Impressió

Mercat de lloguer per districtes

Evolució del mercat de lloguer a Barcelona per Districtes
Districtes Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
€/mes €/m2/mes
____________________ 2017 2018 var (%)
2018/2017
2017 2018 var (%)
2018/2017
2017 2018 var (%)
2018/2017
2017 2018 var (%)
2018/2017
Ciutat Vella 4.977 4.607 -7,4 60,6 68,8 13,5 829 914 10,3 15,46 14,46 -6,5
Eixample 10.024 11.513 14,9 79,1 79,7 0,8 991 1.038 4,8 13,43 13,73 2,3
Sants-Montjuïc 4.930 5.769 17,0 63,2 64,4 2,0 763 804 5,3 12,92 13,01 0,8
Les Corts 2.131 2.357 10,6 77,2 78,1 1,3 1.052 1.090 3,5 14,22 14,52 2,1
Sarrià-Sant Gervasi 4.616 5.305 14,9 87,0 87,9 1,0 1.228 1.269 3,3 15,43 15,44 0,1
Gràcia 4.851 5.221 7,6 65,4 68,1 4,1 856 905 5,6 14,25 14,04 -1,5
Horta-Guinardó 4.196 4.511 7,5 63,1 65,5 3,7 707 746 5,6 11,88 11,87 -0,1
Nou Barris 3.146 3.444 9,5 61,7 62,0 0,4 626 675 7,8 10,55 11,22 6,3
Sant Andreu 2.982 3.285 10,2 65,3 67,1 2,8 706 763 8,1 11,36 11,74 3,3
Sant Martí 5.473 5.969 9,1 69,3 69,2 0,0 842 885 5,0 12,90 13,21 2,4
Barcelona 49.953 53.524 7,1 70,1 72,1 2,8 877 930 6,0 13,36 13,42 0,4
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl.

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array

Com és habitual, la distribució per districtes del nombre de contractes de lloguer formalitzats mostra una notable dispersió, mentre que, en termes de preus, les diferències entre valors extrems tendeixen a reduir-se lleugerament.

L’Eixample segueix essent, un any més, el districte amb més oferta d’habitatges en règim de lloguer. Addicionalment, el 2018 ha estat un dels districtes que ha experimentat un increment més gran en nombre de contractes formalitzats, representant ja més de la cinquena part del total de la ciutat. A l’altre extrem, el districte de les Corts està a la cua, amb només el 4,4% del total. Per altra banda, Ciutat Vella –on més ha crescut el lloguer mensual durant el 2018- ha estat l’únic districte on ha retrocedit el nombre d’operacions registrat, mentre que el nombre de contractes a la resta del districtes ha augmentat en termes relatius sensiblement més que el conjunt de la ciutat.  

Altres trets estructurals característics del mercat que la dinàmica s’encarrega de mantenir any rere any, de forma semblant al que succeeix al mercat de propietat, és  que al mapa dels preus de lloguer mensual els extrems estan ocupats, a la banda alta, per Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts i l’Eixample, amb més de mil euros de lloguer mensual. El preu a la  resta de districtes és inferior a la mitjana –amb Ciutat Vella i Gràcia ocupant les posicions més properes a aquest valor- mentre que  Nou Barris tanca la banda baixa en solitari, amb 675 euros mensuals.

La reducció de la dispersió entre valors extrems –encara que moderada- obeeix al repunt que el 2018 han registrat els preus a Nou Barris –del 7,8%-, mentre que el districte amb els preus més elevats –Sarrià-Sant Gervasi- registra un avanç més lleu. Tot i així, i de forma similar a un any enrere, el preu mitjà de lloguer registrat en aquest districte gairebé ha doblat el de Nou Barris.  També en termes de superfície mitjana dels habitatges les diferències són notables, entre els 88 m2 de Sarrià – Sant Gervasi i els 62 m2 de Nou Barris.

 

La major part dels districtes presenta una evolució interanual dels preus no gaire allunyada de la mitjana, però el cas de Ciutat Vella és diferent: l’increment del preu mensual ha estat el més intens –superior al 10%- per l’augment de la superfície mitjana llogada, ja que en termes d’unitat de superfície els preus de 2018 s’han reduït més que en cap altre districte (-6,5%), després d’haver pujat més que a la resta durant els dos anys anteriors. De forma similar, sense ser un cas tan extrem, també els preus per m2 han anat a la baixa al districte de Gràcia el 2018 (-1,5%), però el lloguer mitjà mensual ha continuat a l’alça per l’augment de la superfície mitjana. Tanmateix, després de Ciutat Vella, els increments del lloguer mensual més elevats s’han registrat a Sant Andreu i Nou Barris, els dos districtes amb preus situats a la banda baixa més allunyats de la mitjana de la ciutat i per tant amb marge pel recorregut a l’alça, fent que la tendència porti cap a la progressiva homogeneïtzació dels lloguers a la major part de la ciutat. 
 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML