Impressió

Mercat de lloguer per districtes

Evolució del mercat de lloguer a Barcelona per Districtes
Districtes Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
€/mes €/m2/mes
____________________ 2019 2020 var (%)
2020/2019
2019 2020 var (%)
2020/2019
2019 2020 var (%)
2020/2019
2019 2020 var (%)
2020/2019
Ciutat Vella 4.544 3.462 -23,8 69,7 68,8 -1,2 946 914 -3,4 14,77 14,34 -2,9
Eixample 10.994 8.469 -23,0 80,8 80,1 -0,9 1.094 1.075 -1,7 14,34 14,22 -0,9
Sants-Montjuïc 5.216 4.214 -19,2 64,7 64,6 -0,2 841 847 0,6 13,49 13,64 1,1
Les Corts 2.300 1.842 -19,9 81,1 79,3 -2,2 1.157 1.112 -3,8 14,95 14,67 -1,9
Sarrià-Sant Gervasi 5.345 4.169 -22,0 89,9 90,9 1,1 1.317 1.306 -0,8 15,71 15,59 -0,8
Gràcia 5.097 3.893 -23,6 69,2 69,7 0,8 958 950 -0,8 14,63 14,44 -1,3
Horta-Guinardó 4.380 3.337 -23,8 65,4 65,1 -0,5 795 799 0,6 12,71 12,78 0,6
Nou Barris 3.219 2.546 -20,9 62,4 62,2 -0,3 705 706 0,1 11,70 11,72 0,1
Sant Andreu 2.971 2.453 -17,4 67,5 67,1 -0,5 796 798 0,2 12,21 12,35 1,1
Sant Martí 5.723 4.727 -17,4 70,5 70,3 -0,4 942 930 -1,3 13,85 13,79 -0,4
Barcelona 51.294 40.416 -21,2 73,3 72,9 -0,5 979 965 -1,4 13,98 13,89 -0,7
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl.

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array

El nombre de contractes signats al segment del lloguer residencial de la ciutat s’ha reduït durant el 2020 de forma generalitzada i significativa a tots els districtes per l’impacte de la pandèmia. Però els efectes sobre les rendes mensuals han estat menys accentuats i no són tan uniformes. Les Corts i Ciutat Vella registren els descensos més intensos en el conjunt de l’any mentre els valors s’estabilitzen als districtes de lloguers més moderats com Nou Barris i Sant Andreu i fins i tot segueixen moderadament a l’alça a Sants-Montjuïc i Horta-Guinardó.

L’evolució del mercat de lloguer l’any 2020 s’ha vist fortament influïda pel context de confinament domiciliari i la paralització de la signatura de nous contractes durant el període del primer estat d’alarma, quan les operacions es van desplomar a tots els districtes. Amb la desescalada i la flexibilització de les mesures l’activitat es va anar recuperant especialment en el quart trimestre, amb un nombre d’operacions que va anar a l’alça respecte als mesos d’estiu i que s’ha més que doblat en relació amb el segon trimestre a gairebé tots els districtes. Tanmateix, en termes interanuals, la signatura de contractes en el darrer tram de 2020 encara queia a un ritme superior al 10% a bona part del territori, coincidint amb la segona onada de la pandèmia. Només a Les Corts es registraven xifres a l’alça en relació amb el darrer trimestre de 2019 (+9,7%) i a Sant Martí el nombre de contractes es mostrava més estabilitzat (-0,5%). Pel conjunt del 2020 les dades mostren una major homogeneïtat territorial, amb caigudes generalitzades a l’entorn de la mitjana de ciutat i descensos interanuals que en la major part dels casos superen el 20%. Factors com la limitació de l’oferta disponible i els desajustos entre la capacitat de la demanda i els preus de lloguer ja havien donat lloc en el 2019 a un escenari moderadament contractiu, que la pandèmia ha accentuat a tots els districtes. Les variacions de signe negatiu més pronunciades s’observen als cèntrics districtes de Ciutat Vella i l’Eixample –on es segueix concentrant l’oferta més abundant de lloguer, amb més d’una cinquena part del total- juntament amb Horta-Guinardó i Gràcia, tots amb descensos a l’entorn del 23%. La davallada en la signatura de contractes ha estat més relativament més continguda a Sant Andreu i Sant Martí, amb caigudes en ambdós casos superiors al 17%.

La contracció de l’activitat ha tingut efectes a tots els districtes en forma de preus dels lloguers que comencen a marcar un significatiu canvi de tendència a la baixa en el quart trimestre de 2020, amb una  reducció generalitzada tant en termes de valors per unitat de superfície (€/m2/mes) com de rendes mensuals mitjanes. I tant en termes interanuals com en relació amb els trimestres anteriors, registrant-se a tots els districtes valors inferiors als d’abans de la pandèmia. Tanmateix, la magnitud del descens presenta diferents intensitats en funció del territori.

En línies generals, les baixades més intenses dels lloguers mensuals s’han produït a districtes com les Corts (-9,3% interanual), que  habitualment registra una de les rendes mitjanes més elevades, només per darrera de Sarrià – Sant Gervasi. També els districtes amb major pes del turisme com l’Eixample (-7,8%) i Ciutat Vella (-7,2%) presenten caigudes de preus relativament intenses en el quart trimestre de l’any, sent superiors a la mitjana també a Horta-Guinardó (-6%) i Sarrià - Sant Gervasi (-5,9%), mentre que a l’altre extrem, les variacions a la baixa més contingudes s’han donat a Sants – Montjuïc (-1,5%).

Pel conjunt de l’any en canvi, les variacions a la baixa dels preus no han estat ni generalitzades ni gaire intenses i s’han concentrat als districtes caracteritzats pels lloguers més alts i als més turístics, on es produeixen els primers descensos anuals des de 2013. Novament és a les Corts (-3,8%) i Ciutat Vella (-3,4%) on les rendes mensuals mitjanes registren les baixades més importants en relació amb el 2019.  En el cas de les Corts, la disminució de la dimensió mitjana dels habitatges llogats ha estat superior a la resta de districtes, mentre que a Ciutat Vella, on la trajectòria inflacionista dels anys anteriors havia estat més accentuada, la manca de turisme ha incrementat l’oferta fent baixar uns preus mitjans que superen en un 48% els de 2013. Els lloguers en el 2020 també s’han reduït a l’Eixample i Sant Martí a un ritme similar a la mitjana de ciutat, mentre que a Sarrià – Sant Gervasi i Gràcia el ritme de descens ha estat molt contingut. Als restants districtes, caracteritzats per registrar rendes mitjanes més moderades i on es concentra bona part de l’oferta d’habitatges de lloguer de dimensions més reduïdes, els valors de 2020 han tendit a l’estabilització –a Nou Barris i Sant Andreu- o bé han continuat mostrant lleugeres variacions a l’alça, en el cas de Sants-Montjuïc i Horta – Guinardó.

L’evolució del darrer any ha mantingut estable el grau de dispersió dels valors més extrems, que es mouen entre Sarrià – Sant Gervasi –més de 1.300 euros de mitjana per segon any consecutiu- i Nou Barris, on les rendes mensuals es situen lleugerament per sobre dels 700 €/mes. La tipologia dels habitatges redunda en aquestes diferències, com posa de manifest el biaix existent entre ambdós districtes en termes de superfície mitjana, de prop de 30m2.

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML