Impressió

Tràfic de mercaderies

Tràfic de mercaderies pel port de Barcelona

Total Càrrega general Líquids a doll Sòlids a granel Total internacional
Període Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Export. Import.
2011 18.258 24.808 16.493 12.268 824 9.936 940 2.605 14.695 21.676
2012 19.134 22.373 15.933 10.457 1.210 9.221 1.991 2.695 15.282 19.314
2013 20.487 21.050 16.009 10.422 2.347 8.383 2.132 2.245 16.656 18.080
2014 22.744 22.575 16.700 10.918 3.736 9.200 2.308 2.457 18.749 19.515
2015 22.548 23.399 17.594 11.878 2.867 9.142 2.087 2.378 18.360 20.639
  
2016 23.429 24.149 18.557 13.154 2.624 8.790 2.230 2.206 18.967 20.540
1r.tr. 5.295 5.647 4.127 3.000 673 2.182 495 464 4.311 4.856
2n.tr. 6.176 6.630 4.852 3.538 778 2.372 545 720 4.899 5.614
3r.tr. 6.271 6.162 4.998 3.436 741 2.206 532 520 5.022 5.137
4t.tr. 5.688 5.711 4.598 3.180 432 2.461 658 502 4.735 4.933
  
2017 29.125 31.053 23.293 17.878 3.644 10.897 2.188 2.278 24.310 27.299
1r.tr. 6.693 7.080 5.420 3.931 856 2.668 417 480 5.576 6.177
2n.tr. 6.993 7.440 5.635 4.463 805 2.361 553 616 5.649 6.424
3r.tr. 8.005 8.387 6.356 4.933 1.046 2.951 601 502 6.681 7.448
4t.tr. 7.433 8.146 5.880 4.551 937 2.916 617 679 6.404 7.251
2018 30.931 34.964 25.856 20.484 3.076 12.222 1.999 2.258 26.077 31.055
1r.tr. 7.710 8.501 6.226 4.721 864 3.222 621 558 6.603 7.690
2n.tr. 7.952 8.805 6.596 5.442 941 2.818 414 545 6.502 7.802
3r.tr. 7.791 8.962 6.628 5.295 717 3.171 440 496 6.531 7.991
4t.tr. 7.478 8.695 6.406 5.026 554 3.011 518 659 6.441 7.572

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Les dades del darrer trimestre són provisionals.
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Variació (%) Total Cabotatge Exterior
4t.tr. 2018/ 4t.tr. 2017
Total 3,8 12,2 2,6
Càrrega general 9,6 0,7 11,1
Líquids a doll -7,5 72,1 -15,3
Sòlids a granel -9,2 -42,3 -7,6
2n.sm. 2018/ 2n.sm. 2017
Total 3,0 4,9 2,7
Càrrega general 7,5 -1,1 9,1
Líquids a doll -5,1 41,6 -9,3
Sòlids a granel -11,7 -32,7 -10,8
2018/ 2017
Total 9,5 2,3 10,7
Càrrega general 12,6 1,6 14,8
Líquids a doll 5,2 6,8 5,0
Sòlids a granel -4,7 -8,6 -4,5
2017/ 2016
Total 26,5 6,2 30,6
Càrrega general 29,8 5,3 36,2
Líquids a doll 27,4 12,5 29,3
Sòlids a granel 0,7 -7,4 1,0

El tràfic portuari de mercaderies durant el darrer any ha mostrat dues cares ben definides: un primer semestre extraordinàriament expansiu i una segona meitat amb un creixement molt més moderat i ajustat a la conjuntura econòmica afectada per les amenaces proteccionistes sobre el comerç mundial. La càrrega general continua guanyant presència relativa sobre el total a costa, bàsicament, dels dolls sòlids. Igual que el tràfic amb l’exterior, molt més dinàmic que el de cabotatge.

El fort creixement que ha registrat el tràfic comercial pel port de la ciutat durant 2017 i primera meitat de 2018, passant de fregar els quatre milions de tones mensuals a superar els cinc milions de manera assídua i fins i tot temptejar els sis milions esporàdicament, s’estronca sobtadament durant el darrer terç de l’any passat. Consumat i relativament consolidat el canvi d’escala, comencen a aparèixer en l’horitzó amenaces proteccionistes que han acabat per incrementar el grau d’incertesa amb el que opera normalment l’economia mundial. Els fluxos comercials han estat els primers perjudicats, alhora que el creixement de l’economia europea mostrava senyals preocupants de feblesa com a conseqüència, entre altres raons, de les dificultats d’acordar un Brexit consensuat. Deixant de banda aquests aspectes col·laterals, durant 2018 el port de la ciutat ha gestionat el tràfic de gairebé seixanta sis milions de tones de mercaderies, un 9,5% més que un any abans. Atesa la trajectòria més recent i a l’espera de veure com evolucionen les disputes comercials entre Xina i Estats Units, l’objectiu prioritari per a 2019 ja no són assolir la cota dels setanta milions anuals sinó consolidar els volums actuals.

L’anomenada càrrega general, la que inclou la major part del béns manufacturats i semielaborats que passen pel port, ha estat un any més l’agregat que més ha crescut durant el darrer any. Ha crescut a una taxa de dos dígits, que contrasta amb el creixement de poc més del cinc per cent dels líquids a doll i de la pèrdua registrada pels sòlids a granel. Una evolució que a més es veu remarcada per l’elevada quota de mercat que acapara: més de dues terceres parts del volum total del tràfic i un percentatge encara més elevat en termes de valor. Alhora, i seguint l’estela de 2017, es manté el dinamisme del tràfic amb l’exterior gràcies al persistent increment de la mercaderia en trànsit.

En contraposició a l’evolució expansiva del bienni 2016-2017, el tràfic de cabotatge pràcticament s’ha estancat com a conseqüència de la negativa evolució dels sòlids a granel i de l’atonia que ha mostrat la càrrega general durant la major part de l’any. Pel que fa al tràfic portuari amb l’exterior, els forts creixements relatius exhibits per la càrrega general i els líquids a doll durant el primer semestre de 2018, s’han moderat en un cas i canviat de signe en l’altre. Una de les conseqüències d’aquesta evolució és que la mercaderia no contenitzada va a la baixa.

xxxxxxxxx