Impressió

Distribució per sectors, àmbit, dimensió i origen

Distribució dels congressos i convencions celebrats a Barcelona segons caràcter nacional o internacional (2018)
Nombre de reunions Delegats assistents
Caràcter Congressos Jornades
i cursos
Convencions
i incentius
Total Congressos Jornades
i cursos
Convencions
i incentius
Total
Espanya 84 36 401 521 25.950 5.890 55.218 87.058
Internacional 312 43 830 1.185 349.334 4.710 206.259 560.303
Sense especificar 4 1 17 22 450 150 3.374 3.974
Total 400 80 1.248 1.728 375.734 10.750 264.851 651.335
Font: Barcelona Convention Bureau, Turisme de Barcelona

Array
Array
Array
Reunions celebrades per sectors  (2018)
Congressos
(Associacions)
Convencions i incentius
(Empreses)
Sector (%) Sector (%)
Mèdic 26,8 Farmacèutic 18,4
Científic 15,0 Telec./Tecnològic 12,9
Acadèmic 10,3 Industrial 10,5
Telec./Tecnològic 10,3 Consultoria 7,1
Industrial 9,5 Mèdic 5,5
Econòmic/Financer 3,8 Automoció 5,4
Social 3,8 Alimentació 5,0
Informàtic 2,8 Econòmic/Financer 5,6
D'altres 17,7 D'altres 30,0
Total 100,0 Total 100,0
Distribució de les reunions celebrades  (2018)
Per seu de celebració Per nombre de delegats
Seu (%) Delegats (%)
Hotel 77,9
Palau de congressos 5,6 fins a 99 47,2
Universitat 4,4 de 100 a 249 31,8
Auditori privat 5,9 de 250 a 499 12,3
Hospital 4,7 de 500 a 999 4,0
D'altres 1,5 1.000 i més 4,7
Total 100,0 Total 100,0

Es manté la tendència d’anys anteriors en el principals sectors que generen les reunions, tot i que perden importància les de caràcter internacional.

En quant al caràcter de les reunions, hi ha una tendència a la baixa de les reunions de  caràcter internacional en relació als dos anys anteriors (68% del total davant el 73% de 2017 i del 76% de 2016), però en canvi es manté l’assistència de delegats internacionals (86% del total). El nombre de reunions s’ha distribuït al llarg de tot l’any, si bé es concentren durant el segon i tercer trimestre de l’any. Quant al nombre de delegats, el mes de febrer és el que en registra més per la celebració del Mobile World Congress.

També com en els darrers anys, el principal sector econòmic que va generar congressos a la ciutat de Barcelona va ser el mèdic (26,8%), seguit del científic (15%), l’acadèmic (10,3%) i el de telecomunicacions/tecnològic (10,3%). Quant a les jornades i cursos, una vegada més el mèdic és el principal sector generador d’aquest tipus de reunions, amb el 36,3% del total. Les convencions i incentius tenen en el sector farmacèutic el seu màxim exponent (18,4% del total), seguides del sector industrial (12,9%) i les telecomunicacions i tecnològiques (10,5%).
Les reunions més freqüents són les de petita (47% del total) i mitjana dimensió (32% del total), mentre que les de més de 1.000 delegats representen un 4,7% del total, prop d’un punt superior a l’any 2017.

Durant el 2018, més de la meitat de les reunions van ser promogudes per entitats estrangeres. Per països, el primer lloc l’ocupa els Estats Units, amb 141 reunions, seguits del Regne Unit (136), i dels també consolidats mercats de França (87) i Alemanya (76).

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML