Impressió

Perfil dels turistes

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Perfil dels turistes
___________________ 2014 2015 2016 2017
Per gènere (%)
Homes 56,8 60,4 62,1 58,9
Dones 43,2 39,6 37,9 41,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Per edat (%)
de 15 a 17 anys 1,0 0,9 1,1 1,1
de 18 a 24 anys 18,1 16,7 16,3 17,0
de 25 a 34 anys 34,0 30,3 35,9 33,9
de 35 a 44 anys 20,4 21,1 22,7 19,9
de 45 a 54 anys 15,9 17,4 14,5 15,1
de 55 a 64 anys 7,8 9,2 6,6 9,1
65 i més anys 2,8 4,4 2,9 3,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Turistes segons motiu principal del viatge (%)
2014 2015 2016 2017
Vacacional 62,3 64,8 65,0 67,6
Professional 24,1 22,2 23,4 21,4
Personal i d'altres 13,6 13 11,7 11,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Mitjà de transport utilitzat pels turistes per arribar a Barcelona (%)
2014 2015 2016 2017
Avió 73,7 75,9 81,7 82,7
Ferrocarril 14,2 11,2 8,1 8,6
Vehicle privat 6,2 6,2 4,9 3,9
Autocar 1,9 1,9 2,2 1,1
D'altres 4 4,8 3,1 3,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Font: Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió

El perfil tipus del visitant que pernocta als hotels de Barcelona es manté relativament inalterable i és el d’un home estranger –de la UE-, d’entre 25 i 44 anys que ve a la ciutat a fer turisme.

El darrer informe conegut sobre el perfil dels visitants que s’allotgen en els hotels de la ciutat, corresponent a 2017, reflecteix que, a més d’estranger, el visitant tipus es correspon a un home de mitjana edat que fa estada a la ciutat per fer turisme. Òbviament, la immensa majoria utilitza l’avió per arribar a la ciutat. A mesura que el motiu turístic es va imposant al professional, el pes relatiu de les dones en el total de visitants es recupera però no s’allunya massa del 40%. Un percentatge que s’intueix relativament baix i que possiblement augmentaria si es considerés tota l’oferta d’allotjament més enllà de l’hotelera. Pel que fa a l’edat dels visitants que pernocten als hotels, les dades més recents mostren una presència creixent dels clients més joves. Un de cada sis té menys de 25 anys. També van a l’alça els visitants de 55 anys o més, que en el darrer informe representen el 13% del total.

Pel que fa a la valoració de diferents aspectes de la ciutat, els turistes entrevistats van atorgar una puntuació mitjana de notable alt a Barcelona, en línia amb l’aconseguida en anys anteriors. El binomi arquitectura-cultura és el més apreciat, seguit per la valoració de l’oferta d’entreteniment i el transport públic. L’oferta comercial i de restauració i hotelera, juntament amb el caràcter dels barcelonins, també es valoren molt positivament. En l’extrem oposat –però encara amb un notable justet- apareix com a pitjor valorat el nivell de soroll. Val la pena ressenyar que aquest, juntament amb la neteja en general, han estat els dos únics aspecte consultats que no han millorat la seva valoració en relació a la merescuda un any abans.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML