Impressió

Perfil dels turistes

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Perfil dels turistes
___________________ 2016 2017 2018 2018-19
Per gènere (%)
Homes 62,1 58,9 59,6 58,5
Dones 37,9 41,1 40,4 41,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Per edat (%)
de 15 a 17 anys 1,1 1,1 1,1 0,0
de 18 a 24 anys 16,3 17,0 18,2 18,3
de 25 a 34 anys 35,9 33,9 34,5 33,9
de 35 a 44 anys 22,7 19,9 19,4 19,2
de 45 a 54 anys 14,5 15,1 14,5 15,5
de 55 a 64 anys 6,6 9,1 8,4 9,0
65 i més anys 2,9 3,9 3,9 4,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Turistes segons motiu principal del viatge (%)
2016 2017 2018 2018-19
Vacacional 65,0 67,6 70,2 70,3
Professional 23,4 21,3 19,3 19,7
Personal i d'altres 11,7 11,1 10,5 10,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Mitjà de transport utilitzat pels turistes per arribar a Barcelona (%)
2016 2017 2018 2018-19
Avió 81,7 82,7 80,6 81,2
Ferrocarril 8,1 8,6 9,9 9,3
Vehicle privat 4,9 3,9 4,1 4,4
Autocar 2,2 1,1 0,6 0,5
D'altres 3,1 3,7 4,8 4,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Font: Observatori del Turisme a Barcelona
Els resultats de l’enquesta de perfil i hàbits dels turistes a la ciutat de Barcelona 2018-2019 corresponen a l’agregació del treball de camp d’ambdós anys, amb l'objectiu de dotar de major fiabilitat la mostra de 2019 i assegurar la fortalesa de les dades.

El perfil tipus del visitant que pernocta a Barcelona es manté relativament inalterable des de fa sis anys i és el d’un home estranger, majoritàriament de la UE, d’entre 25 i 44 anys, que visita la ciutat per motius d’oci i vacances.

Els resultats de l’enquesta de perfil i  hàbits dels turistes allotjats a la ciutat de Barcelona 2018-2019, corresponen a l’agregació del treball de camp d’ambdós anys. Aquesta agregació s’ha dut a terme amb l’objectiu de dotar de major fiabilitat  la mostra obtinguda el 2019 i assegurar la fortalesa de les dades.

Segons aquests resultats, el 58,5% dels turistes que s’allotgen a la ciutat són homes, el percentatge més baix des de 2014, amb una mitjana d’edat de 37,1 anys, tot i que s’observa una presència creixent dels clients més joves (de 18 a 24 anys) que anys enrere (18,3%). Més de la meitat dels turistes que visiten la ciutat procedeixen de la Unió Europea, seguits pels visitants d’Amèrica Central i del Sud (19,6%) i dels d’Amèrica del Nord (11,8%).

Un 70,3% dels turistes ve a la ciutat de Barcelona per oci o vacances, un 19,7%, per motius professionals i un 10,0%, per qüestions personals. L’avió és el mitjà de transport més utilitzat per arribar a la ciutat, 81,2%, percentatge que ha anat a l’alça durant els últims quatre anys, un 9,3% ho fa en tren i un 4,4% amb vehicle privat.

La majoria de visitants s’allotja en hotels (50,3%), seguit pels que ho fan en HUTs(19,4%), en cases d’amics i familiars(14,0%) i en albergs juvenils(13,2%). L'estada mitjana es situa en 5,0 nits i un 28,1% dels turistes ha pernoctat més de 5 nits.

La  despesa mitjana per turista ha estat de 972,4€, distribuïts en 355,9€ en transport d’anada i tornada, 271,0€ en allotjament i 345,5€ en altres despeses. D’aquestes últimes, un 43,7% corresponen a menjar i beguda, un 21,5% a compres, un 18,2% a entreteniment i un 12,1 a transport dins de la ciutat.

Pel que fa a la valoració de diferents aspectes de la ciutat, els turistes entrevistats van atorgar una puntuació mitjana de notable alt a Barcelona (8,8), en línia amb l’aconseguida en anys anteriors. El binomi arquitectura-cultura és el més apreciat, seguit per la valoració de l’oferta d’entreteniment i el transport públic. L’oferta comercial i de restauració i hotelera, juntament amb el caràcter dels barcelonins, també es valoren molt positivament. En l’extrem oposat, per sota del notable, el nivell de soroll apareix com el pitjor valorat, seguit de la neteja i de les platges de la ciutat que no arriben als vuit punts de valoració.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML