Impressió

Tràfic per tipus de producte i per àrees geogràfiques

Array
Array
Array
Array
Array
Tràfic portuari per tipus de productes
Tones
 2018
Variació (%)
Productes 2018/2017* 2017/2016
Gas natural 4.167.293 3,1 64,1
Gasoil, gasolina i fuel 8.258.397 8,5 16,8
Biocombustibles 883.604 28,3 -3,6
Resta energia 590.430 33,7 0,7
Siderometal·lúrgics 3.226.269 5,1 40,5
Potasses i altres adobs 793.705 3,7 5,8
Productes químics 6.333.902 9,3 20,1
Ciment i clínker 1.276.991 -12,5 -3,0
Altre material construcció 1.540.460 3,0 31,4
Cereals i farines 924.143 6,0 38,1
Fava de soja 1.644.265 8,6 17,0
Pinso i farratges 1.470.300 11,1 9,0
Fruites i verdures 1.713.525 29,4 199,9
Begudes i derivats 1.065.501 7,9 16,5
Conserves 309.688 3,3 56,0
Tabac, cafè i cacau 719.621 -2,7 29,4
Olis i greixos 1.043.004 -5,1 19,0
Pesca congelada 467.311 6,6 2,4
Resta alimentació 3.575.936 24,1 67,8
Paper i pasta 2.987.602 17,6 43,2
Fusta 515.095 -10,2 417,2
Maquinària i recanvis 2.861.662 9,0 16,8
Automòbils i peces 2.314.300 16,3 8,3
Resta de mercaderies 5.799.840 9,8 21,2
Tares 11.412.282 10,6 20,4
Total 65.895.125 9,5 26,3
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

El creixement del tràfic comercial amb l’exterior durant 2018 no té un únic protagonista. S’ha recolzat tant en les importacions de derivats del petroli com en la càrrega i descàrrega de productes químics, alimentaris, paper i pasta a més de maquinària i automòbils. En termes d’origen/destinació, els fluxos comercials amb els ports europeus de l’Atlàntic i amb els asiàtics i americans guanyen rellevància en perjudici dels africans i els mediterranis.

De les 24 categories en què agrupem els productes que han arribat o sortit del port de la ciutat durant el darrer any, només quatre han evolucionat negativament. De les vint restants, set han crescut a taxes de dos dígits. Les fruites i verdures, l’agregat resta alimentació, els automòbils, el paper i pasta i el pinso i farratge són, juntament amb agregats menors de l’energia, les tipologies que han mostrat uns ritmes de creixement més elevats. L’augment del paper i pasta i dels dos apartats lligats a l’alimentació humana dóna continuïtat a una trajectòria recent extraordinàriament expansiva.

Seguint en la vessant positiva i deixant de banda els ja esmentats creixements anuals més intensos en termes relatius, convé insistir en l’evolució de les principals agregacions del sector energètic, que ja venien d’un 2017 molt alcista. El mateix es pot dir dels productes químics, els siderúrgics, els materials de la construcció excepte el ciment, el “calaix de sastre” que anomenem resta de mercaderies i alguns agregats alimentaris. Si bé els seus ritmes de creixement no són els més espectaculars, sí que són determinants en termes absoluts. Els signes negatius corresponen a segments poc rellevants en termes absoluts que, amb l’excepció del ciment i clínquer, venien precedits d’un 2017 clarament expansiu. El gràfic adjunt mostra la creixent especialització del port en dues grans tipologies de productes: l’energia i els d’alimentació humana i animal. En segon terme i amb un avanç més modest es situen els productes químics i els automòbils i maquinària.

Pel que fa a les principals àrees d’origen o destinació del tràfic portuari exterior, només els ports atlàntics d’Amèrica del Sud i els del continent africà, amb l’excepció dels mediterranis, han tancat en negatiu el darrer any, contradit la tendència expansiva general. Es registren creixements minsos en els fluxos amb la majoria dels ports de la conca mediterrània. A banda d’aquestes tres grans àrees, que concentren aproximadament el 44% del tràfic amb l’exterior, la resta presenta taxes de creixement molt intenses, encapçalades pel Golf de Mèxic i la major part de la resta d’Amèrica, l’Europa atlàntica, el Sud i sud-est d’Àsia i el Golf Pèrsic. El protagonisme dels ports asiàtics és cada cop més aclaparador.

Origen/destí del tràfic portuari exterior
_________________________________ Tones
2018
Variació (%)
Àrees geogràfiques 2018/2017* 2017/2016
França/Itàlia 8.013.907 3,0 4,2
Europa (Atlàntic) 3.688.616 23,7 14,3
Medit.Oriental, mar Negre, Caspi i Pròxim Orient 4.014.073 4,4 24,8
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic 6.419.719 17,9 71,1
Sud i sud-est asiàtic 5.178.172 22,2 53,8
Extrem Orient i Japó 7.094.464 9,6 12,6
Nord d'Àfrica 6.522.784 0,4 24,8
Resta d'Àfrica 3.407.928 -5,8 43,9
Amèrica del Nord (Atlàntic) 2.428.632 16,5 87,9
Golf de Mèxic 2.874.629 47,6 21,4
Amèrica Central i Carib 1.423.443 21,6 24,1
Amèrica del Sud (Atlàntic) 3.139.924 -1,1 66,2
Amèrica del Nord (Pacífic) 684.983 38,6 307,5
Amèrica del Sud (Pacífic) 1.170.796 38,2 78,5
Oceania i Illes del Pacífic 219.594 12,9 13,7
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

XXXXXXXXXX