Impressió

Estudis sobre distribució, desigualtat i altres

Array
Array
Array
Array
Array

 Distribució, dispersió i desigualtat salarial a Barcelona.  2010-2015

Tradicionalment, l’escassetat de dades ha dificultat l’anàlisi de l’estructura, l’evolució o la distribució dels salaris al nostre país, una mancança que esdevenia pràcticament un carreró sense sortida si el focus es posava en un municipi. Aquest buit d’informació s’ha corregit sensiblement des que la Seguretat Social facilita la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL). A partir d'aquestes dades aquí es fa un anàlisi centrat en el període 2010-2015 i enllaça, per tant, el tram final de la crisi i l’inici de la recuperació econòmica. Entre els resultats hi destaquen els següents:

· El salari mitjà dels residents a Barcelona és 28.861 euros bruts anuals (any 2015). És un valor superior en un 23,7% a la mediana.
· El 32,4% dels treballadors de Barcelona és com a màxim mileurista. Entre els menors de 30 anys, aquest percentatge s’eleva fins al 64,7%.
· La distribució dels salaris a Barcelona és asimètrica: hi ha un gran nombre de salaris amb valors propers i inferiors a la mitjana, i pocs amb valors molt alts.
· La bretxa salarial entre homes i dones s’ha reduït lleugerament entre 2010 i 2015. Els salaris de les dones es distribueixen de manera més equitativa que els dels homes.
· Entre 2010 i 2015 els salaris mitjans s’han reduït un 6,5% en termes reals.
· En el mateix període, la dispersió salarial ha augmentat un 4,8%: els salaris baixos són els que més han retrocedit, mentre que la dispersió en la part alta s’ha mantingut estable.

 

Salaris i estructura de plantilles - Categories professionals i sectors econòmics. 2015

Si accediu a aquest informe hi trobareu una anàlisi dels salaris de Barcelona a l’any 2015 posant el focus en les categories professionals i els sectors d’activitat econòmica, variables clau en la fixació de les remuneracions dels treballadors i treballadores, com s’ha posat de manifest als anteriors estudis realitzats pel Gabinet Tècnic de Programació sobre els salaris a la ciutat. L’anàlisi es complementa amb una desagregació segons sexe i edat.

A l’informe es presenta també l’anàlisi de l’estructura de les plantilles per categories professionals, per posar-la en relació amb els nivells salarials dels corresponents sectors. Els sectors que concentren una proporció més gran de persones a les categories professionals amb més salari són, lògicament, els que tenen el salari mitjà del sector més elevat.

La font d’informació emprada ha estat la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL), de la qual s’utilitza la variable “grups de categories professionals per a treballadors per compte d’altri”.

 

Evolució de la capacitat adquisitiva dels treballadors a Barcelona. 2010-2015 

Aquest informe presenta l’impacte que ha tingut la crisi, en el període de 2010 a 2015, sobre la capacitat adquisitiva dels treballadors assalariats residents de Barcelona.

 La renda familiar dels residents de Barcelona, segons les darreres dades disponibles, té uns ingressos que en un 60% provenen dels salaris, en un 20% de les rendes mixtes (activitats professionals i altres) i en un 20% de prestacions socials. Els salaris són la font més important dels ingressos familiars i un element clau en el benestar material de la població de Barcelona.

 En el cas de Barcelona, el salari mig va passar de 2010 a 2015 de 28.444 € a 28.861 €. Per tant, la variació nominal dels salaris va registrar un augment del 1,5%. Tanmateix la variació dels preus en el període va ser d’un 8,5%. Si es descompta aquesta variació de preus, el resultat és que el salari en 2015 en euros del mateix poder adquisitiu que en 2010 va ser només de 26.591€. Per tant, de 2010 a 2015, es registra una variació real negativa dels salaris. En conseqüència, entre 2010 i 2015 la capacitat adquisitiva dels treballadors assalariats residents a Barcelona va disminuir un -6,5%.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML