Impressió

Crèdit segons usos

Crèdit de les entitats de crèdit als sectors productius i a les famílies. Espanya. (milions d'€)
Període Sectors productius Economies domèstiques
Total Primari Indústria Construcció Serveis Total Inversió
Immob.
Consum
durador
Altres
aplicacions
4t.tr.2014 674.082 17.693 112.268 49.770 494.351 689.962 579.793 29.022 81.148
4t.tr.2015 644.282 18.106 110.463 43.936 471.776 663.307 552.069 32.482 78.756
4t.tr.2016 604.822 18.972 107.763 39.898 438.189 652.488 535.365 36.281 80.842
4t.tr.2017 591.615 20.330 108.533 34.626 428.125 646.734 521.889 43.894 80.951
4t.tr.2018 548.316 21.363 106.286 29.462 391.204 646.845 514.667 50.410 81.768
1r.tr.2019 543.678 21.428 106.427 29.527 386.295 646.755 513.593 52.007 81.155
2n.tr.2019 547.901 21.637 106.746 28.583 390.934 655.446 512.506 53.857 89.083
3r.tr.2019 539.792 21.777 104.304 27.670 386.040 643.953 513.235 52.113 78.605
4t.tr.2019 534.773 21.428 103.727 26.013 383.604 647.479 510.868 55.843 80.768
1r.tr.2020 539.777 21.488 105.507 26.926 385.856 643.709 508.228 58.497 76.984
2n.tr.2020 584.061 22.150 112.632 28.703 420.574 646.489 505.465 59.826 81.198
3r.tr.2020 573.624 22.273 111.256 28.362 411.733 637.067 504.383 56.316 76.368
4t.tr.2020 575.162 22.285 110.874 27.895 414.107 637.516 504.215 59.205 74.095
1r.tr.2021 569.827 22.484 109.527 27.668 410.147 636.223 504.710 58.677 72.835
Font: Banc d'Espanya

Array
Array
Array
Array
Variació (%) 1r.tr.2021/
1r.tr.2020
4t.tr.2020/
4t.tr.2019
4t.tr.2019/
4t.tr.2018
4t.tr.2018/
4t.tr.2017
Total sectors 5,6 7,6 -2,5 -7,3
Indústria 3,8 6,9 -2,4 -2,1
Construcció 2,8 7,2 -11,7 -14,9
Serveis 6,3 8,0 -1,9 -8,6
Total famílies -1,2 -1,5 0,1 0,0
Inv. immobiliària -0,7 -1,3 -0,7 -1,4
Consum durador 0,3 6,0 10,8 14,8
Altres aplicacions -5,4 -8,3 -1,2 1,0

Les darreres dades consoliden el repunt del saldo viu de crèdit bancari en mans dels sectors productius. La resta del mercat creditici, focalitzat en la inversió immobiliària de les famílies, s’orienta a una clara estabilització del volum de crèdit viu. El crèdit al consum, convertit els darrers anys en un dels salvavides del sistema bancari a l’hora d’afrontar la pèrdua de negoci i rendibilitat derivada de la contracció de la cartera creditícia i els baixos tipus d’interès, tendeix també a l’estancament.

Després d’acumular un descens de més del 40% en els darrers vuit anys, el saldo viu del crèdit bancari en mans dels sectors productius comença 2021 consolidant el redreçament d’aquest procés d’ajustament que s’haurà allargat pràcticament una dècada. La conjuntura econòmica expansiva del quinquenni previ a 2020 ha estat aprofitada per les empreses per a continuar reduint endeutament però sense renunciar a noves inversions. Amb l’excepció de la construcció, la resta de grans sectors productius es situen en una posició de pràctica normalització de la seva relació amb les entitats de crèdit. Està per veure com acabarà incidint en la situació financera de les empreses la imprevista i quantiosa pèrdua de producció i rendes que ha generat la covid-19. De moment, ha afavorit un canvi radical d’estratègia gràcies a les facilitats per accedir a nous crèdits a un cost inusualment baix.

Pel que fa al segment de les economies domèstiques, l’elevat pes relatiu de la inversió immobiliària condiciona la velocitat de l’ajust. Menció a part mereix la dinàmica expansiva, darrerament estroncada, del crèdit bancari destinat a consum durador. Una tendència imputable genèricament al dinamisme de la demanda interna i, més concretament, a l’augment de la despesa en rehabilitació i equipament de la llar. Aquí també s’obre un gran interrogant sobre l’evolució a curt i mitjà termini.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML