Impressió

Perfil dels turistes

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Perfil dels turistes
___________________ 2017 2018 2018-19* 2020 2021
Per gènere (%)
Homes 58,9 59,6 58,5 56,8 59.2
Dones 41,1 40,4 41,5 43,2 40.8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100
Per edat (%) (1)
de 15 a 17 anys 1,1 1,1 0,0 0,0 0
de 18 a 24 anys 17,0 18,2 18,3 25,4 26.4
de 25 a 34 anys 33,9 34,5 33,9 36,5 40.5
de 35 a 44 anys 19,9 19,4 19,2 15,3 17
de 45 a 54 anys 15,1 14,5 15,5 12,9 10.1
de 55 a 64 anys 9,1 8,4 9,0 7,4 4.6
65 i més anys 3,9 3,9 4,1 2,5 1.4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100
Turistes segons motiu principal del viatge (%)
2017 2018 2018-19* 2020 2021
Vacacional 67,6 70,2 70,3 57,3 63.1
Professional 21,3 19,3 19,7 11,8 13.7
Personal i d'altres 11,1 10,5 10,0 30,9 23.2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100
Mitjà de transport utilitzat pels turistes per arribar a Barcelona (%)
2017 2018 2018-19* 2020 2021
Avió 82,7 80,6 81,2 61,2 62.8
Ferrocarril 8,6 9,9 9,3 21,5 19.7
Vehicle privat 3,9 4,1 4,4 10,6 10.9
Autobús/Autocar (2) 1,1 0,6 0,5 0,9 4.9
D'altres 3,7 4,8 4,6 5,8 1.7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100
Font: Observatori del Turisme a Barcelona
(1) Fins al 2018 la mostra d’edat era a partir de 15 anys i el 2019 passa a ser a partir de 18 anys.
(2) Fins el 2017 només es contemplava l'opció autocar.
*Els resultats de l’enquesta de perfil i hàbits dels turistes a la ciutat de Barcelona 2018-2019 corresponen a l’agregació del treball de camp d’ambdós anys, amb l'objectiu de dotar de major fiabilitat la mostra de 2019 i assegurar la fortalesa de les dades.

El perfil tipus del visitant que pernocta a Barcelona s’ha mantingut relativament inalterable durant els últims anys, però arran de la pandèmia de Covid-19, durant el 2020 i 2021 canvien alguns aspectes, com l’edat dels visitants, els mitjans de transport utilitzats o els motius dels desplaçaments a la ciutat.

Durant els últims anys, el perfil del visitant allotjat a Barcelona s’ha mantingut bastant estable, essent el d’un home estranger, majoritàriament de la UE, d’entre 25 i 44 anys, que visita la ciutat per motius d’oci i vacances.

Amb la irrupció de la pandèmia al març de 2020, van canviar alguns aspectes del perfil dels turistes, ja que les restriccions de mobilitat imposades van provocar que els turistes es replantegessin tant la planificació del viatge com la seva organització durant l’estada. Aquest fet s’ha mantingut encara durant bona part del 2021, sobretot en el primer semestre quan les restriccions encara van estar vigents.

Segons l’informe de resultats de “L'Enquesta de Perfil i Hàbits dels Turistes a Barcelona ciutat 2021”,  el 59,2% dels turistes que s’allotgen a la ciutat són homes, amb una mitjana d’edat de 32,6 anys, observant-se una presència més gran dels clients més joves de 18 a 24 anys (26,4%) que anys enrere. Dues terceres parts dels turistes que visiten la ciutat continuen procedint de fora de l’estat espanyol, un percentatge força inferior als d’anys enrere, quan superaven el 80%, mentre que els visitants de nacionalitat espanyola de fora de Catalunya superen el 27%. Dins del segment internacional, els visitants de fora de la UE perden posicions sobre el total.

Els motius vacacionals continuen essent majoritaris a l’hora de viatjar (63,1%), mentre que les qüestions personals encara se situen en un 23,2% i els motius professionals (13,7%) no han acabat d’arrancar durant el 2021. L’avió és el mitjà de transport més utilitzat per arribar a la ciutat (62,8%), però el percentatge encara presenta un nivell molt inferior al d’anys enrere, en benefici de l’ús del ferrocarril (19,7%) i del vehicle priva (10,9%). 

Quant a la preferència en la tipologia d’allotjament, més de la meitat dels enquestats s’han allotjat en hotels, però es manté l'augment de les pernoctacions dels turistes en cases d'amics i familiars (21,4%) i les disminucions en els habitatges d’ús turístics (13,9%) i albergs juvenils (9,6%). L'estada mitjana a la ciutat s’ha situat en  5,1 nits.

La despesa extrahotelera de l’estada també continua per sota del nivell d’anys enrere i se situa en 296,7 € per persona, 71,9 € per nit. Més de la meitat d’aquesta despesa s’ha destinat a menjar i beguda (50,3%), seguida de compres (18,3%), amb un percentatge que cau sensiblement respecte als anys anteriors, entreteniment (17,2%) i transport intern (12,1%).

Pel que fa a la valoració de diferents aspectes de la ciutat, els turistes entrevistats atorguen una puntuació mitjana de notable alt a Barcelona (8,7), en línia amb l’aconseguida en anys anteriors. El binomi arquitectura-cultura és el més apreciat (9,2 i 8,8, respectivament), seguit per la valoració del transport públic, el caràcter dels ciutadans i l’oferta de restauració i oci (tots tres amb una nota de 8,4) i l’oferta hotelera (8,4). En l’extrem oposat, el nivell de soroll rep de nou la pitjor valoració (6,7), juntament amb la neteja (7,5), les platges de la ciutat (7,6), l’accessibilitat i la seguretat (ambdues amb 7,8).

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML