Impressió

Evolució del nombre de contractes d'accés a l'habitatge

Evolució dels contractes d'accés a l'habitatge a Barcelona i Catalunya
Barcelona Catalunya
Període Total Lloguer Compravenda Total Lloguer Compravenda
2014 55.017 44.411 10.606 196.842 149.733 47.109
2015 52.852 40.623 12.229 196.298 141.767 54.531
2016 56.448 42.182 14.266 209.000 142.714 66.286
2017 65.629 49.953 15.676 234.172 156.936 77.236
1r.tr. 15.435 11.156 4.279 56.712 37.262 19.450
2n.tr. 16.385 12.084 4.301 59.434 39.415 20.019
3r.tr. 16.812 12.898 3.914 59.465 39.089 20.376
4t.tr. 16.997 13.815 3.182 58.561 41.170 17.391
2018 67.315 53.524 13.791 248.773 167.953 80.820
1r.tr. 16.540 12.981 3.559 62.153 41.699 20.454
2n.tr. 17.163 13.672 3.491 63.919 43.455 20.464
3r.tr. 16.584 13.272 3.312 61.237 40.612 20.625
4t.tr. 17.028 13.599 3.429 61.464 42.187 19.277
2019 64.703 51.294 13.409 242.470 162.520 79.950
1r.tr. 16.471 12.832 3.639 63.121 41.643 21.478
2n.tr. 16.047 12.467 3.580 60.797 40.394 20.403
3r.tr. 15.787 12.593 3.194 58.905 39.033 19.872
4t.tr. 16.398 13.402 2.996 59.647 41.450 18.197
2020 50.277 40.416 9.861 200.182 135.509 64.673
1r.tr. 14.472 11.435 3.037 56.274 36.359 19.915
2n.tr. 7.906 5.727 2.179 33.784 21.053 12.731
3r.tr. 13.286 11.055 2.231 53.775 38.945 14.830
4t.tr. 14.613 12.199 2.414 56.349 39.152 17.197
Fonts: Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Lloguer: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. Compravenda: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades publicades per la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, Generalitat de Catalunya.
Barcelona Catalunya
Variació (%) Total Lloguer Compravenda Total Lloguer Compravenda
4t.tr.20/4t.tr.19 -10,9 -9,0 -19,4 -5,5 -5,5 -5,5
2n.sm.20/2n.sm.19 -13,3 -10,5 -25,0 -7,1 -3,0 -15,9
2020/2019 -22,3 -21,2 -26,5 -17,4 -16,6 -19,1
2019/2018 -3,9 -4,2 -2,8 -2,5 -3,2 -1,1

Array
Array
Array
Array
Array

Els contractes d’accés a l’habitatge formalitzats en el darrer trimestre de 2020 seguien recuperant-se de la davallada sense precedents del segon trimestre de l’any, però les xifres continuaven sent molt negatives en termes interanuals, especialment al segment de compravenda de Barcelona.

L’anàlisi agregat de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL i de les compravendes d'habitatge registrades ens ofereix una visió de conjunt de l’activitat al mercat immobiliari residencial de la ciutat. De forma similar a la resta de l’economia, des de mitjans de març de 2020 i fins a l’arribada de l’estiu passat el mercat es va paralitzar per fer front a l’emergència sanitària. Durant la segona meitat de l’any la situació va millorar, però sense recuperar els nivells de l’any anterior, previs a la pandèmia. En el quart trimestre les xifres van augmentar respecte al trimestre anterior en ambdós segments, especialment al de lloguer, on ja es van superar els registres dels primers tres mesos de 2020. Però en termes interanuals els contractes d’accés a l’habitatge van continuar davallant a Barcelona per vuitè trimestre consecutiu, de forma bastant més intensa al mercat de compravenda. En el cas del conjunt de Catalunya en canvi, on el ritme de descens està sent en tot moment més contingut que a la capital, l’evolució en termes interanuals era molt homogènia en ambdós segments.

