Impressió

Tràfic de contenidors

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Tràfic de contenidors pel port de Barcelona
Nombre de contenidors (Teus)  Mercaderia
Període Total Exterior Cabotatge (milers tones)
2013 1.722.296 1.554.120 168.177 16.999
2014 1.893.837 1.706.474 187.363 17.815
2015 1.954.262 1.743.875 210.387 18.722
2016 2.243.585 1.998.394 245.191 20.992
2017 2.972.795 2.728.538 244.257 29.961
2018 3.433.088 3.194.512 238.576 34.914
1r.tr. 789.948 731.839 58.109 8.246
2n.tr 842.353 779.654 62.699 8.727
3r.tr 906.108 846.466 59.642 9.052
4t.tr. 894.679 836.553 58.126 8.889
2019 3.324.651 3.091.347 233.304 34.183
1r.tr. 842.438 784.647 57.791 8.474
2n.tr. 874.534 812.771 61.763 8.972
3r.tr. 835.591 777.029 58.562 8.622
4t.tr. 772.088 716.900 55.188 8.115
2020
1r.tr. 724.555 671.185 53.370 7.583
2n.tr. 641.078 599.682 41.396 6.700
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Les dels darrers trimestres són provisionals.

__________________________ Teus
Variació (%) Total Exterior Cabotatge Tones
2n.tr. 2020/2n.tr. 2019 -26,8 -26,3 -33,1 -25,3
1r.tr.2020/1r.tr.2019 -14,0 -14,5 -7,6 -10,5
2019/2018 -3,2 -3,2 -2,2 -2,1
2018/2017 15,5 17,1 -2,3 16,5

Si el refredament de les economies europea i espanyola i l’impacte sobre el comerç mundial de la guerra aranzelària entre Xina i Estats Units ja havia impactat negativament en el tràfic de contenidors pel port de Barcelona durant la segona meitat de 2019, els darrers mesos s’hi ha afegit l’impacte de la crisi global provocada pel coronavirus.

Un cop superat el quinquenni 2009-2013 marcat per constants oscil·lacions i canvis de signe de les variacions però amb una tendència de fons moderadament contractiva, el tràfic portuari de contenidors havia consolidat un nou període de creixement intens i relativament extens. L’any 2016 es va tancar de manera brillant amb taxes de creixement de dos dígits en tots els segments. Una evolució que, amb l’excepció del tràfic de cabotatge, es va mantenir durant 2017, augmentant significativament la seva intensitat i donant continuïtat a la trajectòria expansiva iniciada a començament de 2014. Una tendència que, moderant la seva intensitat, s’havia mantingut al llarg de 2018 i començament de 2019, fent possible superar àmpliament els màxims anteriors a l’anomenada Gran Recessió.

Malauradament, les xifres de la segona meitat de 2019, amb un descens interanual de quasi l’onze per cent en el nombre de contenidors i del 6,7% de les tones de productes transportats en contenidors, van confirmar un canvi de cicle com a conseqüència del refredament de l’economia europea i dels fluxos comercials. Una contracció accentuada durant el primer semestre d’enguany com a conseqüència de la paràlisi imposada a la major part de l’activitat productiva espanyola per frenar l’expansió de la covid-19. Cal dir però, que aquesta evolució contractiva s’ha fet sentir amb especial intensitat en el tràfic de contenidors en trànsit i buits i força menys en els plens.

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML