Impressió

Els salaris de les persones amb discapacitat

Array
Array
Array
Array
Array

Els salaris de les persones amb discapacitat  2020

width= Els salaris de les persones amb discapacitat a Barcelona l'any 2020 van ser en mitjana de 22.838 €/any. Aquesta xifra és lleugerament inferior a la de l’any 2.019 (23.120 €/any). El salari de 2020 suposa una bretxa salarial per discapacitat del -25,8% respecte el col·lectiu sense discapacitat, que va tenir un salari mitjà de 30.792 €/any. La bretxa del 2020 ha estat menor que la registrada un any abans, ja que aquest sector de treballadors té unes relacions laborals més regulades i, també, perquè la pujada del SMI pot haver impactat d’una forma més intensa en aquest col·lectiu que en la resta dels assalariats.

Els salaris de les persones amb discapacitat  2019

Les dades de 2019, derivades de la Mostra Contínua de Vides Laborals, fixen el salari de les persones amb discapacitat a Barcelona  en 23.120 €/any, uns ingressos una mica superiors als de l’any 2018. La bretxa salarial per discapacitat s’ha situat en un 26,1%. Els joves amb discapacitat (fins 29 anys) tenen el salari més baix dels analitzats, amb 15.299 €/any, amb una participació en el mercat laboral molt limitada: representen el 6,8% dels assalariats amb discapacitat, mentre que entre la resta dels assalariats aquesta mateixa franja d’edats suposa pràcticament un 20% dels treballadors.

Els salaris de les persones amb discapacitat  2018

La informació de la Mostra Contínua de Vides Laborals permet estimar el salari de les persones amb discapacitat a Barcelona en 22.481 €/any, una dada molt similar a la de l’any anterior. Com el salari de les persones sense discapacitat aquest any va augmentar, la bretxa per discapacitat s’ha ampliat fins el 27,5%. La major part dels treballadors i treballadores amb discapacitat tenen categoria d’auxiliar administratiu (un 65,1%, en front al 42,7% de la resta d’assalariats i assalariades). Més de la meitat de les persones amb discapacitat són contractades pel sector de l’Administració Pública, Educació, Sanitat i Serveis personals.

 Els salaris de les persones amb discapacitat  2017

Per segon any es presenten els salaris i el perfil dels treballadors i treballadores amb discapacitat a Barcelona. L’any 2017 el salari mitjà va ser de 22.767 €/any, el que suposa una bretxa salarial per raó de discapacitat del 25,2%. El perfil mostra que, en comparació a la resta dels treballadors, entre les persones amb discapacitat assalariades, predominen els homes grans (de més 45 anys), amb estudis fins a graduat escolar i amb categoria d’auxiliar administratiu o similar. Des del punt de vista de l’ocupador predominen els centres grans (de 200 treballadors i més) i les activitats de l’administració pública o els serveis de provisió mixta (educació, sanitat i serveis socials).

 Els salaris de les persones amb discapacitat  2016

L’objectiu d’aquest document és fer una aproximació al perfil dels assalariats i assalariades amb discapacitat a la ciutat de Barcelona i, de forma més detallada, estudiar els seus salaris segons diferents característiques: sexe, edat, nivell d’estudis, relació laboral i tipus d’empresa. De forma sistemàtica es presenten, a més dels salaris, la comparativa amb els salaris de les persones sense discapacitat, una comparativa que condueix a l’anomenada “bretxa per discapacitat”.

 

 
 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML