Impressió

La conjuntura econòmica de Barcelona

Una síntesi dels principals indicadors econòmics
Darrera dada Dades del mateix període Taxa de variació anual (%)
Període 2022 2021 2022/2021 2021/2020 2020/2019
Producte Interior Brut de Barcelona. Variació real (%) 2n.tr. 2022 6,8 17,6 5,5 -11,3
Afiliats a la Seguretat Social oc. 2022 1.182.027 1.140.593 3,6% 2,1% -3,2%
Taxa d'activitat (% pob. activa s/ pob. 16-64 anys) 3r. tr. 2022 78,2 78,4 -0,2* 1,1* -0,8*
Taxa d'ocupació (% pob. ocupada s/pob. 16-64 anys) " 72,4 70,4 2,0* 5,7* -4,0*
Taxa d'atur (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 7,5 10,2 -2,7* -5,9* 4,1*
   Taxa d'atur dones (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 8,4 10,3 -1,9* -5,0* 4,6*
   Taxa d'atur homes (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 6,6 10,0 -3,4* -6,9* 3,8*
Taxa de temporalitat dels ocupats assalariats " 12,8 19,0 -6,2* 1,6* -4,4*
Aturats registrats oc. 2022 61.590 66.174 -6,9% -32,5% 35,9%
   Dones " 34.118 36.666 -6,9% -29,5% 32,8%
   Homes " 27.472 29.508 -6,9% -35,8% 39,6%
% Atur de llarga durada / aturats registrats " 39,0 58,5 -19,5 14,4* 4,6*
Contractes registrats (milers) gn-oc. 2022 788.773 659.847 19,5% 25,2% -45,3%
   % Contractació indefinida " 40,9 18,2 22,7* 1,6* 2,6*
   % Contractació temporal dones " 30,4 41,6 -11,2* -1,4* -0,7*
   % Contractació temporal homes " 28,7 40,3 -11,6* -0,2* -1,9*
% Contractació de fins a 1 mes de durada " 31,1 33,1 -2,0* -1,2* -8,3*
Turisme:
   Pernoctacions en hotels (milers) gn-oc. 2022 16.865,9 6.193,3 172,3% 90,4% -79,6%
   Visitants (milers) " 6.247,4 2.423,0 157,8% 72,9% -77,8%
Port:
   Tràfic mercaderies (milers tones) gn-oc. 2022 58.022,6 53.917,2 7,6% 11,1% -11,3%
   Tràfic contenidors (TEU) " 3.009.378 2.939.859 2,4% 19,3% -11,0%
   Trànsit passatgers " 3.468.962 1.259.967 175,3% 74,7% -81,5%
   Creuers turístics:
      núm. d'escales " 697 198 252,0% 281,7% -91,1%
      núm. de passatgers " 2.032.151 401.639 406,0% 161,8% -93,7%
Aeroport:
   Tràfic mercaderies (milers tones) gn-oc. 2022 130,1 109,3 19,0% 19,2% -35,5%
   Trànsit passatgers " 35.091.340 14.275.320 145,8% 48,2% -75,8%
   % vols internacionals sobre total vols " 70,3 60,6 9,7* -1,9* -8,3*
Societats mercantils constituïdes gn-st. 2022 5.891 5.911 -0,3% 23,7% -19,0%
Matriculacions de vehicles gn-oc. 2022 25.308 25.179 0,5% -21,8% -11,8%
Construcció d'habitatges:
   Habitatges iniciats gn-st. 2022 1.389 1.666 -16,6% 13,3% -2,0%
   Habitatges acabats " 1.525 1.500 1,7% 120,8% -8,2%
Mercat immobiliari:
   Nombre de contractes d'accés a l'habitatge 1r. sm. 2022 31.543 35.096 -10,1% 41,1% -22,3%
   Nombre de contractes de lloguer signats " 23.670 28.509 -17,0% 41,4% -21,2%
  % Lloguer s/ total contractes d'accés a l'habitatge " 75,0 81,2 -6,2* 0,1* 1,1*
   Preu mitjà lloguer d'habitatges (euros/mes) 2n. tr. 2022 997 903 10,3% -4,8% -1,4%
   Preu mitjà compravendes d'habitatge usat (€ /m2 construït) 3r. tr. 2022 4.301 4.043 6,4% 0,4% 0,2%
*Variació en punt percentuals

Array
Array

Malgrat el complex entorn macroeconòmic, l’economia de la ciutat s’ha vist molt afavorida per la inèrcia associada a la reobertura postpandèmia. Tant el dinamisme del mercat laboral com la intensa recuperació del turisme estan sostenint el consum privat, que presenta un ritme de creixement resistent.

La crisi energètica i el cicle de pujades dels tipus d’interès més agressiu i abrupte del que s’esperava han incidit en el deteriorament del clima empresarial a l’Àrea Metropolitana en el tercer trimestre, a la major part de sectors amb l’excepció de la construcció. Però malgrat el retrocés en relació amb el segon trimestre, la percepció de la marxa dels negocis ha estat encara globalment favorable. A l’hostaleria s’ha  moderat el dinamisme, però els resultats són els més favorables del conjunt de  l’economia i molt superiors als nivells de 2021. Les perspectives pel quart trimestre també anaven a la baixa a gairebé tots els sectors, però en conjunt seguien en terreny moderadament positiu.

En l’actual context advers marcat per les elevades taxes d’inflació i la incertesa, la progressiva millora del mercat de treball és un dels elements més destacables, sobretot si es compara amb altres episodis complexos del passat. L’atur a la ciutat ha assolit el nivell més reduït en un mes d’octubre dels darrers quinze anys i les afiliacions a la Seguretat Social registren un nou màxim històric. La taxa de temporalitat dels ocupats assalariats marca mínims en el tercer trimestre i el 45% dels contractes signats a l’octubre han estat indefinits.

La millora de la qualitat de la contractació impulsada per la darrera reforma laboral així com l’elevat ritme de creació d’ocupació estan contribuint positivament a l’augment del consum de les llars, tot i la davallada dels salaris reals. A això cal afegir la intensa recuperació del turisme, especialment l’estranger. De gener a octubre, la xifra de visitants a la ciutat ha superat els 6,2 milions, situant-se un 14% per sota del nivell prepandèmia. A més de la demanda vacacional encara present a l'octubre, la reactivació de fires i congressos ha situat el turisme internacional en un 81% del total i els establiments hotelers han presentat un grau d'ocupació superior al 85%.  

Són factors que expliquen la resiliència del consum privat, que està impulsant l’economia de la ciutat. Malgrat l’enduriment de la política monetària i la persistència de les pressions inflacionistes, que podrien condicionar les decisions de consum i d’inversió de cara als propers mesos, el nivell de despesa ara per ara segueix a l’alça. A l’octubre el repunt interanual ha estat del 14,1% a preus corrents, superior a la inflació, i a la major part de sectors es superen els registres previs a la pandèmia.

De la mà del tràfic de mercaderies al Port, les exportacions segueixen sent un altre dels motors econòmics de l’àrea de Barcelona. La indústria s’ha vist molt afectada pels colls d’ampolla en les cadenes de subministrament i per l’increment de preus de l’energia. Però les vendes a l’exterior segueixen creixent i l’acumulat dels primers tres trimestres de l’any suposa un nou màxim, superant en un 18,5% l’import del mateix període de 2021. Cal dir, però, que bona part d’aquest creixement s’explica per l’increment de preus dels béns que es comercien.

Per altra banda, hi ha algun indicador que comença a mostrar senyals d’alentiment. Aquest és el cas de les compravendes d’habitatges, que al setembre s’han estancat a la ciutat (-0,7% interanual), en un moment en que l’euríbor remuntava fins al 2,2%, el nivell més alt des de gener de 2009 i amb els preus al segment de segona mà fregant els 385.000 euros de mitjana.

Per més informació podeu consultar:

La conjuntura económica de Barcelona

 

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML