Impressió

La conjuntura econòmica de Barcelona

Una selecció d'indicadors de conjuntura de Barcelona i del seu entorn
  Variació (%)
  Període absolut Interanual 2018/2017 2017/2016
Població activa 4t.tr.18 815,100 1,0 -1,4 0,4
Ocupats afiliats Seg. Social gn.19 1.118.326 3,1 2,3 3,3
Contractes laborals indefinits gn.19 14.482 6,1 10,5 10,2
Aturats registrats gn.19 70.591 -6,0 -6,0 -6,5
 
Passatgers vols internac. (milers) gn.19 2.328 8,2 6,2 6,8
Passatgers de creuers (milers) gn.19 92 1,2 12,1 1,1
Pernoctacions hoteleres (milers) nv-ds.18 6.544 11,5 2,9 0,5
Mercaderia port (milers tones) gn.19 5.124 -7,0 9,5 26,5
 
Llicències d'obres. Sostre (m2) 4t.tr.18 265.345 8,9 -11,3 2,4
Habitatges iniciats 4t.tr.18 442 26,6 60,5 11,4
Licitació oficial a Catalunya (M€) 4t.tr.18 171 -64,5 -40,7 44,2
Compravenda d'habitatges 3r.tr.18 3.312 -15,4 -13,0* 9,9
 
Índex Producció Industrial (Catalunya) 4t.tr.18 106,6 -3,3 1,0 4,1
Exportacions (M€) (Catalunya) nv-ds.18 11.314 -2,5 1,1 6,9
Societats mercantils constituides nv-ds.18 1.164 5,9 -8,1 -8,6
Variació PIB (Barcelona) 4t.tr.18 -- 2,6* 2,8* 3,3
 
IPC (província Bcn) gn.19 -- 1,1 1,8 2,2
Vehicles matriculats 4t.tr.18 10.950 -1,2 7,7 -0,1
Preu habitatges 2a. mà (€/m2) 4r.tr.18 4.121 2,7 6,3 17,3
Lloguer sostre residencial (€/mes) 3r.tr.18 949 5,0 5,6* 9,5
Crèdit sector privat (prov. Bcn) (M€) st.18 163.488 -10,9 -9,6
* Estimació / previsió

Array
Array
Array

Els primers i encara parcials resultats d’enguany no acaben de confirmar els senyals de refredament del creixement econòmic barceloní que reflectien alguns indicadors durant la segona meitat de l’any passat. Una pèrdua d’impuls selectiva i més moderada del que s’observava a la resta de Catalunya i d’Espanya i que responia en part al feble creixement de la UE. Les tensions comercials amb epicentre als Estats Units ajuden a explicar aquest enrariment del clima econòmic.
El mercat laboral enceta 2019 mantenint l’evolució globalment positiva que l’ha caracteritzat els darrers anys. Augmenten els ocupats i els contractes indefinits, alhora que es redueix el nombre d’aturats. En tots els casos, la variació d’aquest començament d’any ha estat tant o més intensa que la variació mitjana de l’any passat. En conseqüència, el mercat laboral no reflecteix de moment el lleu refredament de la conjuntura econòmica que mostren altres indicadors, com ara els referits a la producció i transport de manufactures.
La producció industrial metropolitana ha tancat el darrer any en negatiu per primera vegada després d’un quinquenni notablement expansiu. Una evolució lligada al refredament de la demanda externa satisfeta amb exportacions catalanes i també a un creixement relativament moderat de la demanda interna. Un canvi de tendència gradual que s’ha intensificat durant els darrers mesos de 2018 per la suma dels efectes contractius derivats de les tensions polítiques internes i externes a l’augment general dels costos de producció, especialment energia, primeres matèries i salaris.  L’accés d’aquest sector a crèdit nou continua condicionat per l’endeutament acumulat.
La construcció continua sent l’activitat més dinàmica del sector secundari a la ciutat. L’augment de la superfície prevista en les llicències d’obres reafirma la variació igualment alcista del nombre d’habitatges en construcció. Alhora, la licitació d’obra pública corresponent a Catalunya corregeix a la baixa l’augment de 2017. Una tendència contractiva que sembla que s’ha estès a la compravenda d’habitatges. Preus elevats, canvis sobtats del marc legal hipotecari i un context polític enrarit semblen ser els principals factors explicatius d’aquest replegament de la demanda.
Pel que fa al determinant sector turístic i després d’un 2017 atípic per una successió de factors aliens que van provocar un cert estancament de l’activitat hotelera, les dades disponibles de 2018 mostren una notable recuperació, especialment en el segment dels creuers gràcies a un augment de l’oferta. Igualment i per la mateixa raó, augmenten també els passatgers de vols internacionals. Les pernoctacions hoteleres mostren un augment molt més discret.  
Un cop es disposa de la majoria de les dades de tancament de 2018 es confirma, com ja s’esperava, que l’economia barcelonina ha moderat el seu ritme de creixement. Un primer avanç de l'evolució del PIB de 2018 apunta a una retallada d’aproximadament mig punt percentual respecte del ritme de creixement d’un any abans. Una correcció assumible que és el preludi d’un 2019 condicionat en l’escenari global pel Brexit i les tensions comercials entre les principals economies i per la concentració de processos electorals en l’escenari intern.  

Barcelona, 27 de febrer  de 2019

* Representació de l’agregat dels valors trimestrals de P.Activa, Atur registrat, Afiliació a la Seg.Social, Índex de Producció Industrial i Productivitat Total de Factors, en relació amb un valor inicial.
NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML