Impressió

Perfil dels turistes

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Perfil dels turistes
___________________ 2017 2018 2018-19* 2020
Per gènere (%)
Homes 58,9 59,6 58,5 56,8
Dones 41,1 40,4 41,5 43,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Per edat (%) (1)
de 15 a 17 anys 1,1 1,1 0,0 0,0
de 18 a 24 anys 17,0 18,2 18,3 25,4
de 25 a 34 anys 33,9 34,5 33,9 36,5
de 35 a 44 anys 19,9 19,4 19,2 15,3
de 45 a 54 anys 15,1 14,5 15,5 12,9
de 55 a 64 anys 9,1 8,4 9,0 7,4
65 i més anys 3,9 3,9 4,1 2,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Turistes segons motiu principal del viatge (%)
2017 2018 2018-19* 2020
Vacacional 67,6 70,2 70,3 57,3
Professional 21,3 19,3 19,7 11,8
Personal i d'altres 11,1 10,5 10,0 30,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Mitjà de transport utilitzat pels turistes per arribar a Barcelona (%)
2017 2018 2018-19* 2020
Avió 82,7 80,6 81,2 61,2
Ferrocarril 8,6 9,9 9,3 21,5
Vehicle privat 3,9 4,1 4,4 10,6
Autocar 1,1 0,6 0,5 0,9
D'altres 3,7 4,8 4,6 5,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Font: Observatori del Turisme a Barcelona
(1) Fins al 2018 la mostra d’edat era a partir de 15 anys i el 2019 passa a ser a partir de 18 anys.
*Els resultats de l’enquesta de perfil i hàbits dels turistes a la ciutat de Barcelona 2018-2019 corresponen a l’agregació del treball de camp d’ambdós anys, amb l'objectiu de dotar de major fiabilitat la mostra de 2019 i assegurar la fortalesa de les dades.

El perfil tipus del visitant que pernocta a Barcelona s’ha mantingut relativament inalterable durant els últims anys. L’any 2020, però, amb la irrupció de la pandèmia, canvien alguns aspectes, com l’edat dels visitants, els mitjans de transport utilitzats o els motius dels desplaçaments a la ciutat.

Durant els últims anys, el perfil del visitant que s’allotja a Barcelona s’ha mantingut bastant estable, essent el d’un home estranger, majoritàriament de la UE, d’entre 25 i 44 anys, que visita la ciutat per motius d’oci i vacances.

Amb la irrupció de la pandèmia al març de 2020, però, canvien alguns aspectes del perfil dels turistes, ja que les restriccions de mobilitat imposades han provocat que els turistes s’hagin replantejat tant la planificació del viatge com la seva organització durant l’estada.

Segons “l’Informe de resultats del perfil i hàbits dels turistes a Barcelona 2020”,  el 56,8% dels turistes que s’allotgen a la ciutat són homes, el percentatge més baix des de 2014, amb una mitjana d’edat més baixa (34,4 anys), observant-se una presència més gran dels clients més joves (de 18 a 24 anys) que anys enrere. Més de la meitat dels turistes que visiten la ciutat segueixen procedint de fora de l’estat espanyol, si bé ho fan en un percentatge molt inferior al del període anterior (64,6%), guanyant pes els visitants de nacionalitat espanyola (25,9%). Dins del segment internacional, els visitants de fora de la UE perden posicions sobre el total.

Molt diferents d’altres anys són també els motius de viatge. Els vacacionals, encara que continuen essent majoritaris, cauen fins a un 57,3%, igual que baixen també els  motius professionals, 11,8%, mentre que les qüestions personals per a viatjar guanyen pes (30,9%). L’avió continua essent el mitjà de transport més utilitzat per arribar a la ciutat, però el percentatge també cau notablement respecte a anys enrere (61,2%), en benefici de l’ús del ferrocarril (21,5%) i del vehicle priva (10,6%), que augmenten considerablement.

Quant a la preferència en la tipologia d’allotjament, tot i que el 41,7% dels turistes s’han allotjat en hotels, però, a diferència d’altres anys, una bona part dels turistes han optat per cases d'amics i familiars (28,6%). L’estada mitjana durant l’any 2020  s’ha situat en 5,1 nits.

La despesa extrahotelera de l’estada també ha experimentat caigudes notables respecte als anys anteriors fins a situar-se en  272,6 € per persona. Part d’aquesta despesa s’ha destinat a menjar i beguda (45,1%), seguida de compres (22,4%), entreteniment (16,1%) i transport intern (11,6%).

Pel que fa a la valoració de diferents aspectes de la ciutat, els turistes entrevistats atorguen una puntuació mitjana de notable alt a Barcelona (8,7), en línia amb l’aconseguida en anys anteriors. El binomi arquitectura-cultura és el més apreciat (9,2 i 8,8, respectivament), seguit per la valoració de l’oferta hotelera (8,4), el transport públic i el caràcter dels ciutadans (ambdós amb 8,3). L’oferta comercial i d’entreteniment també es valoren molt positivament. En l’extrem oposat, el nivell de soroll apareix com el pitjor valorat (6,8), seguit de la neteja (7,5) i de les platges de la ciutat (7,6), de l’accessibilitat i de la seguretat (ambdues amb 7,9).


 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML