Impressió

Salaris

Salaris

 

Els salaris són la font més important dels ingressos familiars ...

... i, en conseqüència, són un element clau en el benestar material de la població de Barcelona. La renda familiar dels residents de Barcelona, segons les darreres dades disponibles, té uns ingressos que en un 60% provenen dels salaris.

En aquest apartat es poden trobar els informes anuals sobre els salaris a Barcelona i pel col·lectiu de persones amb discapacitat. En els dos casos els salaris es desagreguen segons característiques de les persones assalariades (sexe, edat, formació), de la relació laboral (tipus de contracte i jornada, categoria professional) i característiques de l’ocupador (sector d’activitat econòmica, dimensió). La bretxa de gènere, per discapacitat, la distribució i desigualtat salarial i l’evolució de la capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores són temes centrals d’aquestes aproximacions. A més a l’apartat s’ofereixen alguns estudis específics a l’entorn d’aquesta informació.

 

 

Salaris

> Els salaris a Barcelona
> Els salaris de les persones amb discapacitat

> Pobresa salarial
> Estudis sobre distribució, desigualtat i altres