Impressió

Crèdit segons usos

Crèdit als sectors productius i a les famílies (Espanya) (milions d'€)
Període Sectors productius Economies domèstiques
Total Primari Indústria Construcció Serveis Total Inversió
Immob.
Consum
durador
Altres
aplicacions
4t.tr.2012 829.788 20.217 131.109 76.217 602.246 755.689 633.138 32.904 89.647
4t.tr.2013 719.180 18.448 115.465 60.154 525.113 714.984 604.395 25.910 84.679
4t.tr.2014 674.082 17.693 112.268 49.770 494.351 689.962 579.793 29.022 81.148
4t.tr.2015 644.282 18.106 110.463 43.936 471.776 663.307 552.069 32.482 78.756
4t.tr.2016 604.822 18.972 107.763 39.898 438.189 652.488 535.365 36.281 80.842
  
1r.tr.2017 598.215 19.113 108.524 38.834 431.744 648.283 531.493 37.587 79.203
2n.tr.2017 592.142 19.894 110.682 36.020 425.546 655.767 528.604 41.106 86.057
3r.tr.2017 587.628 20.023 108.971 35.450 423.183 646.569 525.899 42.826 77.843
4t.tr.2017 591.615 20.330 108.533 34.626 428.125 646.734 521.889 43.894 80.951
1r.tr.2018 564.048 20.519 105.970 31.377 406.181 646.058 519.134 45.466 81.458
2n.tr.2018 557.798 20.711 105.048 29.167 402.870 655.297 519.259 48.832 87.205
3r.tr.2018 549.891 21.038 106.128 28.405 394.319 648.307 517.118 48.669 82.520
4t.tr.2018 548.316 21.363 106.286 29.462 391.204 646.845 514.667 50.410 81.768
1r.tr.2019 543.678 21.428 106.427 29.527 386.295 646.755 513.593 52.007 81.155
2n.tr.2019 547.899 21.564 106.746 28.583 391.006 655.446 512.506 56.930 86.010
Font Banc d'Espanya

Array
Array
Array
Array
Variació (%) 2n.tr.2019/
2n.tr.2018
4t.tr.2018/
4t.tr.2017
4t.tr.2017/
4t.tr.2016
4t.tr.2016/
4t.tr.2015
Total sectors -1,8 -7,3 -2,2 -6,1
Indústria 1,6 -2,1 0,7 -2,4
Construcció -2,0 -14,9 -13,2 -9,2
Serveis -2,9 -8,6 -2,3 -7,1
Total famílies 0,0 0,0 -0,9 -1,6
Inv. immobiliària -1,3 -1,4 -2,5 -3,0
Consum durador 16,6 14,8 21,0 11,7
Altres aplicacions -1,4 1,0 0,1 2,6

Les darreres dades disponibles certifiquen que el saldo viu de crèdit bancari en mans de les famílies s’estabilitza alhora que continua el procés de sanejament de balanços per part dels sectors productius. El crèdit al consum s’ha convertit en la vàlvula d’escapament del sistema bancari a l’hora d’afrontar la pèrdua de negoci i rendibilitat derivada de la contracció de la cartera creditícia i els baixos tipus d’interès.

Després d’acumular un descens de més del 40% en els darrers vuit anys, el saldo viu del crèdit bancari en mans dels sectors productius tanca la primera meitat d’enguany insistint en el procés d’ajustament iniciat a començament de la dècada. La conjuntura econòmica expansiva és aprofitada per les empreses per a continuar reduint endeutament però sense renunciar a noves inversions. A més del primari, poc rellevant en termes absoluts, el sector industrial, que concentra prop del vint per cent del total del crèdit bancari en mans del sector productiu, ha començat a normalitzar la seva relació amb les entitats de crèdit. Un pas que també han seguit la distribució comercial i la logística. Per contra i atenent a l’evolució dels respectius saldos vius, no s’entreveu un canvi tan immediat per a la construcció i els serveis immobiliaris.

Pel que fa al segment de les economies domèstiques, l’elevat pes relatiu de la inversió immobiliària condiciona la velocitat de l’ajust. Menció a part mereix la dinàmica expansiva del crèdit bancari destinat a consum durador. Una tendència imputable genèricament al dinamisme de la demanda interna i, més concretament, a l’augment de la despesa en rehabilitació i equipament de la llar.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML