Impressió

L'economia de Barcelona - 2019

Array
Array

Els resultats de 2019 mostren que l’economia barcelonina ha resistit millor que les del seu entorn el procés de desacceleració del creixement iniciat un any abans.

Els primers avanços disponibles estimen que el creixement del PIB de Barcelona corresponent a 2019 s’ha situat lleument per sobre del dos per cent, superant en unes poques dècimes els primers resultats dels avanços corresponents a Catalunya i Espanya i de manera més contundent, al conjunt de la UE. Una de les claus d’aquest diferencial de creixement rau en la negativa evolució de la producció industrial i del sector primari a l’Àmbit Metropolità i al conjunt de Catalunya per l’impacte sobre el comerç mundial de les mesures proteccionistes imposades pels Estats Units i la desacceleració del creixement econòmic a la UE i a la Xina. La menor exposició directa de l’economia barcelonina al sector manufacturer explica que hagi patit una menor pèrdua d’impuls que la resta d’àmbits geogràfics, amb una major presència d’activitat industrial o del primari. Per contra, el terciari ha mantingut la trajectòria expansiva dels darrers anys sense grans alteracions, mentre que la construcció ha començat a mostrar senyals de cansament després d’un quadrienni notablement expansiu.

L'economia de Barcelona  2019

En aquest document es fa un breu repàs del que ha estat l'economia de Barcelona i la seva àrea metropolitana durant l'any 2019.

 

Font: Eurostat, INE, Idescat i Ajuntament de Barcelona
NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML