Impressió

Transport públic col·lectiu a la regió metropolitana

Els màxims històrics assolits fan difícil que el transport públic metropolità pugui continuar creixent al ritme del darrer lustre si el context econòmic empitjora. Tampoc hi ajuda la competència derivada de la proliferació de mitjans de transport alternatius.

Les xifres constaten que 2018 ha estat el cinquè any de recuperació sostinguda i general del nombre d’usuaris del transport públic metropolità. Una recuperació basada en la mobilitat obligada generada per l’augment de l’ocupació que ha propiciat la darrera fase expansiva de la conjuntura econòmica i en l’augment del nombre de visitants que han fet estada a Barcelona. També hi ha contribuït l’ampliació i millora de l’oferta de serveis de transport. De cara a 2019, les expectatives apunten a una expansió més discreta, amb tendència a l’estancament en alguns segments.