Impressió

Mercat de lloguer per districtes

Evolució del mercat de lloguer a Barcelona per Districtes
Districtes Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
€/mes €/m2/mes
____________________ 2018 1r.tr. 2019 var (%)
1r.tr.2019/
1r.tr.2018
2018 1r.tr. 2019 var (%)
1r.tr.2019/
1r.tr.2018
2018 1r.tr. 2019 var (%)
1r.tr.2019/
1r.tr.2018
2018 1r.tr. 2019 var (%)
1r.tr.2019/
1r.tr.2018
Ciutat Vella 4.607 1.175 0,5 68,8 69,6 2,8 914 925 5,6 14,46 14,53 2,3
Eixample 11.513 2.651 -7,2 79,7 80,2 0,6 1.038 1.061 6,6 13,73 14,04 6,0
Sants-Montjuïc 5.769 1.364 -3,7 64,4 63,9 -0,1 804 829 5,5 13,01 13,40 4,2
Les Corts 2.357 544 1,5 78,1 79,5 1,6 1.090 1.111 1,4 14,52 14,53 0,6
Sarrià-Sant Gervasi 5.305 1.257 4,1 87,9 89,1 1,6 1.269 1.266 3,5 15,44 15,23 1,0
Gràcia 5.221 1.262 -2,1 68,1 68,5 1,0 905 921 4,5 14,04 14,22 3,4
Horta-Guinardó 4.511 1.137 1,2 65,5 65,9 0,0 746 777 5,4 11,87 12,34 5,8
Nou Barris 3.444 845 7,8 62,0 63,3 3,8 675 695 6,6 11,22 11,37 3,4
Sant Andreu 3.285 785 1,7 67,1 67,9 1,3 763 788 7,0 11,74 11,98 4,3
Sant Martí 5.969 1.452 -2,9 69,2 70,1 -0,7 885 906 5,5 13,21 13,44 5,2
Barcelona 53.524 12.832 -1,1 72,1 72,7 0,9 930 944 5,2 13,42 13,62 4,0
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl.

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array

La dispersió que, com és habitual, presenta la distribució per districtes del nombre de contractes de lloguer es redueix lleugerament a l’inici de 2019, per la pèrdua de pes dels formalitzats a l’Eixample. En relació amb els preus, tots els districtes registren variacions interanuals a l’alça, mentre que les diferències entre valors extrems tendeixen a disminuir molt lentament.

L’oferta més abundant d’habitatges en règim de lloguer durant el primer trimestre de 2019 segueix trobant-se a l’Eixample, que representa més de la cinquena part del total de Barcelona, tot i que aquest ha estat el districte que ha experimentat un descens més gran en el nombre de contractes formalitzats –més del 7%-, arrossegant a la baixa la xifra del conjunt de la ciutat.  Altres districtes com Sant Martí, Sants – Montjuïc, i Gràcia, que concentren bona part de l’oferta de lloguer, també han vist disminuir la xifra de contractes signats, mentre que la demanda ha anat a l’alça especialment a Nou Barris, on tradicionalment els preus són més assequibles. A Ciutat Vella –on més va créixer el lloguer mensual durant el 2018- la demanda s’ha estabilitzat, després del retrocés del nombre d’operacions de l’any passat, mentre que el nombre de contractes a la resta del districtes ha augmentat moderadament.

Altres trets estructurals característics del mercat que la dinàmica s’encarrega de mantenir any rere any, de forma semblant al que succeeix al mercat de propietat, és  que al mapa dels preus de lloguer mensual els extrems estan ocupats, a la banda alta, per Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts i l’Eixample, amb més de mil euros de lloguer mensual. El preu a la resta de districtes es situa per sota de la mitjana –amb Ciutat Vella i Gràcia ocupant les posicions més properes a aquest valor- mentre que Nou Barris tanca la banda baixa, amb 695 euros mensuals, però presenta un dels increments més elevats, juntament amb Sant Andreu –que lidera el ritme de creixement el primer trimestre de l’any- i l’Eixample.

 

El primer trimestre de 2019 tots els districtes registren variacions dels preus a l’alça. La major part presenta una evolució interanual dels preus de lloguer mensual no gaire allunyada de la mitjana, i deixant a banda l’Eixample, les alces més moderades, per sota de la mitjana, s’han donat als districtes on es registren habitualment els preus més elevats, com és el cas de Les Corts o Sarrià-Sant Gervasi. Per altra banda, els increments del lloguer mensual més elevats s’han registrat a districtes com Sant Andreu i Nou Barris, amb els preus més allunyats de la mitjana de la ciutat i amb marge pel recorregut a l’alça, fent que la tendència porti cap a la progressiva homogeneïtzació dels lloguers a la major part de la ciutat.

Aquesta evolució ha afavorit la  reducció –encara que moderada- de la dispersió entre valors extrems. El repunt dels preus a Nou Barris durant el primer trimestre de 2019 (+6,6%) ha estat més intens que el de Sarrià-Sant Gervasi (+3,5%). Tot i així, el preu mitjà en aquest districte gairebé dobla el de Nou Barris. També en termes de superfície mitjana dels habitatges les diferències són notables, entre els 89 m2 de Sarrià – Sant Gervasi i els 63 m2 de Nou Barris, si bé també és en aquest darrer districte on s’ha registrat l’augment més elevat.
 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML