Impressió

Mercat de lloguer

La irrupció de la pandèmia al segment residencial del lloguer de Barcelona va donar lloc a unes dinàmiques de mercat extraordinàries. Les rendes mensuals van anar a la baixa en els anys 2020-2021 després de tot un sexenni a l’alça, en un escenari de menor demanda i d’augment de l’oferta. Però un cop ha quedat enrere la crisi sanitària s’ha tornat a posar de manifest la limitació d’una oferta destinada al lloguer habitual que no pot fer front a una demanda creixent que pressiona a l’alça les rendes mensuals. Els preus mitjans a la ciutat superen els 1.000 euros al mes des de la segona meitat de 2022. 

A Barcelona, la demanda de sostre residencial ha crescut tradicionalment amb molta més força que l’oferta. Així ha estat fins l’esclat de la pandèmia, que va suposar en el 2020 una forta sotragada de l’activitat. D’aquesta davallada sense precedents dels contractes de lloguer formalitzats el mercat es va recuperar amb escreix en el 2021, en que es va assolir un màxim històric després de la reactivació de les signatures que havien quedat paralitzades.

L’existència d’una significativa proporció d’habitatges destinats al lloguer turístic i de temporada ha actuat en els darrers anys limitant l’oferta disponible de lloguer convencional a la ciutat i incidint en el manteniment de la tendència a l’alça de les rendes mensuals. Amb l’esclat de la pandèmia, el transvasament de part d’aquests habitatges al lloguer habitual va afavorir la reducció dels preus en el bienni 2020-2021. Una tendència a la baixa que es va veure reforçada per l’aplicació des de setembre de 2020 fins al març de 2022 de la Llei 11/2020 per contenir les rendes mensuals en els municipis de Catalunya que, com Barcelona, estan sotmesos a més pressió.

Amb la fi de les mesures restrictives vinculades a la pandèmia i la recuperació de la normalitat la demanda d’habitatge de lloguer ha tornat a créixer novament mentre que l’oferta destinada al lloguer habitual ha anat minvant, empenyent els preus a l’alça. En aquesta dinàmica pot haver incidit l’expansió que recentment ha viscut el mercat de compravenda, probablement com a conseqüència dels canvis normatius que es van succeint al segment de lloguer i poden generar certa inseguretat jurídica entre els propietaris. Tant el descens de la signatura de contractes que reflecteixen les dades de 2022 i 2023 com també el repunt de les rendes mensuals són més accentuats a Barcelona que a la resta del país. Després de retrocedir en el 2021 al nivell més baix des del 2017, el lloguer mensual mitjà creix a Barcelona a un ritme interanual de dos dígits, per sobre de la inflació, i ja supera la barrera dels 1.000 euros a set dels deu districtes.