Impressió

La conjuntura econòmica de Barcelona

Una síntesi dels principals indicadors econòmics
Darrera dada Dades del mateix període Taxa de variació anual (%)
Període 2019 2018 2019/2018 2018/2017 2017/2016
Producte Interior Brut de Barcelona. Variació real (%) 3r. tr. 2019 2,2 2,5 2,6 3,1
Afiliats a la Seguretat Social ds. 2019 1.132.536 1.119.743 1,1% 3,1% 2,5%
Taxa d'activitat (% pob. activa s/ pob. 16-64 anys) 3r. tr. 2019 79,3 78,5 0,8* -1,2* -0,6*
Taxa d'ocupació (% pob. ocupada s/pob. 16-64 anys) " 71,9 71,2 0,7* -1,2* 0,7*
Taxa d'atur (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 9,4 9,3 0,1* 0,3* -1,6*
   Taxa d'atur dones (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 11,5 8,5 3,0* 1,9* -2,1*
   Taxa d'atur homes (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 7,4 10,0 -2,6* -1,3* -1,0*
Taxa de temporalitat dels ocupats assalariats " 21,7 21,8 -0,1* 0,6* 0,8*
Aturats registrats ds. 2019 69.047 69.316 -0,4% -6,0% -6,5%
   Dones " 37.327 37.582 -0,7% -5,4% -4,8%
   Homes " 31.720 31.734 0,0% -6,7% -8,3%
% Atur de llarga durada / aturats registrats " 35,3 36,6 -1,3* -1,2* -2,7*
Contractes registrats (milers) gn - ds. 2019 1.203.337 1.199.330 0,3% 7,6% 7,9%
   % Contractació indefinida " 13,9 14,4 -0,5* 0,4* 0,3*
   % Contractació temporal dones " 43,7 43,4 0,3* -0,1* -0,9*
   % Contractació temporal homes " 42,4 42,2 0,2* -0,3* 0,6*
% Contractació de fins a 1 mes de durada " 43,4 42,9 0,5* 2,5* 4,3*
Turisme:
   Pernoctacions en hotels (milers) gn - ds. 2019 21.332,2 20.201,5 5,6% 2,8% 0,5%
   Visitants (milers) " 8.497,2 8.044,4 5,6% 5,1% 2,3%
Port:
   Tràfic mercaderies (milers tones) gn - nv. 2019 61.100,3 60.446,0 1,1% 9,6% 26,5%
   Tràfic contenidors (TEU) " 3.079.486 3.139.124 -1,9% 15,3% 32,5%
   Trànsit passatgers " 4.478.613 4.320.620 3,7% 8,6% 4,6%
   Creuers turístics:
      núm. d'escales " 778 802 -3,0% 6,7% 2,6%
      núm. de passatgers " 3.059.187 2.945.968 3,8% 12,1% 1,0%
Aeroport:
   Tràfic mercaderies (milers tones) gn - ds. 2019 177,3 172,9 2,5% 10,8% 14,9%
   Trànsit passatgers " 52.686.314 50.172.457 5,0% 6,1% 7,1%
   % vols internacionals sobre total vols " 71,5 71,4 0,1* 0,1* -0,5*
Societats mercantils constituïdes gn - nv. 2019 7.078 6.803 4,0% -8,1% -8,6%
Matriculacions de vehicles gn - ds. 2019 45.075 46.164 -2,4% 7,7% -0,1%
Construcció d'habitatges:
   Habitatges iniciats gn - st. 2019 787 1.761 -55,3% 60,5% 11,4%
   Habitatges acabats " 638 975 -34,6% 20,4% -19,5%
Mercat immobiliari:
   Nombre de contractes d'accés a l'habitatge gn - st. 2019 48.305 50.287,00 -3,9% 2,57% 16,26%
   Nombre de contractes de lloguer signats " 37.892 39.925 -5,1% 7,1% 18,4%
  % Lloguer s/ total contractes d'accés a l'habitatge " 78,4 79,4 -1,0* 3,4* 1,4*
   Preu mitjà lloguer d'habitatges (euros/mes) 3r. tr. 2019 1.006 948,9 6,0% 6,0% 9,5%
   Preu mitjà compravendes d'habitatge usat (€ /m2 construït) " 4.103,90 4.128 -0,6% 6,3% 17,3%
*Variació en punt percentuals

Array
Array
Array

L'economia de Barcelona va moderar lleugerament el seu ritme de creixement en el tercer trimestre de 2019, condicionada pel menor dinamisme al sector serveis. Aquesta desacceleració impacta en l’evolució del mercat de treball, que segueix generant ocupació, tot i que al ritme més baix d’ençà 2014, als inicis de la recuperació.

El creixement del PIB de Barcelona en el tercer trimestre de 2019 va ser del 2,2% en relació amb l’any anterior, lleument inferior al dels trimestres precedents, tot i que es manté un major dinamisme que a l’economia catalana (+2%) i espanyola (+1,9%). Els serveis van reduir el seu creixement fins al 2,5%, mentre que la construcció va agafar el relleu com a sector més dinàmic, amb una taxa del 2,9%.
La moderació en el ritme de creixement de l’economia es fa palesa en la pèrdua de dinamisme d’alguns indicadors com ara els de mercat de treball. L'atur registrat s'ha estabilitzat al llarg de 2019, situant-se a finals de desembre lleugerament per sobre de les 69.000 persones, de forma similar a un any enrere. Després de més de sis anys i mig de trajectòria descendent, el potencial de millora es presenta cada cop més limitat en l'escenari actual. El perfil de l'atur segueix essent majoritàriament femení, amb un pes sobre el total del 54% del total, si bé darrerament aquest col·lectiu està evolucionant de forma lleugerament més favorable i tanca el 2019 amb una reducció interanual del 0,7%, mentre que en el cas dels homes la millora s’ha frenat del tot (+0%). Per altra banda, l’economia segueix creant ocupació i el desembre tanca amb una xifra d'afiliats a la Seguretat Social de 1.132.536, que suposen uns 12.800 llocs de treball més que a finals de 2018. Tanmateix, en termes relatius, es tracta d'una de les taxes de variació més febles de les registrades des dels inicis de la recuperació (+1,1%). Les dades de contractes registrats també denoten el refredament de la conjuntura, i malgrat registrar un nou màxim històric, amb més d'1,2 milions de nous contractes al llarg de 2019, després de tot un quinquenni de fort dinamisme les xifres presenten un augment molt contingut respecte al 2018 (+0,3%), que obeeix a la moderada alça de la modalitat temporal (+0,9%), mentre que la més estable –la  contractació indefinida- es redueix (-3,1%) i el seu pes s'estanca per sota del 14%. Els contractes més precaris –de fins a un mes de durada- en canvi guanyen pes i representen més del 43%.
Xifres més positives es registren al sector turístic, que tanca el 2019 amb un nou rècord, apropant-se als 8,5 milions de viatgers, un 5,6% per sobre de l'any passat, gràcies als visitants estrangers i malgrat la pèrdua del turisme domèstic. L’aeroport també ha registrat el 2019 amb un nou record de passatgers, amb gairebé 52,7 milions d'usuaris i la mirada posada en l’ampliació de la infraestructura que ja es troba a tocar de la seva capacitat màxima.

Al port en canvi, es modera notablement el ritme d'augment del tràfic de mercaderies, després d'un 2018 de rècord en la càrrega transportada, en bona part per les tensions comercials globals. Altres indicadors com la constitució de societats mercantils mostren una tendència de recuperació després d’un bienni 2017-18 amb xifres negatives. Les matriculacions de vehicles han tornat a mostrar una dada molt positiva el mes de desembre i el 2019 ha acabat registrant una reducció més moderada de l’esperada, gràcies a la favorable evolució durant el segon semestre de l’any.
Al sector de la construcció d’habitatges, el fort impuls que hi va haver durant el 2018,  s’ha corregit durant el 2019, amb una reducció del nombre d’habitatges iniciats superior al 50% al llarg dels primers tres trimestres, una tendència que també s’observa a la resta de l'àmbit metropolità, tot i que amb un ritme de descens ha estat més contingut. Al mercat immobiliari residencial, el preu mitja del lloguer d'habitatges intensifica el ritme de creixement en el tercer trimestre de 2019 superant per primer cop els 1.000 euros mensuals i tots els districtes registren xifres a l’alça. Els prop de 37.900 contractes de lloguer signats de gener a setembre suposen un retrocés del 5,1% interanual. Tanmateix, el lloguer segueix essent el segment dominant a Barcelona, en representar més de tres de cada quatre contractes d'accés a l'habitatge. Pel que fa a la compravenda d’habitatges, les dades corresponents al 3r. trimestre de l'any ens indiquen que el nivell de preus a la ciutat podria ja haver tocat sostre, per l'esgotament de la demanda davant de l'increment acumulat al llarg del darrer període expansiu. Els valors mitjans en termes d'unitat de superfície s'han mantingut relativament estabilitzats i fins i tot en lleuger descens des de finals de 2018, especialment al segment de segona mà, que representa més del 90% de les compravendes a la ciutat. ndes a la ciutat, els preus es situen en els 343.500 euros de mitjana i registren descensos interanuals continguts per la pressió a l’alça que exerceix la demanda estrangera, que suposa gairebé el 15% del total.

 

 

La conjuntura econòmica de Barcelona

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML