Impressió

Crèdit hipotecari

Array
Array
Array
Array

Les dades de 2020 mostren el manteniment del procés d’estabilització del crèdit viu hipotecari a partir de 2017, després de vuit anys de reducció sostinguda.

A partir de 2008, any d’inici de la crisi, la política monetària ha estat fortament expansiva, no solament a nivell de tipus d’interès, que en la zona UE va passar en un any del 4,5% a l’1%, i va baixar al 0% el 2015, mantenint-se en aquest nivell en l’actualitat, tot això en un context d’inflació històricament baixa; sinó també amb una política quantitativa de compra massiva de deute per aconseguir un nivell de tipus d’interès a curt i llarg termini suficientment baixos per afavorir una recuperació considerada fràgil en el seu moment, i que de totes maneres, amb l’esclat de la crisi associada a la pandèmia del Covid-19, és bastant més incerta.

En el cas d’Espanya, i pel que fa a les hipoteques constituïdes, el 2008 se’n van contractar 836.000, i a partir de llavors s’ha experimentat una forta reducció fins a situar-se en 200.000 el 2013, en que s’inicia una recuperació fins arribar a les 357.000 de 2019, que representa aproximadament un 42% de les que es contractaven el 2008. Tot i l’evolució del nombre d’hipoteques constituïdes, el crèdit hipotecari viu presenta una evolució molt més estable, amb creixements moderats fins el 2010, a partir del qual baixa també moderadament per mantenir-se estable a partir del 2017 amb una lleugera reducció el 2019 i 2020.

Els tipus d’interès han experimentat una forta reducció des de l’any 2008. L’Euribor a un any ha passat d’una mica per sobre del 5% a valors negatius a partir del 2016, movent-se en una franja entre el 0% i el -0,4% amb variacions que probablement reflecteixen més la volatilitat associada al mercat que una tendència a l’alça o a la baixa. Les dades de 2020 mostren una lleugera tendència a l’alça respecte al 2019, i una reducció a partir de març associada al context de forta crisi econòmica. Les mesures que s’implementin per reactivar l’economia davant la forta crisi associada al coronavirus, i en particular les de política monetària, podrien comportar que els tipus encara baixessin una mica més.

El tipus hipotecari ha passat d’aproximadament el 6% el 2008 fins a situar-se a l’entorn del 2% a partir del 2015, mantenint-se estable en aquest valor, tot i que les sentències sobre despeses hipotecàries i les modificacions en la legislació hipotecària que han entrat en vigor podrien tenir un cert impacte en el nivell de tipus hipotecari. El 2020 es registra una lleugera reducció en el tipus hipotecari, i l’evolució futura vindrà afectada per la situació de forta crisi iniciada a partir del mes de març i les mesures que s’adoptin per reactivar l’economia i dinamitzar el mercat hipotecari.

En l’evolució del volum del crèdit hipotecari caldrà tenir en compte, per una banda, les amortitzacions del capital de les operacions vigents, que disminueixen el volum del crèdit viu, Per altra banda, les noves operacions, que n’incrementen el volum, tot i que és previsible que, en el context de crisi econòmica i immobiliària, el nombre i els imports de les noves operacions tendeixin a ser més reduïts. Cal considerar també que en un context de forta crisi econòmica com l’actual, els impagaments augmentin, i per tant el volum del crèdit viu no disminueixi com ho faria en situacions normals. Finalment, i degut a la intensitat de la crisi associada a la pandèmia, les mateixes entitats financeres han promogut mesures de moratòria en els pagament derivats dels crèdits, que tampoc disminueixen el volum viu del crèdit. De l’evolució i magnitud de cadascun d’aquest factors i de com es compensin, dependrà que el volum total del crèdit viu hipotecari augmenti o disminueixi tot i que és previsible que la variació en un sentit o altre no sigui molt intensa.
 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML