Impressió

Sistema financer

La persistència d’una conjuntura econòmica expansiva recolzada en una política monetària favorable ha contribuït decisivament a accelerar la darrera fase del llarg i costós procés d’ajustament del sistema financer espanyol.

El renovat sistema financer espanyol ha començat a recuperar el terreny perdut i especialment la confiança de clients i accionistes. La política monetària expansiva que manté el BCE després de constatar que el creixement econòmic es desaccelera, obliga a ser caut en les valoracions perquè alhora que procura fer més digerible el sobre endeutament dels agents econòmics, retarda la tornada a la normalitat de l’activitat del sistema financer.

L’accés a nou finançament per part del sector privat pràcticament s’ha normalitzat. Però amb limitacions, perquè les entitats de crèdit estan immerses en el sanejament dels seus balanços i ampliar la seva cartera de crèdits pot entrar en col·lisió amb aquest objectiu prioritari. L’aplicació més o menys estricta d’aquesta política pot alentir la reactivació d’un teixit productiu endeutat i en conseqüència molt depenent de la disponibilitat de noves línies de finançament.