Impressió

Accessibilitat a l'habitatge de lloguer als districtes i barris de Barcelona

Array
Array
Array
Array
Accessibilitat familiar a l'habitatge de lloguer als districtes de Barcelona
___________________ Lloguer
mensual
Esforç teòric d'accés al lloguer Lloguer
mensual
Esforç teòric d'accés al lloguer
Districtes (€) (en % de la RFD) (€) (en % de la RFD)
2016 2017
Ciutat Vella 739 19,1 829 21,6
Eixample 917 18,3 991 18,7
Sants-Montjuïc 679 19,6 763 20,1
Les Corts 986 16,4 1.052 16,9
Sarrià-Sant Gervasi 1.145 13,4 1.228 13,9
Gràcia 788 18,3 856 19,3
Horta-Guinardó 640 18,7 707 20,4
Nou Barris 561 22,9 626 24,7
Sant Andreu 645 19,6 706 20,8
Sant Martí 771 20,0 842 20,9
Barcelona 801 18,3 877 19,5
Fonts: els lloguers provenen de les fiances de lloguer de l'Incasol publicades pel Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Renda familiar disponible: vegeu barcelonaeconomia.bcn.cat. L'indicador d'accessibilitat és d'elaboració pròpia.

Indicadors d’accessibilitat a l’habitatge de lloguer als districtes de Barcelona

L’augment generalitzat a tots els districtes de la ciutat del percentatge de renda que els barcelonins han de destinar al pagament mensual del seu habitatge de lloguer respon al fet que l’import mitjà dels lloguers contractats al llarg de 2017 ha crescut més que la RFD mitjana del mateix any a tots els districtes sense excepció. Del mínim de Sarrià-Sant Gervasi, tot i que el lloguer mitjà en aquest districte és un 40% més elevat que el del conjunt de la ciutat, al màxim de Nou Barris, amb el lloguer mitjà més baix de la ciutat, un 29% menys, hi ha gairebé onze punts percentuals. Una diferència significativa imputable bàsicament al diferencial de renda mitjana existent entre els dos districtes i que el darrer any ha augmentat per un encariment especialment intens del lloguer a Nou Barris. La diferència entre els extrems en el cas de l’habitatge en propietat és de dotze punts percentuals, també més que un any abans. En aquest cas, però, el valor més elevat correspon a Gràcia, on l’escassetat de l’oferta disponible manté el preu de venda clarament per sobre del que li correspondria atesa la renda mitjana dels seus residents.

El detall per barris mostra la homogeneïtat de Ciutat Vella pel que fa al percentatge de la seva renda que els residents dediquen al lloguer del seu habitatge. Una homogeneïtat que no s’observa en el segment de l’habitatge en propietat. Les darreres dades revelen que aquest esforç als barris de Ciutat Vella és més elevat que l’esforç mitjà estimat pel conjunt de la ciutat. Una situació que contrasta amb l’esforç més reduït que fan els residents a Pedralbes i als barris de Sarrià i Sant Gervasi excepte Vallvidrera.   

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML