Impressió

Crèdit hipotecari

Array
Array
Array
Array

Les dades de 2019 mostren el manteniment del procés d’estabilització del crèdit viu hipotecari, després de vuit anys de reducció sostinguda.

A partir de 2008, any d’inici de la crisi, la política monetària ha estat fortament expansiva, no solament a nivell de tipus d’interès, que en la zona UE va passar en un any del 4,5% a l’1%, i va baixar al 0% el 2015, mantenint-se en aquest nivell en l’actualitat, tot això en un context d’inflació històricament baixa; sinó també amb una política quantitativa de compra massiva de deute per aconseguir un nivell de tipus d’interès, a curt i llarg termini suficientment baixos per afavorir una recuperació que es considera encara fràgil.

En el cas d’Espanya, i pel que fa a les hipoteques constituïdes, el 2008 se’n van contractar 836.000, i a partir de llavors s’ha experimentat una forta reducció fins a situar-se en 200.000 el 2013, en que s’inicia una recuperació fins arribar a les 345.000 de 2018, que representa aproximadament un 40% de les que es contractaven el 2008, i que el 2019 es podria mantenir en aquest nivell. Tot i l’evolució del nombre d’hipoteques constituïdes, el crèdit hipotecari viu presenta una evolució molt més estable, amb creixements moderats fins el 2010, a partir del qual baixa també moderadament per mantenir-se estable a partir del 2017 amb una lleugera reducció el 2019. La raó cal buscar-la en la modalitat de préstec hipotecari, que en una situació de tipus d’interès baixos i terminis llargs, l’amortització de capital és relativament baixa en els primers anys del préstec, i per tant el saldo net entre el capital dels nous préstecs i el que s’amortitza segons les condicions dels contractes no presenta oscil·lacions molt acusades.

Els tipus d’interès han experimentat una forta reducció des de l’any 2008. L’Euribor a un any ha passat d’una mica per sobre del 5% a valors negatius a partir del 2016 i continuen reduint-se amb un lleuger repunt el 2019. L’evolució de l’Euribor a partir de 2016 probablement reflecteixi més la volatilitat associada al mercat que una tendència a la baixa, tota vegada que es mou en una franja de 0,5 punts de valors negatius, en un context de política monetària bastant atípica, tot i que es manté des de fa quatre anys. De fet, l’Euribor a partir de la segona meitat de 2019 registra un lleuger increment del seu valor, El tipus hipotecari ha passat d’aproximadament el 6% fins a situar-se a l’entorn del 2% a partir del 2015, mantenint-se estable en aquest valor, tot i que el primer semestre del 2019 registra un lleugera reducció. Caldrà veure si a partir d’ara es fan sentir en el nivell del tipus d’interès hipotecari les sentències sobre despeses hipotecàries i les modificacions en la legislació hipotecària que han entrat en vigor.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML