia s’han anat mitigant almenys en part i la situació ha anat tornant a una certa normalitat, l’activitat també s’ha anat recuperant i les xifres del primer trimestre de 2021 ja són molt positives, amb un intens repunt a l’alça que situa el nombre de contractes registrats per sobre dels 17.500. Una xifra rècord que respon al comportament més expansiu del segment de lloguer, que ja des del segon semestre de l’any passat s’ha anat recuperant en major mesura que les compravendes. Els contractes d’arrendament que havien quedat posposats s’han reactivat i la xifra dels primers tres mesos de l’any marca nous màxims, amb un rebot alcista en termes interanuals (+25,9%) molt superior al del segment de compravenda (+2,8%).

Al conjunt de Catalunya, els descensos en el 2020 també van ser de dos dígits en ambdós segments de mercat, però la magnitud de la davallada va ser menys intensa que a la capital. Per aquest motiu, la magnitud del rebot alcista del primer trimestre d’enguany també ha estat inferior al que es registra a la capital. Però el biaix s’ha limitat al segment de lloguer, que a Barcelona avança uns set punts percentuals més que el conjunt del país, mentre que el mercat de compravenda es recupera en ambdós àmbits en la mateixa proporció. No obstant, cal observar que la lleu millora de les compravendes a la ciutat obeeix al comportament de la segona mà, mentre que a la resta del país és el segment de nova planta el que presenta més dinamisme.

El pes relatiu de l’activitat a Barcelona respecte al conjunt del país s’ha recuperat en el primer trimestre d’enguany, concentrant el 27,5% del total de contractes d’accés a l’habitatge de Catalunya. Caldrà seguir l’evolució dels propers trimestres, ja que la participació de la capital ha tendit a reduir-se en els darrers anys, fonamentalment per la pèrdua de pes del segment de compravenda. És una evolució que té molt a veure amb les tendències urbanes que arran de la pandèmia s’estan consolidant, lligades a factors com l’impuls del teletreball, que fan que una part de la demanda dels barcelonins es dirigeixi cap a l’entorn metropolità i la resta del país, on resulta més fàcil trobar habitatges més amplis i assequibles. En els primers tres mesos de l’any, els contractes de lloguer a la capital han representat un terç del total de Catalunya, un pes relatiu que ha més que doblat el del segment de compravendes (15,3% del total).

Durant els darrers anys, aproximadament quatre de cada cinc operacions a l’immobiliari residencial de la ciutat han estat en règim de lloguer, una participació que en el primer trimestre d’enguany arriba al 82,2%, sent molt superior a la dels anys previs a l’esclat de la bombolla immobiliària, quan les compravendes representaven prop de la meitat dels contractes d’accés a l’habitatge. A Catalunya en canvi, les operacions de compravenda tenen un major pes relatiu, si bé la participació dels arrendaments sobre els contractes d’accés registrats és igualment majoritària, amb més de dos terços del total.

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML