Impressió

Distribució per sectors, àmbit, dimensió i origen

Distribució dels congressos i convencions celebrats a Barcelona segons caràcter nacional o internacional (2019)
Nombre de reunions Delegats assistents
Caràcter Congressos Jornades
i cursos
Convencions
i incentius
Total Congressos Jornades
i cursos
Convencions
i incentius
Total
Espanya 95 47 342 484 34.396 8.093 55.522 98.011
Internacional 338 39 872 1.249 347.669 4.386 214.541 566.596
Total 433 86 1.214 1.733 382.065 12.479 270.063 664.607
Font: Barcelona Convention Bureau, Turisme de Barcelona

Array
Array
Array
Reunions celebrades per sectors  (2019)
Congressos
(Associacions)
Convencions i incentius
(Empreses)
Sector (%) Sector (%)
Mèdic 28,2 Farmacèutic 20,4
Científic 16,2 Telec./Tecnològic 13,1
Acadèmic 15,3 Industrial 11,8
Telec./Tecnològic 9,2 Consultoria 9,0
Industrial 5,5 Automoció 5,0
Alimentació 3,5 Financer 4,9
Social 2,8 Alimentació 4,6
Farmacèutic 2,1 Mèdic 4,4
Altres 17,3 Altres 26,8
Total 100,0 Total 100,0
Distribució de les reunions celebrades  (2019)
Per seu de celebració Per nombre de delegats
Seu (%) Delegats (%)
Hotel 77,8 fins a 99 45,5
Universitat 6,0 de 100 a 249 32,1
Auditori privat 5,3 de 250 a 499 12,5
Palau de congressos 4,8 de 500 a 999 5,4
Espai singular 2,4 1.000 i més 4,5
Altres 3,7
Total 100,0 Total 100,0

Es manté la tendència d’anys anteriors en el principals sectors que generen les reunions, tot i que perden importància les de caràcter nacional.

Quant al caràcter de les reunions, hi ha una tendència a la baixa de les nacionals en relació a l’any anterior (28% del total davant el 30% de 2018) però que afecta més al segment de convencions i incentius, doncs els congressos i les jornades i cursos, augmenten de forma notable. Els congressos internacionals van créixer més del 8% i les convencions i incentius, un 5,1%. El nombre de reunions s’ha distribuït al llarg de tot l’any, si bé es concentren durant el primer i segon trimestre de l’any. Quant al nombre de delegats, el mes de febrer és el que en registra més per la celebració del Mobile World Congress.

El principal sector econòmic que va generar congressos a la ciutat de Barcelona va ser el mèdic (28,2%), seguit del científic (16,2%), l’acadèmic (15,3%) i el de telecomunicacions/tecnològic (9,2%). Les convencions i incentius tenen en el sector farmacèutic el seu màxim exponent (20,4% del total), seguit del de telecomunicacions i tecnològiques (13,1%) i del sector industrial (11,8%).

Les reunions més freqüents són les de petita (45,5% del total) i mitjana dimensió (32% del total), mentre que les de més de 1.000 delegats representen un 4,5% del total.
Durant el 2019, més de la meitat de les convencions celebrades van ser promogudes per entitats estrangeres. Per països, el primer lloc l’ocupa el Regne Unit amb 190 reunions, seguit dels Estats Units, amb 187 reunions, i dels també consolidats mercats de França (94) i Alemanya (78).

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML