Impressió

Mercat de lloguer

Després del procés accelerat de recuperació dels preus mitjans del mercat residencial de lloguer que, en només tres anys –del 2015 al 2017- i en el context d’una conjuntura fortament expansiva, va permetre superar àmpliament els d’abans de la crisi, la desacceleració del creixement econòmic és l’escenari del canvi en el comportament de la demanda. Les xifres a l’alça del nombre de contractes signats dels darrers tres anys han donat pas a la contracció de la demanda durant la primera meitat de 2019.

Si l’augment del nombre de contractes de lloguer al llarg del període de crisi comprés entre el 2008 i 2013 responia probablement a la impossibilitat –per raons diverses- d’accedir a la propietat d’un habitatge com a residència principal, i la xifra més continguda dels registrats durant el trienni 2014-2016 apuntava a un desplaçament de la demanda del lloguer cap al segment de compra, l’impuls dels arrendaments signats durant el 2017 i la primera meitat de 2018 –a un ritme de dos dígits- es podria explicar possiblement pel fet que la demanda de sostre residencial a la capital creix amb molta més força que l’oferta.

Però a partir de la segona meitat del 2018 la pressió de la demanda sobre el segment del lloguer va començar a afluixar. Un cop l’economia i el mercat de treball van deixant enrere el darrer període expansiu i s’endinsen en un nou context de desacceleració del ritme de creixement, es posa de manifest la incapacitat de la demanda per a fer front a l’increment acumulat dels preus del lloguer residencial i el nombre de contractes signats va a la baixa durant la primera meitat de 2019. Altres factors com la normalització de l’accés al finançament bancari a preus atractius i el sorgiment de nova oferta residencial també podrien estar afavorint en certa mesura el desplaçament de la demanda cap al segment de compravenda.

Tot i així, els preus dels lloguers mantenen la seva trajectòria a l’alça. Tant l’adquisició d’immobles sencers per part de grans fons d’inversió, com la significativa proporció de l’oferta dedicada al lloguer turístic són factors que podrien estar incidint en el manteniment de la tendència a l’alça de les rendes mensuals –tot  i que a un ritme més moderat que el del trienni 2015-2017- generant greus problemes de sobrecàrrega financera a les famílies.