Impressió

Tràfic de contenidors

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Tràfic de contenidors pel port de Barcelona
Nombre de contenidors (Teus)  Mercaderia
Període Total Exterior Cabotatge (milers tones)
2011 2.034.693 1.837.086 197.607 19.861
2012 1.758.647 1.594.119 164.528 17.421
2013 1.722.296 1.554.120 168.177 16.999
2014 1.893.837 1.706.474 187.363 17.815
2015 1.954.262 1.743.875 210.387 18.722
2016 2.243.585 1.998.394 245.191 20.992
1r.tr. 493.592 439.842 53.750 4.693
2n.tr. 580.416 517.877 62.539 5.391
3r.tr. 613.837 545.859 67.978 5.674
4t.tr. 555.740 494.816 60.924 5.234
2017 2.972.795 2.728.538 244.257 29.961
1r.tr. 665.548 604.774 60.774 6.746
2n.tr. 708.001 647.541 60.460 7.014
3r.tr. 858.262 796.805 61.457 8.548
4t.tr. 740.984 679.418 61.566 7.653
2018 3.422.979 3.184.683 238.296 34.790
1r.tr. 786.262 728.491 57.771 8.231
2n.tr 835.863 771.357 64.506 8.719
3r.tr 909.930 852.391 57.539 9.075
4t.tr. 890.924 832.444 58.480 8.765
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Les dels darrers trimestres són provisionals.

__________________________ Teus
Variació (%) Total Exterior Cabotatge Tones
4t.tr.2018/4t.tr.2017 20,2 22,5 -5,0 14,5
2n.sm.2018/2n.sm.2017 12,6 14,1 -5,7 10,1
2018/2017 15,1 16,7 -2,4 16,1
2017/2016 32,5 36,5 -0,4 42,7

La trajectòria fortament expansiva que ha registrat el tràfic portuari de contenidors durant els darrers dos anys entra en una fase de creixement més moderat. Després d’un trienni d’expansió intensa i sostinguda, toca consolidar la cota dels 3,4 milions de Teus anuals, un nou màxim.

Un cop superat el quinquenni 2009-2013 marcat per constants oscil·lacions i canvis de signe de les variacions però amb una tendència de fons moderadament contractiva, el tràfic portuari de contenidors ha consolidat un nou període de creixement intens i relativament extens. L’any 2016 es va tancar de manera brillant amb taxes de creixement de dos dígits en tots els segments. Una evolució que, amb l’excepció del tràfic de cabotatge, es va mantenir durant 2017, augmentant significativament la seva intensitat i donant continuïtat a la trajectòria expansiva iniciada a començament de 2014. Una tendència que, moderant la seva intensitat, s’ha mantingut al llarg de 2018, fent possible superar àmpliament els màxims anteriors a l’anomenada Gran Recessió. En tot cas, el fort increment dels darrers dos anys s’ha de relativitzar pel protagonisme dels contenidors en trànsit i perquè els buits representen aproximadament una cinquena part del total. És per això que un augment relativament estabilitzat a l’entorn del cinc per cent anual del nombre de contenidors plens sense comptabilitzar trànsits s’ha de considerar una bona aproximació al creixement esperable de l’activitat portuària directament relacionada amb l’evolució de l’economia de la seva àrea d’influència.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML