Impressió

Tràfic de contenidors

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Tràfic de contenidors pel port de Barcelona
Nombre de contenidors (Teus)  Mercaderia
Període Total Exterior Cabotatge (milers tones)
2012 1.758.647 1.594.119 164.528 17.421
2013 1.722.296 1.554.120 168.177 16.999
2014 1.893.837 1.706.474 187.363 17.815
2015 1.954.262 1.743.875 210.387 18.722
2016 2.243.585 1.998.394 245.191 20.992
2017 2.972.795 2.728.538 244.257 29.961
1r.tr. 665.548 604.774 60.774 6.746
2n.tr. 708.001 647.541 60.460 7.014
3r.tr. 858.262 796.805 61.457 8.548
4t.tr. 740.984 679.418 61.566 7.653
2018 3.422.979 3.184.683 238.296 34.790
1r.tr. 786.262 728.491 57.771 8.231
2n.tr 842.353 779.654 62.699 8.727
3r.tr 899.754 840.746 59.008 9.052
4t.tr. 890.924 832.444 58.480 8.765
2019
1r.tr. 838.821 781.268 57.553 8.450
2n.tr. 878.151 816.150 62.001 8.996
juliol 290.550 268.879 21.671 3.018
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Les dels darrers trimestres són provisionals.

__________________________ Teus
Variació (%) Total Exterior Cabotatge Tones
juliol 2019/juliol 2018 -9,4 -10,5 7,3 -8,9
1r.sm.2019/1r.sm.2018 5,2 5,7 -1,0 2,8
2018/2017 15,1 16,7 -2,4 16,1
2017/2016 32,5 36,5 -0,4 42,7


La trajectòria fortament expansiva que ha registrat el tràfic portuari de contenidors durant els darrers dos anys no podia durar indefinidament i s’imposa una fase expansiva més moderada. Un cop descartat poder continuar creixent a taxes de dos dígits, toca consolidar la cota dels 3,5 milions de Teus anuals.

Un cop superat el quinquenni 2009-2013 marcat per constants oscil•lacions i canvis de signe de les variacions però amb una tendència de fons moderadament contractiva, el tràfic portuari de contenidors ha consolidat un nou període de creixement intens i relativament extens. L’any 2016 es va tancar de manera brillant amb taxes de creixement de dos dígits en tots els segments. Una evolució que, amb l’excepció del tràfic de cabotatge, es va mantenir durant 2017, augmentant significativament la seva intensitat i donant continuïtat a la trajectòria expansiva iniciada a començament de 2014. Una tendència que, moderant la seva intensitat, s’ha mantingut al llarg de 2018 i començament d’enguany, fent possible superar àmpliament els màxims anteriors a l’anomenada Gran Recessió. Les xifres més recents apunten a un possible canvi de cicle com a conseqüència del refredament de l’economia i dels fluxos comercials.

El fort increment dels darrers dos anys i mig s’ha de relativitzar pel protagonisme dels contenidors en trànsit i perquè els buits representen aproximadament una cinquena part del total. És per això que adquireix especial significació la notable desacceleració que darrerament registra el nombre de contenidors plens sense comptar trànsits. Una evolució que sembla més ajustada a la conjuntura econòmica de l’àrea d’influència del port barceloní.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML