Impressió

Informe anual - anys anteriors

Recollim en aquest apartat els informes fets que resumeixen el comportament de l'economia de Barcelona en els darrers anys.

 

L'economia de Barcelona 2018

 En aquest document hi trobareu un breu repàs del que ha estat l'economia de Barcelona i la seva àrea metropolitana durant l'any 2018.

Després d’un quinquenni expansiu, amb un creixement anual mitjà de l’ordre del tres per cent, l’economia barcelonina comença a mostra senyals de lleu desacceleració. Una evolució ajustada a la de l’entorn espanyol i europeu.

Les dades encara provisionals situen el creixement del PIB de Barcelona corresponent a 2018 lleument per sota del tres per cent però superant per unes poques dècimes els primers resultats dels avanços corresponents a Catalunya i Espanya i de forma més clara, al conjunt de la UE. La contenció de la producció industrial pel canvi de clima exportador que ha provocat el sobtat proteccionisme dels Estats Units i la desacceleració del creixement xinés, entre altres qüestions, explica que la pèrdua d’impuls de l’economia barcelonina hagi estat menor que la de la resta d’àmbits geogràfics, que disposen d’un major pes relatiu de l’activitat industrial. La resta de grans sectors productius ha mantingut la trajectòria expansiva dels darrers anys amb el protagonisme reincident de la construcció.

 

L'economia de Barcelona 2017

 En aquest document hi trobareu un breu repàs del que ha estat l'economia de Barcelona i la seva àrea metropolitana durant l'any 2017.

Després d’un bienni de creixement econòmic sostingut a l’entorn del 3,2% anual en termes de PIB, l’evolució de 2017 no ha decebut. Ha replicat aquest ritme de creixement mitjà anual però, a diferència del bienni 2015-2016, mantenint una trajectòria més estable i amb una lleu tendència a la baixa.
Les taxes de creixement s’han generalitzat a la immensa majoria de sectors productius enmig d’un clima econòmic favorable però parcialment malbaratat per l’atemptat terrorista de l’agost i per la incertesa i tensió que han condicionat la política catalana durant el darrer terç de 2017. Uns fets que han impactat negativament en les expectatives econòmiques a curt i mitjà termini de la ciutat.

 

L'economia de Barcelona 2016

 En aquest document hi trobareu un breu repàs del que ha estat l'economia de Barcelona i la seva àrea metropolitana durant l'any 2016.

Després del canvi de tendència i posterior consolidació, l’economia de la ciutat, igual que la del seu entorn, ha viscut un 2016 molt expansiu. Les taxes de creixement s’han generalitzat a la majoria de sectors productius millorant el clima econòmic de la ciutat i les expectatives a mitjà termini.
A l’exportació de manufactures i als serveis lligats al turisme, que han continuat mantenint una notable capacitat generadora i tractora d’activitat, se’ls ha afegit la construcció i la pràctica totalitat del terciari. Aquesta extensió en forma de taca d’oli de l’augment d’activitat a la major part del teixit productiu de la ciutat s’ha d’imputar, en bona mesura, a la inèrcia derivada d’un bienni molt expansiu gràcies a la reactivació del crèdit, a la contenció del preu del petroli i a que la ciutat no s’ha vist directament afectada per actes terroristes que han colpejat brutalment algunes destinacions turístiques competidores.

 

L'economia de Barcelona 2015

 En aquest document hi trobareu un breu repàs del que ha estat l'economia de Barcelona i la seva àrea metropolitana durant l'any 2015.

Tant l’economia de la ciutat com la de l’entorn metropolità s’han mostrat molt expansives durant tot 2015. La tendència definida s’ha ajustat i alhora ha condicionat l’evolució econòmica de l’entorn més immediat. Vist a posteriori, no sembla pas que el moderat ritme de creixement europeu hagi estat un llast massa pesant. Al protagonisme reincident d’aquelles activitats més exposades als mercats exteriors com ara els serveis turístics i les manufactures i serveis exportables, s’hi ha sumat una notable reactivació de la demanda interna impulsada per la millora de les expectatives, l’evolució del preu del diner i una clara dinamització del mercat laboral.

 

 

L'economia de Barcelona 2014

Des d'aquí podeu accedir al document "L'economia de Barcelona 2014".

 

L'economia de Barcelona 2013   

 Des d'aquí podeu accedir també al document corresponent a l'any 2013.

Array
NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML