Impressió

Mercat de lloguer per districtes

Evolució del mercat de lloguer a Barcelona per Districtes
Districtes Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
€/mes €/m2/mes
____________________ 2019 1r.sm.
2020
var (%)
1r.sm.20/19
2019 1r.sm.
2020
var (%)
1r.sm.20/19
2019 1r.sm.
2020
var (%)
1r.sm.20/19
2019 1r.sm.
2020
var (%)
1r.sm.20/19
Ciutat Vella 4.544 1.549 -32,4 69,7 69,4 -0,6 946 939 -0,3 14,77 14,64 -0,6
Eixample 10.994 3.594 -31,2 80,8 80,8 0,5 1.094 1.094 2,5 14,34 14,31 1,4
Sants-Montjuïc 5.216 1.757 -32,4 64,7 65,0 0,5 841 854 2,5 13,49 13,62 1,7
Les Corts 2.300 716 -34,4 81,1 78,0 -3,0 1.157 1.108 -1,2 14,95 14,92 2,5
Sarrià-Sant Gervasi 5.345 1.751 -31,3 89,9 90,0 0,9 1.317 1.310 2,2 15,71 15,78 2,3
Gràcia 5.097 1.615 -34,5 69,2 70,5 2,7 958 959 2,1 14,63 14,47 0,0
Horta-Guinardó 4.380 1.476 -33,5 65,4 66,0 -0,1 795 813 4,1 12,71 12,87 4,1
Nou Barris 3.219 1.134 -31,5 62,4 62,0 -1,5 705 688 -1,7 11,70 11,42 -0,6
Sant Andreu 2.971 1.084 -29,0 67,5 67,1 -0,4 796 794 0,9 12,21 12,28 1,4
Sant Martí 5.723 1.956 -32,9 70,5 70,2 -1,4 942 938 1,1 13,85 13,99 2,9
Barcelona 51.294 17.236 -31,9 73,3 73,1 0,1 979 970 1,4 13,98 13,95 1,5
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl.

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array

La paràlisi de l’activitat al mercat immobiliari durant el segon trimestre, en ple estat d’alarma per frenar la pandèmia del coronavirus, va impactar de forma molt significativa al segment del lloguer, amb una davallada dels contractes signats sense precedents a tots els districtes. Tanmateix, els efectes sobre les rendes mensuals han estat desiguals i limitats, amb una moderada correcció a la baixa als districtes densament poblats com Ciutat Vella o Nou Barris mentre a d’altres com Horta-Guinardó es manté la tendència interanual a l’alça.

En un context marcat pel confinament i la paralització de la signatura de nous contractes, les operacions es van desplomar en el segon trimestre d’enguany a més de la meitat respecte al mateix període de 2019 a la major part de districtes. Factors com la limitació de l’oferta disponible i els desajustos entre la capacitat de la demanda i els preus dels habitatges de lloguer ja havien donat lloc en el 2019 a un escenari moderadament contractiu, amb una evolució a la baixa en relació amb els màxims de 2018 gairebé generalitzada –excepte a Sarrià-Sant Gervasi- que s’ha accentuat en la primera meitat de 2020, amb fortes davallades interanuals relativament homogènies a tot el territori, que només a Sant Andreu no depassen del 30%. A l’Eixample, on es concentra l’oferta més abundant de lloguer –més d’una cinquena part del total- la reducció en el que portem d’any és similar a la mitjana, mentre que a Gràcia i Les Corts s’observen les variacions de signe negatiu més pronunciades.

Menys generalitzat ha estat el fre en la trajectòria ascendent dels preus. Malgrat la contracció de l’activitat, la tendència a l’alça en termes interanuals s’ha mantingut en el segon trimestre i en el conjunt del primer semestre de l’any en districtes com Horta-Guinardó, on la densitat poblacional és relativament baixa i les rendes mensuals es situen per sota de la mitjana. En el mateix període, els preus per m2 també han seguit pujant a districtes com les Corts, Sarrià – Sant Gervasi o Sant Martí. En el cas dels dos primers, es tracta de districtes poc densos on habitualment els preus es situen a l’extrem superior –a Sarrià – Sant Gervasi s’enfilen als 16 euros/m2/mes-.  Pel que fa a Sant Martí, es dona la circumstància que conflueixen alguns dels barris de major densitat de la ciutat amb d’altres com la Vila Olímpica del Poblenou amb un major esponjament de la trama urbana, on es bat el rècord de preus –prop de 21 euros/m2/mes en el segon trimestre- i la dinàmica és molt inflacionista, amb un increment del 20% respecte al mateix període de 2019. En general , de l’anàlisi de la primera meitat de l’any es desprèn que el valors mitjans per m2 han continuat creixent en termes interanuals a la major part dels districtes excepte a Gràcia –on s’estabilitzen- i a Ciutat Vella i Nou Barris, on es redueixen moderadament. Aquest últim tanca la banda baixa amb 11,42 euros/m2/mes.

Pel que fa a les rendes mensuals mitjanes, la lleugera reducció de la dimensió dels habitatges en el segon trimestre de 2020 a bona part dels districtes -amb l’excepció de Sant Andreu i Gràcia- ha frenat la senda alcista especialment a Ciutat Vella, on es corregeix el màxim històric de més de 960 euros assolits a l’inici de l’any. Tanmateix, les variacions de preus durant els mesos de l’estat d’alarma no han estat de signe negatiu a tots els districtes. Pel conjunt del primer semestre d’enguany, les dades mostren en general un alentiment del ritme de creixement dels lloguers mitjans en relació amb el 2019 en aquells districtes on no es registren descensos. Horta-Guinardó és el que més creix en aquest període seguit de Sants-Montjuïc i l’Eixample entre d’altres, mentre que en sentit contrari, les rendes mensuals mitjanes retrocedeixen moderadament en termes interanuals a Nou Barris i les Corts, a més de Ciutat Vella, fonamentalment per la reducció de la superfície mitjana dels habitatges.

En el cas de Nou Barris, el lloguer mensual mitjà és de prop de 690 euros, mentre que a Sarrià-Sant Gervasi arriba als 1.310 euros. Aquesta notable dispersió entre els valors més extrems és un tret estructural del mercat residencial de la ciutat. La tipologia dels habitatges redunda en aquestes diferències, com posa de manifest el biaix existent entre ambdós districtes en termes de superfície mitjana, de prop de 30m2.   

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML