Impressió

La conjuntura econòmica de Barcelona

Una síntesi dels principals indicadors econòmics
Darrera dada Dades del mateix període Taxa de variació anual (%)
Període 2019 2018 2019/2018 2018/2017 2017/2016
Producte Interior Brut de Barcelona. Variació real (%) 1r. tr. 2019 2,6 2,9 -0,3* 2,6 3,1
Afiliats a la Seguretat Social jn. 2019 1.145.547 1.114.938 2,7% 3,1% 2,5%
Taxa d'activitat (% pob. activa s/ pob. 16-64 anys) 1r. tr. 2019 77,9 79,3 -1,4* -1,2* -0,6*
Taxa d'ocupació (% pob. ocupada s/pob. 16-64 anys) " 70,5 71,1 -0,6* -1,2* 0,7*
Taxa d'atur (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 9,4 10,3 -0,9* 0,3* -1,6*
   Taxa d'atur homes (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 9,4 10,4 -1,0* -1,3* -1,0*
   Taxa d'atur dones (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 9,4 10,3 -0,9* 1,9* -2,1*
Taxa de temporalitat dels ocupats assalariats " 20,7 21,2 -0,5* 0,6* 0,8*
Aturats registrats jn. 2019 65.832 67.983 -3,2% -6,0% -6,5%
   Homes " 29.569 30.311 -2,4% -6,7% -8,3%
   Dones " 36.263 37.672 -3,7% -5,4% -4,8%
% Atur de llarga durada / aturats registrats jn. 2019 37,0 38,2 -1,2* -1,2* -2,7*
Contractes registrats (milers) gn - jn. 2019 600.982 600.316 0,1% 7,6% 7,9%
   % Contractació indefinida " 13,9 14,4 -0,5* 0,4* 0,3*
   % Contractació temporal homes " 43,3 42,6 0,7* -0,3* 0,6*
   % Contractació temporal dones " 42,8 43,0 -0,2* -0,1* -0,9*
% Contractació de fins a 1 mes de durada gn - jn. 2019 43,1 42,6 0,5* 2,5* 4,3*
Turisme:
   Pernoctacions en hotels (milers) gn - jn. 2019 10.315,5 9.570,2 7,8% 2,8% 0,5%
   Visitants (milers) " 4.148,9 3.880,4 6,9% 5,1% 2,3%
Port:
   Tràfic mercaderies (milers tones) gn - jn. 2019 33.642,4 33.035,2 1,8% 9,6% 26,5%
   Tràfic contenidors (TEU) " 1.716.971 1.632.300 5,2% 15,3% 32,5%
   Trànsit passatgers " 1.866.283 1.787.458 4,4% 8,6% 4,6%
   Creuers turístics:
      núm. d'escales " 342 351 -2,6% 6,7% 2,6%
      núm. de passatgers " 1.276.723 1.251.110 2,0% 12,1% 1,0%
Aeroport:
   Tràfic mercaderies (milers tones) gn - jn. 2019 83,7 81,2 3,1% 10,8% 14,9%
   Trànsit passatgers " 24.820.957 23.528.157 5,5% 6,1% 7,1%
   % vols internacionals sobre total vols " 71,6 71,3 0,3* 0,1* -0,5*
Societats mercantils constituïdes gn - mg. 2019 3.692 3.484 6,0% -8,1% -8,6%
Matriculacions de vehicles gn - mg. 2019 22.029 24.539 -10,2% 7,7% -0,1%
Construcció d'habitatges:
   Habitatges iniciats 1r. tr. 2019 271 730 -62,9% 60,5% 11,4%
   Habitatges acabats " 255 322 -20,8% 20,4% -19,5%
Mercat immobiliari:
   Nombre de contractes d'accés a l'habitatge 1r. tr. 2019 16.471 16.540 -0,4% 2,6% 16,3%
   Nombre de contractes de lloguer signats " 12.832 12.981 -1,1% 7,1% 18,4%
  % Lloguer s/ total contractes d'accés a l'habitatge " 77,9 78,5 -0,6* 3,4* 1,4*
   Preu mitjà lloguer d'habitatges (euros/mes) " 944 898 5,2% 6,0% 9,5%
   Preu mitjà d'oferta habitatges segona mà (euros /m2) 4t. tr. 2018 4.344 1,4% 10,4%
*Variació en punt percentuals

Array
Array
Array

L'economia de Barcelona, amb un marcat predomini del sector serveis, va créixer el primer trimestre de l'any a un ritme del 2,6% interanual, cinc dècimes per sobre de l'economia catalana i dues més que l'espanyola. Malgrat que la taxa va superar en una dècima a la del darrer trimestre de 2018, el ritme de creixement s'ha desaccelerat lleugerament en relació amb un any enrere -tant a la ciutat com a la resta d'àmbits- quan era tres dècimes superior (2,9%).

Aquesta lleugera moderació del ritme de creixement del PIB no és obstacle per fer que la major part dels indicadors segueixi mostrant una evolució favorable al llarg dels primers mesos de 2019. Al mercat de treball, l'estimació de la taxa d'atur de l'EPA el 1r. trimestre de 2019 es situa en el 9,4% per ambdós sexes (referida a la població de 16 a 64 anys), amb un descens a l'entorn d'un punt percentual respecte a un any enrere. L'atur registrat es redueix el mes de juny fins a assolir la xifra més baixa des del setembre de 2008, prop d'onze anys enrere, tot i que, com ès lògic, el ritme de descens interanual poc a poc va perdent intensitat (-3,2%). Des del màxim registrat al març de 2013, l'atur s'ha reduït en més del 40%, però de les més de 49.000 persones que han sortit del registre del SOC des de llavors, només 4 de cada 6 han estat dones i el  seu pes sobre el total dels aturats registrats és actualment del 55,1%. La xifra d'afiliats a la Seguretat Social assoleix nous màxims històrics, amb més de 1.145.000 llocs de treball a finals de juny, 30.600 més que un any enrere. En canvi, el nombre de contractes es redueix, amb una caiguda notable de la contractació indefinida el mes de juny, i en menor mesura també de la temporal, fent que l'acumulat del 1r. semestre de l'any, una xifra de prop de 601.000 contractes, pràcticament no hagi variat respecte a un any enrere. El descens de la contractació indefinida en aquest període (-3,7% interanual) situa el seu pes sobre el total de la nova contractació en el 13,9%, mig punt per sota el de l'any anterior. A la vegada, els contractes de fins a un mes de durada representen més del 43% del total.

El nombre de turistes que han visitat la ciutat es modera el mes de juny, per la davallada dels visitants espanyols, però l'acumulat del primer semestre de l'any registra una alça del 6,9% interanual, gràcies a l'increment de turisme estranger (+9,4%) que representa més del 80%. El de la resta d'Espanya s'ha reduït un 3,1% al mateix període. L'estada mitjana es presenta estabilitzada en 2,5 nits. L'aeroport del Prat  registra al juny rècords històrics tant en nombre d'operacions diàries com en nombre de passatgers. L'acumulat del primer semestre presenta un increment dels viatgers del 5,5% interanual, liderat pels passatgers de vols internacionals (+8,9%), i molt especialment dels intercontinentals (+16,6%). Al port, després d'un 2018 de rècord en la càrrega transportada, el 2019 ha arrencat amb una moderació en el ritme d'augment del tràfic de mercaderies -en el context d'alentiment de l'economia europea i mundial- que avança només un 1,8% interanual durant el primer semestre, tot i que el tràfic de contenidors registra un increment més intens (+5,2%). Els passatgers al port acceleren el ritme d'augment, després de la recuperació del nombre de creueristes durant els mesos de maig i juny.

Pel que fa a la constitució de societats mercantils, després del bienni 2017-18 amb xifres negatives, el fort repunt de maig situa l'acumulat dels primers cinc mesos de l'any un 6% per sobre del mateix període de 2018. A la vegada, el primer semestre tanca amb una notable davallada en la matriculació de vehicles, tant de turismes com de motocicletes, en part per les incerteses que estan afectant el sector.
Al mercat immobiliari, el fort impuls que va mostrar la construcció d'habitatges a Barcelona durant el 2018 es corregeix el 1r. trimestre de 2019, amb una reducció dels habitatges iniciats superior al 60%, a diferència de la regió metropolitana, on el ritme d'augment es modera però segueix essent positiu. El preu d'oferta dels habitatges de segona mà va alentir el ritme de creixement durant el segon semestre de 2018 a Barcelona, retrocedint lleugerament respecte a valor assolit el 2n trimestre (4.400€) i situant-se al nivell de deu anys enrere, però sense superar els màxims del bienni 2006-2007. Tanmateix, les fonts registrals assenyalen un revifament del ritme de creixement dels preus pel primer trimestre de l'any amb l'impuls de la demanda estrangera. Pel que fa al lloguer, els preus també s'incrementen en termes interanuals a l'inici de 2019 (+5,2%) i els alts nivells assolits, de 944 euros mensuals de mitjana, fan que la demanda es ressenteixi amb un descens de l'1,1% en el nombre de contractes registrats.

 

La conjuntura econòmica de Barcelona

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML