Impressió

Mercat de lloguer per districtes

Evolució del mercat de lloguer a Barcelona per Districtes
Districtes Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
€/mes €/m2/mes
____________________ 2019 2020 1r.tr.2021 2019 2020 1r.tr.2021 2019 2020 1r.tr.2021 2019 2020 1r.tr.2021
Ciutat Vella 4.544 3.462 1.227 69,7 68,8 69,6 946 914 827,9 14,77 14,34 13,0
Eixample 10.994 8.469 3.210 80,8 80,1 79,4 1.094 1.075 992,0 14,34 14,22 13,3
Sants-Montjuïc 5.216 4.214 1.515 64,7 64,6 64,7 841 847 800,0 13,49 13,64 13,0
Les Corts 2.300 1.842 617 81,1 79,3 79,3 1.157 1.112 1.027,4 14,95 14,67 13,4
Sarrià-Sant Gervasi 5.345 4.169 1.423 89,9 90,9 90,2 1.317 1.306 1.229,0 15,71 15,59 14,8
Gràcia 5.097 3.893 1.473 69,2 69,7 67,7 958 950 894,4 14,63 14,44 13,8
Horta-Guinardó 4.380 3.337 1.189 65,4 65,1 65,8 795 799 761,0 12,71 12,78 12,0
Nou Barris 3.219 2.546 812 62,4 62,2 62,1 705 706 679,2 11,70 11,72 11,3
Sant Andreu 2.971 2.453 861 67,5 67,1 66,8 796 798 757,8 12,21 12,35 11,8
Sant Martí 5.723 4.727 1.690 70,5 70,3 70,2 942 930 880,4 13,85 13,79 13,2
Barcelona 51.294 40.416 14.399 73,3 72,9 72,7 979 965 905,4 13,98 13,89 13,1
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl.

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array

El nombre de contractes de lloguer signats al segment residencial en el primer trimestre de 2021 es recupera a tots els districtes de la ciutat de la forta davallada experimentada l’any passat per l’impacte de la pandèmia. La crisi ha acabat repercutint en les rendes mensuals, que des de finals de 2020 han anat a la baixa de forma generalitzada però amb diferents graus d’intensitat, amb Ciutat vella encapçalant el ritme de descens.

L’evolució del mercat de lloguer es va veure fortament influïda l’any passat pel context de confinament domiciliari i la paralització de la signatura de nous contractes durant el període del primer estat d’alarma, quan les operacions es van desplomar a tots els districtes. Amb la represa es va anar recuperant l’activitat, especialment en el quart trimestre, tot i que en termes interanuals la signatura de contractes encara queia a la major part de la ciutat, coincidint amb la segona onada de la pandèmia. Pel conjunt de 2020 els descensos es van imposar a tots els districtes, superant el 20% en la major part dels casos. Factors com la limitació de l’oferta disponible i els desajustos entre la capacitat de la demanda i els preus de lloguer ja havien donat lloc en el 2019 a un escenari moderadament contractiu, que la pandèmia va accentuar.

Tanmateix, amb la recuperació progressiva de certa normalitat, la demanda s’ha reactivat en el primer trimestre de 2021, amb increments interanuals de dos dígits en el nombre de contractes signats als deu districtes, la major part dels quals registren màxims històrics. Aquest dinamisme es deu en bona part a l’efecte rebot després d’un 2020 molt complicat, en l’incert context generat per la pandèmia, i caldrà veure si es manté en els propers mesos. Gràcia encapçala el ritme de creixement seguit de l’Eixample, que amb més de 3.200 contractes segueix concentrant l’oferta més abundant de lloguer, amb més d’una cinquena part del total. L’augment interanual també supera el 30% a Sant Martí i a Sants-Montjuïc es situa per sobre de la mitjana, mentre que el repunt ha estat relativament més contingut a Nou Barris i Ciutat Vella. Aquest darrer districte va ser un dels que van experimentar una caiguda dels contractes més pronunciada en el 2020 i en els primers mesos d’enguany les xifres encara no anaven a l’alça a barris com el Gòtic.

La contracció de l’activitat en el 2020 per l’impacte de la covid-19 va coincidir amb l’inici de la regulació dels lloguers a Catalunya i tot plegat ha acabat repercutint en els preus, que van començar a marcar un significatiu canvi de tendència a la baixa en el quart trimestre a tots els districtes, amb una  reducció generalitzada tant en termes de valors per unitat de superfície (€/m2/mes) com de rendes mensuals mitjanes.

I tant en termes interanuals com en relació amb els trimestres anteriors, registrant-se als deu districtes valors inferiors als d’abans de la pandèmia. Una trajectòria descendent que en el primer trimestre de 2021 s’ha accelerat a gairebé tota la ciutat. Tanmateix, la magnitud del descens no és del tot homogènia i presenta diferents intensitats en funció del territori.

Les davallades dels lloguers mensuals més pronunciades s’ha donat a Ciutat Vella (-14%) i l’Eixample(-10,4%), deixant els preus als nivells més reduïts dels darrers quatre anys. Hauríem de retrocedir fins al segon trimestre de 2017 per trobar rendes mensuals inferiors en aquests districtes. En canvi, el ritme de descens ha estat més contingut a Sant Andreu (-4,2%) i especialment a Nou Barris (-2,4%), on la trajectòria a la baixa fins i tot s’ha moderat en relació amb el darrer trimestre de 2020. A la resta de districtes, la reducció s’ha situat a l’entorn del 7%, no gaire allunyada de la mitjana de la ciutat i els preus han retornat a nivells similars als de 2018.

L’Eixample ha deixat de formar part dels districtes amb un lloguer mitjà superior als 1.000 euros mensuals i només als barris de la Dreta i l’Antiga Esquerra de l’Eixample es supera encara aquest llindar. L’augment de l’oferta pel transvasament de pisos turístics així com la menor demanda per part de professionals estrangers i estudiants han incidit en el major retrocés de les rendes a les zones més cèntriques de la ciutat i a bona part del front marítim. En aquest sentit, l’evolució a Sant Martí (-7,7%) ha vingut marcada per la trajectòria a la baixa a barris com el de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, que lidera el ritme de descens a la ciutat (-20,7%).

Les rendes mensuals de més de 1.200 euros es concentren, com és habitual, a la major part dels barris de Sarrià-Sant Gervasi, a més de la Vila Olímpica i Pedralbes, que segueix encapçalant la banda alta dels preus amb gairebé 1.600 euros mensuals i 120 m2 de mitjana. La tipologia dels habitatges incideix en les notables diferències de preus a nivell territorial, com posa de manifest el biaix existent entre Sarrià-Sant Gervasi i Nou Barris en termes de superfície mitjana, de prop de 30m2. Però el menor ritme de descens dels preus al districte de lloguers més assequibles ha fet que el grau de dispersió dels valors més extrems hagi tendit a reduir-se moderadament.

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML