Impressió

Hipoteques d'habitatges

Array
Array
Array
Habitatges hipotecats en finques urbanes
Nombre d'hipoteques
Període Barcelona Barcelona
província
Catalunya Espanya
2012 8.015 28.302 43.086 273.873
2013 6.024 20.015 30.059 199.703
2014 6.452 21.626 30.646 204.302
2015 8.715 27.756 38.825 246.767
2016 9.674 32.925 45.873 281.328
  
2017 10.656 37.561 49.918 310.096
1r.tr. 2.988 9.534 12.723 79.302
2n.tr. 2.810 9.603 12.714 79.691
3r.tr. 2.599 10.136 13.324 80.834
4t.tr. 2.259 8.288 11.157 70.269
2018 11.184 43.692 57.477 345.186
1r.tr. 2.739 10.369 13.671 84.073
2n.tr. 2.811 10.975 14.447 90.490
3r.tr. 2.831 11.267 14.798 90.499
4t.tr. 2.803 11.081 14.561 80.124
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Registre de la Propietat publicades per l'INE i pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.
Variacions
(%)
Nombre d'hipoteques
Barcelona Barcelona
província
Catalunya Espanya
2018/2017 5,0 16,3 15,1 11,3
2017/2016 10,2 14,1 8,8 10,2
2016/2015 11,0 18,6 18,2 14,0
Variacions
(%)
Import mitjà del crèdit
Barcelona Barcelona
província
Catalunya Espanya
2018/2017 5,3 4,7 4,4 6,0
2017/2016 11,3 9,3 9,7 6,3
2016/2015 4,4 4,8 4,4 2,8

Les dades d’hipoteques constituïdes sobre habitatges de l’any 2018 continuen la tendència ascendent que s’ha registrat des de 2014, tot i que a Barcelona el creixement és sensiblement inferior al d’altres àmbits territorials.

La sostinguda recuperació de l’activitat econòmica i del mercat laboral dels darrers anys ha tingut el seu reflex en el mercat immobiliari, amb un creixement del nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges que s’ha mantingut des de 2014 en nivells per sobre del 10% anual tant a Barcelona com a la resta d’àmbits territorials, a excepció de l’any 2018, en el que Barcelona registra un creixement de només el 5%, una tercera part del que registren la província de Barcelona i Catalunya, i la meitat del d’Espanya. Aquest menor creixement el 2018 a Barcelona es pot explicar per una oferta més limitada i un nivell de preus més elevats que afecten negativament a la demanda a la ciutat i provoquen un efecte desplaçament cap a la resta de l’àrea metropolitana o la província. L’evolució de l’import mitjà del crèdit, que reflecteix també l’evolució dels preus residencials, mostra un creixement en els darrers anys molt més accentuat a Barcelona que a la resta del àmbits territorials. Per cenyir-nos a l’àmbit més proper a Barcelona, de 2013 a 2018, l’import mitjà del crèdit a Barcelona ha registrat un creixement acumulat del 43%, mentre que a la província de Barcelona ha estat del 33%, i si el 2013 l’import mitjà a Barcelona era un 18% més alt que a la província, el 2018 ho era un 27%. L’evolució d’aquest dos indicadors mostren com a Barcelona, una oferta d’habitatge limitada i uns preus elevats tenen un impacte negatiu en la demanda que busca satisfer les seves necessitats d’habitatge a preus més assequibles fora de la ciutat.

Si comparem les dades d’habitatges hipotecats del quart trimestre dels anys 2017 i 2018 per els àmbits de Barcelona, província i Catalunya, observem increments superiors al 25% en tots els àmbits, que reflecteixen el fet que l’aturada en l’activitat immobiliària que es va produir el darrer trimestre de 2017, com a conseqüència de la inestabilitat política, i en el cas de Barcelona, a més a més, pels atemptats del mes d’agost, s’ha normalitzat al llarg del 2018.

El mes de novembre de 2018 el Tribunal Suprem va emetre unes sentències molt controvertides sobre la distribució entre les entitats financeres i els seus clients de les despeses lligades a la contractació dels préstecs hipotecaris, així com algunes modificacions de legislació aplicable que podrien haver provocat una sobtada reducció en el nombre de préstecs contractats. Les dades del tercer i quart trimestre de 2018 mostren reduccions molt poc significatives en el nombre d’hipoteques contractades, i en tot cas, sensiblement inferiors a les reduccions que mostren les dades de 2017, i permeten suposar, per tant, que aquests efecte, si s’ha produït, ha estat pràcticament inapreciable.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML