Impressió

PIB anual de Barcelona

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array

El Producte Interior Brut de Barcelona 2021

Després de l’impacte de la COVID sobre el PIB de Barcelona l’any 2020, en el 2021 s’ha registrat una significativa recuperació, amb una taxa interanual del 5,5%. Aquest resultat es situa entre el de l’economia catalana (5,8%) i el de l’espanyola (5,1%). En termes monetaris el PIB de Barcelona va ser de 84.000 milions d'euros. Aquesta xifra és encara inferior, en més d’un 4%, a la registrada abans de la pandèmia (2019). Per sectors la recuperació ha estat relativament diversificada: mentre que els serveis augmenten el seu VAB en un 5,6%, el sector industrial mostra un increment del 4,7% i la construcció d’un 1,8%. Les branques d’activitat de serveis també mostren una recuperació amb una intensitat diversa. La branca que més va patir la pandèmia és la que ara, al 2021, es recupera amb més força: les activitats del comerç, el transport i l’hostaleria registren una taxa interanual del 13,2%.

El Producte Interior Brut de Barcelona 2020

L’efecte de la COVID sobre el PIB de Barcelona ha suposat un decreixement del mateix en un -11,6%. Aquesta taxa és similar a la que registren l’economia catalana i espanyola. El PIB de Barcelona en termes monetaris se sitúa en 77.844 M€, un 34,7% del PIB de Catalunya. L’impacte de la pandèmia ha estat diversificat en les diferents activitats de la ciutat. Mentre que les branques del comerç, transport i hostaleria, i les activitat creatives, han patit davallades fins el -25%, altres branques, com les activitats professionals o la construcció registren taxes una mica menys negatives, entre el -13 i el -15%. En contrast amb aquests resultats, les activitats financeres o les de l’administració, educació i sanitat, tenen l’any 2020 taxes interanuals positives (4,3% i 2,9% respectivament).

El Producte Interior Brut de Barcelona 2019

L’any 2019 el PIB de Barcelona ha crescut un 2,3% en termes reals, dada 4 dècimes inferior a l’any anterior, reflectint un alentiment en el creixement econòmic de la ciutat. El PIB de Barcelona arriba als 87.404 milions d’euros, xifra que suposa el 34,9% del PIB de Catalunya. La dinàmica econòmica del 2019 és molt diversa: els serveis creixen un 3%, la construcció està practicament estancada (0,7%) i el sector industrial mostra una reducció de la seva activitat (-2,7%). El tret més destacat de l’activitat en els serveis l’any 2019 és la recuperació del sector financer, que ha passat de taxes negatives de l’any 2017 (-4,2%) i de l’estancament del 2018 (0,6%) a taxes molt elevades en el 2019 (6,9%).

El Producte Interior Brut de Barcelona 2018

L’any 2018 l’economia de Barcelona ha crescut en termes reals a una taxa del 2,6% respecte l’any anterior. Aquest creixement es deriva de la dinàmica del sector serveis (2,7%) i de la construcció (3,4%), mentre que la indústria registra una taxa negativa (-0,4%).
Amb aquesta evolució el PIB de Barcelona arriba supera els 81 mil  milions d’euros, xifra que suposa el 33,5% del PIB de Catalunya. Respecte l’especialització de l’economia de Barcelona en comparació a la catalana destaquen quatre activitats: les de Telecomunicacions i Serveis informàtics, la Publicitat, l’Edició i les activitats en R+D.

El Producte Interior Brut de Barcelona 2017

L’any 2017 l’economia de Barcelona ha crescut en termes reals a una taxa del 3,3% respecte l’any anterior. Aquest creixement és el resultats de taxes positivas a la indústria (3,5%), la construcció (3,8%) i els serveis (3,2%).

Dels serveis destaca el creixement de les Activitats d’Informació i Comunicació i de les Activitats professionals.  Amb aquesta evolució el PIB de Barcelona arriba als 78.807 milions d’euros, xifra que suposa el 33,6% del PIB de Catalunya.

El Producte Interior Brut de Barcelona 2016

En aquest treball es presenten els resultats del PIB de Barcelona 2016. Les principals conclusions que se'n desprenen són: 

L’any 2016 l’economia de Barcelona ha crescut un 3,4% en termes reals, dada similar al creixement de l’economia espanyola i catalana (3,4% i 3,5% respectivament).

En termes monetaris el PIB de Barcelona arriba als 76.605 milions d’euros, xifra que suposa el 34,4% del PIB de Catalunya.

 

El Producte Interior Brut de Barcelona 2015 

En aquest estudi estadístic es presenten resultats del PIB de Barcelona 2015, en valors nominals i en taxes de variació real, amb una desagregació sectorial a 39 branques d’activitat. A més es presenta per primera vegada el PIB de Barcelona pel costat de les rendes (2011-2013), que distribueix el valor afegit creat a l’economia de la ciutat entre el factor treball (salaris) i el factor capital (excedent brut d’explotació).

El Producte Interior Brut de Barcelona 2010-2014 

 En aquest document s'hi pot trobar l'estimació de la sèrie 2010-2014 del PIB i del VAB a 10 sectors en valor nominal, variació en taxes reals, estructura sectorial i índexs d’especialització de l’economia de Barcelona en comparació a l’economia catalana. Per a l’estructura sectorial i els índexs d’especialització es baixa fins a 38 branques d’activitat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML