Impressió

Mercat de lloguer per districtes

Evolució del mercat de lloguer a Barcelona per Districtes
Districtes Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
€/mes €/m2/mes
____________________ 2018 1r.sm. 2019 var (%)
1r.sm.2019/ 1r.sm.2018
2018 1r.sm. 2019 var (%)
1r.sm.2019/ 1r.sm.2018
2018 1r.sm. 2019 var (%)
1r.sm.2019/ 1r.sm.2018
2018 1r.sm. 2019 var (%)
1r.sm.2019/ 1r.sm.2018
Ciutat Vella 4.607 2.292 -3,2 68,8 69,8 2,9 914 942 4,7 14,46 14,73 2,3
Eixample 11.513 5.221 -8,5 79,7 80,4 1,2 1.038 1.067 5,8 13,73 14,11 5,3
Sants-Montjuïc 5.769 2.601 -10,1 64,4 64,7 0,8 804 833 6,0 13,01 13,40 4,8
Les Corts 2.357 1.091 1,6 78,1 80,4 4,1 1.090 1.121 4,7 14,52 14,56 0,8
Sarrià-Sant Gervasi 5.305 2.548 -0,9 87,9 89,2 2,1 1.269 1.282 4,0 15,44 15,42 1,8
Gràcia 5.221 2.465 -6,1 68,1 68,7 0,9 905 939 5,6 14,04 14,48 4,7
Horta-Guinardó 4.511 2.218 -3,8 65,5 66,0 0,6 746 781 6,2 11,87 12,36 5,9
Nou Barris 3.444 1.656 -6,0 62,0 63,0 1,5 675 700 5,7 11,22 11,49 4,4
Sant Andreu 3.285 1.527 -5,7 67,1 67,4 0,5 763 788 5,6 11,74 12,11 4,7
Sant Martí 5.969 2.913 -2,5 69,2 71,2 2,2 885 928 5,5 13,21 13,59 4,2
Barcelona 53.524 25.299 -5,1 72,1 73,0 1,7 930 956 5,4 13,42 13,75 4,2
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl.

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array

La contracció del nombre de contractes signats durant la primera meitat de l’any s’estén a la major part de la ciutat, pels desajustos entre la capacitat de la demanda i els preus d’oferta dels habitatges de lloguer. Uns preus que, tanmateix, mantenen la trajectòria a l’alça de forma generalitzada a tots els districtes i amb una relativa homogeneïtat a l’entorn de la variació mitjana.

A l’Eixample es concentra tradicionalment  l’oferta més abundant d’habitatges en règim de lloguer, al voltant de la cinquena part del total de Barcelona, tot i que aquest ha estat un dels  districtes on més s’ha contret el nombre de contractes formalitzats durant el primer semestre de 2019, juntament amb el de Sants – Montjuïc, on el ritme de descens ha superat el 10%. Altres districtes com Gràcia, Nou Barris i Sant Andreu registren també retrocessos superiors a la mitjana. En el cas de Ciutat Vella, on el pes del lloguer turístic és relativament elevat, la disminució ha estat més moderada. Però l’evolució a la baixa s’estén en el que portem d’any de forma generalitzada a la major part de la ciutat i només el districte de Les Corts, caracteritzat per l’escassetat d’oferta, escapa en termes de mitjana a aquesta tendència, mantenint el signe positiu de la variació en el nombre de contractes signats.

De forma semblant al que succeeix al mercat de propietat, altres trets estructurals característics del segment del lloguer que es mantenen any rere any, pel que fa a les rendes mensuals, són els extrems ocupats a la banda alta per Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts i l’Eixample, amb més de mil euros de lloguer mensual. El preu a la resta de districtes es situa per sota de la mitjana –amb Ciutat Vella i Gràcia ocupant les posicions més properes a aquest valor- mentre que Nou Barris tanca la banda baixa, amb 700 euros mensuals i un

ritme de creixement durant la primera meitat de 2019 lleugerament superior a la mitjana de Barcelona. En aquest període, la trajectòria a l’alça dels preus ha estat generalitzada i tots els districtes registren variacions de signe positiu no gaire allunyades de la mitjana.

Donat que els augments de les rendes contractuals mensuals més moderats s’han donat darrerament als districtes on es registren habitualment els preus més elevats –com és el cas de Les Corts o Sarrià-Sant Gervasi- la tendència sembla portar cap a una lenta però progressiva homogeneïtzació dels lloguers a la ciutat, afavorint –encara que moderadament- la  reducció de la dispersió entre valors extrems. Tot i així, les diferències territorials segueixen essent notables, amb lloguers mitjans a Sarrià-Sant Gervasi que gairebé doblen els de Nou Barris. Això obeeix en bona part a la tipologia dels habitatges, com es posa de manifest en termes de superfície mitjana, que es mou entre els 63 m2 de Nou Barris i els 89 m2 de Sarrià – Sant Gervasi.

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML