Impressió

Crèdit segons usos

Crèdit als sectors productius i a les famílies (Espanya) (milions d'€)
Període Sectors productius Economies domèstiques
Total Primari Indústria Construcció Serveis Total Inversió
Immob.
Consum
durador
Altres
aplicacions
4t.tr.2013 719.180 18.448 115.465 60.154 525.113 714.984 604.395 25.910 84.679
4t.tr.2014 674.082 17.693 112.268 49.770 494.351 689.962 579.793 29.022 81.148
4t.tr.2015 644.282 18.106 110.463 43.936 471.776 663.307 552.069 32.482 78.756
4t.tr.2016 604.822 18.972 107.763 39.898 438.189 652.488 535.365 36.281 80.842
4t.tr.2017 591.615 20.330 108.533 34.626 428.125 646.734 521.889 43.894 80.951
1r.tr.2018 564.048 20.519 105.970 31.377 406.181 646.058 519.134 45.466 81.458
2n.tr.2018 557.798 20.711 105.048 29.167 402.870 655.297 519.259 48.832 87.205
3r.tr.2018 549.891 21.038 106.128 28.405 394.319 648.307 517.118 48.669 82.520
4t.tr.2018 548.316 21.363 106.286 29.462 391.204 646.845 514.667 50.410 81.768
1r.tr.2019 543.678 21.428 106.427 29.527 386.295 646.755 513.593 52.007 81.155
2n.tr.2019 547.901 21.637 106.746 28.583 390.934 655.446 512.506 53.857 89.083
3r.tr.2019 539.792 21.777 104.304 27.670 386.040 643.953 508.745 54.073 81.135
4t.tr.2019 534.773 21.428 103.727 26.013 383.604 647.479 510.868 55.843 80.768
1r.tr.2020 539.777 21.488 105.507 26.926 385.856 643.709 508.228 58.497 76.984
2n.tr.2020 584.061 22.150 112.632 28.703 420.574 646.489 505.465 59.826 81.198
Font Banc d'Espanya

Array
Array
Array
Array
Variació (%) 2n.tr.2020/
2n.tr.2019
4t.tr.2019/
4t.tr.2018
4t.tr.2018/
4t.tr.2017
4t.tr.2017/
4t.tr.2016
Total sectors 6,6 -2,5 -7,3 -2,2
Indústria 5,5 -2,4 -2,1 0,7
Construcció 0,4 -11,7 -14,9 -13,2
Serveis 7,6 -1,9 -8,6 -2,3
Total famílies -1,4 0,1 0,0 -0,9
Inv. immobiliària -1,4 -0,7 -1,4 -2,5
Consum durador 11,1 10,8 14,8 21,0
Altres aplicacions -8,9 -1,2 1,0 0,1

Les dades del segon trimestre d’enguany afloren un notable repunt del saldo viu de crèdit bancari en mans dels sectors productius. La resta del mercat creditici, focalitzat en la inversió immobiliària i el consum durador, manté les tendències dels darrers anys. El crèdit al consum s’ha convertit en el salvavides del sistema bancari a l’hora d’afrontar la pèrdua de negoci i rendibilitat derivada de la persistent contracció de la cartera creditícia i els baixos tipus d’interès.

Després d’acumular un descens de més del 40% en els darrers vuit anys, el saldo viu del crèdit bancari en mans dels sectors productius ha iniciat 2020 insistint en el procés d’ajustament iniciat a començament de la dècada. La conjuntura econòmica expansiva ha estat aprofitada per les empreses per a continuar reduint endeutament però sense renunciar a noves inversions. Amb l’excepció de la construcció, la resta de grans sectors productius es situen en una posició de pràctica normalització de la seva relació amb les entitats de crèdit. Està per veure com incidirà en la situació financera de les empreses aquesta situació la imprevista i quantiosa pèrdua de producció i rendes que ha generat la covid-19. De moment, ha forçat un canvi radical d’estratègia gràcies a les facilitats per accedir a nous crèdits a un cost inusualment baix.

Pel que fa al segment de les economies domèstiques, l’elevat pes relatiu de la inversió immobiliària condiciona la velocitat de l’ajust. Menció a part mereix la dinàmica expansiva del crèdit bancari destinat a consum durador. Una tendència imputable genèricament al dinamisme de la demanda interna i, més concretament, a l’augment de la despesa en rehabilitació i equipament de la llar. Aquí també s’obre un gran interrogant sobre l’evolució a curt i mitjà termini.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML