Impressió

Tràfic de mercaderies

Tràfic de mercaderies pel port de Barcelona

Total Càrrega general Líquids a doll Sòlids a granel Total internacional
Període Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Export. Import.
2012 19.134 22.373 15.933 10.457 1.210 9.221 1.991 2.695 15.282 19.314
2013 20.487 21.050 16.009 10.422 2.347 8.383 2.132 2.245 16.656 18.080
2014 22.744 22.575 16.700 10.918 3.736 9.200 2.308 2.457 18.749 19.515
2015 22.548 23.399 17.594 11.878 2.867 9.142 2.087 2.378 18.360 20.639
2016 23.429 24.149 18.557 13.154 2.624 8.790 2.230 2.206 18.967 20.540
  
2017 29.125 31.053 23.293 17.878 3.644 10.897 2.188 2.278 24.310 27.299
1r.tr. 6.693 7.080 5.420 3.931 856 2.668 417 480 5.576 6.177
2n.tr. 6.993 7.440 5.635 4.463 805 2.361 553 616 5.649 6.424
3r.tr. 8.005 8.387 6.356 4.933 1.046 2.951 601 502 6.681 7.448
4t.tr. 7.433 8.146 5.880 4.551 937 2.916 617 679 6.404 7.251
2018 30.931 34.964 25.856 20.484 3.076 12.222 1.999 2.258 26.077 31.055
1r.tr. 7.710 8.501 6.226 4.721 864 3.222 621 558 6.603 7.690
2n.tr. 8.011 8.805 6.606 5.441 942 2.820 463 544 6.599 7.803
3r.tr. 7.794 8.928 6.632 5.292 717 3.139 446 497 6.497 7.953
4t.tr. 7.394 8.744 6.380 5.024 554 3.061 461 659 6.359 7.624
2019
1r.tr. 7.128 8.724 6.103 5.090 524 3.052 500 581 6.025 7.792
2n.tr. 8.071 9.720 6.701 5.411 925 3.801 445 509 6.732 8.607
3r.tr. 8.120 8.843 6.515 5.017 1.170 3.258 435 567 6.744 7.833

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Les dades del darrer trimestre són provisionals.
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Variació (%) Total Cabotatge Exterior
3r.tr. 2019/ 3r.tr. 2018
Total 1,4 5,1 0,9
Càrrega general -3,3 3,1 -4,5
Líquids a doll 14,9 14,9 14,9
Sòlids a granel 6,3 17,0 5,9
1r.sm. 2019/ 1r.sm. 2018
Total 1,8 3,5 1,6
Càrrega general 1,3 -1,0 1,7
Líquids a doll 6,1 35,1 3,6
Sòlids a granel -7,3 -26,8 -6,4
2018/ 2017
Total 9,5 2,3 10,7
Càrrega general 12,6 1,6 14,8
Líquids a doll 5,2 6,8 5,0
Sòlids a granel -4,7 -8,6 -4,5
2017/ 2016
Total 26,5 6,2 30,6
Càrrega general 29,8 5,3 36,2
Líquids a doll 27,4 12,5 29,3
Sòlids a granel 0,7 -7,4 1,0

Després d’un bienni de creixement excepcional del tràfic portuari de mercaderies, l’evolució d’enguany es caracteritza per la consolidació dels màxims assolits sense renunciar a mantenir una trajectòria lleument alcista. Una evolució relativament apàtica forçada per una conjuntura econòmica que ha perdut brillantor i que afronta serioses amenaces proteccionistes sobre el comerç mundial. El tràfic amb l’exterior cedeix protagonisme al de cabotatge.

El fort creixement que va registrar el tràfic comercial pel port de la ciutat durant la segona meitat de 2017 i la primera de 2018, passant de fregar els quatre milions de tones mensuals a superar els cinc milions de manera assídua i fins i tot temptejar els sis milions esporàdicament, es va estroncar sobtadament durant els darrers mesos de l’any passat. L’evolució d’enguany confirma que l’activitat portuària s’ha estabilitzat sense descartar un lleu repunt durant el darrer trimestre de l’any. Tot i que les amenaces proteccionistes sembla que no aniran a més o que fins i tot poden rebaixar el to, encara no s’ha relaxat l’elevat grau d’incertesa amb el que darrerament opera l’economia mundial. Els fluxos comercials han estat els primers perjudicats, alhora que el creixement de l’economia europea i en especial de l’alemanya, s’ha alentit de manera notable.

El port de la ciutat ha gestionat durant els darrers dotze mesos gairebé 67 milions de tones de mercaderies, un 2,3% més que un any abans. Es tracta d’una taxa de creixement interanual molt discreta si es compara amb l’evolució mitjana del darrer quinquenni i força ajustada a l’actual ritme de creixement de l’economia europea. Però també s’ha de valorar positivament perquè és una variació que frena la forta desacceleració dels darrers mesos. A l’espera de veure com evolucionen les disputes comercials d’Estats Units amb Xina i també amb la UE, sembla gairebé assegurat que el tràfic de mercaderies pel port de la ciutat tancarà l’any en positiu i assolint un nou màxim per tercer any consecutiu.

El detall de les dades del darrer trimestre mostren un panorama que difereix notablement del de la primera meitat de l’any. Les similituds es limiten a un creixement interanual del total força discret, recolzat en el tràfic de cabotatge mentre que l’exterior s’estanca. Es manté, alhora que s’intensifica, l’augment en el segment dels líquids a doll, bàsicament del sector energètic. Contràriament, l’anomenada càrrega general, la dominant en termes absoluts, ha tancat el tercer trimestre d’enguany amb una contracció interanual del 3,3%, el primer signe negatiu d’ençà mitjan 2013. Un resultat imputable a la reducció dels fluxos comercials amb l’exterior. En sentit contrari, els sòlids a granel han recuperat una part de les pèrdues registrades durant la primera meitat de l’any.

Després de l’expansió del bienni 2016-2017 i del quasi estancament de 2018, el tràfic de cabotatge ha recuperat protagonisme gràcies al fort augment dels líquids a doll. Pel que fa al comerç amb l’exterior, l’augment de les importacions s’imposa a la lleu contracció de les exportacions. L’acumulat anual d’aquesta tipologia de tràfic mostra un resultat lleument positiu que, reforçat pel cabotatge, permet que el tràfic total encari el darrer quart de l’any en positiu.

 

 

 

 

xxxxxxxxx