Impressió

Mercat de lloguer

Els preus del mercat residencial de lloguer han completat tot un quinquenni d’intens creixement. Després del procés accelerat de recuperació dels preus mitjans que, en només tres anys –del 2015 al 2017- i en una conjuntura fortament expansiva, va permetre superar àmpliament els d’abans de la crisi, les rendes mensuals han mantingut la trajectòria alcista en el bienni 2018-2019, si bé a un ritme més contingut en el context de la desacceleració econòmica. Els contractes registrats, que van marcar màxims en el 2018, davallen en el 2019 deixant enrere un trienni d’evolució ascendent.

Si l’augment del nombre de contractes de lloguer al llarg del període de crisi comprés entre el 2008 i 2013 responia probablement a la impossibilitat –per raons diverses- d’accedir a la propietat d’un habitatge com a residència principal, i la xifra més continguda dels registrats durant el trienni 2014-2016 apuntava a un desplaçament de la demanda del lloguer cap al segment de compra, l’impuls dels arrendaments signats durant el 2017 i la primera meitat de 2018 –a un ritme de dos dígits- es podria explicar possiblement pel fet que la demanda de sostre residencial a la capital creixia amb molta més força que l’oferta.

Però a partir de la segona meitat del 2018, un cop l’economia i el mercat de treball s’endinsaven en un nou context de desacceleració del ritme de creixement, es posa de manifest el desajust entre la capacitat econòmica dels llogaters i l’increment acumulat dels preus del lloguer residencial. Després d’assolir màxims històrics en el 2018, el nombre de contractes signats va a la baixa durant el 2019, en part també per la limitació de l’oferta disponible. L’existència d’una significativa proporció d’habitatges destinats a lloguer turístic pot haver incidit en el manteniment de la tendència a l’alça de les rendes mensuals en el darrer bienni –tot  i que a un ritme més moderat que en els anys 2015-2017- que ha generat greus problemes de sobrecàrrega financera a les famílies.

Un panorama que la pandèmia causada pel coronavirus no farà més que agreujar, per la profunditat de la crisi econòmica i social en que ha derivat l’emergència sanitària ocasionada per la covid-19, que ha fet necessari l’establiment de mesures en matèria de lloguer per tal de protegir les llars més vulnerables sense alternativa habitacional, com les recentment aprovades que contemplen la suspensió dels desnonaments durant sis mesos. Addicionalment, tant la possibilitat dels arrendataris de sol·licitar la pròrroga extraordinària del contracte d’arrendament de l’habitatge habitual fins a un màxim de sis mesos com les dificultats derivades del confinament decretat fan preveure un important descens en la signatura de nous contractes de lloguer durant bona part de 2020.