Impressió

Mercat de lloguer per districtes

Evolució del mercat de lloguer a Barcelona per Districtes
Districtes Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
€/mes €/m2/mes
____________________ 2019 1r.tr.2020 var (%)
1r.tr.2020/19
2019 1r.tr.2020 var (%)
1r.tr.2020/19
2019 1r.tr.2020 var (%)
1r.tr.2020/19
2019 1r.tr.2020 var (%)
1r.tr.2020/19
Ciutat Vella 4.544 1.073 -8,7 69,7 70,8 1,7 946 962 4,1 14,77 14,76 1,6
Eixample 10.994 2.378 -10,3 80,8 81,2 1,3 1.094 1.107 4,3 14,34 14,41 2,6
Sants-Montjuïc 5.216 1.192 -12,6 64,7 64,7 1,3 841 859 3,7 13,49 13,80 2,9
Les Corts 2.300 492 -9,6 81,1 77,9 -2,0 1.157 1.105 -0,5 14,95 14,87 2,4
Sarrià-Sant Gervasi 5.345 1.170 -6,9 89,9 91,4 2,6 1.317 1.325 4,7 15,71 15,67 2,9
Gràcia 5.097 1.069 -15,3 69,2 70,6 3,0 958 956 3,8 14,63 14,43 1,5
Horta-Guinardó 4.380 999 -12,1 65,4 66,4 0,8 795 818 5,4 12,71 12,87 4,3
Nou Barris 3.219 723 -14,4 62,4 62,6 -1,1 705 696 0,1 11,70 11,54 1,5
Sant Andreu 2.971 696 -11,3 67,5 66,4 -2,3 796 791 0,3 12,21 12,36 3,2
Sant Martí 5.723 1.268 -12,7 70,5 70,7 0,8 942 954 5,3 13,85 14,02 4,4
Barcelona 51.294 11.435 -10,9 73,3 73,5 1,2 979 980 3,8 13,98 14,01 2,9
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl.

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array

A finals del primer trimestre de 2020, quan es complia la primera quinzena de confinament per frenar la pandèmia del coronavirus, la paralització de l’activitat al mercat immobiliari impactava ja de forma significativa al segment del lloguer, amb un notable descens dels contractes signats a tots els districtes. Tanmateix, les rendes mensuals han mantingut la tendència a l’alça en termes interanuals, amb Horta-Guinardó i Sant Martí liderant el ritme de creixement.

El dinamisme que desprenien les dades de contractes de lloguer registrats en el 2018 –amb l’excepció de Ciutat Vella- va donar pas en el 2019 a un escenari més contractiu, tant per la limitació de l’oferta disponible com pels desajustos entre la capacitat de la demanda i els preus dels habitatges de lloguer. L’evolució a la baixa en relació amb els màxims de 2018 va ser gairebé generalitzada –excepte a Sarrià-Sant Gervasi- i s’ha accentuat en el primer trimestre de 2020 amb davallades de dos dígits a la major part dels districtes, en un context marcat pel confinament i la paralització de la signatura de nous contractes. A l’Eixample, on es concentra tradicionalment l’oferta més abundant d’habitatges en règim de lloguer –més d’una cinquena part del total de Barcelona- la reducció en el nombre de contractes ha estat superior al 10%, de magnitud similar a la registrada de mitjana al conjunt de la ciutat. Però les variacions de signe negatiu més accentuades s’han donat a Gràcia –on les operacions cauen més d’un 15%- i als districtes de Nou Barris, Sant Martí, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó i Sant Andreu, on les  davallades també han estat de dos dígits, mentre que a Sarrià-Sant Gervasi s’ha registrat un descens més contingut.  

Malgrat la contracció de l’activitat, el manteniment de la trajectòria ascendent dels preus en termes interanuals ha estat la tònica general a l’inici de 2020, si bé els augments han estat més moderats que els registrats l’any anterior a gairebé tots els districtes. En termes d’unitat de superfície, els increments han estat relativament homogenis, no gaire allunyats de la mitjana. Tots els districtes es situen per sobre dels valors del primer trimestre de 2019, amb nivells mitjans que oscil·len entre els 11,5 euros/m2/mes de Nou Barris i els 15,7 de Sarrià-Sant Gervasi i en alguns casos es comencen a corregir els màxims assolits durant l’any passat.

Les rendes mensuals també han anat a l’alça en termes interanuals a gairebé tots els districtes, amb l’excepció de Les Corts, per la lleugera reducció de la superfície mitjana. La menor dimensió dels habitatges llogats també ha frenat la senda alcista dels preus a Sant Andreu i Nou Barris, que registren variacions positives poc significatives. En sentit contrari, els districtes més inflacionistes han estat Horta-Guinardó i Sant Martí, ambdós amb  increments superiors al 5%. Tanmateix, les rendes mensuals també reflecteixen en el primer trimestre de 2020 un cert alentiment del ritme de creixement respecte a l’any anterior a la major part dels districtes, de forma similar al comportament de la mitjana de Barcelona. Només Sarrià-Sant Gervasi i Ciutat Vella escapen d’aquesta tendència, accelerant la trajectòria a l’alça dels preus. Això ha fet que les rendes mensuals hagin assolit màxims històrics a Ciutat Vella –amb més de 960 euros de lloguer mitjà- un fet que també s’observa a Horta-Guinardó, on des de la segona meitat de 2019 es superen els 800 euros de mitjana.

Addicionalment, aquesta evolució ha afavorit el manteniment d’un tret estructural del mercat residencial de la ciutat, com és la notable dispersió entre els valors extrems, ocupats a la banda més alta per Sarrià-Sant Gervasi, on el lloguer mensual mitjà es situa en els 1.325 euros, i a la banda baixa per Nou Barris, amb una renda mensual mitjana lleugerament inferior als 700 euros. La tipologia dels habitatges redunda en aquestes diferències, com posa de manifest el biaix existent entre ambdós districtes en termes de superfície mitjana, de prop de 30 m2.

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML