Impressió

Síntesi de la conjuntura

L’economia barcelonina s’endinsa en una conjuntura d’alentiment del creixement després d’un quadrienni notablement expansiu. Un nou escenari que s’explica pel volum assolit i la desacceleració de les economies espanyola i europea, a més de la quasi permanent tensió política que es respira a Catalunya, que enrareix el clima i la inversió empresarial.

L’economia de la ciutat i entorn metropolità presenta un ventall prou ampli de senyals positius com per poder parlar de consolidació d’una fase moderadament expansiva. Una contenció/consolidació del creixement que també es fa sentir a la resta del país i, amb més o menys intensitat, a gairebé tots els sectors productius. La construcció, l’activitat turística i segments molt concrets de la indústria i el terciari es mantenen com els puntals més evidents d’aquesta tendència expansiva. Pel cantó de la demanda, la despesa en consum i la inversió, tant en construcció com en béns d’equipament, situen la demanda interna com a motor del creixement del PIB. La contenció de la dinàmica exportadora deguda en part a factors externs i l’augment sostingut de les importacions han convertit novament la demanda exterior en deutora del creixement del PIB. El desitja canvi de model productiu basat en una economia cada cop més competitiva i oberta perd, puntualment, un dels elements que millor el definien.