Si les xifres de contractes d’accés a l’habitatge en el 2019 ja eren negatives, l’impacte de la pandèmia ha accentuat la trajectòria a la baixa en el 2020, enfonsant la signatura d’operacions tant de lloguer com de compravenda, amb una caiguda que a la ciutat ha estat en ambdós segments superior al 20% pel conjunt de l’any. Els prop de 50.300 contractes formalitzats al llarg de l’any suposen la xifra més reduïda dels darrers vuit anys, amb un descens del 22,3% en relació amb els nivells de 2019, abans de la covid.  Si en el període més dur del confinament els contractes van caure a la meitat respecte a un any enrere, amb un descens més intens dels de lloguer, en el segon semestre de l’any aquest segment s’ha anat recuperant en major mesura que les compravendes, que han continuat davallant en relació amb el primer semestre. En termes interanuals, la caiguda de les compravendes a Barcelona en la segona meitat de l’any ha estat del 25% , gairebé tan intensa com la dels primers sis mesos de 2020. 

Tot i assolir màxims en el 2018 –amb més de 67.300 contractes d’accés a l’habitatge signats a la capital– completant un trienni d’evolució alcista, l’activitat al segment residencial ja començava a perdre dinamisme, amb una contracció de les operacions de compravenda a Barcelona. En el 2019, al manteniment de la tendència a la baixa de les compravendes es va afegir el descens de l’activitat al segment del lloguer. L’augment acumulat dels preus en ambdós mercats en un context de desacceleració del ritme de creixement econòmic expliquen una contenció de l’activitat que s’ha accelerat en el 2020, en el nou escenari de crisi pandèmica.

Al conjunt de Catalunya els descensos en el 2020 també han estat de dos dígits en ambdós segments de mercat, però la magnitud de la davallada ha estat menys intensa que a la capital. Les diferències entre els dos àmbits, presents en la primera meitat de l’any, s’han accentuat en el segon semestre de 2020. El biaix ha estat més gran en el cas de les compravendes, sobretot en el darrer trimestre de l’any. Aquesta evolució ha fet que el pes relatiu de Barcelona respecte al conjunt del país hagi tendit a reduir-se en els darrers anys. Tot i així, la capital retenia en el 2020 la quarta part dels contractes d’accés a l’habitatge de Catalunya –tres punts percentuals menys que tres anys enrere- amb una participació del lloguer de gairebé el 30%, que pràcticament dobla el pes del segment de compravendes. És una evolució que té molt a veure amb les tendències urbanes que s’estan consolidant arran de la pandèmia, lligades a factors com l’impuls del teletreball, que fan que una part de la demanda  dels barcelonins es dirigeixi cap a l’entorn metropolità, on resulta més fàcil trobar habitatges més amplis i econòmics.

Tant a la capital com a l’Àrea Metropolitana, en els darrers anys s’ha anat accentuant la separació entre la renda de les llars i els preus de l’habitatge, que han crescut a un ritme molt més intens, dificultant l’accés. Durant la darrera dècada, aproximadament  quatre de cada cinc operacions a l’immobiliari residencial de la ciutat han estat en règim de lloguer, una participació superior a la dels anys previs a l’esclat de la bombolla immobiliària, quan les compravendes representaven prop de la meitat dels contractes d’accés a l’habitatge.  A Catalunya les operacions de compravenda tenen un major pes relatiu que a Barcelona, si bé la participació dels arrendaments sobre els contractes d’accés registrats és igualment majoritària, amb uns dos terços del total. Factors com la precarietat salarial, que afecta especialment als joves, juntament amb altres problemes estructurals del mercat laboral com les elevades taxes de temporalitat, fan que per bona part de la població el lloguer esdevingui l’única opció per accedir a un habitatge. Sovint aquestes llars han de destinar un percentatge més elevat dels seus ingressos a l’habitatge, en haver de fer front al lloguer amb uns salaris inferiors als de les llars que viuen en propietat. Unes dificultats que la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia no fa més que agreujar.  

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML