Impressió

Tràfic de mercaderies

Tràfic de mercaderies pel port de Barcelona

Total Càrrega general Líquids a doll Sòlids a granel Total internacional
Període Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Export. Import.
2012 19.134 22.373 15.933 10.457 1.210 9.221 1.991 2.695 15.282 19.314
2013 20.487 21.050 16.009 10.422 2.347 8.383 2.132 2.245 16.656 18.080
2014 22.744 22.575 16.700 10.918 3.736 9.200 2.308 2.457 18.749 19.515
2015 22.548 23.399 17.594 11.878 2.867 9.142 2.087 2.378 18.360 20.639
2016 23.429 24.149 18.557 13.154 2.624 8.790 2.230 2.206 18.967 20.540
  
2017 29.125 31.053 23.293 17.878 3.644 10.897 2.188 2.278 24.310 27.299
1r.tr. 6.693 7.080 5.420 3.931 856 2.668 417 480 5.576 6.177
2n.tr. 6.993 7.440 5.635 4.463 805 2.361 553 616 5.649 6.424
3r.tr. 8.005 8.387 6.356 4.933 1.046 2.951 601 502 6.681 7.448
4t.tr. 7.433 8.146 5.880 4.551 937 2.916 617 679 6.404 7.251
2018 30.931 34.964 25.856 20.484 3.076 12.222 1.999 2.258 26.077 31.055
1r.tr. 7.710 8.501 6.226 4.721 864 3.222 621 558 6.603 7.690
2n.tr. 8.011 8.805 6.606 5.441 942 2.820 463 544 6.599 7.803
3r.tr. 7.794 8.928 6.632 5.292 717 3.139 446 497 6.497 7.953
4t.tr. 7.394 8.744 6.380 5.024 554 3.061 461 659 6.359 7.624
2019
1r.tr. 7.128 8.724 6.103 5.090 524 3.052 500 581 6.025 7.792
2n.tr. 8.071 9.720 6.701 5.411 925 3.801 445 509 6.732 8.607
3r.tr. 8.120 8.843 6.515 5.017 1.170 3.258 435 567 6.744 7.833
octubre 2.684 2.806 2.271 1.744 237 887 176 175 2.278 2.480

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Les dades del darrer trimestre són provisionals.
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Variació (%) Total Cabotatge Exterior
octubre 2019/ octubre 2018
Total -0,6 -6,1 3,4
Càrrega general -2,6 3,0 -3,5
Líquids a doll 7,0 -29,4 14,5
Sòlids a granel 0,5 -54,1 2,4
gn-oct. 2019/ gn-oct. 2018
Total 1,5 2,9 1,2
Càrrega general -0,5 0,6 -0,7
Líquids a doll 8,8 18,0 7,9
Sòlids a granel -2,8 -18,8 -2,2
2018/ 2017
Total 9,5 2,3 10,7
Càrrega general 12,6 1,6 14,8
Líquids a doll 5,2 6,8 5,0
Sòlids a granel -4,7 -8,6 -4,5
2017/ 2016
Total 26,5 6,2 30,6
Càrrega general 29,8 5,3 36,2
Líquids a doll 27,4 12,5 29,3
Sòlids a granel 0,7 -7,4 1,0

Després d’un bienni de creixement excepcional del tràfic portuari de mercaderies, l’evolució de 2019 s’orienta a consolidar els volums màxims assolits. Una evolució poc engrescadora forçada per una conjuntura econòmica que ha perdut brillantor i que afronta serioses amenaces proteccionistes sobre el comerç mundial.

El fort creixement que va registrar el tràfic comercial pel port de la ciutat durant la segona meitat de 2017 i la primera de 2018, passant de fregar els quatre milions de tones mensuals a superar els cinc milions de manera assídua i fins i tot temptejar els sis milions esporàdicament, es va estroncar sobtadament durant els darrers mesos de 2018. L’evolució a partir de les hores confirma que l’activitat portuària s’ha estabilitzat. Tot i que les amenaces proteccionistes sembla que no aniran a més o que fins i tot poden rebaixar el to, encara no s’ha relaxat l’elevat grau d’incertesa amb el que darrerament opera l’economia mundial. Els fluxos comercials han estat els primers perjudicats, alhora que el creixement de l’economia europea i en especial de l’alemanya, s’ha alentit de manera notable.

El port de la ciutat ha gestionat durant els darrers dotze mesos gairebé 67 milions de tones de mercaderies, un dos per cent més que un any abans. Es tracta d’una taxa de creixement interanual molt discreta si es compara amb l’evolució mitjana del darrer quinquenni i força ajustada a l’actual ritme de creixement de l’economia europea. Però també s’ha de valorar positivament perquè és una variació que frena la forta desacceleració dels darrers mesos. A l’espera de veure com evolucionen les disputes comercials d’Estats Units amb Xina i també amb la UE, sembla gairebé assegurat que el tràfic de mercaderies pel port de la ciutat tancarà l’any en positiu, tancant un sexenni d’expansió sostinguda.

Les dades de l’acumulat anual, igual que les dels darrers dotze mesos, mostren un creixement molt reduït, accentuat per la lleu contracció de l’octubre. Un segon aspecte a destacar és que aquesta contenció de la trajectòria expansiva és imputable exclusivament al tràfic amb l’exterior i molt especialment a la càrrega general, el segment majoritari del tràfic comercial. Dels altres dos grans agregats, mercaderia transportada a granel, es pot remarcar que mentre els líquids a doll, majoritàriament hidrocarburs, mantenen una trajectòria expansiva guanyant pres relatiu sobre el total, els sòlids a granel, de composició més diversa, allarguen la variació lleument contractiva de 2018.

Després de l’expansió del bienni 2016-2017 i del quasi estancament de 2018, darrerament el tràfic de cabotatge havia recuperat un cert protagonisme gràcies al fort augment dels líquids a doll. Un moviment que s’ha vist frenat durant l’octubre. Pel que fa al comerç amb l’exterior, l’augment de les importacions s’imposa a la lleu contracció de les exportacions. L’acumulat anual d’aquesta tipologia de tràfic mostra un resultat lleument positiu que, reforçat pel cabotatge, permet que el tràfic total encari un tancament d’any en positiu.

 

 

 

 

xxxxxxxxx