Impressió

Síntesi de la conjuntura

 

L’economia barcelonina, com l’espanyola i la mundial, es troben actualment davant d’un panorama econòmic complex i incert. Després d’haver de fer front al daltabaix que va suposar la pandèmia, la recuperació de l’activitat s’ha vist obstaculitzada pel repunt de la inflació a escala global.

La pandèmia va provocar una crisis sanitària, social i econòmica a escala global sense precedents en els nostres temps. L’activitat econòmica mundial es va contraure  abruptament en el 2020 degut als confinaments estrictes i l’impacte de la crisi en les economies catalana i espanyola va ser dels més intensos entre els països desenvolupats, amb un retrocés del PIB que va assolir cotes de dos dígits. Amb una forta especialització terciària, l’economia barcelonina també es va veure perjudicada, amb un descens del PIB de més de l’11% en 2020, ja que alguns dels sectors més potents i dinàmics van ser els més afectats per les limitacions d’activitat i mobilitat. Tanmateix, la recuperació econòmica es va anar consolidant al llarg de 2021 i malgrat ser heterogènia per branques d’activitat, va permetre tancar l’any amb un repunt del producte de l’ordre del 5,5% a la ciutat, equivalent al del conjunt d’Espanya.

Però la recuperació ha estat envoltada d’incerteses i dificultats. Les disrupcions en les cadenes de subministraments globals i els augments de preus de les matèries primeres, especialment de l’energia, han generat un repunt de la inflació més intens i persistent del que es preveia i frenen la recuperació a sectors com la indústria i la construcció. En canvi, els serveis i en concret algunes branques com l’hostaleria han anat guanyant dinamisme així que s’han aixecat totes les restriccions vinculades a la pandèmia i són peça clau en la reactivació econòmica de Barcelona, amb elevades taxes de creixement en el 2022.