Impressió

PIB anual de Barcelona

Array
Array
Array
Array
Array
Array

El Producte Interior Brut de Barcelona 2018

L’any 2018 l’economia de Barcelona ha crescut en termes reals a una taxa del 2,6% respecte l’any anterior. Aquest creixement es deriva de la dinàmica del sector serveis (2,7%) i de la construcció (3,4%), mentre que la indústria registra una taxa negativa (-0,4%).
Amb aquesta evolució el PIB de Barcelona arriba supera els 81 mil  milions d’euros, xifra que suposa el 33,5% del PIB de Catalunya. Respecte l’especialització de l’economia de Barcelona en comparació a la catalana destaquen quatre activitats: les de Telecomunicacions i Serveis informàtics, la Publicitat, l’Edició i les activitats en R+D.

El Producte Interior Brut de Barcelona 2017

L’any 2017 l’economia de Barcelona ha crescut en termes reals a una taxa del 3,3% respecte l’any anterior. Aquest creixement és el resultats de taxes positivas a la indústria (3,5%), la construcció (3,8%) i els serveis (3,2%).

Dels serveis destaca el creixement de les Activitats d’Informació i Comunicació i de les Activitats professionals.  Amb aquesta evolució el PIB de Barcelona arriba als 78.807 milions d’euros, xifra que suposa el 33,6% del PIB de Catalunya.

El Producte Interior Brut de Barcelona 2016

En aquest treball es presenten els resultats del PIB de Barcelona 2016. Les principals conclusions que se'n desprenen són: 

L’any 2016 l’economia de Barcelona ha crescut un 3,4% en termes reals, dada similar al creixement de l’economia espanyola i catalana (3,4% i 3,5% respectivament).

En termes monetaris el PIB de Barcelona arriba als 76.605 milions d’euros, xifra que suposa el 34,4% del PIB de Catalunya.

 

El Producte Interior Brut de Barcelona 2015 

En aquest estudi estadístic es presenten resultats del PIB de Barcelona 2015, en valors nominals i en taxes de variació real, amb una desagregació sectorial a 39 branques d’activitat. A més es presenta per primera vegada el PIB de Barcelona pel costat de les rendes (2011-2013), que distribueix el valor afegit creat a l’economia de la ciutat entre el factor treball (salaris) i el factor capital (excedent brut d’explotació).

El Producte Interior Brut de Barcelona 2010-2014 

 En aquest document s'hi pot trobar l'estimació de la sèrie 2010-2014 del PIB i del VAB a 10 sectors en valor nominal, variació en taxes reals, estructura sectorial i índexs d’especialització de l’economia de Barcelona en comparació a l’economia catalana. Per a l’estructura sectorial i els índexs d’especialització es baixa fins a 38 branques d’activitat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML